Περιγραφή του τρόπου εμφάνισης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) στις ιδιότητες δικτύου

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR236465
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Κατά την εγκατάσταση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS), η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet προσθέτει έναν προσαρμογέα και ένα πρωτόκολλο ICS. Έχετε υπόψη σας ότι αυτά τα δυο στοιχεία είναι απαραίτητο να υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS). Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο εμφάνισης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) στο εργαλείο "Δίκτυο" (Network) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Επίσης παραθέτει μια λίστα με παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή κάποιων στοιχείων του δικτύου ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS).
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν προβάλλετε το εργαλείο "Δίκτυο" (Network) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) θα πρέπει να εμφανίζεται με την εξής μορφή:

Πρόγραμμα-πελάτης για Δίκτυα της Microsoft (ή για το Family Logon) (Client for Microsoft Networks (or Family Logon) )
Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων (ή προσαρμογέας δικτύου) (Dial-Up Adapter (or network Adapter))
Προσαρμογέας δικτύου (Network Adapter)
Προσαρμογέας Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing adapter)
Πρωτόκολλο Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet->Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων ή δικτύου (Internet Connection Sharing Protocol->Dial-Up or Network adapter)
Πρωτόκολλο Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet->Προσαρμογέας δικτύου (Internet Connection Sharing Protocol->Network adapter)
Πρωτόκολλο Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet->Προσαρμογέας Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing Protocol->Internet Connection Sharing Adapter)
TCP/IP (Βασικό)->Προσαρμογέας δικτύου (TCP/IP(Home)->Network Adapter)
TCP/IP (Κοινόχρηστο)-> Προσαρμογέας δικτύου ή Τηλεφωνικών Κλήσεων (TCP/IP (Shared)->Network or Dial-Up adapter)
TCP/IP->Προσαρμογέας Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (TCP/IP->Internet Connection Sharing adapter)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά, ο Προσαρμογέας Τηλεφωνικών Κλήσεων δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο στοιχείο TCP/IP (Βασικό) (TCP/IP (Home)). Αυτό συνήθως υποδηλώνει ότι οι προσαρμογείς "Βασικό" (Home) και Internet πρέπει να αλλάξουν στις ιδιότητες της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS).

Η παρακάτω λίστα περιέχει παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) κατά την αλλαγή των στοιχείων δικτύου:
  • Με την κατάργηση του προσαρμογέα Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) καταργείται εντελώς η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS).
  • Η κατάργηση των συνδέσεων IPX/SPX και NetBEUI στον προσαρμογέα Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) δεν επηρεάζει την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), επομένως θα πρέπει να καταργηθεί για λόγους επιδόσεων. Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) δεν χρησιμοποιεί αυτές τις συνδέσεις.
  • Με την κατάργηση της σύνδεσης TCP/IP στον προσαρμογέα Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) ή σε οποιονδήποτε προσαρμογέα χρησιμοποιείται από την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) δεν απεγκαθίσταται η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, αλλά δεν είναι δυνατή η λειτουργία της. Με την προσθήκη της σύνδεσης TCP/IP στον προσαρμογέα της "Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (ICS) ή σε οποιονδήποτε προσαρμογέα χρησιμοποιείται από την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), αποκαθίσταται η λειτουργία της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS).
  • Με την κατάργηση είτε οποιουδήποτε από τους προσαρμογείς είτε οποιασδήποτε σύνδεσης TCP/IP σε αυτούς τους προσαρμογείς, δεν καταργείται η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), αλλά δεν είναι δυνατή η λειτουργία της.
  • Η κατάργηση του πρωτοκόλλου της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) από έναν προσαρμογέα που δεν χρησιμοποιείται από την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) δεν καταργεί την ίδια την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) ούτε επηρεάζει τη λειτουργία της, εφόσον η Κοινόχρηστη σύνδεσης στο Internet (ICS) δεν χρησιμοποιεί τον προσαρμογέα.
  • Με την κατάργηση του πρωτοκόλλου Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) από οποιονδήποτε προσαρμογέα που χρησιμοποιείται από την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet ((Πρωτόκολλο) Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet)->Προσαρμογέας Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet), δεν καταργείται η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, αλλά δεν είναι δυνατή η λειτουργία της. Πρέπει να απεγκαταστήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS), για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία της.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 236465 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/31/2014 18:57:15 - Αναθεώρηση: 1.4

  • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • kbnosurvey kbarchive internet kbinfo kbnetwork kbtool kbui kbwinme win98se απεγκατάσταση δίκτυο δικτύου επανεγκατάσταση κατάργηση κλήσεων κοινόχρηστη λειτουργία προσαρμογέας πρωτόκολλο στο σύνδεσης τηλεφωνικών KB236465
Σχόλια