Τρόπος απενεργοποίησης της δυνατότητας "Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων HTTP" του Internet Explorer στην πλευρά του διακομιστή

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συνιστάται ιδιαιτέρως σε όλους τους χρήστες να κάνουν αναβάθμιση στις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS), έκδοση 7.0, που εκτελούνται στον Microsoft Windows Server 2008. Οι υπηρεσίες IIS 7.0 αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια της υποδομής Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ασφαλείας των υπηρεσιών IIS, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες IIS 7.0, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει διάφορες μεθόδους για την απενεργοποίηση της δυνατότητας "Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων HTTP" στον διακομιστή. Σημείωση Αν είστε τελικός χρήστης, μπορείτε να ανατρέξετε στη Μέθοδο 1 για την απενεργοποίηση τη δυνατότητας "Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων HTTP" στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Διαφορετικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της τοποθεσίας Web και να τον ενημερώσετε ότι παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο σφάλμα για αυτήν τη διεύθυνση URL.
Σχετικά με τα "φιλικά" μηνύματα σφάλματος του Internet Explorer
Όταν μεταβαίνετε σε ιστοσελίδες από τον Internet Explorer, το πραγματικό κείμενο των μηνυμάτων HTTP 500 που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή ενός "φιλικού" μηνύματος σφάλματος του Internet Explorer. Παρόλο που μπορείτε να απενεργοποιήσετε μη αυτόματα αυτήν τη δυνατότητα σε κάθε υπολογιστή-πελάτη, σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε, επίσης, διάφορους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος μέσω του διακομιστή, ώστε να αποτρέψετε την εμφάνιση "φιλικών" μηνυμάτων σφαλμάτων.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές HTTP 1.1, οι υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) 5.0 επιστρέφουν τον κωδικό σφάλματος 500 για οποιαδήποτε απόκριση δεν καλύπτεται από κάποιον άλλο κωδικό κατάστασης 1xx, 2xx, 3xx, 4xx ή 5xx, όπως για παράδειγμα "302 - Το αντικείμενο μετακινήθηκε" ή "404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε". Επειδή οι υπηρεσίες IIS 4.0 δεν ακολουθούν αυστηρά το RFC 2616, επιστρέφουν σφάλματα Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) που βασίζονται σε Active Server Pages (ASP) με κωδικό κατάστασης 200.

Πολλοί από τους συχνά εμφανιζόμενους κωδικούς κατάστασης διαθέτουν "φιλικά" μηνύματα σφάλματος, που εμφανίζει ο Internet Explorer και τα οποία καλύπτουν το πραγματικό κείμενο του μηνύματος που στέλνει ο διακομιστής. Ωστόσο, αυτά τα "φιλικά" μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται μόνο αν η απόκριση που αποστέλλεται στον υπολογιστή-πελάτη είναι μικρότερη ή ίση από ένα καθορισμένο όριο. Για παράδειγμα, για να δείτε το ακριβές κείμενο μιας απόκρισης HTTP 500, το μέγεθος του περιεχομένου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 512 byte.

Για να εμφανίσετε το πραγματικό μήνυμα που αποστέλλει ο διακομιστής Web, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
Μέθοδος 1: Απενεργοποίηση των φιλικών μηνυμάτων σφάλματος στον Internet Explorer
 1. Απενεργοποιήστε την επιλογή φιλικού μηνύματος σφάλματος από το πρόγραμμα περιήγησης ως εξής:
  1. Στον Internet Explorer, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), στην ενότητα Περιήγηση (Browsing), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων HTTP (Show friendly HTTP error messages) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης.
 2. Χρησιμοποιήστε το κιτ Διαχείρισης Internet Explorer ή τις πολιτικές συστήματος για την προώθηση της επιλογής Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων HTTP στους υπολογιστές-πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας "Προσαρμοσμένα σφάλματα ASP", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Μέθοδος 2: Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας "Προσαρμοσμένα σφάλματα ASP" στις υπηρεσίες IIS
 1. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Προσαρμοσμένα σφάλματα ASP" στις υπηρεσίες IIS 5.0 για να συμπληρώσετε την απόκριση που στέλνει ο διακομιστής με αρκετούς χαρακτήρες για την παράκαμψη των φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων. Για τη λήψη της δυνατότητας "Προσαρμοσμένα σφάλματα ASP", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Υλοποιήστε αυτήν τη συμπλήρωση. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση String του VBScript για την επιστροφή μιας συμβολοσειράς με τον ίδιο χαρακτήρα και μήκος κατά ένα χαρακτήρα μεγαλύτερο από το όριο ErrorThreshold που χρησιμοποιεί ο Internet Explorer για την εμφάνιση του φιλικού μηνύματος σφάλματος. Για παράδειγμα, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή ακριβώς πριν από την ετικέτα </body> στο 500-100.asp:
  <% Response.Write String(513, "_") %>					
 3. Ρυθμίσετε τις παραμέτρους για το γενικό σφάλμα 500 ώστε να χρησιμοποιείται Type=URL και 500-100.asp αντί για Type=Default. Από προεπιλογή, το σφάλμα 500 έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί Type=Default. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  224070 Δημιουργία προσαρμοσμένων σελίδων σφαλμάτων ASP (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  Σημείωση Οι υπηρεσίες IIS επεξεργάζονται εσωτερικά ορισμένες αποκρίσεις HTTP 500 που αποστέλλονται στον υπολογιστή-πελάτη με κάποιον άλλο κωδικό κατάστασης HTTP. Αυτός ο εσωτερικός κωδικός κατάστασης αλλάζει σε 500 πριν αποσταλεί η απόκριση στον υπολογιστή-πελάτη. Αυτό συμβαίνει με τη μέθοδο ASP Response.Status. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο προσαρμοσμένος κωδικός σφάλματος ASP δεν ελέγχεται από τις υπηρεσίες IIS. Για να αντιμετωπίσετε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) το οποίο προσδιορίζει τον κωδικό κατάστασης που αποστέλλεται στον υπολογιστή-πελάτη μετά την επεξεργασία της σελίδας από τις υπηρεσίες IIS.
Μέθοδος 3: Χρήση φίλτρου ISAPI Padresponse.exe για τη συμπλήρωση της απόκρισης στις υπηρεσίες IIS
Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο ISAPI το οποίο επιβάλλει σε όλες τις αποκρίσεις HTTP 500 να έχουν μέγεθος περιεχόμενου μεγαλύτερο από 512 byte, συμπληρώνοντας με κενούς χαρακτήρες όλες τις αποκρίσεις 500 ώστε να είναι αρκετά μεγάλες για την παράκαμψη της ρύθμισης "φιλικών" σφαλμάτων του Internet Explorer. Το padresponse.exe είναι ένα δείγμα φίλτρου ISAPI (μαζί με τον πηγαίο κώδικά του) που υποδεικνύει τον τρόπο συμπλήρωσης χαρακτήρων στις αποκρίσεις που αποστέλλονται στον υπολογιστή-πελάτη (βάσει της λήψης κωδικού κατάστασης HTTP 500).

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Απριλίου 2001

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
261200 Εμφανίζεται σφάλμα HTTP 500 αντί για σφάλμα ASP από το 500-100.asp (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
150312 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης φίλτρου ISAPI
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προδιαγραφή HTTP 1.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με όλους τους κωδικούς κατάστασης που εμφανίζουν φιλικά μηνύματα σφάλματος και την θέση του μητρώου του αντίστοιχου ορίου σφάλματος για την παράκαμψη του εν λόγω φιλικού μηνύματος, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
218155 Περιγραφή μηνυμάτων σφάλματος που αφορούν το πρωτόκολλο Hypertext Transport Protocol (HTTP)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 294807 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:49:23 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Οδηγός Microsoft Internet Information Services 5.1

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowtomaster kbquadranttechsupp kbconsumer kbtshoot KB294807
Σχόλια