Χρήση του Ntdsutil.exe για τη μεταφορά ή τη δέσμευση ρόλων FSMO σε ελεγκτή τομέα

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Ntdsutil.exe για τη δμεταφορά ή τη δέσμευση ρόλων FSMO (Flexible Single Master Operation).
Περισσότερες πληροφορίες
Συγκεκριμένες λειτουργίες τομέα και εταιρικές λειτουργίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για πολλαπλές ενημερώσεις εκτελούνται από έναν μεμονωμένο ελεγκτή τομέα σε έναν τομέα ή ένα σύμπλεγμα δομών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Οι ελεγκτές τομέα στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση αυτών των μοναδικών λειτουργιών ονομάζονται διευθυντές λειτουργιών ή κάτοχοι ρόλων FSMO.

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τους 5 μοναδικούς ρόλους FSMO σε ένα σύμπλεγμα δομών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και τις εξαρτώμενες λειτουργίες που εκτελούν:
 • Κύρια διάταξη - Ο ρόλος κύριας διάταξης εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του συμπλέγματος δομών και υπάρχει ένας για κάθε σύμπλεγμα δομών. Αυτός ο ρόλος απαιτείται για την επέκταση της διάταξης ενός συμπλέγματος δομών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή για την εκτέλεση της εντολής adprep /domainprep.
 • Κύρια ονομασία τομέα - Ο ρόλος κύριας ονομασίας τομέα εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του συμπλέγματος δομών και υπάρχει ένας για κάθε σύμπλεγμα δομών. Αυτός ο ρόλος απαιτείται για την προσθήκη ή την κατάργηση τομέων ή διαμερισμάτων εφαρμογών σε ή από ένα σύμπλεγμα δομών.
 • Κύριος RID - Ο ρόλος "Κύριος RID" εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του τομέα και υπάρχει ένας για κάθε τομέα. Αυτός ο ρόλος απαιτείται για την αντιστοίχιση του χώρου συγκέντρωσης RID έτσι ώστε οι νέοι ή οι υπάρχοντες ελεγκτές τομέα να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών χρήστη, λογαριασμών υπολογιστών ή ομάδων ασφαλείας.
 • Εξομοιωτής PDC - Ο ρόλος "Εξομοιωτής PDC" εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του τομέα και υπάρχει ένας για κάθε τομέα. Αυτός ο ρόλος απαιτείται για τον ελεγκτή τομέα που εκτελεί αποστολή ενημερωμένων εκδόσεων της βάσης δεδομένων στους εφεδρικούς ελεγκτές τομέα των Windows NT. Ο ελεγκτής τομέα που είναι κάτοχος αυτού του ρόλου προορίζεται επίσης μέσω συγκεκριμένων εργαλείων διαχείρισης και ενημερωμένων εκδόσεων για κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού χρήστη και λογαριασμού υπολογιστή.
 • Κύριων λειτουργιών υποδομής - Ο ρόλος κύριων λειτουργιών υποδομής εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του τομέα και υπάρχει ένας για κάθε τομέα. Αυτός ο ρόλος απαιτείται για ελεγκτές τομέα με σκοπό την επιτυχή εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep και την ενημέρωση των ιδιοτήτων SID και των ιδιοτήτων αποκλειστικού ονόματος για αντικείμενα που αναφέρονται σε τομείς.
Ο "Οδηγός εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Dcpromo.exe) εκχωρεί και τους 5 ρόλους FSMO στον πρώτο ελεγκτή τομέα του ριζικού τομέα του συμπλέγματος δομών. Στον πρώτο ελεγκτή τομέα κάθε νέου εξαρτημένου τομέα ή τομέα δομής εκχωρούνται και οι τρεις ρόλοι εύρους τομέα. Οι ελεγκτές τομέα εξακολουθούν να κατέχουν ρόλους FSMO μέχρι να τους εκχωρηθούν εκ νέου ρόλοι χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Ένας διαχειριστής εκχωρεί εκ νέου το ρόλο χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαχείρισης GUI.
 • Ένας διαχειριστής εκχωρεί εκ νέου το ρόλο χρησιμοποιώντας την εντολή ntdsutil /roles.
 • Ένας διαχειριστής εκτελεί ομαλό υποβιβασμό ενός ελεγκτή τομέα που είναι κάτοχος ρόλου χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory". Αυτός ο οδηγός εκχωρεί εκ νέου όλους τους ρόλους που είναι αποθηκευμένοι τοπικά σε έναν υπάρχοντα ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών. Οι υποβιβασμοί που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την εντολή dcpromo /forceremoval αφήνουν τους ρόλους FSMO σε μια μη έγκυρη κατάσταση μέχρι να εκχωρηθούν εκ νέου από ένα διαχειριστή.
Συνιστούμε να μεταφέρετε τους ρόλους FSMO στα ακόλουθα σενάρια:
 • Ο τρέχων κάτοχος ρόλου είναι λειτουργικός και η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή από το νέο κάτοχο του FSMO.
 • Εκτελείτε ομαλό υποβιβασμό ενός ελεγκτή τομέα που κατέχει αυτή τη στιγμή ρόλους FSMO τους οποίους θέλετε να εκχωρήσετε σε ένα συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 • Ο ελεγκτής τομέα που κατέχει επί του παρόντος ρόλους FSMO μεταφέρεται χωρίς σύνδεση για προγραμματισμένη συντήρηση και χρειάζεστε να εκχωρήσετε συγκεκριμένους ρόλους FSMO σε έναν “ενεργό” ελεγκτή τομέα. Αυτό μπορεί να απαιτείται για την εκτέλεση λειτουργιών που συνδέονται με τον κάτοχο του FSMO. Ειδικώτερα, αυτό ισχύει για το ρόλο PDC Emulator αλλά ισχύει λιγότερο για τον κύριο ρόλο RID, το ρόλο κύριας ονομασίας τομέα και τους ρόλους κύριας διάταξης.
Συνιστούμε να δεσμεύσετε τους ρόλους FSMO στα ακόλουθα σενάρια:
 • Ο τρέχων κάτοχος ρόλου αντιμετωπίζει ένα λειτουργικό σφάλμα το οποίο αποτρέπει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας λειτουργίας που εξαρτάται από το FSMO με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μεταφορά αυτού του ρόλου.
 • Ένας ελεγκτής τομέα που κατέχει ένα ρόλο FSMO υποβιβάζεται υποχρεωτικά χρησιμοποιώντας την εντολή dcpromo /forceremoval.
 • Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή το οποίο κατείχε αρχικά ένα συγκεκριμένο ρόλο δεν υπάρχει πλέον ή έχει εγκατασταθεί εκ νέου.
Κατά την εκτέλεση της αναπαραγωγής, οι ελεγκτές τομέα χωρίς ρόλο FSMO του τομέα ή του συμπλέγματος δομών αποκτούν πλήρη γνώση των αλλαγών που πραγματοποιούνται από ελεγκτές τομέα που κατέχουν ρόλο FSMO. Στην περίπτωση που πρέπει να μεταφέρετε ένα ρόλο, ο καλύτερος υποψήφιος ελεγκτής τομέα είναι κάποιος που βρίσκεται στον κατάλληλο τομέα ο οποίος αναπαράχθηκε εσωτερικά τελευταίος ή έχει πρόσφατα αναπαραγάγει εσωτερικά ένα αντίγραφο που είναι διαθέσιμο για εγγραφή του “διαμερίσματος FSMO” από τον υπάρχοντα κάτοχο ρόλου. Για παράδειγμα, ο κάτοχος ρόλου κύριας διάταξης έχει μια διαδρομή αποκλειστικού ονόματος CN=schema,CN=configuration,dc=<forest root domain> και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι ρόλοι βρίσκονται και αναπαράγονται ως τμήματα του διαμερίσματος CN=schema. Εάν ο ελεγκτής τομέα που κατέχει το ρόλο κύριας διάταξης αντιμετωπίσει μια αποτυχία υλικού ή λογισμικού, ένας κατάλληλος υποψήφιος κάτοχος ρόλου θα μπορούσε να είναι ένας ελεγκτής τομέα που βρίσκεται στο ριζικό τομέα και στην ίδια τοποθεσία υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με τον τρέχοντα κάτοχο. Οι ελεγκτές τομέα της ίδιας τοποθεσίας υπηρεσίας καταλόγου Active Directory εκτελούν εσωτερική αναπαραγωγή κάθε 5 λεπτά ή κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Το διαμέρισμα για κάθε ρόλο FSMO βρίσκεται στην ακόλουθη λίστα:

Ρόλος FSMOΔιαμέρισμα
ΔιάταξηCN=Schema,CN=configuration,DC=<forest root domain>
Πρωτεύων ελεγκτής ονομασίας τομέωνCN=configuration,DC=<forest root domain>
PDCDC=<domain>
RIDDC=<domain>
ΥποδομήDC=<domain>


Ένας ελεγκτής τομέα του οποίου οι ρόλοι FSMO έχουν δεσμευθεί δεν πρέπει να επιτρέπεται να επικοινωνεί με υπάρχοντες ελεγκτές τομέα του συμπλέγματος δομών. Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να διαμορφώσετε το σκληρό δίσκο και να εγκαταστήσετε εκ νέου το λειτουργικό σύστημα σε τέτοιους ελεγκτές τομέα ή να υποβιβάσετε αναγκαστικά τέτοιους ελεγκτές τομέα σε ένα ιδιωτικό δίκτυο και, στη συνέχεια, να καταργήσετε τα μετα-δεδομένα τους σε έναν υπάρχοντα ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών, χρησιμοποιώντας την εντολή ntdsutil /metadata cleanup. Ο κίνδυνος από την εμφάνιση ενός παλαιότερου κατόχου ρόλου FSMO του οποίου ο ρόλος έχει δεσμευθεί στο σύμπλεγμα δομών είναι ότι ο αρχικός κάτοχος του ρόλου ενδέχεται να εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως και πριν μέχρι να κάνει εσωτερική αναπαραγωγή της γνώσης για τη δέσμευση του ρόλου. Στους γνωστούς κινδύνους που προέρχονται από δύο ελεγκτές τομέα που κατέχουν τους ίδιους ρόλους FSMO συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία αρχών ασφαλείας οι οποίες έχουν επικαλύψει τους χώρους συγκέντρωσης RID και άλλα προβλήματα.

Μεταφορά ρόλων FSMO

Για να μεταφέρετε τους ρόλους FSMO χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Ntdsutil, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με έναν υπολογιστή μέλος ή με έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στα Windows 2000 Server ή στα Windows Server 2003 και βρίσκεται στο σύμπλεγμα όπου μεταφέρονται οι ρόλοι FSMO. Συνιστούμε να συνδεθείτε με τον ελεγκτή τομέα στον οποίο εκχωρείτε ρόλους FSMO. Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να είναι μέλος της ομάδας Enterprise Administrators για να έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ρόλους κύριας διάταξης ή κύριας ονομασίας τομέα ή να είναι μέλος της ομάδας Domain Administrators του τομέα όπου μεταφέρονται οι ρόλοι "Εξομοιωτής PDC" (PDC emulator), "Κύριος RID" (RID master ) και ο ρόλος "Κύριων λειτουργιών υποδομής" (Infrastructure master).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) πληκτρολογήστε ntdsutil στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Πληκτρολογήστε roles και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Για να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες εντολές σε οποιαδήποτε από τις γραμμές εντολών του βοηθητικού προγράμματος Ntdsutil, πληκτρολογήστε ? και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε connections και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε connect to server όνομα_διακομιστή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, όπου όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του ελεγκτή τομέα στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε το ρόλο FSMO.
 6. Στη γραμμή εντολών server connections, πληκτρολογήστε q και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πληκτρολογήστε transfer role, όπου role είναι ο ρόλος που θέλετε να μεταφέρετε. Για να εμφανίσετε μια λίστα των ρόλων που μπορείτε να μεταφέρετε, πληκτρολογήστε ? στη γραμμή εντολών fsmo maintenance και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER ή ανατρέξτε στη λίστα ρόλων που βρίσκεται στην αρχή αυτού του άρθρου. Για παράδειγμα, για να μεταφέρετε το ρόλο "Κύριος RID" (RID master), πληκτρολογήστε transfer rid master. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο ρόλος "Εξομοιωτής PDC" (PDC emulator), του οποίου η σύνταξη είναι transfer pdc και όχι transfer pdc emulator.
 8. Στη γραμμή εντολών fsmo maintenance, πληκτρολογήστε q και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή εντολών ntdsutil. Πληκτρολογήστε q και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να τερματίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ntdsutil.

Δέσμευση ρόλων FSMO

Για να δεσμεύσετε ρόλους FSMO χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Ntdsutil, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με έναν υπολογιστή μέλος ή με έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στα Windows 2000 Server ή στα Windows Server 2003 και βρίσκεται στο σύμπλεγμα όπου δεσμεύονται οι ρόλοι FSMO. Συνιστούμε να συνδεθείτε με τον ελεγκτή τομέα στον οποίο εκχωρείτε ρόλους FSMO. Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να είναι μέλος της ομάδας Enterprise Administrators για να έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ρόλους κύριας διάταξης ή κύριας ονομασίας τομέα ή να είναι μέλος της ομάδας Domain Administrators του τομέα όπου μεταφέρονται οι ρόλοι "Εξομοιωτής PDC" (PDC emulator), "Κύριος RID" (RID master ) και ο ρόλος "Κύριων λειτουργιών υποδομής" (Infrastructure master).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) πληκτρολογήστε ntdsutil στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Πληκτρολογήστε roles και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε connections και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε connect to server όνομα_διακομιστή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, όπου όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του ελεγκτή τομέα στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε το ρόλο FSMO.
 6. Στη γραμμή εντολών server connections, πληκτρολογήστε q και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πληκτρολογήστε seize role, όπου role είναι ο ρόλος που θέλετε να δεσμεύσετε. Για να εμφανίσετε μια λίστα των ρόλων που μπορείτε να δεσμεύσετε, πληκτρολογήστε ? στη γραμμή εντολών fsmo maintenance και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER ή ανατρέξτε στη λίστα ρόλων που βρίσκεται στην αρχή αυτού του άρθρου. Για παράδειγμα, για να δεσμεύσετε το ρόλο "Κύριος RID" (RID master), πληκτρολογήστε seize rid master. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο ρόλος "Εξομοιωτής PDC" (PDC emulator), του οποίου η σύνταξη είναι seize pdc και όχι seize pdc emulator.
 8. Στη γραμμή εντολών fsmo maintenance, πληκτρολογήστε q και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή εντολών ntdsutil. Πληκτρολογήστε q και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να τερματίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ntdsutil.

  Σημειώσεις
  • Σε κανονικές συνθήκες και οι πέντε ρόλοι πρέπει να εκχωρηθούν σε “ενεργούς” ελεγκτές τομέα του συμπλέγματος δομών. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής τομέα που κατέχει ένα ρόλο FSMO τεθεί εκτός υπηρεσίας πριν γίνει μεταφορά των ρόλων του, πρέπει να δεσμεύσετε όλους τους ρόλους σε έναν κατάλληλο ελεγκτή τομέα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση . Συνιστούμε να δεσμεύσετε όλους τους ρόλους μόνο όταν ο άλλος ελεγκτής τομέα δεν επιστρέφει στον τομέα. Εάν είναι δυνατό, επιδιορθώστε τον κατεστραμμένο ελεγκτή τομέα στον οποίο έχουν εκχωρηθεί οι ρόλοι FSMO. Πρέπει να προσδιορίσετε το ρόλο που θα εκχωρηθεί σε κάθε έναν από τους ελεγκτές τομέα που απομένουν, έτσι ώστε και οι πέντε ρόλοι να εκχωρηθούν σε έναν μεμονωμένο ελεγκτή τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση ρόλου FSMO, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   223346 Τοποθέτηση και βελτιστοποίηση FSMO σε ελεγκτές τομέα των Windows 2000
  • Στην περίπτωση που ο ελεγκτής τομέα ο οποίος κατείχε προηγουμένως οποιονδήποτε ρόλο FSMO δεν βρίσκεται στον τομέα και στην περίπτωση που έχει δεσμεύσει τους ρόλους του σε προηγούμενα βήματα αυτού του άρθρου, καταργήστε τον από τον υπηρεσία καταλόγου Active Directory ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   216498 Τρόπος κατάργησης δεδομένων στην υπηρεσία καταλόγου active directory έπειτα από αποτυχημένο υποβιβασμό ελεγκτή τομέα
  • Η κατάργηση μετα-δεδομένων ελεγκτή τομέα με την έκδοση Windows 2000 ή την έκδοση Windows Server 2003 build 3790 της εντολής ntdsutil /metadata cleanup δεν επανατοποθετεί τους ρόλους FSMO που έχουν εκχωρηθεί σε ενεργούς ελεγκτές τομέα. Η έκδοση Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) του βοηθητικού προγράμματος Ntdsutil αυτοματοποιεί αυτήν την εργασία και καταργεί πρόσθετα στοιχεία από τα μετα-δεδομένα του ελεγκτή τομέα.
  • Ορισμένοι πελάτες προτιμούν να μην κάνουν επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας κατάστασης συστήματος για τους κατόχους ρόλων FSMO στην περίπτωση που ο ρόλος έχει εκχωρηθεί εκ νέου αφότου πραγματοποιήθηκε η τελευταία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
  • Μην τοποθετείτε το ρόλο Infrastructure Master στον ίδιο ελεγκτή τομέα με αυτόν του διακομιστή καθολικού καταλόγου. Αν ο ρόλος Infrastructure Master εκτελείται σε ένα διακομιστή καθολικού καταλόγου, σταματά να ενημερώνει τις πληροφορίες αντικειμένου επειδή δεν περιέχει αναφορές σε αντικείμενα τα οποία δεν κατέχει. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας διακομιστής καθολικού καταλόγου κατέχει τμηματικό αντίγραφο κάθε αντικειμένου του συμπλέγματος.
Για να ελέγξετε αν ένας ελεγκτής τομέα είναι επίσης διακομιστής καθολικού καταλόγου:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Sites and Services.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες (Sites) του αριστερού παραθύρου και, στη συνέχεια, εντοπίστε την κατάλληλη τοποθεσία ή κάντε κλικ στην επιλογή Όνομα προεπιλεγμένης πρώτης τοποθεσίας (Default-first-site-name) στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες τοποθεσίες.
 3. Ανοίξτε το φάκελο "Διακομιστές" (Servers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον ελεγκτή τομέα.
 4. Στο φάκελο του ελεγκτή τομέα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις NTDS (NTDS Settings).
 5. Από το μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Στην καρτέλα Γενικά (General), προβάλετε το πλαίσιο ελέγχου Καθολικός κατάλογος (Global Catalog), για να διαπιστώσετε αν είναι επιλεγμένο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους FSMO, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197132 Ρόλοι FSMO της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000
223787 Διαδικασία μεταφοράς και δέσμευσης ρόλων FSMO (Flexible Single Master Operation)
win2000hotds
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 255504 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/15/2006 14:45:00 - Αναθεώρηση: 7.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbhowto KB255504
Σχόλια