Περιγραφή των διακοπτών της γραμμής εντολών προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) για το Office 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office XP, ανατρέξτε στο άρθρο283686.
Περίληψη
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office αποδέχεται έναν αριθμό προαιρετικών διακοπτών γραμμής εντολών, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Το άρθρο αυτό παραθέτει τους διακόπτες και περιγράφει τη λειτουργικότητα του καθενός.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημαντικές παρατηρήσεις
 • Στους διακόπτες δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το /A είναι το ίδιο με το /a.
 • Εκτός από τις περιπτώσεις όπου σημειώνεται συγκεκριμένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες αυτούς μόνο κατά την εκτέλεση μιας αρχικής εγκατάστασης του Microsoft Office 2000.
 • Όταν χρησιμοποιείτε πολλούς διακόπτες, ξεχωρίζετέ τους με ένα κενό διάστημα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών για να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο εγκατάστασης και να καταγράψετε τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο καταγραφής:
    Setup /i data1.msi /l* c:\logfile.txt					
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τους διακόπτες Εγκατάστασης (Setup).
 Διακόπτης      Περιγραφή -------------------------------------------------------------------------- /?         Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με τις έγκυρες           επιλογές των διακοπτών Εγκατάστασης (Setup). -------------------------------------------------------------------------- /a <msifile>    Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εκτελεί μια           διαχειριστική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας           το καθορισμένο αρχείο του Microsoft Installer (.msi)           για να δημιουργήσει ένα διαχειριστικό σημείο           εγκατάστασης. Το αρχείο .msi πρέπει να βρίσκεται στον           ίδιο φάκελο με το αρχείο Setup.exe.           ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή δεν είναι δυνατό να           χρησιμοποιηθεί μαζί με το διακόπτη /i           (γίνεται λόγος παρακάτω).           Παράδειγμα: /a data1.msi -------------------------------------------------------------------------- /autorun      Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται μόνο στο αρχείο           autorun.inf. Ο σκοπός του είναι να υποδείξει ότι η           Εγκατάσταση (Setup) εκτελείται αυτόματα από τα           Windows μετά την εισαγωγή του δίσκου του Office           στη μονάδα δίσκου CD-ROM.           Προσοχή: Μην τροποποιείτε το αρχείο Autorun.inf. Οι           πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητες για τη           σωστή λειτουργία της Εγκατάστασης (Setup). -------------------------------------------------------------------------- /chained      Χρησιμοποιείται για να συνδέει τις Εγκαταστάσεις           (Setups) περισσότερων από ένα CD του Office 2000. --------------------------------------------------------------------------				
 -------------------------------------------------------------------------- /g <option>     Αναγνωριστικό γλώσσας (Language ID). Τα αγγλικά έχουν           αναγνωριστικό 1033. Ανατρέξτε στο Office Resource Kit           για μια πλήρη λίστα αναγνωριστικών γλώσσας.           Παράδειγμα: /g 1033 -------------------------------------------------------------------------- /help        Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με τις έγκυρες           επιλογές των διακοπτών Εγκατάστασης (Setup). -------------------------------------------------------------------------- /i <msifile>    Καθορίζει το όνομα του αρχείου .msi. Η επιλογή αυτή           δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μαζί με την           επιλογή /a. Το αρχείο .msi πρέπει να βρίσκεται στον           ίδιο φάκελο με το αρχείο Setup.exe.           Παράδειγμα: /i mso9.msi -------------------------------------------------------------------------- /j<option>     Δημιουργεί ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει ένα  <package path>  πρόγραμμα ή μια δυνατότητα του Office των οποίων η           ρύθμιση παραμέτρων έχει πραγματοποιηθεί κατά την           Εγκατάσταση (Setup), για να εγκατασταθούν την πρώτη           φορά που θα τα χρησιμοποιήσετε (Εγκατάσταση κατά           την πρώτη χρήση).           Οι έγκυρες επιλογές είναι:           u: Ο τρέχων χρήστης που είναι συνδεδεμένος με τα Windows.            m: Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή.           g: Το αναγνωριστικό γλώσσας (Language ID).           t: Εφαρμόζει μετασχηματισμό στο κοινοποιημένο πακέτο.                     Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /j με ένα           αρχείο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ο διακόπτης /t θα πρέπει να           χρησιμοποιείται για να δείχνει μια συγκεκριμένη           λίστα μετασχηματισμών. Διαφορετικά, με άλλους διακόπτες           θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ιδιότητα ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.           Παράδειγμα: /ju c:\data1.msi           Παράδειγμα: /ju c:\data1.msi /t install.mst           Παράδειγμα: /ju c:\data1.msi /g 1033--------------------------------------------------------------------------- /f<options>     Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) επιδιορθώνει την  <package path>  εγκατάσταση του Office. Το αρχείο .msi που καθορίστηκε,           πρέπει να είναι το αρχείο .msi που χρησιμοποιήθηκε           αρχικά για την εγκατάσταση του Office. Το αρχείο .msi           πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο           Setup.exe.           Η εντολή "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and           Repair) (μενού "Βοήθεια") στα προγράμματα του Office           εκτελεί την ίδια λειτουργία με τη χρήση των           ακόλουθων επιλογών, /focums.           Εάν εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) και           κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής "Επανεγκατάσταση".           Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εκτελεί την ίδια           λειτουργία με τη χρήση των ακόλουθων επιλογών,           /fecum. Οι έγκυρες επιλογές είναι:           a -Υποχρέωση όλων των αρχείων να επανεγκατασταθούν             ανεξάρτητα από το άθροισμα ελέγχου ή την έκδοση.           c -Επανεγκατάσταση ενός αρχείου εάν λείπει ή είναι             κατεστραμμένο (το αποθηκευμένο άθροισμα ελέγχου             δεν ταιριάζει με την υπολογισμένη τιμή του             αθροίσματος ελέγχου).           d -Επανεγκατάσταση ενός αρχείου εάν λείπει ή υπάρχει             διαφορετική έκδοσή του.           e -Επανεγκατάσταση ενός αρχείου εάν λείπει ή υπάρχει             ισοδύναμη ή παλαιότερη έκδοσή του.           m -Επανεγγραφή όλων των απαιτούμενων τιμών μητρώου             του τοπικού υπολογιστή.           o -Επανεγκατάσταση ενός αρχείου εάν λείπει ή υπάρχει             μια παλαιότερη έκδοσή του.           p -Επανεγκατάσταση ενός αρχείου μόνο εάν λείπει.           s -Επανεγκατάσταση όλων των συντομεύσεων,             αντικαθιστώντας οποιαδήποτε υπάρχουσα συντόμευση.           u -Επανεγγραφή όλων των απαιτούμενων τιμών μητρώου             του χρήστη.           v -Εκτέλεση από το πακέτο προέλευσης και επανάληψη             της προσωρινής αποθήκευσης του τοπικού πακέτου.           Παράδειγμα: /focums data1.msi -------------------------------------------------------------------------- /l<option>     Καταγράφει διακόπτες για το αρχείο Msiexec.exe  <logfile>     (ο Windows installer) και καθορίζει τη διαδρομή σε           ένα αρχείο καταγραφής. Οι σημαίες υποδεικνύουν ποιες           πληροφορίες να καταγράφονται.           Οι έγκυρες επιλογές είναι:           a -Εκκίνηση των ενεργειών.                 c -Αρχικοί παράμετροι περιβάλλοντος εργασίας (UI).           e -Όλα τα μηνύματα λάθους.           i -Μηνύματα κατάστασης.           m -Η μνήμη δεν επαρκεί. (Out of memory.)           o -Σφάλματα χώρου του δίσκου.				
           r -Εγγραφές που αναφέρονται σε ενέργεια.           p -Ιδιότητες τερματικού.           u -Αιτήσεις χρήστη.           v -Λεπτομερής έξοδος.           w -Προειδοποιήσεις μη κρίσιμων σφαλμάτων.           + -Προσάρτηση σε υπάρχον αρχείο.           * -Καταχώρηση όλων των πληροφοριών, εκτός της             λεπτομερούς εξόδου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε             το διακόπτη v μαζί με τον αστερίσκο, /l*v.           ! -Εγγραφή κάθε γραμμής στο αρχείο καταγραφής.             Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά υπαγορεύει την             προσωρινή αποθήκευση 20 γραμμών από το κείμενο             του αρχείου καταγραφής στη μνήμη και την εγγραφή             20 γραμμών στο αρχείο καταγραφής ταυτόχρονα.             Αυτό γίνεται για τη βελτίωση της απόδοσης.                      Παράδειγμα: /l* c:\logfile.txt -------------------------------------------------------------------------- /m <.mif file>   Καθορίζει ένα αρχείο SMS .mif.           Ο διακόπτης /m είναι διαθέσιμος με τη βελτιωμένη έκδοση           του αρχείου Setup.exe. Θα εμφανιστεί μόνο όταν           εκτελέσετε την εντολή, "Setup /?" (χωρίς τα εισαγωγικά).           Για πληροφορίες σχετικά με τη βελτιωμένη έκδοση του           αρχείου Setup.exe, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της           Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):           ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: Q232501           ΤΙΤΛΟΣ   : OFF2000: Περιγραφή του ειδικού αντιγράφου                 του αρχείου Setup.exe από το ORK 				
 -------------------------------------------------------------------------- /nd        Χρησιμοποιείται με τις επεκτάσεις Setupse.exe του           Office Server μόνο. Αυτό δεν εγκαθιστά το μηχανισμό           βάσης δεδομένων της Microsoft           (Microsoft Database Engine). /noinstmsi     Δεν εγκαθιστά τον Windows Installer. --------------------------------------------------------------------------				
 <PROPERTY>=<value> Καθορίζει μια τιμή για οποιαδήποτε από τις ιδιότητες           του Installer (ανατρέξτε στο Office Resource Kit για           μια πλήρη λίστα έγκυρων ιδιοτήτων). Εάν η τιμή           ιδιότητας περιέχει διαστήματα, περικλείστε τη           συμβολοσειρά σε εισαγωγικά ("<value>").           Μπορείτε να καθορίσετε περισσότερες από μία ιδιότητες           και ζεύγη τιμών στη γραμμή εντολών, διαχωρισμένα με           διαστήματα.           Παράδειγμα: TRANSFORMS="c:\acct dept"                INSTALLLANGUAGE="German" -------------------------------------------------------------------------- /q<option>     Επιλέγει το επίπεδο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.           Οι έγκυρες επιλογές είναι:           n: Κανένα - Δεν εμφανίζεται κανένα περιβάλλον χρήστη.           b: Βασικό - Εμφάνιση μόνο απλών ενδείξεων προόδου             και σφαλμάτων.           r: Μειωμένο - Δεν συλλέγονται πληροφορίες χρήστη και             δεν εμφανίζονται ενδείξεις προόδου.                  f: Πλήρες - Όλες οι ενδείξεις με ένα αποκλειστικό             παράθυρο διαλόγου στο τέλος της Εγκατάστασης (setup).           n+: Κανένα περιβάλλον χρήστη, εκτός από ένα αποκλειστικό             παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στο τέλος.           Σημείωση: Το αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου δεν           εμφανίζεται εάν γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.           b+: Βασικό περιβάλλον χρήστη με ένα αποκλειστικό             παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στο τέλος.           Σημείωση: Το αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου δεν           εμφανίζεται εάν ο χρήστης ακυρώσει την εγκατάσταση.           Παράδειγμα: /qn -------------------------------------------------------------------------- /settings      Καθορίζει ένα αρχείο ρυθμίσεων και μια διαδρομή που <INI file>     προσαρμόζει ενέργειες Εγκατάστασης (setup).           /settings c:\office9.ini -------------------------------------------------------------------------- /t <transform>   Καθορίζει το όνομα του αρχείου μετασχηματισμού (.mst).           Ο διακόπτης /i απαιτείται με το διακόπτη /t. Κατά τη           χρήση του διακόπτη /j με ένα αρχείο μετασχηματισμού,           πρέπει να χρησιμοποιείται ο διακόπτης /t,           διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ιδιότητα           ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.           Παράδειγμα: /t acct.mst /i off9.msi -------------------------------------------------------------------------- /wait        Περιμένετε για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης,           προτού κλείσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). -------------------------------------------------------------------------- /x <msifile>    Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί την           εγκατάσταση του Office. Το αρχείο .msi που καθορίζεται           πρέπει να είναι το ίδιο αρχείο .msi που χρησιμοποιήθηκε           αρχικά για την εγκατάσταση του Office. Το αρχείο .msi           πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο           Setup.exe.           Παράδειγμα: /x data1.msi --------------------------------------------------------------------------				
Εάν χρησιμοποιείτε ένα μεγάλο όνομα αρχείου με ενσωματωμένα διαστήματα στη διαδρομή, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
139427 Χρήση μεγάλων ονομάτων αρχείου με την εντολή "Εκτέλεση" (Run)
Παράμετροι του OFF2000 διακόπτες γραμμής εντολών
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 202946 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/22/2014 12:29:34 - Αναθεώρηση: 2.3

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsetup KB202946
Σχόλια