Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να υπολογίσει ηλικίες πριν από την 1/1/1900 στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:245104
Περίληψη
Αν και τύπων υπολογισμού ημερομηνίας στο Microsoft Excel μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τις ημερομηνίες που έχουν εισαχθεί μεταξύ 1/1/1900 και 31/12/9999, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη Microsoft Visual Basic for Applications συνάρτηση για τον υπολογισμό των ετών (σε έτη) κάποιον ή κάτι που πρώτα δημιουργήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1900.

back to the top

Χρήση μακροεντολής για να υπολογίσετε την ηλικία

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Το Excel εισαγάγει τις ημερομηνίες πριν από την 1/1/1900 ως κείμενο. Αυτή η συνάρτηση λειτουργεί για ημερομηνίες που καταχωρούνται ως κείμενο που αρχίζει από 1/1/0001 κανονικές ημερομηνίες και είναι δυνατό να χειριστεί ημερομηνίες, όταν η ημερομηνία έναρξης είναι πριν από το 1900 και η ημερομηνία λήξης είναι μετά από το 1900. Για να χρησιμοποιήσετε τη μακροεντολή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Excel. Προβολή στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11, για να μεταβείτε στην Επεξεργασία Visual Basic (Visual Basic Editor).
 3. Στο διακομιστήINSERTμενού, κάντε κλικ στο κουμπίModule.
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα στη λειτουργική μονάδα:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)    ' Dim our variables.  Dim stvar As String  Dim stmon As String  Dim stday As String  Dim styr As String  Dim endvar As String  Dim endmon As String  Dim endday As String  Dim endyr As String  Dim stmonf As Integer  Dim stdayf As Integer  Dim styrf As Integer  Dim endmonf As Integer  Dim enddayf As Integer  Dim endyrf As Integer  Dim years As Integer    ' This variable will be used to modify string length.  Dim fx As Integer  fx = 0    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function  ' and returns the results.  ' Searches for the first "/" sign in the start date.  stvar = sfunc("/", stdate)    ' Parse the month and day from the start date.  stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)  stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)    ' Check the length of the day and month strings and modify the string   ' length variable.  If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1  If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1    ' Parse the year, using information from the string length variable.  styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)      ' Change the text values we obtained to integers for calculation   ' purposes.  stmonf = CInt(stmon)  stdayf = CInt(stday)  styrf = CInt(styr)    ' Check for valid date entries.  If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then    AgeFunc = "Invalid Date"    Exit Function  End If  ' Reset the string length variable.  fx = 0    ' Parse the first "/" sign from the end date.  endvar = sfunc("/", endate)    ' Parse the month and day from the end date.  endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)  endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)    ' Check the length of the day and month strings and modify the string   ' length variable.  If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1  If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1    ' Parse the year, using information from the string length variable.  endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)      ' Change the text values we obtained to integers for calculation   ' purposes.  endmonf = CInt(endmon)  enddayf = CInt(endday)  endyrf = CInt(endyr)    ' Check for valid date entries.  If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then    AgeFunc = "Invalid Date"    Exit Function  End If    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and   ' second year.  years = endyrf - styrf    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed.   If stmonf > endmonf Then    years = years - 1  End If      If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then    years = years - 1  End If  ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not,   ' return the years.  If years < 0 Then    AgeFunc = "Invalid Date"  Else    AgeFunc = years  End If  End Function' This is a second function that the first will call.' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.' It is used so that the code is easier to read.Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)  sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)End Function					
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο.
 6. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα δεδομένα:
  A1  01/01/1887A2  02/02/1945						
  Στο κελί A3, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο
  = () AgeFuncημερομ_αρχής,ημερομηνία λήξης)
  Όπουημερομ_αρχήςείναι μια αναφορά κελιού για την πρώτη ημερομηνία (A1) καιημερομηνία λήξηςείναι μια αναφορά κελιού για το δεύτερο ημερομηνία (A2).

  Το αποτέλεσμα θα 58.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε όλες τις ημερομηνίες πριν από την 1/1/1900 εγκυρότητας. Ημερομηνίες που καταχωρούνται ως κείμενο δεν ελέγχονται από το Excel.

back to the top
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δείγματος κώδικα σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
212536Τρόπος εκτέλεσης δείγματος κώδικα από άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base)

back to the top
XL2000 XL2003 XL2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 245104 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2010 23:25:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB245104 KbMtel
Σχόλια