Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς μπορείτε να εντοπίσετε και να καταργήσετε λογαριασμούς ανενεργό μηχάνημα

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:197478
Περίληψη
Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί αρχεία δέσμης και βοηθητικά προγράμματα κιτ πόρων για να δημιουργήσετε μια λίστα των λογαριασμών υπολογιστών που είναι ταξινομημένες κατά την τελευταία φορά που ενημερώθηκε κωδικός πρόσβασης λογαριασμού του μηχανήματος. Στη λίστα, στη συνέχεια, πρέπει να εξεταστεί από ένα διαχειριστή για την κατάργηση όλων των λογαριασμών υπολογιστών που θεωρούνται ενεργές, αφήνοντας μόνο το παλιό λογαριασμών υπολογιστών της υπόλοιπης λίστας. Η υπόλοιπη λίστα, στη συνέχεια, διαβάζεται από ένα αρχείο δέσμης που επιφέρει διαγράφει τις παλιές λογαριασμών υπολογιστών χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά προγράμματα του κιτ πόρων των Windows NT.

 1. Δημιουργήστε τα ακόλουθα αρχεία δέσμης από τις παρακάτω καταχωρήσεις: Oldms.bat, Oldms2.bat, Oldms3.bat, Oldms4.bat, Deloldms.bat και Bat2.bat.
 2. Εκτελέστε το αρχείο Oldms.bat από μια γραμμή εντολών, ενώ έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

  OLDMS.BAT όνομα_τομέα
 3. Ανοίξτε το αρχείο Output.txt χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και REMOVE όλες τις γραμμές που περιέχουν λογαριασμών υπολογιστών που είναι ΕΓΚΥΡΗ. The remaining lines in Output.txt should contain only machine accounts that will be deleted.
 4. Run the Deloldms.bat file. This file will read the Output.txt file, and delete each machine account by calling the Netdom.exe resource kit utility.
Contents of Oldms.bat:
  @echo off  if "%1"=="" goto nodomain  set dom=%1  set deloldms=  netdom /d:%1 bdc | find "Found PDC" > temp4.txt  for /f "tokens=3" %%a in (temp4.txt) do set pdc=%%a  if exist ms2.txt del ms2.txt  if exist output.txt del output.txt  if exist out2.txt del out2.txt  if exist temp4.txt del temp4.txt  echo.  echo Generating Server List of Member Servers and Workstations  echo.  echo Please Wait...  netdom /d:%1 /noverbose member > MS.TXT  for /F "delims=\\ tokens=1" %%a in (ms.txt) do echo %%a >> MS2.TXT  cls  echo.  echo Generating List of Member Servers and Workstations - Done  echo.  echo List Generated. Checking Password Ages.  echo.  echo Please Wait...  for /F "tokens=1" %%a in (ms2.txt) do call oldms2.bat %%a %dom% %pdc%  sort < output.txt > out2.txt  del output.txt  echo Machine account ages for domain: %dom% >> output.txt  echo ------------------------------------------------ >> output.txt  type out2.txt >> output.txt  if exist ms.txt del ms.txt  if exist out2.txt del out2.txt  if exist temp3.txt del temp3.txt  if exist ms2.txt del ms2.txt  if exist temp.txt del temp.txt  if exist temp4.txt del temp4.txt  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B  %%C>>working.txt  type working.txt|find " " /c>total.txt  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A  echo.  Echo List Complete  echo.  Echo %deloldms% machine accounts found.  echo.  echo Now edit OUTPUT.TXT and remove all valid machine accounts.  echo Machine accounts remaining in OUTPUT.TXT will be deleted.  echo After OUTPUT.TXT has been modified, run DELOLDMS.BAT to  echo delete machine accounts.  echo.  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  goto end  :nodomain  echo Specify the target domain on the command line  echo EXAMPLE: oldms MyDomainName  :end				

Contents of Oldms2.bat:
  rem %1 = member server  rem %2 = domain  rem %3 = pdc  nltest /server:%3 /user:%1$ | find "PasswordLastSet" > temp.txt  for /F "delims== tokens=2" %%a in (temp.txt) do oldms3.bat %%a %1				

Contents of Oldms3.bat:
  rem %1 = date  rem %2 = time  rem %3 = member server  echo %1 > temp3.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  for /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%a in (temp3.txt) do oldms4.bat %%a %%b  %%c %2 %3				

Contents of Oldms4.bat
  rem %1 = month  rem %2 = day  rem %3 = year  rem %4 = time  rem %5 = member server  echo %3/%1/%2 %4 %5 >> output.txt				

Contents of Deloldms.bat
  @echo off  set dom=  set deloldms=  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B  %%C>>working.txt  type working.txt|find " " /c>total.txt  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A  cls  echo.  Echo NOTICE: %deloldms% machine accounts found in OUTPUT.TXT, ready for  deletion  Echo Press Ctrl + C to abort or..  echo.  pause  FOR /f "tokens=6" %%a in (output.txt) do set dom=%%a  if "%dom%"=="" goto nodomain  FOR /F "SKIP=2 TOKENS=3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO CALL BAT2 %%A  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  goto end  :nodomain  Echo Domain Name Missing from OUTPUT.TXT  Echo Re-run OLDMS.BAT  :end				

Contents of Bat2.bat:
  NETDOM /d:%dom% MEMBER %1 /DELETE				
Περισσότερες πληροφορίες
As a part of Windows NT security, machine account passwords are changedevery seven days. The process described in this article relies on the ageof the machine account password to determine validity. It is possible foran administrator to disable automatic machine account password changes.This process can be done on a domain-wide or per-system basis. If thisprocess has been done, the administrator cannot rely on the password age todetermine the validity of the account. You will need to cross referencewith your internally documented valid machine accounts when editingOutput.txt. If this information is not available, this technique should notbe used.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Αναφορές
For additional information, please see the following article(s) in theMicrosoft Knowledge Base:

154501How to Disable Automatic Machine Account Password Changes

158148Domain Secure Channel Utility -- Nltest.exe
Server Manager Clean Up Cleanup

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 197478 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 23:34:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB197478 KbMtel
Σχόλια