Μηνύματα λάθους για γενικό σφάλμα προστασίας του SUWIN κατά την Εγκατάσταση (Setup) των Windows 95 ή των Windows 98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR224836
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που λαμβάνετε, προβάλετε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows 95 ή τα Windows 98 σε έναν νέο φάκελο ή σε έναν καθαρό σκληρό δίσκο, ενδέχεται να λάβετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
SUWIN
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα στην εφαρμογή σας. Εάν επιλέξετε το κουμπί "Παράβλεψη", θα πρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία σας σε ένα νέο αρχείο. Εάν επιλέξετε το κουμπί "Κλείσιμο", η λειτουργία της εφαρμογής σας θα τερματιστεί. (SUWIN
An error has occurred in your application. If you choose ignore you should save your work in a new file. If you choose close, your application will terminate.)
-ή-
Το SUWIN προκάλεσε ένα γενικό σφάλμα προστασίας (GPF) στην ενότητα SETUPX.DLL (SUWIN caused a general protection fault in module SETUPX.DLL)
-ή-
Το SUWIN προκάλεσε ένα γενικό σφάλμα προστασίας (GPF) στην ενότητα KRNL386.EXE (SUWIN caused a general protection fault in module KRNL386.EXE)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Υπάρχουν εσφαλμένες ρυθμίσεις του βασικού συστήματος BIOS (basic input/output system) για μια ενσωματωμένη περιφερειακή συσκευή στη μητρική πλακέτα σας (για παράδειγμα, ρυθμίσεις της μνήμης cache, χρονισμός της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), σκληροί δίσκοι και τα λοιπά).
  • Ο υπολογιστής σας έχει κατεστραμμένη ή ασύμφωνη μνήμη RAM ή μνήμη cache (για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μνήμη RAM EDO ή μνήμη RAM που δεν είναι EDO ή εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης RAM).
  • Η μητρική πλακέτα στον υπολογιστή σας δεν λειτουργεί κανονικά.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, προσπαθήστε να επιβραδύνετε τον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του BIOS. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής αυτών των ρυθμίσεων, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS για τον υπολογιστή σας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες αλλαγές, μία κάθε φορά. Μετά από κάθε αλλαγή, αποθηκεύστε τη ρύθμιση, κλείστε το BIOS και κατόπιν προσπαθήστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Εάν ένα βήμα δεν επιλύσει το πρόβλημα, εκτελέστε το επόμενο βήμα κ.ο.κ.
  1. Τροποποιήστε τη ρύθμιση bus mastering.
  2. Τροποποιήστε τη ρύθμιση εξωτερικής ή εσωτερικής μνήμης cache.
  3. Τροποποιήστε τη ρύθμιση μνήμης RAM.
  4. Τροποποιήστε άλλες ρυθμίσεις που ισχύουν ειδικά για το BIOS που διαθέτετε και που συμβάλλουν στην ταχύτητα με την οποία λειτουργεί ο υπολογιστής σας.
  5. Απενεργοποιήστε το Επίπεδο 1 και το Επίπεδο 2 της μνήμης cache από το εργαλείο εγκατάστασης του BIOS στη διάρκεια της Εγκατάστασης (Setup).
  6. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Ultra DMA (εάν υπάρχει) για τον σκληρό δίσκο ή τη μονάδα δίσκου CD-ROM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής αυτών των ρυθμίσεων, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.
Εάν το μήνυμα λάθους εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού εκτελέσετε αυτά τα βήματα, το υλικό ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για βοήθεια.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα λάθους του SUWIN, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
129971 Λίστα μηνυμάτων λάθους του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95/98
187580 Προειδοποιητικό μήνυμα SUWIN SU0167 κατά την εγκατάσταση των Windows 98
188107 Μήνυμα λάθους SUWIN στο Setupx.dll κατά την εγκατάσταση των Windows 95/98
124177 Μήνυμα λάθους εφαρμογής: "Το SUWIN εκτέλεσε μια μη έγκυρη εντολή" (Caused an Illegal Instruction)
135162 Γενικό σφάλμα προστασίας μετά την εμφάνιση της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) κατά την εγκατάσταση
136415 Μήνυμα λάθους: "Το SUWIN προκάλεσε ένα γενικό σφάλμα προστασίας στην ενότητα..." (SUWIN Caused a General Protection Fault in Module...)
187268 Μήνυμα λάθους του SUWIN στην ενότητα Pidgen.dll κατά την εγκατάσταση των Windows 98
232963 Μήνυμα λάθους: "Το Suwin.exe προκάλεσε ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα Setupx.dll" (Suwin.exe Caused an Invalid Page Fault in Setupx.dll)
gpf gp fault set up installation krnl386 dll setupx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 224836 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 13:49:26 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση

  • kbnosurvey kbarchive bios cache cpu kberrmsg kbgpf kbhw kbprb kbsetup ram suwin win95 win98 win98se βασικό γενικό μητρική μνήμη πλακέτα πρoστασίας σύστημα σφάλμα KB224836
Σχόλια