Με την αυτοματοποίηση του Microsoft Word, χρησιμοποιώντας την Visual Basic για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:313193
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας αυτοματοποίηση από τη Visual Basic.

Δείγμα κώδικα

Το δείγμα κώδικα σε αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο για να γίνει η ακολουθεί:
 • Εισαγωγή παραγράφους με μορφοποίηση κειμένου και.
 • Αναζήτηση και να τροποποιήσετε διάφορες περιοχές μέσα σε ένα το έγγραφο.
 • Εισαγωγή πινάκων, μορφοποιήστε τους πίνακες και συμπλήρωση των πινάκων με τα δεδομένα.
 • Προσθήκη ενός γραφήματος.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας αυτοματοποίηση από Visual Βασικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη Visual Basic, δημιουργήστε ένα νέο έργο Standard EXE. Φόρμα1 (Form1) δημιουργείται από προεπιλογή.
 2. Από το Έργο μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΑναφορές, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  • Για το Office Word 2007, κάντε κλικ στο κουμπί Το Microsoft Word 12.0 Βιβλιοθήκη αντικειμένων.
  • Για το Word 2003, κάντε κλικ στο κουμπί Το Microsoft Word 11.0 Βιβλιοθήκη αντικειμένων.
  • Για το Word 2002, κάντε κλικ στο κουμπί Το Microsoft Word έκδοση 10.0 Βιβλιοθήκη αντικειμένων.
  • Για το Word 2000, κάντε κλικ στο κουμπί Το Microsoft Word 9.0 Βιβλιοθήκη αντικειμένων.
 3. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου CommandButton Form1.
 4. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο συμβάν του κλικ εντολή1:
    Dim oWord As Word.Application  Dim oDoc As Word.Document  Dim oTable As Word.Table  Dim oPara1 As Word.Paragraph, oPara2 As Word.Paragraph  Dim oPara3 As Word.Paragraph, oPara4 As Word.Paragraph  Dim oRng As Word.Range  Dim oShape As Word.InlineShape  Dim oChart As Object  Dim Pos as Double  'Start Word and open the document template.  Set oWord = CreateObject("Word.Application")  oWord.Visible = True  Set oDoc = oWord.Documents.Add    'Insert a paragraph at the beginning of the document.  Set oPara1 = oDoc.Content.Paragraphs.Add  oPara1.Range.Text = "Heading 1"  oPara1.Range.Font.Bold = True  oPara1.Format.SpaceAfter = 24  '24 pt spacing after paragraph.  oPara1.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a paragraph at the end of the document.  '** \endofdoc is a predefined bookmark.  Set oPara2 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara2.Range.Text = "Heading 2"  oPara2.Format.SpaceAfter = 6  oPara2.Range.InsertParagraphAfter    'Insert another paragraph.  Set oPara3 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara3.Range.Text = "This is a sentence of normal text. Now here is a table:"  oPara3.Range.Font.Bold = False  oPara3.Format.SpaceAfter = 24  oPara3.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 3 x 5 table, fill it with data and make the first row  'bold,italic.  Dim r As Integer, c As Integer  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 3, 5)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 3    For c = 1 To 5      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Rows(1).Range.Font.Bold = True  oTable.Rows(1).Range.Font.Italic = True    'Add some text after the table.  'oTable.Range.InsertParagraphAfter  Set oPara4 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range)  oPara4.Range.InsertParagraphBefore  oPara4.Range.Text = "And here's another table:"  oPara4.Format.SpaceAfter = 24  oPara4.Range.InsertParagraphAfter    'Insert a 5 x 2 table, fill it with data and change the column widths.  Set oTable = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range, 5, 2)  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6  For r = 1 To 5    For c = 1 To 2      oTable.Cell(r, c).Range.Text = "r" & r & "c" & c    Next  Next  oTable.Columns(1).Width = oWord.InchesToPoints(2)  'Change width of columns 1 & 2.  oTable.Columns(2).Width = oWord.InchesToPoints(3)    'Keep inserting text. When you get to 7 inches from top of the  'document, insert a hard page break.  Pos = oWord.InchesToPoints(7)  oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InsertParagraphAfter  Do    Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range    oRng.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6    oRng.InsertAfter "A line of text"    oRng.InsertParagraphAfter  Loop While Pos >= oRng.Information(wdVerticalPositionRelativeToPage)  oRng.Collapse (wdCollapseEnd)  oRng.InsertBreak wdPageBreak  oRng.Collapse wdCollapseEnd  oRng.InsertAfter "We're now on page 2. Here's my chart:"  oRng.InsertParagraphAfter    'Insert a chart and change the chart.  Set oShape = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range.InlineShapes.AddOLEObject( _    ClassType:="MSGraph.Chart.8", FileName _    :="", LinkToFile:=False, DisplayAsIcon:=False)  Set oChart = oShape.OLEFormat.Object  oChart.charttype = 4 'xlLine = 4  oChart.Application.Update  oChart.Application.Quit  '... If desired, you can proceed from here using the Microsoft Graph   'Object model on the oChart object to make additional changes to the  'chart.  oShape.Width = oWord.InchesToPoints(6.25)  oShape.Height = oWord.InchesToPoints(3.57)    'Add text after the chart.  Set oRng = oDoc.Bookmarks("\endofdoc").Range  oRng.InsertParagraphAfter  oRng.InsertAfter "THE END."  'All done. Unload this form.  Unload Me					
 5. Πατήστε F5 για να εκτελέσετε το πρόγραμμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εντολή1.
Αφού ολοκληρωθεί ο κώδικας, εξετάστε το έγγραφο που δημιουργήθηκε για εσάς. Το έγγραφο περιέχει δύο σελίδες μορφοποιημένες παραγράφους, πίνακες, και ένα γράφημα.

Χρήση προτύπου

Εάν χρησιμοποιείτε αυτοματοποίηση για να δημιουργήσετε έγγραφα που βρίσκονται όλα σε ένα κοινή μορφή, μπορείτε να επωφεληθείτε από την εκκίνηση της διεργασίας με ένα νέο έγγραφο με βάση ένα προδιαμορφωμένο πρότυπο. Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο με το Word Προγράμματος-πελάτη αυτοματισμού έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη δημιουργία ενός εγγράφου από τίποτα:
 • Μπορείτε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο της μορφοποίησης και τοποθέτηση αντικειμένων σε όλη τη διάρκεια των εγγράφων.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε τα έγγραφά σας με λιγότερο κώδικα.
Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, μπορείτε να τελειοποιήσετε τη θέση των πινάκων, παραγράφους και άλλα αντικείμενα μέσα στο έγγραφο, καθώς και περιλαμβάνουν μορφοποίηση σε αυτά τα αντικείμενα. Με τη χρήση αυτοματισμού, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο βασίζεται στο πρότυπο με κώδικα, όπως τα ακόλουθα:
oWord.Documents.Add "<Path to your template>\MyTemplate.dot"				
Στο πρότυπο, μπορείτε να ορίσετε τους σελιδοδείκτες, έτσι ώστε να σας αυτοματισμού πρόγραμμα-πελάτης να συμπληρώσετε μεταβλητή κειμένου σε μια συγκεκριμένη θέση στο έγγραφο, όπως ακολουθεί:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Text = "Some Text Here"				
Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μορφοποίηση στυλ που θέλετε να ισχύουν κατά το χρόνο εκτέλεσης, ως εξής:
oDoc.Bookmarks("MyBookmark").Range.Style = "MyStyle"				
- ή -
oWord.Selection.Style = "MyStyle"				
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
220607 Τρόπος αυτοματοποίησης του Microsoft Word για συγχώνευση αλληλογραφίας από τη Visual Basic
285332 Τρόπος αυτοματοποίησης του Word 2002 με τη Visual Basic για να δημιουργήσετε μια συγχώνευση αλληλογραφίας
285333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το Word 2002 συγχώνευσης αλληλογραφίας συμβάντων κώδικα επίδειξης
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο Microsoft Τοποθεσίες Web Developer Network (MSDN):
Ανάπτυξη του Microsoft Office με το Visual Studio
.aspx http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)
(c) Microsoft Corporation 2001, κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εισφορές, ο Κώστας B. δέτης, Microsoft Corporation.

WD2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

خصائص

رقم الموضوع: 313193 - آخر مراجعة: 05/29/2011 15:14:00 - المراجعة: 9.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Office Word 2007, , Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertiseinter kbautomation kbhowtomaster kbmt KB313193 KbMtel
تعليقات