Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος απενεργοποίησης της αυτόματης προσωρινής αποθήκευσης ενός διακομιστή μεσολάβησης στον Internet Explorer

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του Internet Explorer ώστε να χρησιμοποιεί μια δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης, αποθηκεύει στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης το διακομιστή μεσολάβησης που επιστρέφεται από την κλήση FindProxyForURL. Ο μηχανισμός αποθήκευσης στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης (Automatic Proxy Result Cache) εκτελείται με βάση έναν κεντρικό υπολογιστή (δηλαδή, όχι με βάση μια διεύθυνση URL). Αυτό σας εμποδίζει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς διακομιστές μεσολάβησης για πρόσβαση στον ίδιο διακομιστή Web. Το ακόλουθο δείγμα σεναρίου επιδεικνύει αυτήν τη συμπεριφορά:
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός διακομιστή Web που ονομάζεται Webserver με δύο εικονικούς φακέλους: /login και /test.
 • Δημιουργήστε το ακόλουθο αρχείο .pac:
  function FindProxyForURL (url, host){if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";else return "PROXY myproxy:80";}
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Internet Explorer, ώστε να χρησιμοποιήσει αυτό το αρχείο .pac.
 • Ξεκινήστε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση Web:
  http://webserver/login
  Ο Internet Explorer φορτώνει το αρχείο .pac και χρησιμοποιεί σωστά μια απευθείας σύνδεση.
 • Όταν εμφανιστεί η σελίδα σύνδεσης, πληκτρολογήστε http://webserver/test. Εάν χρησιμοποιείτε την Εποπτεία δικτύου (Network Monitor), μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η πρόσβαση στο http://webserver/test εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μια απευθείας σύνδεση αντί του myproxy.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Automatic Proxy Result Cache αποτελεί μια βελτίωση επιδόσεων που προστέθηκε στον Internet Explorer 5.5 και νεότερη έκδοση. Ο σκοπός της μνήμης προσωρινής αποθήκευσης είναι να μειώσει τις διεργασίες του υπολογιστή-πελάτη για τη δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης. Όταν συνδέεστε σε μια τοποθεσία Internet, η λειτουργία FindProxyForURL χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί διακομιστής μεσολάβησης και ποιος διακομιστής μεσολάβησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ο Internet Explorer 5.5 και νεότερη έκδοση ελέγχει πρώτα το Automatic Proxy Result Cache, για να προσδιορίσει αν χρησιμοποιήθηκε διακομιστής μεσολάβησης για σύνδεση στον κεντρικό υπολογιστή σε προηγούμενες προσπάθειες. Εάν αυτός ο έλεγχος αποτύχει, υποδεικνύει ότι είναι η πρώτη προσπάθεια σύνδεσης στον κεντρικό υπολογιστή στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας και εφαρμόζεται η κανονική λογική εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης. Η ακόλουθη λίστα απεικονίζει τη λογική που χρησιμοποιεί ο Internet Explorer 5.5 και νεότερη έκδοση, για να προσδιορίσει αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί διακομιστής μεσολάβησης και ποιος διακομιστής μεσολάβησης θα χρησιμοποιηθεί:
 • Εάν το στοιχείο Αυτόματος εντοπισμός των ρυθμίσεων (Automatically Detect Settings) είναι ενεργοποιημένο στον Internet Explorer, γίνεται μια προσπάθεια λήψης του αρχείου Wpad.dat από το τοπικό δίκτυο (LAN) και επεξεργασίας του ως δέσμης ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης. Εάν επιστρέφεται διακομιστής μεσολάβησης από τη δέσμη ενεργειών και ο Internet Explorer έχει δημιουργήσει μια σύνδεση μέσω του διακομιστή μεσολάβησης, το Automatic Proxy Result Cache ενημερώνεται με το όνομα του κεντρικού υπολογιστή και του διακομιστή μεσολάβησης που επιστράφηκε.
 • Εάν η επιλογή Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων (Use automatic configuration script) είναι ενεργοποιημένη στον Internet Explorer, γίνεται λήψη και επεξεργασία της δέσμης ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης. Εάν επιστρέφεται διακομιστής μεσολάβησης από τη δέσμη ενεργειών και ο Internet Explorer έχει δημιουργήσει μια σύνδεση μέσω του διακομιστή μεσολάβησης, το Automatic Proxy Result Cache ενημερώνεται με το όνομα του κεντρικού υπολογιστή και του διακομιστή μεσολάβησης που επιστράφηκε.
 • Εάν οι παράμετροι του Internet Explorer έχουν ρυθμιστεί για ένα στατικό διακομιστή μεσολάβησης, το όνομα διακομιστή μεσολάβησης ανακτάται από το μητρώο.
Όταν ο Internet Explorer χρησιμοποιεί μια δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης, ανοίγει μια σύνδεση με το διακομιστή μεσολάβησης, αν η επεξεργασία της δέσμης ενεργειών υποδεικνύει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί διακομιστής μεσολάβησης. Εάν ο διακομιστής μεσολάβησης δεν μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση, το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης προστίθεται σε μια λίστα συνδέσεων ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί για 30 λεπτά. Εάν η δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης περιέχει μια επιστροφή PROXY που αναγράφει πολλούς διακομιστές μεσολάβησης, γίνεται προσπάθεια για τον επόμενο διακομιστή μεσολάβησης στη λίστα, μέχρι να εξαντληθεί η λίστα ή να δημιουργηθεί σύνδεση. Εάν εξαντληθεί η λίστα και δεν δημιουργηθεί σύνδεση, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed) στον Internet Explorer.

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης, το όνομα του κεντρικού υπολογιστή της τοποθεσίας και το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης αποθηκεύονται στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης. Σε μελλοντικές προσπάθειες πρόσβασης στο όνομα κεντρικού υπολογιστή στην ίδια περίοδο λειτουργίας, ο Internet Explorer έχει αποθηκεύσει στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, όλες οι επόμενες συνδέσεις στον κεντρικό υπολογιστή επιχειρούνται μέσω του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι, αν το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης δεν είναι διαθέσιμο στη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, η δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης δεν υποβάλλεται ξανά σε επεξεργασία και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed) στον Internet Explorer.

Ίσως θέλετε να απενεργοποιήσετε το Automatic Proxy Result Cache, για να παρέχετε την εφεδρεία διακομιστή μεσολάβησης που απαιτείτε. Αυτό θα οδηγήσει στην επεξεργασία στον υπολογιστή-πελάτη κάθε αίτησης GET που εκδίδεται από τον Internet Explorer. Ως αποτέλεσμα, οι επιδόσεις του Internet Explorer μπορεί να επηρεαστούν ανάλογα με τη λογική της δέσμης ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης και το μέγεθός της. Για να απενεργοποιήσετε το Automatic Proxy Result Cache, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημείωση Εάν απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσωρινή αποθήκευση διακομιστή μεσολάβησης, οι επιδόσεις του Internet Explorer μπορεί να επηρεαστούν.

Μέθοδος 1: Τροποποίηση του μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Automatic Proxy Result Cache, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Τιμή (Value): EnableAutoproxyResultCache
Τύπος (Type): REG_DWORD
Τιμή δεδομένων (Data value): 0 = απενεργοποίηση προσωρινής αποθήκευσης, 1 (ή δεν υπάρχει κλειδί) = ενεργοποίηση αυτόματης προσωρινής αποθήκευσης διακομιστή μεσολάβησης (προεπιλεγμένη συμπεριφορά)
Εάν δεν υπάρχει το κλειδί μητρώου, μπορείτε να το δημιουργήσετε, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο αρχείο μητρώου:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Μέθοδος 2: Τροποποίηση ρυθμίσεων Πολιτικής ομάδας (Group Policy)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου (Object Editor) της Πολιτικής ομάδας (Group Policy), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις του χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer (User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer).
 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση προσωρινής αποθήκευσης cache των δεσμών ενεργειών αυτόματης μεσολάβησης (Disable caching of Auto-Proxy scripts).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση (Enable) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί μητρώου, αν συνδέεστε χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή μεσολάβησης που χειρίζεται ασφαλείς και μη ασφαλείς αιτήσεις στον ίδιο διακομιστή. Ένα παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς είναι το λογισμικό διακομιστή μεσολάβησης SQUID. Επειδή ο Internet Explorer τυπικά αποθηκεύει στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης τις πληροφορίες θύρας, ενδέχεται να μην στείλει ασφαλή αίτηση μέσω του σωστού αριθμού θύρας, όταν προσπαθεί να στείλει ασφαλείς και μη ασφαλείς αποκρίσεις στον ίδιο διακομιστή, αλλά σε διαφορετικούς αριθμούς θύρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη της λίστας ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320507 Ο Internet Explorer δεν επιχειρεί ξανά τη σύνδεση με τον εσφαλμένο διακομιστή μεσολάβησης για 30 λεπτά
pac αυτόματη_ρύθμιση_παραμέτρων αυτόματη_μεσολάβηση shExpMatch
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 271361 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/14/2011 09:43:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7

 • kbenv kbhowto KB271361
Σχόλια
varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ="ng-binding" id="language-es-sv">El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
>c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">vascript"> Asimov.clickstreamTracker.init(); t type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">