Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Χρήση των αντικειμένων πολιτικής ομάδας (Group Policy Object) για την απόκρυψη καθορισμένων μονάδων δίσκου

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Στα αντικείμενα πολιτικής ομάδας (Group Policy Object) των Windows, υπάρχει η επιλογή "Απόκρυψη αυτών των επιλεγμένων μονάδων δίσκου στο φάκελο 'Ο Yπολογιστής μου'" (Hide these specified drives in My Computer), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα απόκρυψης συγκεκριμένων δίσκων. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε απόκρυψη μόνο μιας συγκεκριμένης μονάδας δίσκου, αλλά να διατηρήσετε την πρόσβαση στις υπόλοιπες.

Υπάρχουν εφτά προεπιλογές για τον περιορισμό της πρόσβασης σε μονάδες δίσκου. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον περιορισμούς, τροποποιώντας το αρχείο System.adm της προεπιλεγμένης πολιτικής τομέα ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy Object - GPO). Οι εφτά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι:
 • Περιορισμός μόνο των μονάδων δίσκου A, B, C και D
 • Περιορισμός μόνο των μονάδων δίσκου A, B και C
 • Περιορισμός μόνο των μονάδων δίσκου A και B
 • Περιορισμός όλων των μονάδων δίσκου
 • Περιορισμός μόνο της μονάδας C
 • Περιορισμός μόνο της μονάδας D
 • Χωρίς περιορισμό των μονάδων δίσκου
Η Microsoft δεν συνιστά την αλλαγή του αρχείου System.adm, αλλά τη δημιουργία ενός νέου αρχείου .adm και την εισαγωγή αυτού του αρχείου .adm στα αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO). Ο λόγος είναι ότι, εάν εφαρμόσετε αλλαγές στο αρχείο system.adm, οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αντικατασταθούν στην περίπτωση που η Microsoft κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του αρχείου system.adm σε ένα Service Pack.

Η λευκή βίβλος "Υλοποίηση πολιτικής ομάδας που βασίζεται στο μητρώο για εφαρμογές" (Implementing Registry-Based Group Policy for Applications) εξηγεί τον τρόπο εγγραφής προσαρμοσμένων αρχείων .ADM. Για να προβάλετε αυτήν τη λευκή βίβλο, ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Περισσότερες πληροφορίες
Η προεπιλεγμένη θέση του αρχείου System.adm για την προεπιλεγμένη πολιτική τομέα είναι η εξής:
%SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\Το_όνομα_του_τομέα_σας\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm\System.adm
Τα περιεχόμενα αυτών των φακέλων αναπαράγονται μέσα σε έναν τομέα από την υπηρεσία FRS (File Replication Service). Σημειώστε ότι ο φάκελος Adm και τα περιεχόμενά του δεν συμπληρώνονται μέχρι να φορτωθεί η προεπιλεγμένη πολιτική τομέα για πρώτη φορά.

Για να κάνετε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική για μία από τις εφτά προεπιλεγμένες τιμές:
 1. Κλείστε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console). Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 2. Προσθέστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy) για την προεπιλεγμένη πολιτική ομάδας. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Browse) όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy Object - GPO). Το προεπιλεγμένο GPO είναι ο "Τοπικός υπολογιστής" (Local Computer). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα GPO για άλλα διαμερίσματα τομέα (ειδικότερα τις "Οργανικές μονάδες" (Organizational Units)).
 3. Ανοίξτε τις ακόλουθες ενότητες: Ρυθμίσεις χρήστη (User Configuration), Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), Στοιχεία των Windows (Windows Components) και Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη αυτών των επιλεγμένων μονάδων δίσκου στο φάκελο 'Ο Yπολογιστής μου' (Hide these specified drives in My Computer).
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη αυτών των επιλεγμένων μονάδων δίσκου στο φάκελο 'Ο Yπολογιστής μου' (Hide these specified drives in My Computer) για να το επιλέξετε.
 6. Κάντε κλικ στην κατάλληλη επιλογή του αναπτυσσόμενου πλαισίου.
Οι ρυθμίσεις αυτές καταργούν τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τους επιλεγμένους σκληρούς δίσκους από το φάκελο "Ο Yπολογιστής μου" (My Computer), την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) και τις "Θέσεις δικτύου" (My Network Places). Επίσης, αυτές οι μονάδες δίσκου δεν εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα" (Open), σε κανένα πρόγραμμα.

Αυτή η πολιτική έχει σχεδιαστεί για την προστασία συγκεκριμένων μονάδων δίσκου από εσφαλμένη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας δισκέτας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση των χρηστών, έτσι ώστε να αποθηκεύουν την εργασία τους σε συγκεκριμένες μονάδες δίσκου.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την πολιτική, επιλέξτε μια μονάδα δίσκου ή ένα συνδυασμό μονάδων δίσκου στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Για να εμφανίσετε όλες τις μονάδες δίσκου (να μην αποκρύπτεται καμία), απενεργοποιήστε αυτήν την πολιτική ή κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιορισμό μονάδων δίσκου (Do not restrict drives).

Αυτή η πολιτική δεν εμποδίζει τους χρήστες να χρησιμοποιούν άλλα προγράμματα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τοπικές μονάδες δίσκου ή σε μονάδες δίσκου δικτύου ή ακόμα να προβάλλουν και να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά μονάδων δίσκου, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management).

Οι προεπιλεγμένες τιμές δεν είναι οι μοναδικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μέσω της επεξεργασίας του αρχείου System.adm, μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες τιμές. Το τμήμα του αρχείου System.adm που πρέπει να τροποποιηθεί είναι το εξής:
POLICY !!NoDrives  EXPLAIN !!NoDrives_Help   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED     VALUENAME "NoDrives"     ITEMLIST        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                                 ;low 26 bits on (1 bit per drive)        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)     END ITEMLIST   END PART         END POLICY[strings]ABCDOnly="Restrict A, B, C and D drives only"ABConly="Restrict A, B and C drives only"ABOnly="Restrict A and B drives only"ALLDrives="Restrict all drives"COnly="Restrict C drive only"DOnly="Restrict D drive only"RestNoDrives="Do not restrict drives"				
Η ενότητα [συμβολοσειρές (strings)] αντιπροσωπεύει τις αντικαταστάσεις των πραγματικών τιμών στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο.

Αυτή η πολιτική εμφανίζει μόνο τις συγκεκριμένες μονάδες δίσκου στον υπολογιστή-πελάτη. Το κλειδί μητρώου που επηρεάζεται από αυτήν την πολιτική χρησιμοποιεί ένα δεκαδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μια δυαδική συμβολοσειρά 26 bit, όπου κάθε bit αντιπροσωπεύει ένα γράμμα μονάδας δίσκου:
11111111111111111111111111ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA				
Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων αντιστοιχεί στον αριθμό 67108863 σε δεκαδική μορφή και κάνει απόκρυψη όλων των μονάδων δίσκου. Εάν θέλετε να κάνετε απόκρυψη της μονάδας δίσκου C, μετατρέψτε το τρίτο μικρότερο bit σε 1 και, στη συνέχεια, μετατρέψτε τη δυαδική συμβολοσειρά σε δεκαδική.

Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια επιλογή για την απόκρυψη όλων των μονάδων δίσκου, επειδή η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου διαγράφει εντελώς την καταχώρηση "NoDrives" με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυτόματα όλες οι μονάδες δίσκου.

Στην περίπτωση που θέλετε να ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική ώστε να εμφανίζει διαφορετικό συνδυασμό μονάδων δίσκου, δημιουργήστε την κατάλληλη δυαδική συμβολοσειρά, μετατρέψτε την σε δεκαδική και προσθέστε μια νέα καταχώρηση στην ενότητα ITEMLIST με μια αντίστοιχη καταχώρηση [συμβολοσειρές (strings)]. Για παράδειγμα, για να κάνετε απόκρυψη των μονάδων δίσκου L, M, N και O, δημιουργήστε την ακόλουθη συμβολοσειρά
00000000000111100000000000ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA				
και μετατρέψτε την σε δεκαδική. Αυτή η δυαδική συμβολοσειρά μετατρέπει τον αριθμό 30720 σε δεκαδική μορφή. Προσθέστε αυτήν τη γραμμή στην ενότητα [strings] του αρχείου System.adm:
LMNO_Only="Restrict L, M, N and O drives only"				
Προσθέστε αυτήν την καταχώρηση στην ενότητα ITEMLIST που αναφέρεται παραπάνω και αποθηκεύστε το αρχείο System.adm.
NAME !!LMNO_Only     VALUE NUMERIC 30720				
Αυτή η ενότητα δημιουργεί μια όγδοη καταχώρηση στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο για την απόκρυψη μόνο των μονάδων δίσκου L, M, N και O. Χρησιμοποιήστε αυτήν την μέθοδο για να συμπεριλάβετε περισσότερες τιμές στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Η τροποποιημένη ενότητα του αρχείου System.adm εμφανίζεται ως εξής:
POLICY !!NoDrives  EXPLAIN !!NoDrives_Help   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED     VALUENAME "NoDrives"     ITEMLIST        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                                 ;low 26 bits on (1 bit per drive)        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)              NAME !!LMNO_Only    VALUE NUMERIC 30720     END ITEMLIST   END PART         END POLICY[strings]ABCDOnly="Restrict A, B, C and D drives only"ABConly="Restrict A, B and C drives only"ABOnly="Restrict A and B drives only"ALLDrives="Restrict all drives"COnly="Restrict C drive only"DOnly="Restrict D drive only"RestNoDrives="Do not restrict drives"LMNO_Only="Restrict L, M, N and O drives only"				
Αυτή η ενότητα [συμβολοσειρές (strings)] αντιπροσωπεύει τις αντικαταστάσεις των πραγματικών τιμών στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
230263 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία προσαρμοσμένων εργαλείων του συμπληρωματικού προγράμματος MMC, χρησιμοποιώντας την "Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft" (Microsoft Management Console)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 231289 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/11/2006 13:59:23 - Αναθεώρηση: 4.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbenv kbinfo KB231289
Σχόλια