Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

PRB: Η εξαίρεση "ThreadAbortException" προκύπτει εάν χρησιμοποιείτε τις προτάσεις Response.End, Response.Redirect ή Server.Transfer

Συμπτώματα
Εάν χρησιμοποιείτε τις μεθόδους Response.End, Response.Redirect ή Server.Transfer, προκύπτει μια εξαίρεση ThreadAbortException. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση try-catch για τον εντοπισμό αυτής της εξαίρεσης.
Αιτία
Η μέθοδος Response.End τερματίζει την εκτέλεση της σελίδας και μεταφέρει την εκτέλεση στο συμβάν Application_EndRequest της διοχέτευσης συμβάντων της εφαρμογής. Η γραμμή του κώδικα που ακολουθεί τη μέθοδο Response.End δεν εκτελείται.

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται στις μεθόδους Response.Redirect και Server.Transfer επειδή και οι δύο μέθοδοι πραγματοποιούν κλήση της μεθόδου Response.End εσωτερικά.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιείστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Για την μέθοδο Response.End πραγματοποιήστε κλήση της μεθόδου HttpContext.Current.ApplicationInstance.CompleteRequest αντί της Response.End για να παρακάμψετε την εκτέλεση κώδικα στο συμβάν Application_EndRequest.
  • Για τη μέθοδο Response.Redirect χρησιμοποιήστε μια υπερφόρτωση Response.Redirect(String url, bool endResponse) που μεταβιβάζει την τιμή false ώστε η παράμετρος endResponse να αποκλείσει την εσωτερική κλήση στη μέθοδο Response.End. Για παράδειγμα:
      Response.Redirect ("nextpage.aspx", false);						
    Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λύση, εκτελείται ο κώδικας που ακολουθεί τη μέθοδο Response.Redirect.
  • Αντί της μεθόδου Server.Transfer, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Server.Execute.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312629 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/30/2013 13:37:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft ASP.NET 4.5, Microsoft ASP.NET 4.0, Microsoft ASP.NET 3.5, Microsoft ASP.NET 2.0, Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0

  • kbexcepthandling kbprb KB312629
Σχόλια