Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης διακοπτών των "Πληροφοριών συστήματος" (MSINFO32)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR300887
Περίληψη
Η εντολή MSINFO32 εμφανίζει μια συνοπτική προβολή του υλικού, των στοιχείων του συστήματος και του περιβάλλοντος λογισμικού που χρησιμοποιείτε. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των διαθέσιμων διακοπτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εντολή MSINFO32.

Με τους διακόπτες αυτούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή MSINFO32 για να κάνετε τα εξής:
  • Να χρησιμοποιήσετε τις "Πληροφορίες συστήματος" από ένα αρχείο δέσμης
  • Να δημιουργήσετε αρχεία .nfo ή .txt που περιέχουν πληροφορίες από καθορισμένες κατηγορίες.
  • Να ανοίξετε τις "Πληροφορίες συστήματος" και να εμφανίσετε μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες.
  • Να αποθηκεύσετε ένα αρχείο χωρίς μηνύματα (χωρίς να ανοίξετε τις "Πληροφορίες συστήματος").
  • Να ξεκινήσετε τις "Πληροφορίες συστήματος" με σύνδεση σε απομακρυσμένο υπολογιστή.
  • Να δημιουργήσετε μια συντόμευση που θα ανοίγει τις "Πληροφορίες συστήματος" σε μια ρύθμιση παραμέτρων που χρησιμοποιείται συχνά.
Περισσότερες πληροφορίες
Σύνταξη:msinfo32 [/?] [/pch] [/nfo Διαδρομή ] [/report Διαδρομή ] [/computer Όνομα_υπολογιστή ] [/showcategories] [/category αναγνωριστικό_κατηγορίας ] [/categories αναγνωριστικό_κατηγορίας ] Παράμετροι

Διαδρομή
Καθορίζει το αρχείο που θα ανοιχτεί στη μορφή C:\φάκελος1\αρχείο1.xxx, όπου C είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου, φάκελος1 είναι ο φάκελος, αρχείο1 είναι το αρχείο και xxx είναι η επέκταση του αρχείου.

Όνομα_υπολογιστή
Μπορεί να είναι ένα όνομα Διεθνούς Σύμβασης Ονομάτων (UNC), μια διεύθυνση IP ή ένα έγκυρο όνομα τομέα (FQDN).

αναγνωριστικό_κατηγορίας
Μπορείτε να λάβετε την παράμετρο αυτή χρησιμοποιώντας το διακόπτη /showcategories.

/pch
Εμφανίζει την προβολή ιστορικού.

/nfo { Διαδρομή }
Αποθηκεύει το αρχείο που εξάγεται ως αρχείο .nfo. Εάν το όνομα του αρχείου που καθορίζεται στη Διαδρομή δεν τελειώνει σε .nfo, τότε στο όνομα του αρχείου θα προσαρτηθεί μια επέκταση .nfo.

/report { Διαδρομή }
Αποθηκεύει το αρχείο που καθορίζεται στη Διαδρομή σε μορφή txt. Το όνομα του αρχείου θα αποθηκευτεί έτσι ακριβώς όπως εμφανίζεται στη διαδρομή. Η επέκταση .txt δεν θα προσαρτηθεί στο αρχείο παρά μόνο εάν καθορίζεται στη Διαδρομή

/computer { Όνομα_υπολογιστή }
Ξεκινά τις "Πληροφορίες συστήματος" για τον συγκεκριμένο απομακρυσμένο υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέεστε με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο WMI του απομακρυσμένου υπολογιστή.

/showcategories
Ξεκινά τις "Πληροφορίες συστήματος" εμφανίζοντας τα αναγνωριστικά κατηγορίας αντί τα φιλικά ή τα μεταφρασμένα ονόματα. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη αυτό, η κατηγορία "Περιβάλλον λογισμικού" εμφανίζεται ως η κατηγορία SWEnv. Το SWEnv είναι ένα έγκυρο όρισμα αναγνωριστικού κατηγορίας για τους διακόπτες /category και /categories.

/category { αναγνωριστικό_κατηγορίας }
Ξεκινά τις "Πληροφορίες συστήματος" με επιλεγμένη την καθορισμένη κατηγορία. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /showcategories, για να εμφανίσετε μια λίστα με τα διαθέσιμα αναγνωριστικά κατηγοριών.

/categories {+ αναγνωριστικό_κατηγορίας (+ αναγνωριστικό_κατηγορίας )|+all(- αναγνωριστικό_κατηγορίας )}
Ξεκινά τις "Πληροφορίες συστήματος" εμφανίζοντας μόνο την καθορισμένη ή τις καθορισμένες κατηγορίες. Περιορίζει επίσης το αποτέλεσμα στην επιλεγμένη κατηγορία ή κατηγορίες. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /showcategories για να εμφανίσετε μια λίστα με τα διαθέσιμα αναγνωριστικά κατηγοριών.

/? Εμφανίζει μια σύντομη περίληψη των επιλογών της γραμμής εντολών MSInfo32.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες των "Πληροφοριών συστήματος" περιέχουν πάρα πολλά δεδομένα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή start /wait για να βελτιώσετε τις επιδόσεις αναφοράς για τις κατηγορίες αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα "Σχετικά θέματα".

Παραδείγματα

Για να ανοίξετε τις "Πληροφορίες συστήματος" σε προβολή ιστορικού, πληκτρολογήστε:
msinfo32 /pch

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο .nfo στο φάκελο C:\TEMP με όνομα TEST.NFO, πληκτρολογήστε:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\TEST.NFO

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο .TXT στο φάκελο C:\TEMP με όνομα TEST.TXT, πληκτρολογήστε:
msinfo32 /report C:\TEMP\TEST.NFO

Για να προβάλετε τις "Πληροφορίες συστήματος" από απομακρυσμένο υπολογιστή με όνομα UNC, BIGSERVER, πληκτρολογήστε:
msinfo32 /computer BIGSERVER

Για να λάβετε μια λίστα με τα διαθέσιμα αναγνωριστικά κατηγοριών, πληκτρολογήστε:
msinfo32 /showcategories

Για να ξεκινήσετε τις "Πληροφορίες συστήματος" με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες να εμφανίζονται, εκτός από τις "Φορτωμένες λειτουργικές μονάδες" (Loaded Modules), πληκτρολογήστε:
msinfo32 /categories +all -loadedmodules

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο .nfo που ονομάζεται SYSSUM.NFO στο φάκελο C:\TEMP, που θα περιέχει πληροφορίες στην κατηγορία "Συνοπτική περιγραφή συστήματος" (System Summary), πληκτρολογήστε:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\SYSSUM.NFO /categories +systemsummary

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο .NFO που ονομάζεται CONFLICTS.NFO στο φάκελο C:\TEMP, που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διενέξεις πόρων, πληκτρολογήστε:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\CONFLICTS.NFO /categories +componentsproblemdevices+resourcesconflicts+resourcesforcedhardwareΥπόμνημα μορφοποίησης

Πλάγια γραφήΠληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχει ο χρήστης
Έντονη γραφήΣτοιχεία τα οποία ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει έτσι ακριβώς όπως εμφανίζονται
Αποσιωπητικά (...)Παράμετρος που μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές στη γραμμή εντολών
Ανάμεσα σε αγκύλες ([])Προαιρετικά στοιχεία
Ανάμεσα σε άγκιστρα ({}); επιλογές που διαχωρίζονται με καθέτους (|). Παράδειγμα: {even|odd}Σύνολο επιλογών από τις οποίες ο χρήστης πρέπει να διαλέξει μόνο μία
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300887 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 18:47:00 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbhowto kbtool msinfo32 windowsxp αναγνωριστικά απομακρυσμένος διακόπτες εντολή κατηγορίες πληροφορίες συστήματος υπολογιστής KB300887
Σχόλια
ml>