Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Χρειάζεται το αρχείο 'Asms' που βρίσκεται στη μονάδα Windows XP Professional CD-ROM" κατά την εγκατάσταση των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε εγκατάσταση των Microsoft Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
[Απαιτούμενα αρχεία]

Χρειάζεται το αρχείο 'Asms' που βρίσκεται στη μονάδα Windows XP Professional CD-ROM. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή δίσκου όπου βρίσκεται το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη μονάδα CD-ROM.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.

Σκληρός δίσκος που είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων FAT ή FAT32

Εάν ο σκληρός δίσκος είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων FAT ή το σύστημα αρχείων FAT32, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Για να κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) ή των Microsoft Windows Millennium Edition (Me) με προγράμματα οδήγησης CD-ROM.
 2. Αντιγράψτε το εργαλείο Xcopy.exe από το CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition), το CD-ROM των Windows Millennium Edition (Me) ή τον σκληρό δίσκο, στη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

  CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)

  Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε στη γραμμή εντολών τις παρακάτω γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή, όπου cd-rom είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM

  Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows Millennium Edition (Me) στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε στη γραμμή εντολών τις παρακάτω γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή, όπου cd-rom είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Σκληρός δίσκος

  Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις παρακάτω γραμμές, όπου μονάδα δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  c:
  copy μονάδα δίσκου:\windows\smartdrv.*
  copy μονάδα δίσκου:\windows\xcopy*.*
 3. Αφαιρέστε το CD-ROM των Windows 98 ή των Windows Millennium Edition (Me) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP Professional.
 4. Αντιγράψτε το φάκελο I386 και όλους τους υποφακέλους του στον σκληρό δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τις παρακάτω γραμμές στη γραμμή εντολών, όπου cd-rom είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου CD-ROM και μονάδα δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας σκληρού δίσκου, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 μονάδα δίσκου:\i386 /e
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και κατόπιν ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).
 6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου I386 στον σκληρό δίσκο.

  Σημείωση Ίσως σας ζητηθεί πολλές φορές η θέση αυτού του φακέλου. Εάν το κουμπί Αναζήτηση (Browse) δεν είναι διαθέσιμο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σκληρός δίσκος που είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων NTFS".

Σκληρός δίσκος που είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων NTFS

Όταν ο σκληρός δίσκος είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων NTFS και κάνετε αναβάθμιση μιας παλαιότερης έκδοσης των Windows, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
 1. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F10, για να ξεκινήσει μια περίοδος λειτουργίας εντολών.
 2. Πληκτρολογήστε regedit.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε κλικ στο κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στο στοιχείο Φόρτωση ομάδας (Load Hive) και, στη συνέχεια, φορτώστε το στοιχείο %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Όταν σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα, πληκτρολογήστε Test.
 6. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Διαγράψτε τα κλειδιά μητρώου UPPERFILTERS και LOWERFILTERS.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 για τα άλλα κλειδιά ControlSet# κάτω από την ομάδα δοκιμής.
 9. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 10. Εάν η διαδρομή στο μήνυμα λάθους έχει το σωστό γράμμα μονάδας δίσκου για τη μονάδα CD-ROM, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να συνεχιστεί η εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
 11. Εάν εμφανιστεί ξανά το μήνυμα λάθους, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της μονάδας CD-ROM από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή οι πληροφορίες της διαδρομής είναι εσφαλμένες. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και αφήστε να συνεχιστεί η εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Μέθοδος 2

Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το Regedit.exe από τη γραμμή εντολών και υπάρχει άλλο διαθέσιμο διαμέρισμα όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows στον σκληρό σας δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε τα Windows στο άλλο διαμέρισμα.
 2. Ξεκινήστε τη νέα εγκατάσταση των Windows και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το Regedit.exe.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα της μεθόδου 1, αλλά φορτώστε την ομάδα System.sav από τον αρχικό φάκελο των Windows.

Μέθοδος 3

Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια επίσημη έκδοση του CD-ROM των Windows XP με ολόγραμμα (για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο CD-ROM), προσπαθήστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από μια επίσημη έκδοση CD-ROM με ολόγραμμα. Για να το επιβεβαιώσετε, ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, ελέγξτε το φάκελο C:\$win_nt$.~ls. Αναζητήστε το φάκελο Asms. Εάν ο φάκελος λείπει ή τα αρχεία που περιέχει έχουν μέγεθος μηδέν, το CD-ROM δεν έχει εγγραφεί σωστά.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311755 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:06:57 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup KB311755
Σχόλια