ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται σφάλμα διεκδίκησης στη δευτερεύουσα ρεπλίκα όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ομάδες διαθεσιμότητας AlwaysOn στο SQL Server 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3139614
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Ομάδες διαθεσιμότητας AlwaysOn στο 2012 του Microsoft SQL Server, παρουσιάζεται σφάλμα διεκδίκησης στη δευτερεύουσα ρεπλίκα. Επίσης, ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων παρόμοιο με τα ακόλουθα δημιουργούνται στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server:

* BEGIN STACK DUMP:*   date time spid 101** Location:  IAMPageRangeCache.cpp:515* Expression:  !m_needRefreshntdll!ZwWaitForSingleObject+0xaKERNELBASE!WaitForSingleObjectEx+0x94sqlservr!CDmpDump::DumpInternal+0x20fsqlservr!`CDmpDump::Dump'::`1'::filt$0+0x60msvcr100!__C_specific_handler+0x97sqlservr!__GSHandlerCheck_SEH+0x75ntdll!RtlpExecuteHandlerForException+0xdntdll!RtlDispatchException+0x197ntdll!RtlRaiseException+0x18dKERNELBASE!RaiseException+0x68sqlservr!CDmpDump::Dump+0x65sqllang!SQLDumperLibraryInvoke+0x1e4sqllang!SQLLangDumperLibraryInvoke+0x15esqllang!CImageHelper::DoMiniDump+0x426sqllang!stackTrace+0x9d5sqllang!utassert_fail_imp+0x5d0sqldk!utassert_fail+0x2a5sqlmin!IAMPageRangeCache::FindMatchingIAMPageId+0x73sqlmin!AutoIAMPageRangeCache::FindMatchingIAMPageId+0x25sqlmin!AutoAllocationCaches::FindMatchingIAMPageId+0x455sqlmin!GetIAMPage+0x238sqlmin!CheckPageAllocStatus+0x32esqlmin!IsPageInAllocUnit+0x3fsqlmin!IndexPageManager::ReacquireAccess+0x259sqlmin!PageContext::ReacquireAccess+0x29sqlmin!BTreeRow::ValidateAccessOnRowLong+0xc8sqlmin!BTreeRow::ValidateAccessOnRow+0x21sqlmin!BTreeRow::Reposition+0x21sqlmin!BTreeRow::GetVersion+0xe4sqlmin!BTreeRow::GetRecord+0x19afsqlmin!IndexDataSetSession::OutputColumnData+0x19d8sqlmin!IndexDataSetSession::GetDataInternal+0x93sqlmin!DatasetSession::GetData+0x123sqlmin!RowsetNewSS::GetData+0x171sqlmin!CValSSTable::GetDataX+0x48sqltses!CallEsFn+0x13sqltses!CEsExec::GeneralEval4+0xe7sqltses!CallEsFn+0x9sqltses!CEsExec::GeneralEval+0x1a9sqlmin!CEsRuntime::Eval+0xcsqlmin!CQScanSortNew::PushRow+0x2bsqlmin!CQScanSortNew::BuildSortTable+0x22fsqlmin!CQScanSortNew::OpenHelper+0xc0sqlmin!CQueryScan::StartupQuery+0x23csqllang!CXStmtQuery::SetupQueryScanAndExpression+0x2e5sqllang!CXStmtQuery::InitForExecute+0x34sqllang!CXStmtQuery::ErsqExecuteQuery+0x36dsqllang!CXStmtSelect::XretDoExecute+0xffffffffffc59219sqllang!CXStmtSelect::XretExecute+0x2e7sqllang!CExecStmtLoopVars::ExecuteXStmtAndSetXretReturn+0xfsqllang!CMsqlExecContext::ExecuteStmts<1,1>+0x427sqllang!CMsqlExecContext::FExecute+0xa43sqllang!CSQLSource::Execute+0x86csqllang!process_request+0xa57sqllang!process_commands+0x4a3sqldk!SOS_Task::Param::Execute+0x21esqldk!SOS_Scheduler::RunTask+0xabsqldk!SOS_Scheduler::ProcessTasks+0x279sqldk!SchedulerManager::WorkerEntryPoint+0x24csqldk!SystemThread::RunWorker+0x8fsqldk!SystemThreadDispatcher::ProcessWorker+0x366sqldk!SchedulerManager::ThreadEntryPoint+0x226kernel32!BaseThreadInitThunk+0x22ntdll!RtlUserThreadStart+0x34
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτό το ζήτημα διορθώνεται στην τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:


Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server

Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ασφαλείας διορθώνει που συμπεριλήφθηκαν με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αποσύρετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:

Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Αναφορές
Ενημερωθείτε σχετικά με το ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3139614 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/22/2016 09:36:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3139614 KbMtel
Σχόλια