Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep του Windows Server 2003 προκαλεί την παραμόρφωση χαρακτηριστικών σε συμπλέγματα δομών των Windows 2000 που περιέχουν διακομιστές του Exchange 2000

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Το σχήμα του Microsoft Exchange 2000 ορίζει τρία χαρακτηριστικά που δεν είναι συμβατά με το έγγραφο RFC (Request for Comments): houseIdentifier, Secretary και labeledURI. Το Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kit επαναπροσδιορίζει τα χαρακτηριστικά Secretary και labeledURI. Η εντολή adprep /forestprep στον Microsoft Windows Server 2003 έχει επαναπροσδιορίσει και τα τρία χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο έγγραφο RFC (Request for Comments) 2798.

Αν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είχαν δημιουργηθεί από το Exchange 2000 πριν από την εκτέλεση του Windows 2000 InetΟrgPerson Kit, το χαρακτηριστικό LdapDisplayName για το χαρακτηριστικό houseIdentifier έρχεται σε διένεξη ή "παραμορφώνεται" αφού προστεθούν οι νέοι ορισμοί που είναι συμβατοί με το έγγραφο RFC από την αναπαραγωγή adprep /forestprep του Windows Server 2003. Αν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είχαν δημιουργηθεί από το Exchange 2000 πριν από την εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep του Windows Server 2003, παραμορφώνονται και τα τρία χαρακτηριστικά. Αυτές οι διενέξεις δεν παρουσιάζονται, αν τα τρία χαρακτηριστικά δημιουργηθούν από την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003 πριν από την εγκατάσταση του Exchange 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν η εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003 προσθέτει τα χαρακτηριστικά InetOrgPerson σε ένα σύμπλεγμα δομών των Windows 2000 που περιέχει το σχήμα του Exchange 2000, οι ορισμοί του για τα χαρακτηριστικά Secretary, houseIdentifier και labeledURI έρχονται σε διένεξη με τους ορισμούς αυτών των χαρακτηριστικών από το Exchange 2000. Στον ελεγκτή τομέα που λαμβάνει τις ενημερώσεις σχήματος του Windows Server 2003, τα χαρακτηριστικά LdapDisplayName για τους ορισμούς του Exchange 2000 αυτών των χαρακτηριστικών τροποποιούνται, για να αποφευχθεί η διένεξη. Όταν εντοπιστεί διπλότυπο όνομα από την υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory, η υπηρεσία τροποποιεί το όνομα σε ένα από τα αντικείμενα, προσθέτοντας την ένδειξη "Dup" και ορισμένους μοναδικούς χαρακτήρες στην αρχή του ονόματος. Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως "παραμόρφωση αντικειμένου".

Η εντολή του Exchange Server 2003 setup /forestprep προσθέτει τις ιδιότητες InetOrgPerson και μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση αντικειμένου.

Τα συμπλέγματα δομών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν επηρεάζονται από αυτό το θέμα του παραμορφωμένου εμφανιζόμενου ονόματος, αν χρησιμοποιήσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003, για να δημιουργήσετε τον αρχικό ορισμό των χαρακτηριστικών Secretary, labeledURI και houseIdentifier. Ειδικότερα, δεν εμφανίζονται παραμορφωμένα χαρακτηριστικά LdapDisplayName στα ακόλουθα σενάρια:
 • Εκτελείτε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003 σε σύμπλεγμα δομών των Windows 2000, πριν από την εγκατάσταση του Exchange 2000.
 • Προσθέτετε το Exchange 2000 σε υπάρχον σύμπλεγμα δομών των Windows 2000. Εκτελείτε το αρχείο Inetorgpersonfix.ldf, πριν να εκτελέσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003.
 • Προσθέτετε το Exchange 2000 σε υπάρχον σύμπλεγμα δομών των Windows 2000. Στη συνέχεια εκτελέστε την εντολή του Exchange Server 2003 setup /forestprep πριν να εκτελέσετε την εντολή του Windows Server 2003 adprep /forestprep.
Παραμορφωμένα χαρακτηριστικά είναι δυνατό να εμφανιστούν σε συμπλέγματα δομών των Windows 2000 και του Windows Server 2003, αν το Exchange 2000 δημιουργήσει τον αρχικό ορισμό των χαρακτηριστικών Secretary, houseIdentifier και labeledURI σε τομέα των Windows 2000. Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Προσθέτετε την έκδοση του Exchange 2000 για την κλάση InetOrgPerson σε ένα σύμπλεγμα δομών των Windows 2000, πριν να προσθέσετε την κλάση InetOrgPerson από το InetOrgPerson Kit.
 • Προσθέτετε την έκδοση του Exchange 2000 για την κλάση InetOrgPerson σε ένα σύμπλεγμα δομών των Windows 2000, πριν να εκτελέσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003.
 • Προσθέτετε το Windows 2000 InetOrgPerson Kit και, στη συνέχεια, εγκαθιστάτε τις αλλαγές σχήματος του Exchange 2000, πριν να εκτελέσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003.
 • Ένας ελεγκτής τομέα των Windows 2000 που περιέχει τον ορισμό του Exchange 2000 για το InetOrgPerson δεν λαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, μετά την εκτέλεση του αρχείου Inetorgpersonfix.ldf από το μέσο εγκατάστασης του Windows Server 2003.

Σενάριο 1: Οι αλλαγές σχήματος του Exchange 2000 προστίθενται μετά την εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep

Εάν πρόκειται να εισαχθούν αλλαγές σχήματος του Exchange 2000 στο σύμπλεγμα δομών των Windows 2000, μετά την εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep από τον Windows Server 2003, προβάλλετε την ενότητα "Επισκόπηση: Αναβάθμιση ελεγκτών τομέα των Windows 2000 σε Windows Server 2003" του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325379 Τρόπος αναβάθμισης ελεγκτών τομέα των Windows 2000 σε Windows Server 2003

Σενάριο 2: Οι αλλαγές σχήματος του Exchange 2000 θα εγκατασταθούν πριν από την εκτέλεση της εντολής adprep /forestprep στον Windows Server

Εάν έχουν ήδη εγκατασταθεί οι αλλαγές σχήματος του Exchange 2000 αλλά δεν έχετε εκτελέσει την εντολή adprep /forestprep στον Windows Server 2003, εξετάστε το ακόλουθο πλάνο ενεργειών:
 1. Συνδεθείτε με την κονσόλα του διευθυντή λειτουργιών σχήματος, χρησιμοποιώντας λογαριασμό που είναι μέλος της ομάδας διαχειριστών σχήματος και της ομάδας διαχειριστών εταιρείας.
 2. Ενεργοποιήστε τις Ενημερώσεις σχήματος (Schema Updates) στο κύριο σχήμα. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ενημερώσεων στο σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  285172 Η ενημέρωση σχήματος απαιτεί δικαίωμα εγγραφής στο σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 3. Τα παραμορφωμένα χαρακτηριστικά HouseIdentifier, Secretary και LabeledURI έχουν χαρακτηριστικά LDAPDisplayName που έχουν μορφή παρόμοια με την ακόλουθη:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Αν ήταν παραμορφωμένες οι ιδιότητες LDAPDisplayName για τα χαρακτηριστικά LabeledURI, Secretary και HouseIdentifier, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών Inetorgpersonfix.ldf του Windows Server 2003 για επαναφορά:
  • Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα %systemroot%\iop.
  • Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd %systemroot%\iop και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Εξαγάγετε το αρχείο Inetorgpersonfix.ldf από το αρχείο Support.cab που βρίσκεται στο φάκελο Support\Tools του μέσου εγκατάστασης του Windows Server 2003.
  • Από την κονσόλα των κύριων λειτουργιών σχήματος, φορτώστε το αρχείο Inetorgpersonfix.ldf, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Ldifde.exe, για να διορθώσετε το χαρακτηριστικό LdapDisplayName των χαρακτηριστικών houseIdentifier, Secretary και labeledURI. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, όπουδιαδρομή dn για τον ριζικό τομέα του συμπλέγματος δομών (dn path for forest root domain) είναι η διαδρομή ονόματος τομέα για τον ριζικό τομέα του συμπλέγματος δομών που περικλείεται σε εισαγωγικά:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "διαδρομή dn για τον ριζικό τομέα του συμπλέγματος δομών (dn path for forest root domain)"
   Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, το Χ είναι η σταθερά στην οποία γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Πληκτρολογήστε την ακριβώς όπως εμφανίζεται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές LDAPDisplayname για τα χαρακτηριστικά CN=ms-Exch-Assistant-Name, CN=ms-Exch-LabeledURI και CN=ms-Exch-House-Identifier στο περιβάλλον ονομασίας του σχήματος, εμφανίζονται τώρα ως msExchAssistantName, msExchLabeledURI και msExchHouseIdentifier, πριν να εκτελέσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003.

  Για να επαληθεύσετε αν οι τιμές LDAPDisplayName είναι σωστές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ADSI Edit. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit, το βοηθητικό πρόγραμμα LDP ή οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα-πελάτη του LDAP έκδοσης 3 και τροποποιήσετε εσφαλμένα τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ή τόσο των Windows όσο και του Exchange. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη τροποποίηση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε τα χαρακτηριστικά αυτά με δική σας ευθύνη.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000/2003 (Windows 20002003 Support Tools), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ADSI Edit.
  • Αναπτύξτε τον κλάδο Schema [Ο_τομέας σας].
  • Αναπτύξτε τον κλάδο Cn=Schema, CN=Configuration, CN=τα εσωτερικά ονόματα.
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, εντοπίστε ένα χαρακτηριστικό για επαλήθευση.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο χαρακτηριστικό και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Στη λίστα Select which properties to view, κάντε κλικ στην επιλογή Both.
  • Στη λίστα Select a property to view, κάντε κλικ στην ιδιότητα LDAPDisplayName.
  • Επαληθεύστε ότι η τιμή LDAPDisplayName είναι σωστή.
  • Επαναλάβετε τα βήματα e έως h για κάθε χαρακτηριστικό που θέλετε να επαληθεύσετε.
 5. Εκτελέστε την εντολή adprep /forestprep και την εντολή /domainprep.
Για περισσότερες πληροφορίες, προβάλλετε την ενότητα "Επισκόπηση: Αναβάθμιση ελεγκτών τομέα των Windows 2000 σε Windows Server 2003" του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325379 Τρόπος αναβάθμισης ελεγκτών τομέα των Windows 2000 σε Windows Server 2003

Σενάριο 3: Δεν εκτελέσατε το InetOrgPersonfix πριν να εκτελέσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003

Αν εκτελέσετε την εντολή adprep /forestprep του Windows Server 2003 σε ένα σύμπλεγμα δομών των Windows 2000 που περιέχει τις αλλαγές σχήματος του Exchange 2000, τα χαρακτηριστικά LdapDisplayname για τα χαρακτηριστικά houseIdentier, Secretary και labeledURI παραμορφώνονται. Για να προσδιορίσετε παραμορφωμένα ονόματα, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Ldp.exe, ώστε να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά που έχουν επηρεαστεί:
 1. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Ldp.exe από το φάκελο Support\Tools των μέσων εγκατάστασης των Windows 2000 ή του Windows Server 2003.
 2. Ξεκινήστε τη λειτουργία του προγράμματος Ldp.exe από έναν ελεγκτή τομέα ή από έναν υπολογιστή-μέλος στο σύμπλεγμα δομών.
  • Από το μενού Σύνδεση (Connection), κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση (Connect), αφήστε κενό το πλαίσιο Διακομιστής (Server), πληκτρολογήστε τον αριθμό 389 στο πλαίσιο Θύρα (Port) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Από το μενού Σύνδεση (Connection), κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση (Bind), αφήστε όλα τα πλαίσια κενά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Καταγράψτε τη διαδρομή του αποκλειστικού ονόματος για το χαρακτηριστικό SchemaNamingContext.

  Για παράδειγμα, για έναν ελεγκτή τομέα στο σύμπλεγμα δομών CORP.ADATUM.COM, η διαδρομή του αποκλειστικού ονόματος μπορεί να είναι CN=Schema,CN=Configuration,DC=corp,DC=adatum,DC=com.
 4. Από το μενού Περιήγηση (Browse), κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).
 5. Ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • DN Βάσης (Base DN): Πληκτρολογήστε τη διαδρομή του αποκλειστικού ονόματος για το περιβάλλον ονομασίας σχήματος προσδιορίζεται στο βήμα 3.
  • Φίλτρο (Filter): Πληκτρολογήστε (ldapdisplayname=dup*).
  • Εύρος (Scope): Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύον δέντρο (Subtree).
 6. Τα παραμορφωμένα χαρακτηριστικά HouseIdentifier, Secretary και LabeledURI έχουν χαρακτηριστικά LDAPDisplayName που έχουν μορφή παρόμοια με την ακόλουθη:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Αν ήταν παραμορφωμένα τα εμφανιζόμενα ονόματα LDAP (LDAP Display names) για τα χαρακτηριστικά LabeledURI, Secretary και HouseIdentifier, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών Inetorgpersonfix.ldf του Windows Server 2003 για επαναφορά:
  • Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα %systemroot%\iop.
  • Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd %systemroot%\iop και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Εξαγάγετε το αρχείο Inetorgpersonfix.ldf από το αρχείο Support.cab που βρίσκεται στο φάκελο Support\Tools του μέσου εγκατάστασης του Windows Server 2003.
  • Από την κονσόλα των κύριων λειτουργιών σχήματος, φορτώστε το αρχείο Inetorgpersonfix.ldf, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Ldifde.exe, για να διορθώσετε το χαρακτηριστικό LdapDisplayName των χαρακτηριστικών houseIdentifier, Secretary και labeledURI. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, όπουδιαδρομή dn για τον ριζικό τομέα του συμπλέγματος δομών (dn path for forest root domain) είναι η διαδρομή ονόματος τομέα για τον ριζικό τομέα του συμπλέγματος δομών που περικλείεται σε εισαγωγικά:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "διαδρομή dn για τον ριζικό τομέα του συμπλέγματος δομών (dn path for forest root domain)"
   Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, το Χ είναι η σταθερά στην οποία γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Πληκτρολογήστε την ακριβώς όπως εμφανίζεται.
 7. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμορφωθεί τα χαρακτηριστικά houseIdentifier, Secretary και labeledURI στο περιβάλλον ονομασίας σχήματος.
 8. Χρησιμοποιήστε το αρχείο Winnt32.exe για να αναβαθμίσετε τους ελεγκτές τομέα των Windows 2000.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης ενός ελεγκτή τομέα των Windows 2000 χρησιμοποιώντας το Winnt32.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325379 Τρόπος αναβάθμισης ελεγκτών τομέα των Windows 2000 σε Windows Server 2003

Σφάλματα που εμφανίζονται στον Exchange 2000 Server, όταν παραμορφώνονται τα χαρακτηριστικά InetOrgPerson

Όταν εγκαθιστάτε ή αναβαθμίζετε έναν υπολογιστή με Exchange 2000 Server σε έναν τομέα που περιέχει πολλούς ελεγκτές τομέα, ίσως να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά τη διαδικασία εγκατάστασης /forestprep:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης παρουσίασε σφάλμα κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης σχήματος του δευτερεύοντος στοιχείου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Microsoft Windows με κωδικό σφάλματος 0xC1037AE6 (ανατρέξτε στα αρχεία καταγραφής της εγκατάστασης για μια λεπτομερή καταγραφή. Μπορείτε να ακυρώσετε την εγκατάσταση ή να δοκιμάσετε να εκτελέσετε ξανά το βήμα στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα

(Setup failed while installing subcomponent Microsoft Windows Active Directory schema update with error code 0xC1037AE6 (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step again)
Το αρχείο καταγραφής της εγκατάστασης μπορεί να περιέχει το εξής μήνυμα λάθους:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed. Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή παρουσιάστηκε διένεξη InetOrgPerson. Εκτελέστε το αρχείο Inetorgpersonfix.ldf, όπως περιγράφεται στο Σενάριο 3 αυτού του άρθρου.

Βελτιώσεις στο αρχείο Adprep.exe στο Windows Server 2003 Service Pack 1

Η εντολή Adprep.exe βελτιώθηκε στο Windows Server 2003 Service Pack 1. Τώρα η εντολή εντοπίζει τις επεκτάσεις διάταξης Exchange 2000 InetOrgPerson και στη συνέχεια σταματά. Όταν εντοπιστεί η επέκταση InetOrgPerson, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Το Adprep δεν ήταν σε θέση να επεκτείνει τη διάταξη.
[Κατάσταση/Συνέπεια]
Η κύρια διάταξη δεν συμπλήρωσε έναν κύκλο αναπαραγωγής μετά την τελευταία επανεκκίνηση. Η κύρια διάταξη πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον έναν κύκλο αναπαραγωγής, πριν να γίνει επέκταση της διάταξης.
[Ενέργεια χρήστη]
Επιβεβαιώστε ότι η κύρια διάταξη είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ελεγκτές τομέα. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοποθεσίες και Υπηρεσίες" (Sites and Services) για αναπαραγωγή μεταξύ του διευθυντή λειτουργιών σχήματος και τουλάχιστον ενός μέλους αναπαραγωγής. Μετά την επιτυχημένη εκτέλεση της αναπαραγωγής, εκτελέστε ξανά το adprep.

(Adprep was unable to extend the schema.
[Status/Consequence]
The schema master did not complete a replication cycle after the last reboot. The schema master must complete at least one replication cycle before the schema can be extended.
[User Action]
Verify that the schema master is connected to the network and can communicate with other domain controllers. Use the Sites and Services snap-in to replicate between the schema operations master and at least one replication partner. After replication has succeeded, run adprep again.)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτής της διένεξης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325379 Τρόπος αναβάθμισης ελεγκτών τομέα των Windows 2000 σε Windows Server 2003
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Adprep.exe για την επέκταση της διάταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324392 Βελτιώσεις στο Adprep.exe του Windows Server 2003 Service Pack 1 και στην επείγουσα επιδιόρθωση 324392
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314649 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2006 11:58:00 - Αναθεώρηση: 16.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbinfo kbenv KB314649
Σχόλια
/html>=">