Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

XL2002: Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της συνάρτησης RTD

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR289150
Περίληψη
Το Microsoft Excel 2002 παρέχει μια νέα συνάρτηση φύλλου εργασίας, τη RealTimeData (RTD), που σας επιτρέπει να καλείτε ένα διακομιστή αυτοματοποίησης COM (Component Object Model), προκειμένου να ανακτήσετε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το άρθρο αναλύει τη νέα λειτουργικότητα που παρέχει η συνάρτηση RTD.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας που περιλαμβάνει δεδομένα τα οποία ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο -- για παράδειγμα, οικονομικά ή επιστημονικά δεδομένα -- τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση φύλλου εργασίας RTD. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, η Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (Dynamic Data Exchange -DDE) χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν. Ωστόσο, η συνάρτηση RTD, η οποία βασίζεται σε τεχνολογία COM, παρέχει πλεονεκτήματα όσον αφορά την ισχύ, την αξιοπιστία και την ευκολία. Η RTD εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός διακομιστή RTD για να διαθέσει τα δεδομένα πραγματικού χρόνου στο Excel. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός διακομιστή RTD, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" στο παρόν άρθρο.

Η συνάρτηση RTD ανακτά δεδομένα από ένα διακομιστή RTD για χρήση στο βιβλίο εργασίας. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης ενημερώνεται κάθε φορά που γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα από το διακομιστή και το βιβλίο εργασίας είναι σε θέση να τα αποδεχθεί. Ο διακομιστής αναμένει μέχρι το Excel να περιέλθει σε αδράνεια πριν από την ενημέρωση, γεγονός που απαλλάσσει τον προγραμματιστή από την ευθύνη να αποφασίσει εάν το Excel είναι διαθέσιμο για την αποδοχή ενημερωμένων εκδόσεων. Η συνάρτηση RTD διαφέρει από άλλες συναρτήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα, επειδή οι άλλες συναρτήσεις ενημερώνονται μόνο όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας.

Παρόλο που η συνάρτηση RTD παρέχει μια σύνδεση με δεδομένα ενός διακομιστή, δεν είναι ο ίδιος τύπος σύνδεσης με τις αναφορές σε κελιά σε άλλα φύλλα εργασίας ή βιβλία εργασίας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση RTD σε ένα βιβλίο εργασίας, δεν λαμβάνετε το μήνυμα εκκίνησης "Συνδέσεις" (Links), όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας, ούτε μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση μιας συνάρτησης RTD μέσω του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία συνδέσεων (Edit Links).

ΣύνταξηΗ συνάρτηση RTD χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη
=RTD(RealTimeServerProgID,ServerName,Topic1,[Topic2], ...)
όπου τα ορίσματα της συνάρτησης είναι τα εξής:
  • RealTimeServerProgID

    Μια συμβολοσειρά που αναπαριστά το αναγνωριστικό προγράμματος του διακομιστή RTD, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο τοπικό σύστημα. Αυτό είναι συνήθως ένα πρόσθετο COM το οποίο καταχωρείται με μια διαδικασία εγκατάστασης ή με τη χρήση του RegSvr32. Το RealTimeServerProgID είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.
  • ServerName

    Μια συμβολοσειρά που αναπαριστά το όνομα του διακομιστή στον οποίο πρόκειται να εκτελεστεί ο διακομιστής RTD. Εάν ο διακομιστής RTD εκτελείται τοπικά, το ServerName πρέπει να είναι μια κενή συμβολοσειρά ( "" ) ή να παραλείπεται.
  • Topic1, [Topic2], ...

    Συμβολοσειρές που προσδιορίζουν τα δεδομένα που ανακτώνται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 1 έως 28 θέματα, αν και απαιτείται μόνο 1 θέμα.

Χρήση της συνάρτησης RTDΩς παράδειγμα της συνάρτησης RTD, σκεφθείτε την ανάκτηση πληροφοριών από ένα διακομιστή που παραδίδει συνεχή δεδομένα για δρομείς σε αρκετές ταυτόχρονες κούρσες. Υποθέστε ότι ο διακομιστής παρέχεται ως Βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (Dynamic Link Library-DLL) με το όνομα RaceReport.dll, ότι είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή του χρήστη και ότι είναι καταχωρημένος ως πρόσθετο COM από τη δική του διαδικασία εγκατάστασης. Η γενική μορφή της συνάρτησης RTD όπως χρησιμοποιείται με αυτόν το διακομιστή μπορεί να είναι η εξής
=RTD("MyRTDServerProdID","MyServer","RaceNum","RunnerID","StatType")
στην οποία τα θέματα RaceNum, RunnerID και StatType προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη κούρσα, το δρομέα του οποίου τα δεδομένα απαιτούνται και τον τύπο δεδομένων για μια συγκεκριμένη χρήση της συνάρτησης, αντίστοιχα.

Εδώ, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα κελί και να πληκτρολογήσει σε αυτό τον ακόλουθο τύπο
=RTD("ExcelRTD.RaceReport","","2","16","Time")
, για να δει τον τρέχοντα χρόνο που πέρασε για το δρομέα υπ' αριθμόν 16 στην κούρσα υπ' αριθμόν 2. Ο αριθμός των θεμάτων και η φύση των συσχετισμένων δεδομένων καθορίζεται από τον προγραμματιστή του διακομιστή COM. Για παράδειγμα, ο διακομιστής που αναφέρει τις κούρσες, μπορεί να παραδώσει διαφορετικά δεδομένα, εάν χρησιμοποιείτε την ακόλουθη συνάρτηση RTD:
=RTD("ExcelRTD.RaceReport","","3","25","Position")
Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που επιστρέφονται υποδεικνύουν την τρέχουσα θέση του δρομέα υπ' αριθμόν 25 στην κούρσα υπ' αριθμόν 3.

Έτσι, η ίδια συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά στο βιβλίο εργασίας, για την ανάκτηση διαφορετικών δεδομένων από τον ίδιο διακομιστή, και όλα τα δεδομένα ενημερώνονται αυτόματα.

Προγράμματα μίας χρήσης για την απλοποίηση της χρήσηςΗ συνάρτηση RTD μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε συναρτήσεις χρήστη (User Defined Functions-UDF) στη Microsoft Visual Basic for Applications, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται προγράμματα μίας χρήσης για τη συνάρτηση RTD. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι χρήσιμη για να μην βλέπουν οι χρήστες τις λεπτομέρειες του ονόματος διακομιστή RTD και του ProgID και για να τους επιτρέψει να εστιάσουν την προσοχή τους μόνο στα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν.

Για παράδειγμα, στο προηγούμενο σενάριο, μπορεί να παρέχονταν στο χρήστη δύο συναρτήσεις: GetTime(RunnerID) και GetPosition(RunnerID). Αυτές οι συναρτήσεις υποθέτουν ότι ο χρήστης ασχολείται πάντα με τον ίδιο διακομιστή και τον ίδιο αριθμό κούρσας και συνεπώς ο χρήστης πρέπει μόνο να καθορίσει το αναγνωριστικό ενός δρομέα, για να λαμβάνει τρέχοντα δεδομένα όσον αφορά το χρόνο που πέρασε και τη θέση του δρομέα, αντίστοιχα.

ΥπολογισμόςΕπειδή η συνάρτηση RTD ενημερώνει δεδομένα όταν το Excel είναι αδρανές, συνεχίζει να λαμβάνει πληροφορίες, εάν το Excel είναι σε κατάσταση μη αυτόματου υπολογισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα νέα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά και οι τρέχουσες τιμές χρησιμοποιούνται, όταν εκτελείται ένας μη αυτόματος υπολογισμός.

ΑσφάλειαΟ διακομιστής RTD θεωρείται μακροεντολή από τις δυνατότητες ασφαλείας του Excel. Αυτή η λειτουργικότητα σημαίνει ότι, εάν η ασφάλειά σας είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Υψηλό (High), ο διακομιστής RTD δεν θα είναι διαθέσιμος, εκτός εάν φέρει ψηφιακή υπογραφή και είναι αξιόπιστος, και τα κελιά που εξαρτώνται από τα δεδομένα του θα εμφανίσουν το εξής:
#Δ/Υ (N/A)
Εάν η ασφάλειά σας είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Μεσαίο (Medium), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους
Το όνομα αρχείου περιέχει μακροεντολές.
Οι μακροεντολές μπορεί να περιέχουν ιούς. Είναι πάντοτε ασφαλές να απενεργοποιείτε τις μακροεντολές, αλλά αν οι μακροεντολές είναι από αξιόπιστη προέλευση ίσως να χάσετε κάποιες λειτουργίες.

(file name contains macros.
Macros may contain viruses. It is always safe to disable macros, but if the macros are legitimate, you might lose some functionality.)
όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας ( όνομα αρχείου ) που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση RTD.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση RTD και την ασφάλεια του Excel, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
286259 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρυθμίσεις ασφαλείας και διακομιστές RealTimeData του Excel
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός διακομιστή RTD, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
285339 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία διακομιστή RTD (RealTimeData) για το Excel 2002
prb XL2002 inf
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 289150 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/19/2004 17:19:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

  • kbhowto kbinfo rtd πραγματικός kbdta δεδομένα μακροεντολή συνάρτηση εγκατάσταση διακομιστής excel2002 ανάκτηση xp ασφάλεια χρόνος χρήση KB289150
Σχόλια