Τρόπος αυτοματοποίησης του Microsoft Word για να εκτελέσετε συγχώνευση αλληλογραφίας από τη Visual Basic

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:220607
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο επιδεικνύει τον τρόπο χρήσης του Microsoft Word για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας αυτοματοποίηση από τη Microsoft Visual Basic.
Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ελέγξετε ένα διακομιστή αυτοματοποίησης: με καθυστερημένη σύνδεση ή χρησιμοποιώντας την πρώτη σύνδεση. Με αργή ενοποίηση μεθόδους δεν είναι συνδεδεμένα μέχρι το χρόνο εκτέλεσης και ο διακομιστής Automation έχει δηλωθεί ως αντικείμενο. Με την πρώτη σύνδεση, η εφαρμογή σας γνωρίζει κατά το χρόνο σχεδίασης τον ακριβή τύπο του αντικειμένου που θα είναι η επικοινωνία με και να δηλώσετε τα αντικείμενά της ως ενός συγκεκριμένου τύπου. Αυτό το δείγμα χρησιμοποιεί πρώιμη σύνδεσης, η οποία θεωρείται καλύτερα στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί αυτό δίνει μεγαλύτερη απόδοση και την καλύτερη ασφάλεια τύπου.

Για την πρώτη σύνδεση σε ένα διακομιστή αυτοματοποίησης, πρέπει να ορίσετε μια παραπομπή σε αυτόν το διακομιστή βιβλιοθήκης τύπων. Στη Visual Basic, αυτό γίνεται μέσω τουΑναφορέςπαράθυρο διαλόγου. Για να ανοίξετε τοΑναφορέςπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίΑναφορέςΣτο διακομιστήΤο έργοΜενού (Menu). Για αυτό το δείγμα, πρέπει να προσθέσετε μια αναφορά στη βιβλιοθήκη τύπων για το Word για να εκτελέσετε τον κώδικα.

Δημιουργία του δείγματος αυτοματισμού

 1. Εκκίνηση της Visual Basic και να δημιουργήσετε ένα νέο έργο Standard EXE. Φόρμα1 δημιουργείται από προεπιλογή.
 2. Προσθήκη ενόςΣτοιχείο CommandButtonΈλεγχος για Φόρμα1.
 3. Στο διακομιστήΤο έργομενού, κάντε κλικ στο κουμπίΑναφορέςΓια να ανοίξετε τοΑναφορέςπαράθυρο διαλόγου πλαίσιο.
 4. ΕπιλογήΒιβλιοθήκη αντικειμένων του Microsoft Word 11.0Για να δημιουργήσετε μια αναφορά στη βιβλιοθήκη τύπων του Microsoft Office Word 2003. Για το Word 2002, επιλέξτεΤο Microsoft Word 10.0 Object Library. Για το Word 2000, επιλέξτεΤο Microsoft Word 9.0 Object Library. Για το Word 97, επιλέξτεΒιβλιοθήκη αντικειμένων του Microsoft Word 8.0.
 5. Κάντε κλικOkΓια να κλείσετε τοΑναφορέςπαράθυρο διαλόγου.
 6. Στο παράθυρο κώδικα για Φόρμα1, προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα:
  Option ExplicitDim wrdApp As Word.ApplicationDim wrdDoc As Word.DocumentPrivate Sub Command1_Click() Dim wrdSelection As Word.Selection Dim wrdMailMerge As Word.MailMerge Dim wrdMergeFields As Word.MailMergeFields Dim StrToAdd As String ' Create an instance of Word, and make it visible. Set wrdApp = CreateObject("Word.Application") wrdApp.Visible = True ' Add a new document. Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add wrdDoc.Select  Set wrdSelection = wrdApp.Selection Set wrdMailMerge = wrdDoc.MailMerge ' Create the MailMerge Data file. CreateMailMergeDataFile ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = "State University" & vbCr & _      "Electrical Engineering Department" wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter wrdSelection.TypeText StrToAdd   InsertLines 4  ' Insert merge data. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft Set wrdMergeFields = wrdMailMerge.Fields wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "FirstName" wrdSelection.TypeText " " wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "LastName" wrdSelection.TypeParagraph wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Address" wrdSelection.TypeParagraph wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "CityStateZip"   InsertLines 2 ' Right align the line, and insert a date field' with the current date. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _    wdAlignParagraphRight wrdSelection.InsertDateTime _    DateTimeFormat:="dddd, MMMM dd, yyyy", _    InsertAsField:=False     InsertLines 2 ' Align the rest of the document. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _    wdAlignParagraphJustify  wrdSelection.TypeText "Dear " wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "FirstName" wrdSelection.TypeText "," InsertLines 2  ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = "Thank you for your recent request for next " & _   "semester's class schedule for the Electrical " & _   "Engineering Department. Enclosed with this " & _   "letter is a booklet containing all the classes " & _   "offered next semester at State University. " & _   "Several new classes will be offered in the " & _   "Electrical Engineering Department next semester. " & _   "These classes are listed below." wrdSelection.TypeText StrToAdd  InsertLines 2  ' Insert a new table with 9 rows and 4 columns. wrdDoc.Tables.Add wrdSelection.Range, NumRows:=9, _    NumColumns:=4 With wrdDoc.Tables(1)  ' Set the column widths  .Columns(1).SetWidth 51, wdAdjustNone  .Columns(2).SetWidth 170, wdAdjustNone  .Columns(3).SetWidth 100, wdAdjustNone  .Columns(4).SetWidth 111, wdAdjustNone  ' Set the shading on the first row to light gray.  .Rows(1).Cells.Shading.BackgroundPatternColorIndex = _    wdGray25  ' Format the first row in bold.  .Rows(1).Range.Bold = True  ' Center the text in Cell (1,1).  .Cell(1, 1).Range.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter    ' Fill each row of the table with data.  FillRow wrdDoc, 1, "Class Number", "Class Name", "Class Time", _    "Instructor"  FillRow wrdDoc, 2, "EE220", "Introduction to Electronics II", _    "1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Jensen"  FillRow wrdDoc, 3, "EE230", "Electromagnetic Field Theory I", _    "10:00-11:30 T,T", "Dr. Crump"  FillRow wrdDoc, 4, "EE300", "Feedback Control Systems", _    "9:00-10:00 M,W,F", "Dr. Murdy"  FillRow wrdDoc, 5, "EE325", "Advanced Digital Design", _    "9:00-10:30 T,T", "Dr. Alley"  FillRow wrdDoc, 6, "EE350", "Advanced Communication Systems", _    "9:00-10:30 T,T", "Dr. Taylor"  FillRow wrdDoc, 7, "EE400", "Advanced Microwave Theory", _    "1:00-2:30 T,T", "Dr. Lee"  FillRow wrdDoc, 8, "EE450", "Plasma Theory", _    "1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Davis"  FillRow wrdDoc, 9, "EE500", "Principles of VLSI Design", _    "3:00-4:00 M,W,F", "Dr. Ellison" End With  ' Go to the end of the document. wrdApp.Selection.GoTo wdGoToLine, wdGoToLast InsertLines 2  ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = "For additional information regarding the " & _       "Department of Electrical Engineering, " & _       "you can visit our Web site at " wrdSelection.TypeText StrToAdd ' Insert a hyperlink to the Web page. wrdSelection.Hyperlinks.Add Anchor:=wrdSelection.Range, _   Address:="http://www.ee.stateu.tld" ' Create a string, and insert it into the document. StrToAdd = ". Thank you for your interest in the classes " & _       "offered in the Department of Electrical " & _       "Engineering. If you have any other questions, " & _       "please feel free to give us a call at " & _       "555-1212." & vbCr & vbCr & _       "Sincerely," & vbCr & vbCr & _       "Kathryn M. Hinsch" & vbCr & _       "Department of Electrical Engineering" & vbCr wrdSelection.TypeText StrToAdd  ' Perform mail merge. wrdMailMerge.Destination = wdSendToNewDocument wrdMailMerge.Execute False ' Close the original form document. wrdDoc.Saved = True wrdDoc.Close False ' Notify user we are done. MsgBox "Mail Merge Complete.", vbMsgBoxSetForeground ' Release references. Set wrdSelection = Nothing Set wrdMailMerge = Nothing Set wrdMergeFields = Nothing Set wrdDoc = Nothing Set wrdApp = Nothing ' Clean up the temp file. Kill "C:\DataDoc.doc"End SubPublic Sub InsertLines(LineNum As Integer) Dim iCount As Integer' Insert "LineNum" blank lines. For iCount = 1 To LineNum  wrdApp.Selection.TypeParagraph Next iCountEnd SubPublic Sub FillRow(Doc As Word.Document, Row As Integer, _          Text1 As String, Text2 As String, _          Text3 As String, Text4 As String)           With Doc.Tables(1)  ' Insert the data into the specific cell.  .Cell(Row, 1).Range.InsertAfter Text1  .Cell(Row, 2).Range.InsertAfter Text2  .Cell(Row, 3).Range.InsertAfter Text3  .Cell(Row, 4).Range.InsertAfter Text4 End WithEnd SubPublic Sub CreateMailMergeDataFile() Dim wrdDataDoc As Word.Document Dim iCount As Integer ' Create a data source at C:\DataDoc.doc that contains the field data. wrdDoc.MailMerge.CreateDataSource Name:="C:\DataDoc.doc", _    HeaderRecord:="FirstName, LastName, Address, CityStateZip"' Open the file to insert the data. Set wrdDataDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\DataDoc.doc") For iCount = 1 To 2  wrdDataDoc.Tables(1).Rows.Add Next iCount' Fill in the data. FillRow wrdDataDoc, 2, "Steve", "DeBroux", _    "4567 Main Street", "Buffalo, NY 98052" FillRow wrdDataDoc, 3, "Jan", "Miksovsky", _    "1234 5th Street", "Charlotte, NC 98765" FillRow wrdDataDoc, 4, "Brian", "Valentine", _    "12348 78th Street Apt. 214", "Lubbock, TX 25874"' Save and close the file. wrdDataDoc.Save wrdDataDoc.Close FalseEnd Sub					
 7. Πιέστε το πλήκτρο F5 και κάντε κλικ στο κουμπί για να εκτελέσετε το δείγμα.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποίηση του Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft Office ανάπτυξης:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 220607 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 13:09:18 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautomation kbhowto kbmt KB220607 KbMtel
Σχόλια