Έκδοση του αρχείου Dltpurge.vbs σε μορφή κειμένου για το άρθρο 312403 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:315229
Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παρακολούθησης κατανεμημένης σύνδεσης στα Windows, για να παρακολουθείτε τη δημιουργία και την κίνηση των συνδεδεμένων αρχείων σε τόμους διαμορφωμένους στο σύστημα αρχείων NTFS και διακομιστές. Αυτό το άρθρο περιέχει μια έκδοση κειμένου της δέσμης ενεργειών Dltpurge.vbs που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο βάση Microsoft Knowledge:
312403Διανομή σύνδεση παρακολούθησης σε ελεγκτές τομέα που βασίζεται στα Windows 2000
Περισσότερες πληροφορίες
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών:
 1. Αντιγράψτε όλο το κείμενο μεταξύ του <start copy="" here="">ετικέτα και το <end copy="" here="">ετικέτας σε αυτό το άρθρο και κατόπιν επικολλήστε το σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου ASCII (για παράδειγμα, ένα αρχείο Microsoft Notepad).</end></start>
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως "Dltpurge.vbs".
 3. Ολοκληρώστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  312403Διανομή σύνδεση παρακολούθησης σε ελεγκτές τομέα που βασίζεται στα Windows 2000
<start copy="" here=""> </start>
'=============================================================================='=============================================================================='' Copyright (C) 2001 by Microsoft Corporation. All rights reserved.'' This script deletes all Active Directory objects used by the' Distributed Link Tracking Server service.'' It is assumed that the DLT Server service has been disabled,' and you wish to recover the DIT space these objects occupy.'' Usage:  cscript DltPurge.vbs <options>' Options: -s ServerName'     -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com'     -b BatchSize BatchDelayMinutes'     -t (optional test mode)'' The objects are deleted in batches - BatchSize objects are deleted,' then there is a BatchDelayMinutes delay before the next batch.''=============================================================================='==============================================================================Option Explicit'' Globals, also local to main.'Dim oProviderDim oTargetDim sServerDim sDomainDim bTestDim BatchSizeDim BatchDelayMinutes'' Set defaults'BatchSize = 1000BatchDelayMinutes = 15bTest = False'==============================================================================''  ProcessArgs''  Parse the command-line arguments. Results are set in global variables'  (oProvider, oTarget, sServer, sDomain, BatchSize, and BatchDelayMinutes).''==============================================================================public function ProcessArgs  Dim iCount  Dim oArgs  on error resume next  '  ' Get the command-line arguments  '    Set oArgs = WScript.Arguments  if oArgs.Count > 0 then    '    ' We have command-line arguments. Loop through them.    '    iCount = 0    ProcessArgs = 0    do while iCount < oArgs.Count      select case oArgs.Item(iCount)        '        ' Server name argument        '                case "-s"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          sServer = oArgs.Item(iCount+1)          if Len(sServer) > 0 then sServer = sServer & "/"          iCount = iCount + 2        '        ' Enable testing option        '                case "-t"          iCount = iCount + 1          bTest = True        '        ' Domain name option        '                case "-d"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            Exit Do          end if          sDomain = oArgs.Item(iCount+1)          iCount = iCount + 2        '        ' Batching option (batch size, batch delay)        '        case "-b"          if( iCount + 2 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          Err.Clear                    BatchSize = CInt( oArgs.Item(iCount+1) )          BatchDelayMinutes = CInt( oArgs.Item(iCount+2) )                    if( Err.Number <> 0 ) then             wscript.echo "Invalid value for -b argument" & vbCrLf            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if                    iCount = iCount + 3        '        ' Help option        '                case "-?"          Syntax          ProcessArgs = -1          exit do        '        ' Invalid argument        '                case else                  ' Display the syntax and return an error          wscript.echo "Unknown argument: " & oArgs.Item(iCount) & vbCrLf          Syntax          ProcessArgs = -1          Exit Do                end select   loop  else      '    ' There were no command-line arguments, display the syntax    ' and return an error.    '    Syntax    ProcessArgs = -1  end if  Set oArgs = Nothingend function ' ProcessArgs'==============================================================================''  Syntax''  Show the command-line syntax''==============================================================================public function Syntax  wscript.echo  vbCrLf & _          "Purpose:  Delete Active Directory objects from Distributed Link Tracking" & vbCrLf & _          "      Server service (Assumes that DLT Server has been disabled" & vbCrLf & _          "      on all DCs)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Usage:   " & wscript.scriptname & " <arguments>" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Arguments: -s Server" & vbCrLf & _          "      -d FullyQualifiedDomain" & vbCrLf & _          "      -b BatchSize BatchDelayMinutes (default to 1000 and 15)" & vbCrLf & _          "      -t (optional test mode, nothing is deleted)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Note:   Objects are deleted in batches, with a delay between each" & vbCrLf & _          "      batch. The size of the batch defaults to 1000 objects, and" & vbCrLf & _          "      the length of the delay defaults to 15 minutes. But these" & vbCrLf & _          "      values can be overridden using the -b option." & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Example:  " & wscript.scriptname & " -s myserver -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com "end function  ' Syntax'==============================================================================''  PurgeContainer''  Delete all objects of the specified class in the specified container.'  This subroutine is called once for the volume table and once for'  the object move table.''==============================================================================sub PurgeContainer(ByRef oParent, ByVal strClass)  dim oChild  dim iBatch  dim iTotal  On Error Resume Next  iTotal = 0  iBatch = 0  ' Loop through the children of this container  For Each oChild in oParent    '     ' Is this a DLT object?    '        if oChild.Class = strClass Then      '      ' Yes, this is a DLT object, it may be deleted      '            iTotal = iTotal + 1      iBatch = iBatch + 1      '      ' Delete the object      '            if bTest then        wscript.echo "Object that would be deleted: " & oChild.adspath      else        oParent.Delete oChild.Class, oChild.Name      end if      '      ' If this is the end of a batch, delay to let replication      ' catch up.      '            if iBatch = BatchSize then              iBatch = 0                wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript        wscript.echo "Deleted " & BatchSize & " objects"        wscript.echo "Pausing to allow processing (will restart at " & DateAdd("n", BatchDelayMinutes, Time) & ")"                wscript.sleep BatchDelayMinutes * 60 * 1000        wscript.echo "Continuing ..."              end if          else          ' oChild.Class didn't match strClass      wscript.echo "Ignoring unexpected class: " & oChild.Class          end if    oChild = NULL  Next  wscript.echo "Deleted a total of " & iTotal & " objects"end sub ' PurgeContainer'=============================================================================='' Main''==============================================================================if (ProcessArgs=-1) then wscript.quiton error resume next'' Explain what's about to happen'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "This script will purge all objects from the Active Directory" & vbCrLf & _       "used by the Distributed Link Tracking Server service (trksvr)." & vbCrLf & _       "It is assumed that this service has already been disabled on" & vbCrLf & _       "all DCs in the domain."'' When running in cscript, pause to give an opportunity to break out' (These 3 lines are for cscript and ignored by wscript.)'wscript.stdout.writeline ""wscript.stdout.writeline "Press Enter to continue ..."wscript.stdin.readline'' Get an ADSI object'Set oProvider = GetObject("LDAP:")'' Purge the System/FileLinks/ObjectMoveTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging ObjectMoveTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject( "LDAP://" & sServer & "cn=ObjectMoveTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackOMTEntry" )oTarget = NULL'' Purge the System/FileLinks/VolumeTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging VolumeTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject("LDAP://" & sServer & "cn=VolumeTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackVolEntry" )oTarget = NULLoProvider = NULL				
<end copy="" here=""> </end>

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 315229 – Letzte Überarbeitung: 12/21/2010 07:41:00 – Revision: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbenv kbinfo kbmt KB315229 KbMtel
Feedback