Τρόπος προσθήκης στοιχείων και προγραμμάτων σε έναν υπολογιστή στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR305548
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης προγραμμάτων και στοιχείων των Windows στον υπολογιστή σας με Windows XP.

Το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων " (Add or Remove Programs) σάς βοηθά να διαχειρίζεστε τα προγράμματα στον υπολογιστή σας. Το εργαλείο αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέτετε νέα προγράμματα ή να αλλάζετε ή να καταργείτε ένα υπάρχον πρόγραμμα.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων " (Add or Remove Programs) για να προσθέσετε τα στοιχεία των Windows XP που δεν επιλέξατε κατά την εκτέλεση της αρχικής εγκατάστασης των Windows XP, για παράδειγμα, επιλογές δικτύου ή αρχεία της "Υπηρεσίας ευρετηρίου" (Indexing Service).

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εγκατάστασης στοιχείων των Windows

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.

  Σημείωση Πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή είτε ως διαχειριστής είτε ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows.

  Ξεκινά ο "Οδηγός στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard) και εμφανίζεται η οθόνη "Στοιχεία των Windows" (Windows Components). Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι τα εξής:
  • Βοηθήματα και Βελτιώσεις (Accessories and Utilities)
  • Υπηρεσίες φαξ (Fax Service)
  • Υπηρεσία ευρετηρίου (Indexing Service)
  • Internet Explorer
  • Internet Information Services (IIS)
  • Εργαλεία διαχείρισης και εποπτείας (Management and Monitoring Tools)
  • Υπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων (Message Queuing)
  • MSN Explorer
  • Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services)
  • Άλλες υπηρεσίες αρχείων και εκτυπώσεων δικτύου (Other Network File and Print Services)
  • Ανανέωση των πιστοποιητικών ρίζας (Update Root Certificates)
  Σημείωση Οι υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) και οι Υπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων (Message Queuing) δεν περιλαμβάνονται στα Windows XP Home Edition. Διατίθενται μόνο στα Windows XP Professional.
 5. Μπορείτε είτε να κάνετε κλικ για να επιλέξετε είτε να καταργήσετε την επιλογή κάθε πλαισίου ελέγχου, για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα στοιχείο.

  Σημείωση Ένα σκιασμένο πλαίσιο σημαίνει ότι μόνο ένα μέρος του στοιχείου είναι δυνατό να εγκατασταθεί.
 6. Για να δείτε τι περιλαμβάνεται σε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).

  Σημείωση Εάν το κουμπί Λεπτομέρειες (Details) δεν είναι διαθέσιμο, το στοιχείο δεν διαθέτει κανένα δευτερεύον στοιχείο που να σχετίζεται με αυτό.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard).

  Σημείωση Οι παράμετροι ορισμένων στοιχείων των Windows πρέπει να ρυθμιστούν πριν να χρησιμοποιηθούν. Εάν εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία αυτά και δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους, όταν στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components), εμφανίζεται μια λίστα στοιχείων οι παράμετροι των οποίων πρέπει να ρυθμιστούν. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων (Configure) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία (Components) και ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard).
Επιστροφή στην αρχή

Παράδειγμα του τρόπου εγκατάστασης της υπηρεσίας FTP

Σημείωση Οι υπηρεσίες Internet Information Services και FTP, δεν είναι διαθέσιμες στα Windows XP Home Edition.
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 4. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), στη λίστα Στοιχεία (Components), κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Information Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Internet Information Services, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσία FTP (FTP Service), σε περίπτωση που δεν είναι ήδη επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ο "Οδηγός στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard) εμφανίζει την οθόνη "Ρύθμιση παραμέτρων στοιχείων" (Configuring Components), η οποία έχει μια γραμμή κατάστασης που εμφανίζει την πρόοδο της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων. Εάν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM. Το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει την υπηρεσία FTP και τα αρχεία του εργαλείου στον υπολογιστή σας.
 7. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), εμφανίζεται η οθόνη "Ολοκλήρωση του "Οδηγού στοιχείων των Windows"" (Completing the Windows Components Wizard). Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να κλείσετε τον οδηγό.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εγκατάστασης ενός προγράμματος από CD-ROM ή δισκέτα

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί CD ή Δισκέτα (Floppy). Ένα μήνυμα "Εγκατάσταση προγράμματος από δισκέτα" (Install Program from Floppy Disk) ή ο "Οδηγός CD-ROM" (CD-ROM Wizard) σας ζητά να τοποθετήσετε την πρώτη δισκέτα ή το CD-ROM για την εγκατάσταση του προϊόντος.
 5. Τοποθετήστε είτε τη δισκέτα είτε το CD-ROM και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις.
 6. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), για να κλείσετε το παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs).

  Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί για λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στα Windows.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εγκατάστασης ενός προγράμματος από δίκτυο

 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs).

  Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, τα προγράμματα που έχετε την άδεια να προσθέσετε εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας έχει οργανώσει τα προγράμματα σε κατηγορίες, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ σε διαφορετική επιλογή στην περιοχή "Κατηγορία" (Category), για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις.
 5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), για να κλείσετε το παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs).

  Σημείωση Όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα ή επιχειρείτε να εκτελέσετε μια εργασία με ένα πρόγραμμα, μπορεί να παρατηρήσετε ένα παράθυρο διαλόγου που δηλώνει ότι το πρόγραμμα εγκαθίσταται ή ενημερώνεται από τον Windows Installer. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να προκύψει εάν ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει το πρόγραμμα ώστε να εγκατασταθεί με αυτόν τον τρόπο, εάν τα αρχεία του προγράμματος έχουν διαγραφεί ή καταστραφεί ή εάν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε μια δυνατότητα του προγράμματος που δεν είχε εγκατασταθεί κατά την Εγκατάσταση (Setup). Εάν το πρόγραμμα είχε εγκατασταθεί από CD-ROM ή εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, το Windows Installer μπορεί να σας ζητήσει να τοποθετήσετε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM. Όταν ολοκληρωθεί ο Windows Installer, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ή η δυνατότητα που επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε.
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 305548 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:42:18 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv KB305548
Σχόλια