Περιγραφή των διαφορετικών καταστάσεων λειτουργίας της Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Advanced Power Management)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR197739
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας της Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Αdvanced Power Management-APM).
Περισσότερες πληροφορίες
Oι προδιαγραφές της Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Advanced Power Management-APM) καθορίζουν τις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας:

  • Έτοιμο (Ready)
  • Αναμονή (Stand-by)
  • Αναστολή (Suspended)
  • Αδρανοποίηση (Hibernation)
  • Εκτός λειτουργίας (Off)
Τρεις από αυτές τις καταστάσεις ισχύουν για μεμονωμένα στοιχεία του υπολογιστή και για ολόκληρο τον υπολογιστή. Η κατάσταση αναστολής (Suspended) είναι μια ειδική κατάσταση λειτουργίας χαμηλής ενέργειας που εφαρμόζεται στο σύνολο του υπολογιστή και όχι σε μεμονωμένα στοιχεία.


Έτοιμο

Στην κατάσταση ετοιμότητας (Ready), ο υπολογιστής ή η συσκευή σας είναι πλήρως ενεργοποιημένα και έτοιμα προς χρήση. Ο ορισμός "Έτοιμο" (Ready) της Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (APM) δηλώνει μόνο ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, χωρίς να διαφοροποιεί τις αδρανείς από τις ενεργές καταστάσεις.


Αναμονή

Η κατάσταση αναμονής (Stand-by) είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που εξαρτάται από το σύστημα, με την οποία επιχειρείται να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Η κατάσταση αναμονής (Stand-by) ενεργοποιείται όταν η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit-CPU) είναι αδρανής και δεν έχει εντοπιστεί δραστηριότητα κάποιας συσκευής στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ο υπολογιστής σας θα επιστρέψει σε κατάσταση ετοιμότητας (Ready) μόνο εάν συμβεί ένα από τα παρακάτω:

  • Διακοπή υλικού προκαλούμενη από κάποια συσκευή
  • Πρόσβαση σε μια οποιαδήποτε ελεγχόμενη συσκευή
Όλες οι παράμετροι δεδομένων και λειτουργίας διατηρούνται, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Stand-by).


Αναστολή

Η κατάσταση αναστολής (Suspended) είναι η κατάσταση στην οποία ένας υπολογιστής βρίσκεται στο ελάχιστο διαθέσιμο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας όπου διατηρούνται τα δεδομένα και οι παράμετροι λειτουργίας. Η έναρξη της κατάστασης αναστολής (Suspended) γίνεται είτε από το BIOS (Βasic Input Output System) του συστήματος είτε από το λογισμικό που βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο από το BIOS. Το BIOS του συστήματος είναι πιθανό να θέσει τον υπολογιστή σας σε κατάσταση αναστολής χωρίς προειδοποίηση, εάν εντοπίσει μια κατάσταση η οποία απαιτεί άμεση απόκριση, όπως εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ενέργειας μιας μπαταρίας. Όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής (Suspended), δεν εκτελείται καμία λειτουργία ώσπου να αποκατασταθεί η κανονική δραστηριότητα. Η αποκατάσταση της δραστηριότητας προκύπτει μόνο όταν παρουσιαστεί ένα εξωτερικό συμβάν, όπως το πάτημα ενός κουμπιού, η προειδοποίηση ενός χρονόμετρου και ούτω καθεξής.


Αδρανοποίηση

Τα Windows Millennium Edition έχουν ενσωματωμένη υποστήριξη αδρανοποίησης (Hibernation) (κατάσταση αναμονής ACPI S4 που ελέγχεται από το λειτουργικό σύστημα ). Κατά την αδρανοποίηση (Hibernation) αποθηκεύεται η πλήρης κατάσταση του υπολογιστή και διακόπτεται η τροφοδοσία του. Ο υπολογιστής φαίνεται να είναι σβηστός. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας σε κατάσταση αναμονής που είναι διαθέσιμο και το οποίο παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση πτώσεων της τάσης.

Όταν επανέρχεστε από μια κατάσταση αδρανοποίησης (Hibernation), το BIOS εκτελεί την κανονική μέθοδο POST και στη συνέχεια κάνει ανάγνωση του αρχείου αδρανοποίησης που δημιουργήθηκε για την αποθήκευση της κατάστασης του υπολογιστή. Ο υπολογιστής επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας στην οποία βρισκόταν πριν από την ενεργοποίηση της κατάστασης αδρανοποίησης (Hibernation).

Η κατάσταση λειτουργίας αδρανοποίησης (Hibernation) μειώνει το χρόνο εκκίνησης.

Σημειώστε ότι, όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης, πρέπει να τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή αντί να τον θέτετε σε κατάσταση αδρανοποίησης (Hibernation).

Τα Windows Me υποστηρίζουν δυνατότητες αδρανοποίησης (Hibernate) (κατάσταση αναμονής ACPI S4). Η κατάσταση αδρανοποίησης (Hibernate) S4OS των Windows Me είναι διαθέσιμη στους νέους υπολογιστές και τις αναβαθμίσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις να υπάρχουν τα σωστά προγράμματα οδήγησης οθόνης και να μην υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ήχου VXD.

Η κατάσταση S4 είναι η κατάσταση αδρανοποίησης (Hibernation). Είναι παρόμοια με την κατάσταση αναστολής δίσκου (Suspend to Disk) της APM.

Απαιτήσεις αδρανοποίησης (Hibernation)

Ο υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει APM 1.2 ή ACPI.
Μια συσκευή σελιδοποίησης που να υποστηρίζει D3 (σημείωση - ορισμένες παράμετροι SCSI δεν υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα).
Ήχος WDM.
Δεν υποστηρίζεται σύνδεση με συσκευές καταγραφής παλαιού τύπου.
Τα WebTV για Windows δεν είναι εγκατεστημένα.
Δεν υπάρχει κεντρικός υπολογιστής με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) (είναι δυνατό να υπάρχει υπολογιστής-πελάτης).

Απενεργοποίηση

Όταν βρίσκονται σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Off), ο υπολογιστής ή η συσκευή σας τερματίζονται και είναι ανενεργά. Τα δεδομένα και οι παράμετροι λειτουργίας μπορεί να διατηρηθούν ή να μην διατηρηθούν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Off).
Αναφορές
Προδιαγραφές APM 1.0, Microsoft Windows 98 Resource Kit
HWSYSAPM 1.00 HWSYSBAT
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 197739 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/12/2014 14:06:12 - Αναθεώρηση: 2.1

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbpowerman KB197739
Σχόλια