ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315409
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις γενικές διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να αντιμετωπίσετε προβλήματα τερματισμού λειτουργίας των Microsoft Windows 2000.

Όταν τα Windows 2000 τερματιστούν, αποστέλλονται μηνύματα στις συσκευές, στις υπηρεσίες συστήματος και στα προγράμματα, που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, ενημερώνοντάς τα ότι τα Windows ετοιμάζονται να τερματιστούν. Το σύστημα λειτουργίας αναμένει απαντήσεις από προγράμματα που εκτελούνται, για να βεβαιωθεί ότι τα προγράμματα αποθηκεύουν τα μη αποθηκευμένα δεδομένα στον σκληρό δίσκο και ότι τερματίζονται σωστά. Κάθε συσκευή, υπηρεσία και πρόγραμμα που εκτελείται, συνήθως απαντά στο μήνυμα τερματισμού με ένα μήνυμα που δηλώνει ότι το πρόγραμμα μπορεί να τερματιστεί.

Ίσως να παρουσιαστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα όταν προσπαθήσετε να τερματίσετε τον υπολογιστή:
 • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει). Όταν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα, ενδέχεται να εμφανιστεί μια πράσινη ή μαύρη οθόνη.
 • Η λειτουργία του υπολογιστή δεν τερματίζεται όταν λάβετε το μήνυμα "Τώρα μπορείτε να σβήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια" (It is now safe to turn off your computer).
 • Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους.
Στις τυπικές αιτίες ζητημάτων τερματισμού λειτουργίας περιλαμβάνονται και τα εξής ζητήματα:
 • Ελαττωματικά ή μη συμβατά προγράμματα οδήγησης συσκευών.
 • Υπηρεσίες συστήματος που είτε δεν ανταποκρίνονται σωστά είτε στέλνουν στο σύστημα μηνύματα αίτησης ότι είναι απασχολημένες.
 • Ελαττωματικά ή μη συμβατά προγράμματα.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows 2000Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα τερματισμού λειτουργίας και να απομονώσετε την αιτία του εσφαλμένου τερματισμού, χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) για να προσδιορίσετε την αιτία της συμπεριφοράς του τερματισμού λειτουργίας.
 • Αναιρέστε οποιαδήποτε πρόσφατη αλλαγή στον υπολογιστή.
 • Χρησιμοποιήστε την ασφαλή λειτουργία για να προσδιορίσετε την αιτία της συμπεριφοράς του τερματισμού λειτουργίας.
 • Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις του CMOS (complementary metal oxide semiconductor) και του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (basic input/output system - BIOS) του υπολογιστή είναι σωστές.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager) για να προσδιορίσετε την αιτία της συμπεριφοράς του τερματισμού λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) για να προσδιορίσετε τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή. Για κάθε πρόγραμμα που αναφέρεται στη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager), κλείστε το πρόγραμμα με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, αφού τερματίσετε τη λειτουργία, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, για να ελέγξετε εάν λύθηκε το ζήτημα τερματισμού λειτουργίας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή ίσως να μην αναφέρονται στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications) της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager).
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).
 3. Στη στήλη Εργασία (Task), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να κλείσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος εργασίας (End Task).
 4. Τερματίστε τη λειτουργία της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager).
 5. Κλείστε τον υπολογιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος αναίρεσης οποιωνδήποτε πρόσφατων αλλαγών στον υπολογιστή

Εάν το ζήτημα της συμπεριφοράς του τερματισμού λειτουργίας παρουσιαστεί αμέσως μετά από κάποια αλλαγή στον υπολογιστή (για παράδειγμα, εγκατάσταση ή αναβάθμιση είτε προγράμματος είτε υπηρεσίας είτε υλικού που έχει προγράμματα οδήγησης συσκευών), αναιρέστε την τελευταία αλλαγή που κάνατε. Για παράδειγμα, καταργήστε είτε το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης είτε το τελευταίο πρόγραμμα που εγκαταστήσατε και, στη συνέχεια, αφού τερματίσετε τη λειτουργία, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, για να ελέγξετε, εάν ο υπολογιστής τερματίζει σωστά.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος χρήσης της ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode) για να προσδιορίσετε την αιτία της συμπεριφοράς του τερματισμού λειτουργίας

Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, μόνο ένα πολύ μικρό σετ από σημαντικά προγράμματα οδήγησης και υπηρεσίες έχει φορτωθεί. Η ασφαλής λειτουργία είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται όταν θέλετε να προσδιορίσετε και να επιλύσετε ζητήματα που προκαλούνται από ελαττωματικά προγράμματα οδήγησης, προγράμματα ή υπηρεσίες που ξεκινούν αυτόματα.

Για να προσδιορίσετε εάν ο υπολογιστής τερματίζει σωστά σε ασφαλή λειτουργία:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει" (Please select the operating system to start), πιέστε το πλήκτρο F8.
 3. Όταν εμφανιστεί το Μενού επιλογών για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Option Menu), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να κάνετε την επιλογή Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε το στοιχείο Microsoft Windows 2000 από τη λίστα που εμφανίζεται και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Αφού ξεκινήσει ο υπολογιστής σε ασφαλή λειτουργία, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

  Εάν η λειτουργία του υπολογιστή τερματιστεί σωστά όταν είναι σε ασφαλή λειτουργία, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία και στη συνέχεια μεταβείτε στο βήμα 6, για να ακολουθήσετε τα υπόλοιπα βήματα αυτής της διαδικασίας, ώστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και να προσδιορίσετε την αιτία του ζητήματος τερματισμού λειτουργίας.
 6. Προβάλετε το αρχείο καταγραφής εκκίνησης, Ntbtlog.txt, και στη συνέχεια σημειώστε τις συσκευές και τις υπηρεσίες που δεν φορτώθηκαν όταν ξεκινήσατε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.

  Το αρχείο Ntbtlog.txt βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot% (από προεπιλογή, είναι ο φάκελος Winnt). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σημειωματάριο (Notepad) της Microsoft, για να ανοίξετε και να προβάλετε το αρχείο. Το αρχείο Ntbtlog.txt αναφέρει τις συσκευές και τις υπηρεσίες που φορτώνονται (και δεν φορτώνονται) όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών ή υπηρεσίες που εκτελούνται όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, αλλά δεν εκτελούνται όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία, τα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών και οι υπηρεσίες είναι δυνατό να αποτελούν την αιτία του εσφαλμένου τερματισμού λειτουργίας.
 7. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας και στη συνέχεια είτε καταργήστε τα προγράμματα οδήγησης για το κάθε πρόγραμμα οδήγησης και την κάθε υπηρεσία του αρχείου Ntbtlog.txt που προσδιορίσατε ότι πιθανόν να προκαλεί τον εσφαλμένο τερματισμό λειτουργίας είτε σταματήστε ή απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες μία-μία.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήστε ή να απενεργοποιήσετε τις συσκευές και τα προγράμματα οδήγησής τους.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης συσκευών χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  199276 Τρόπος διαχείρισης συσκευών στα Windows
  244601 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
  125174 Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
 8. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή για να ελέγξετε εάν το ζήτημα του τερματισμού λειτουργίας έχει επιλυθεί.
 9. Εάν προσδιορίσετε την προβληματική υπηρεσία ή το προβληματικό πρόγραμμα οδήγησης, είτε επανεγκαταστήστε την υπηρεσία ή το πρόγραμμα οδήγησης, εάν πιστεύετε ότι κάποιο αρχείο είναι κατεστραμμένο είτε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, για να αναφέρετε το ζήτημα και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές ενημερωμένες εκδόσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επιλύσετε το ζήτημα του τερματισμού λειτουργίας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας μέσω της ασφαλούς λειτουργίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
266169 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τις καταστάσεις αναμονής, αδρανοποίησης και τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή στα Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος επιβεβαίωσης ότι οι ρυθμίσεις CMOS/BIOS του υπολογιστή είναι οι σωστές

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαδικασία είναι δυνατό να αφορά την αλλαγή των ρυθμίσεων CMOS του υπολογιστή και αλλαγή του BIOS. Εσφαλμένες αλλαγές στο βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή σας είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή με δική σας ευθύνη.

Εσφαλμένες ή κατεστραμμένες ρυθμίσεις του CMOS και του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) είναι δυνατό να προκαλέσουν ζητήματα εκκίνησης και τερματισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τις σωστές ρυθμίσεις του CMOS και του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) για τον υπολογιστή σας καθώς και τον τρόπο ελέγχου και αλλαγής των ρυθμίσεων αυτών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή. Για να επιβεβαιώσετε ότι το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή είναι το τρέχον, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να ρωτήσετε σχετικά με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) για τον υπολογιστή.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος χρήσης παράλληλης εγκατάστασης για να προσδιορίσετε την αιτία της συμπεριφοράς του τερματισμού λειτουργίας

Για να χρησιμοποιήσετε παράλληλη εγκατάσταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος τερματισμού λειτουργίας:
 1. Εγκαταστήστε ένα νέο αντίγραφο των Windows 2000 σε ξεχωριστό διαμέρισμα του υπολογιστή (δημιουργήστε μια παράλληλη εγκατάσταση) και στη συνέχεια εγκαταστήστε προγράμματα οδήγησης και προγράμματα ένα-ένα στην παράλληλη εγκατάσταση.
 2. Τερματίστε τη λειτουργία και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή μεταξύ των εγκαταστάσεων κάθε προγράμματος και παρατηρήστε εάν παρουσιάζεται ο εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας.

  Εάν παρουσιαστεί το ζήτημα αυτό, το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα που εγκαταστήσατε ίσως να είναι η αιτία του εσφαλμένου τερματισμού λειτουργίας.
 3. Είτε καταργήστε είτε ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα από την αρχική του εγκατάσταση και στη συνέχεια ελέγξτε εάν τα Windows τερματίζονται σωστά.

  Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, καταργήστε την παράλληλη εγκατάσταση των Windows.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης παράλληλης εγκατάστασης στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
266465 Τρόπος πραγματοποίησης παράλληλης εγκατάστασης των Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή


Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ασφαλούς λειτουργίας των Windows 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
202485 Περιγραφή της εκκίνησης των Windows 2000 σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe Mode)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών των Windows 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
244617 Τρόπος χρήσης της Επιβεβαίωσης προγράμματος οδήγησης (Driver Verifier) για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με προγράμματα οδήγησης συσκευών στα Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων τερματισμού λειτουργίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
261939 Μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM" κατά τον τερματισμό λειτουργίας
263560 Μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000009F" κατά τον τερματισμό λειτουργίας, την κατάσταση αναμονής ή την επανεκκίνηση
309660 Το FtDisk ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση μηνύματος λάθους "STOP Error 0x000000D1" κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή
245835 Μήνυμα λάθους "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x9f" στο Ntoskrnl.exe κατά τον τερματισμό ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή
296838 Η διαδικασία τερματισμού των Windows 2000 διακόπτεται και εμφανίζεται μήνυμα λάθους σχετικά με το πρόγραμμα Devldr
309645 Δεν είναι δυνατός ο τερματισμός, η επανεκκίνηση, η αποσύνδεση, η αναμονή ή η αδρανοποίηση όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε θέση σύνδεσης
242495 Αντιμετώπιση προβλημάτων Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας στα Windows 2000
285461 Τα Windows 2000 δεν τερματίζονται κανονικά όταν υπάρχει εγκατεστημένο το Adaptec Easy CD Creator 4.0 ή προηγούμενη έκδοση
269696 Τα Windows 2000 Professional ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται κατά τον τερματισμό λειτουργίας όταν υπάρχει εγκατεστημένο το Veritas Backup Exec Desktop Edition 4.4.1
262575 Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας λόγω διένεξης πόρων
236337 Δεν είναι δυνατός ο τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή πληκτρολογώντας Exit σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας
Επιστροφή στην αρχή

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315409 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:32:40 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB315409
Σχόλια