Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προσθήκης πεδίων αναζήτησης σε πίνακα της Microsoft Access

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR304462
Αρχάριοι χρήστες: Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος εργασίας σε υπολογιστές για ένα χρήστη.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 304463.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 97, ανατρέξτε στο άρθρο 304464.
Περίληψη
Στη Microsoft Access, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν πίνακα, για να αναζητήσετε πληροφορίες σε έναν άλλο πίνακα. Συνήθως, χρησιμοποιείτε αυτήν την τεχνική, όταν θέλετε να δημιουργήσετε σχέσεις ανάμεσα σε πίνακες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα πίνακα Products με ένα πεδίο Category, το οποίο αναζητά το όνομα κατηγορίας από έναν πίνακα Categories. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού μόνο στον πίνακα Categories, αλλά να εμφανίσετε το πιο χρήσιμο όνομα κατηγορίας.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης πεδίων αναζήτησης σε έναν πίνακα της Microsoft Access. Πρώτα, σας δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να προσθέσετε το πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια πώς να προσθέσετε το πεδίο αναζήτησης με μη αυτόματο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες

Χρήση οδηγού για την προσθήκη του πεδίου αναζήτησης

 1. Ξεκινήστε την Access.
 2. Από το μενού Βοήθεια (Help) κάντε κλικ στην εντολή Δείγματα βάσεων δεδομένων (Sample Databases), και στη συνέχεια στην εντολή Δείγμα βάσης δεδομένων Northwind (Northwind Sample Database). Κλείστε τη φόρμα του κύριου πίνακα επιλογών, όταν εμφανιστεί.

  Σημείωση Στην Access 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Δείγμα (Sample) του παραθύρου Κατηγορίες προτύπων (Template Categories) κάντε κλικ στην επιλογή Northwind 2007, και στη συνέχεια στην επιλογή Λήψη (Download).
 3. Στο μενού Προβολή (View) κάντε κλικ στην εντολή Αντικείμενα βάσης δεδομένων (Database Objects) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Πίνακες (Tables).

  Σημείωση Στην Access 2007, στην ομάδα Πίνακες (Tables) της καρτέλας Δημιουργία (Create) κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πίνακα (Table Design).
 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης (Create table in Design View) για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα.

  Σημείωση Στην Access 2007, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 5. Πληκτρολογήστε EmployeeLookup στην πρώτη γραμμή κάτω από το Όνομα πεδίου (Field Name).
 6. Στη στήλη Τύπος δεδομένων (Data Type) κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός αναζήτησης (Lookup Wizard).
 7. Στην πρώτη σελίδα του "Οδηγού αναζήτησης" (Lookup Wizard), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Οι τιμές για τη λίστα αναζήτησης θα αναζητούνται σε πίνακα ή ερώτημα (I want the lookup column to look up the values in a table or query) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στον πίνακα Employees από τη λίστα πινάκων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία EmployeeID, LastName και FirstName για να προσθέσετε τα πεδία στη λίστα των επιλεγμένων πεδίων και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) δύο φορές.
 10. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη στήλης κλειδιού (Hide key column) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) στην τλευταία σελίδα του Οδηγού αναζήτησης (Lookup Wizard).
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τον πίνακα και ονομάστε τον TestLookupWizard.
 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) ια να προσθέσετε ένα πρωτεύον κλειδί στον πίνακα, όταν σας ζητηθεί.

  Σημειώστε ότι ο οδηγός θα δημιουργήσει μια σχέση ανάμεσα στον νέο πίνακα και τον πίνακα Employees στο δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.
 14. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View).

  Σημείωση Στην Access 2007, Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.
 15. Κάντε κλικ στο βέλος αναπτυσσόμενης λίστας στο πεδίο EmployeeLookup.

  Σημειώστε ότι οι δύο στήλες εμφανίζονται στο σύνθετο πλαίσιο.

Μη αυτόματη δημιουργία πεδίου αναζήτησης

 1. Ξεκινήστε την Access.
 2. Από το μενού Βοήθεια (Help) κάντε κλικ στην εντολή Δείγματα βάσεων δεδομένων (Sample Databases), και στη συνέχεια στην εντολή Δείγμα βάσης δεδομένων Northwind (Northwind Sample Database). Κλείστε τη φόρμα του κύριου πίνακα επιλογών, όταν εμφανιστεί.

  Σημείωση Στην Access 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Δείγμα (Sample) του παραθύρου Κατηγορίες προτύπων (Template Categories) κάντε κλικ στην επιλογή Northwind 2007, και στη συνέχεια στην επιλογή Λήψη (Download).
 3. Στο μενού Προβολή (View) κάντε κλικ στην εντολή Αντικείμενα βάσης δεδομένων (Database Objects) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Πίνακες (Tables).

  Σημείωση Στην Access 2007, στην ομάδα Πίνακες (Tables) της καρτέλας Δημιουργία (Create) κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πίνακα (Table Design).
 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης (Create table in Design View) για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα.

  Σημείωση Στην Access 2007, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 5. Πληκτρολογήστε EmployeeLookup στην πρώτη γραμμή κάτω από το Όνομα πεδίου (Field Name).
 6. Στη στήλη Τύπος δεδομένων (Data Type) κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός (Number).
 7. Στο παράθυρο Ιδιότητες πεδίου (Field Properties) κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση (Lookup).
 8. Στη λίστα Στοιχείο ελέγχου ως (DisplayControl) κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνθετο πλαίσιο (Combo Box).
 9. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση γραμμής (RowSource) κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, κάντε κλικ στον πίνακα Employees στη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση (Build) για να ανοίξετε τη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων (Query Builder).
 10. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία EmployeeID , LastName και FirstName για να τα προσθέσετε στο πλέγμα ερωτήματος.
 11. Στην ομάδα Κλείσιμο (Close) της καρτέλας Σχεδίαση (Design) κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε τη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων (Query Builder).
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στην πρόταση SQL (SQL statement).
 13. Βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα Δεσμευμένη στήλη (BoundColumn) έχει οριστεί στην τιμή 1.

  Σημείωση Αυτή η ιδιότητα αντιστοιχεί στο πεδίο της προέλευσης γραμμής που αποθηκεύτηκε στο πεδίο. Στο παράδειγμα αυτό, το πεδίο EmployeeLookup αποθηκεύει την τιμή EmployeeID value από τον πίνακα Employees.
 14. Αλλάξτε την τιμή της ιδιότητας Πλήθος στηλών (ColumnCount) σε 3.

  Σημείωση Αυτή αντιπροσωπεύει τον αριθμό των επιλεγμένων πεδίων στην προέλευση γραμμής.
 15. Πληκτρολογήστε 0";1";1" στο πλαίσιο Πλάτη στηλών (ColumnWidths).

  Σημείωση Η ιδιότητα Πλάτη στηλών (ColumnWidths) είναι μια λίστα, οριοθετημένη με ερωτηματικά, με το πλάτος κάθε στήλης στην προέλευση γραμμής. Ορίστε το πλάτος μιας στήλης σε 0", εάν θέλετε να την αποκρύψετε.
 16. Πληκτρολογήστε 2" στο πλαίσιο Πλάτος λίστας (ListWidth).
 17. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View).

  Σημείωση Στην Access 2007, Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.
 18. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τον πίνακα και ονομάστε τον TestLookupWizard2.
 19. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) ια να προσθέσετε ένα πρωτεύον κλειδί στον πίνακα, όταν σας ζητηθεί.
 20. Κάντε κλικ στο βέλος αναπτυσσόμενης λίστας στο πεδίο EmployeeLookup.

  Σημειώστε ότι οι δύο στήλες εμφανίζονται στο σύνθετο πλαίσιο.
OfficeKBHowTo inf Acc2002 Acc2003 ACC2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304462 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/21/2007 11:52:28 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbinfo kbexpertisebeginner kbdesign kbdatabase kbhowto KB304462
Σχόλια