Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OFF2000: Λίστα κωδικών σφάλματος και μηνυμάτων λάθους για τις διεργασίες του Windows Installer

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR229683
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μια λίστα με τους κωδικούς σφάλματος και τα μηνύματα λάθους που είναι πιθανό να εμφανιστούν όταν ο Windows Installer (Msiexec.exe) καλείται να πραγματοποιήσει μια συνολική διεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλο που οι πληροφορίες των κωδικών σφάλματος σε αυτό το άρθρο μπορούν να σας βοηθήσουν να διαγνώσετε την εγκατάστασή σας, η εμφάνιση του ίδιου μηνύματος λάθους μπορεί να οφείλεται σε πολλά διαφορετικά σφάλματα. Επομένως, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο είναι απλώς το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων του ζητήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" στο τέλος αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα διεργασιών του Windows Installer:
 • Εγκατάσταση του Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe στα Microsoft Windows 95 ή νεότερη έκδοση και Instmsiw.exe στα Microsoft Windows NT 4.0)
 • Εγκατάσταση του Microsoft Office
 • Εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer (ενημερωμένη έκδοση κώδικα)
Μπορείτε να θεωρήσετε τους κωδικούς σφάλματος στον παρακάτω πίνακα ως "κωδικούς εξόδου" ή "κωδικούς επιστροφής". Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παγίδευση σφαλμάτων σε ένα αρχείο δέσμης MS-DOS ή με το πρόγραμμα Microsoft Systems Management Server (SMS), για την εύρεση του τελικού αποτελέσματος της διεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός σφάλματος δεν εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής του Windows Installer, το οποίο δημιουργείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office, εκτός εάν δημιουργήσετε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής. Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο τέλος του λεπτομερούς αρχείου καταγραφής και μοιάζει με τον παρακάτω:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λεπτομερών αρχείων καταγραφής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
237957 OFF2000: Τρόπος χρήσης ενός αρχείου καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office 2000 για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης
Κωδικός σφάλματος    Τιμή  Περιγραφή------------------------------------------------------------------------------------------ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Ακύρωση της εγκατάστασης από το χρήστη.                (User cancel installation.)ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Ανεπανόρθωτο σφάλμα κατά την εγκατάσταση.                (Fatal error during installation.)ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Αναστολή εγκατάστασης, δεν ολοκληρώθηκε.                (Installation suspended, incomplete.)ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Η ενέργεια αυτή ισχύει μόνο για τα προϊόντα που είναι                εγκατεστημένα αυτήν τη στιγμή.                (This action is only valid for products that are currently installed.)ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Το αναγνωριστικό δυνατότητας δεν είναι καταχωρημένο.                (Feature ID not registered.)ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Το αναγνωριστικό στοιχείου δεν είναι καταχωρημένο.                (Component ID not registered.)ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Άγνωστη ιδιότητα.                (Unknown property.)ERROR_INVALID_HANDLE_ STATE          1609  Η κατάσταση του δείκτη χειρισμού δεν είναι έγκυρη.                (Handle is in an invalid state.)ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Τα δεδομένα των παραμέτρων για αυτό το προϊόν είναι                 κατεστραμμένα. Επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης.                (The configuration data for this product is corrupt.                Contact your support personnel.)ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Το προσδιοριστικό στοιχείου δεν υπάρχει.                (Component qualifier not present.)ERROR_INSTALL_SOURCE_ ABSENT         1612  Το μέσο της εγκατάστασης για αυτό το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.                Βεβαιωθείτε ότι το μέσο υπάρχει και ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό.                (The installation source for this product is not available.                Verify that the source exists and that you can access it.)ERROR_PRODUCT_ UNINSTALLED       1614  Η εγκατάσταση του προϊόντος έχει καταργηθεί.                (Product is uninstalled.)ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Η σύνταξη του ερωτήματος SQL δεν είναι έγκυρη ή δεν υποστηρίζεται.                (SQL query syntax invalid or unsupported.)ERROR_INVALID_FIELD   1616  Το πεδίο εγγραφής δεν υπάρχει.                (Record field does not exist.)ERROR_INSTALL_SERVICE_ FAILURE         1601  Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows                Installer. Επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης                 για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία του Windows                 Installer είναι σωστά καταχωρημένη.                (The Windows Installer service could not be accessed.                Contact your support personnel to verify that the Windows                Installer service is properly registered.)ERROR_INSTALL_PACKAGE_ VERSION         1613  Αυτό το πακέτο εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να                 εγκατασταθεί από την υπηρεσία Windows                 Installer. Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα Service Pack                 των Windows που περιέχει μια νεότερη έκδοση                 της υπηρεσίας Windows Installer.                (This installation package cannot be installed by the Windows                Installer service. You must install a Windows service pack that                contains a newer version of the Windows Installer service.)ERROR_INSTALL_ALREADY_ RUNNING         1618  Μια άλλη εγκατάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ολοκληρώστε την                εγκατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη πριν να συνεχίσετε με αυτήν                την εγκατάσταση.                (Another installation is already in progress.                Complete that installation before proceeding with this install.)ERROR_INSTALL_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1619  Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε                ότι το πακέτο υπάρχει και ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό ή επικοινωνήστε                με τον προμηθευτή της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για                 έγκυρο πακέτο του Windows Installer.                (This installation package could not be opened. Verify that the package                exists and that you can access it, or contact the application vendor                to verify that this is a valid Windows Installer package.)ERROR_INSTALL_PACKAGE_ INVALID         1620  Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου εγκατάστασης. Επικοινωνήστε                με τον προμηθευτή της εφαρμογής για να βαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρο πακέτο                 του Windows Installer.                (This installation package could not be opened. Contact the application vendor                to verify that this is a valid Windows Installer package.)ERROR_INSTALL_UI_ FAILURE         1621  Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκκίνηση του περιβάλλοντος εργασίας                 της υπηρεσίας Windows Installer. Επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης.                (There was an error starting the Windows Installer service user interface.                Contact your support personnel.)ERROR_INSTALL_LOG_ FAILURE         1622  Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής εγκατάστασης.                 Βεβαιωθείτε ότι η καθορισμένη θέση του αρχείου καταγραφής υπάρχει και ότι                δεν είναι μόνο για ανάγνωση.                (Error opening installation log file. Verify that the specified log file                location exists and is writable.)ERROR_INSTALL_LANGUAGE_ UNSUPPORTED       1623  Αυτή η γλώσσα του πακέτου εγκατάστασης δεν υποστηρίζεται από το σύστημά σας.                (This language of this installation package is not supported by your system.)ERROR_INSTALL_PACKAGE_ REJECTED        1625  Δεν επιτρέπεται αυτή η εγκατάσταση λόγω πολιτικής του συστήματος. Επικοινωνήστε                με το διαχειριστή του συστήματος.                (This installation is forbidden by system policy. Contact your                 system administrator.)ERROR_FUNCTION_NOT_ CALLED         1626  Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας.                (Function could not be executed.)ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Η λειτουργία απέτυχε κατά την εκτέλεση.                (Function failed during execution.)ERROR_INVALID_TABLE   1628  Καθορίστηκε πίνακας που δεν είναι έγκυρος ή άγνωστος πίνακας.                (Invalid or unknown table specified.)ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Τα δεδομένα που δόθηκαν είναι εσφαλμένου τύπου.                (Data supplied is of wrong type.)ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Τα δεδομένα αυτού του τύπου δεν υποστηρίζονται.                (Data of this type is not supported.)ERROR_CREATE_FAILED   1631  Η εκκίνηση της υπηρεσίας Windows Installer απέτυχε. Επικοινωνήστε                 με το προσωπικό υποστήριξης.                (The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnel.)ERROR_INSTALL_TEMP_ UNWRITABLE       1632  Ο φάκελος Τemp είναι γεμάτος ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν. Βεβαιωθείτε ότι                ο φάκελος Τemp υπάρχει και ότι δεν είναι μόνο για ανάγνωση.                (The temp folder is either full or inaccessible. Verify that the temp folder                exists and that you can write to it.)ERROR_INSTALL_PLATFORM_ UNSUPPORTED       1633  Το πακέτο εγκατάστασης δεν υποστηρίζεται σε αυτήν την πλατφόρμα. Επικοινωνήστε                με τον προμηθευτή της εφαρμογής.                (This installation package is not supported on this platform.                 Contact your application vendor.)ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Δεν έγινε χρήση του στοιχείου σε αυτόν τον υπολογιστή.                (Component not used on this machine.)ERROR_INSTALL_TRANSFORM_ FAILURE         1624  Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εφαρμογή μετασχηματισμών. Βεβαιωθείτε ότι                 οι καθορισμένες διαδρομές των μετασχηματισμών είναι έγκυρες.                (Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.)ERROR_PATCH_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1635  Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου προσθήκης. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο                προσθήκης υπάρχει και ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό ή επικοινωνήστε με τον                 προμηθευτή της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρο πακέτο προσθήκης                του Windows Installer.                (This patch package could not be opened. Verify that the patch package exists and                 that you can access it, or contact the pplication vendor to verify that this is a                 valid Windows Installer patch package.)ERROR_PATCH_PACKAGE_ INVALID         1636  Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα αυτού του πακέτου προσθήκης. Επικοινωνήστε με τον                 προμηθευτή της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρο πακέτο                 προσθήκης του Windows Installer.                 (This patch package could not be opened. Contact the application vendor to verify                that this is a valid Windows Installer patch package.)ERROR_PATCH_PACKAGE_ UNSUPPORTED       1637  Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία αυτού του πακέτου προσθήκης από την υπηρεσία                 Windows Installer. Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα Service Pack των Windows που περιέχει                μια νεότερη έκδοση της υπηρεσίας Windows Installer.                (This patch package cannot be processed by the Windows Installer service.                 You must install a Windows service pack that contains a newer version of the                 Windows Installer service.)ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Υπάρχει ήδη εγκατεστημένη μια άλλη έκδοση αυτού του προϊόντος. Δεν είναι δυνατό                να συνεχιστεί η εγκατάσταση αυτής της έκδοσης. Για να ρυθμίσετε ή να καταργήσετε                 την υπάρχουσα έκδοση αυτού του προϊόντος, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση                προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου.                (Another version of this product is already installed. Installation of this                 version cannot continue. To configure or remove the existing version of this                product, use Add/Remove Programs on the Control Panel.)ERROR_INVALID_COMMAND_ LINE          1639  Το όρισμα της γραμμής εντολής δεν είναι έγκυρο. Συμβουλευτείτε το SDK του                 Windows Installer για λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη γραμμή εντολών.                (Invalid command line argument. Consult the Windows Installer SDK for detailed                command line help.)ERROR_SUCCESS_REBOOT_ REQUIRED        3010  Απαιτείται επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αυτό δεν περιλαμβάνει                διαδικασίες εγκατάστασης στις οποίες εκτελείται η ενέργεια ForceReboot. Σημειώστε                 ότι αυτός ο κωδικός σφάλματος θα είναι διαθέσιμος σε μελλοντική έκδοση του                προγράμματος Εγκατάστασης.                (A restart is required to complete the install. This does not include installs                where the ForceReboot action is run. Note that this error will not be available                until future version of the installer.) 
Αναφορές
Αυτό το άρθρο έχει τη σημασία μιας γενικής μόνο αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του Office, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
228658 OFF2000: Μήνυμα λάθους "Σφάλμα 1303. Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν διαθέτει επαρκή δικαιώματα..." (Error 1303. The installer has insufficient privileges...) κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office
228592 OFF2000: Μήνυμα λάθους "Σφάλμα 1316" (Error 1316) κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) για διαχειριστική εγκατάσταση
217666 OFF2000: Σφάλμα μη έγκυρης μονάδας δίσκου (Error 1327) κατά την εγκατάσταση του Office
236427 Σφάλμα 1402 κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office 2000
228655 Σφάλμα 1704 κατά την εγκατάσταση του Office
237294 OFF2000: Σφάλμα 1904 κατά την εγκατάσταση του Office 2000
217648 OFF2000: Εμφανίζεται το μήνυμα "Προειδοποίηση 1909. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της συντόμευσης" (Warning 1909. Could not create shortcut) κατά την εγκατάσταση
217662 OFF2000: Μήνυμα λάθους: "Σφάλμα 1925. Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για την ολοκλήρωση αυτής της εγκατάστασης για όλους τους χρήστες του υπολογιστή" (Error 1925. You do not have sufficient privileges to complete this installation for all users of the machine) κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) με το διακόπτη /j
240335 OFF2000: Σφάλμα 2336 λόγω ενδεχόμενης καταστροφής αρχείου
217714 OFF2000: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης φαίνεται να μην ανταποκρίνεται και ακολουθεί εσωτερικό σφάλμα 2336 ή 2755
228668 OFF2000: Εσωτερικό λάθος 2343 κατά την εγκατάσταση
235662 OFF2000: Εσωτερικό σφάλμα 2344 κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office 2000
236437 OFF2000: Μήνυμα λάθους: "Εσωτερικό σφάλμα 2351" (Internal Error 2351) ή "Εσωτερικό σφάλμα 2355" (Internal Error 2355) κατά την εγκατάσταση
220780 OFF2000: Μήνυμα λάθους "Σφάλμα 2755" (Error 2755) κατά την εγκατάσταση ενώ είναι εγκατεστημένη μια προηγούμενη έκδοση του Office
221374 OFF2000: Εσωτερικό σφάλμα 2893 κατά την εισαγωγή επωνυμίας μεγάλου μήκους
236053 OFF2000: Εσωτερικό σφάλμα 2894 κατά την εγκατάσταση του Office
230879 OFF2000: Το αρχείο καταγραφής μηνυμάτων λάθους περιέχει συνεχώς το μήνυμα "Εσωτερικό σφάλμα 2898: Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων για βοήθεια" (Internal error 2898: Please contact product support for assistance)
Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του Office, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
238259 OFF2000: Το Office σταματά στη διάρκεια της εγκατάστασης: Bήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στα Windows 95
245226 OFF2000: Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης από αποθηκευτικά μέσα CD-ROM
200116 OFF2000: Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν προγράμματα του Office στα Windows NT 4.0
218853 OFF2000: Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office που αφορούν το Kernel32.dll στα Windows 98
218873 OFF2000: Αντιμετώπιση προβλημάτων του Office που αφορούν το Kernel32.dll στα Windows 95
238012 OFF2000: Το Office σταματά στη διάρκεια της εγκατάστασης: Bήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στα Windows 98
237957 OFF2000: Τρόπος χρήσης ενός αρχείου καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Office 2000 για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης
200375 OFF2000: Τρόπος εγκατάστασης των Windows 95 σε νέο φάκελο
OFF2000 errmsg
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 229683 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/17/2006 17:06:59 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • installer kberrmsg kbinfo microsoft windows αντιμετώπιση αρχείο εγκατάστασης έκδοση ενημερωμένη καταγραφής κωδικός λάθους μήνυμα προβλημάτων πρόγραμμα σφάλματος KB229683
Σχόλια
/html>