Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

HOW TO: Perform Bulk Updates and Inserts Using OpenXML with .NET Providers in Visual C# .NET

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:315968
Για την έκδοση Microsoft Visual C++ .NET αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα316245.
Αυτό το άρθρο αφορά τα παρακάτω πεδία ονομάτων του Microsoft .NET Framework Class Library:
 • System.Data
 • System.Data.SqlClient

Σε αυτήν την εργασία

Περίληψη
This step-by-step article describes how to do bulk inserts and updates with different Microsoft .NET data providers by using theOpenXMLΗ μέθοδος. Although the sample in this article uses the SqlClient managed provider, you can also use the OLEDB or the ODBC managed provider.

back to the top

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τα υλικού που συνιστώνται, λογισμικό, υποδομή δικτύου και τα service pack που χρειάζεστε:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, or Microsoft Windows NT 4.0 Server
 • Microsoft Visual Studio .NET
 • Microsoft SQL Server 2000
back to the top

Δημιουργήστε το έργο

 1. In SQL Server, create a table with the following code:
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Employee]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)drop table [dbo].[Employee]GOCREATE TABLE [dbo].[Employee] (	[EmployeeId] [int] NOT NULL ,	[FirstName] [varchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,	[LastName] [varchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ) ON [PRIMARY]GO					
 2. In SQL Server, create a stored procedure with the following code:
  CREATE PROC sp_UpdateXML @empdata nTextAS DECLARE @hDoc int  exec sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT,@empdata  --This code updates old data. UPDATE Employee SET  Employee.FirstName = XMLEmployee.FirstName,  Employee.LastName = XMLEmployee.LastName FROM OPENXML(@hDoc, 'NewDataSet/Employee')     WITH (EmployeeId Integer, FirstName varchar(100), LastName varchar(100)) XMLEmployeeWHERE  Employee.EmployeeId = XMLEmployee.EmployeeId--This code inserts new data.Insert Into Employee SELECT  EmployeeId, FirstName, LastName	FROM    OPENXML (@hdoc, '/NewDataSet/Employee',1)WITH (EmployeeId Integer, FirstName varchar(100), LastName varchar(100)) XMLEmployeeWhere XMLEmployee.EmployeeId Not IN (Select EmployeeID from Employee)EXEC sp_xml_removedocument @hDocGO					
 3. Start Visual Studio .NET, and then create a new Console Application project in Visual C# .NET.
 4. Copy and paste the following code intoClass1of the console application:
  using System;using System.Data.SqlClient;using System.Data;namespace ConsoleApplication1{  /// <summary>  /// Summary description for Class1  /// </summary>  class Class1  {    /// <summary>    /// Main entry point for the application    /// </summary>    [STAThread]    static void Main(string[] args)    {      try      {        BulkInsertUpdate();          System.Console.WriteLine("Successfully inserted and updated data");          System.Console.Read();      }      catch (System.Data.SqlClient.SqlException e)      {        System.Diagnostics.Debug.WriteLine (e.Message);         System.Console.WriteLine(e.Message);      }    }    static void BulkInsertUpdate()    {      //Steps:      //1. Create the dataset.      //2. Update the dataset.      //3. Insert some data.      //4. Save the changed data as XML      //  and send XML to SQL Server through the stored procedure.			      //Declaration      System.Data.DataSet     objDS;      SqlConnection        objCon;      SqlCommand         objCom1;      SqlDataAdapter       objAdpt1;      String           sConn;      sConn = "user id=myUser;password=YourPassword;" +           "Database=YourDatabase;Server=YourServer";      objDS = new DataSet();      objCon = new SqlConnection(sConn);      objCon.Open();      objCom1 = new SqlCommand();      objCom1.Connection = objCon;      objAdpt1 = new SqlDataAdapter();      //Step 1: Create the dataset.      CreateDataSetFromEmployee(objDS, objCom1,objAdpt1);			      //Step 2: Update the dataset.      System.Data.DataTable tbl = objDS.Tables["Employee"];      //DataRow aRow;      int i = 0;      foreach (DataRow aRow in tbl.Rows)      {        i++;        aRow["FirstName"] = aRow["FirstName"].ToString() + i;        aRow["LastName"] = aRow["LastName"].ToString() + i;      }			      //Step 3: Insert some data.      for( int ii = 1; ii <= 5; ii++)      {        DataRow	  newRow = tbl.NewRow();        int j = ii+100;        newRow["EmployeeId"] = j;        newRow["FirstName"] = "Fname" + j;        newRow["LastName"] = "LName" + j;        tbl.Rows.Add( newRow);      }			      //Step 4: Save the changed data as XML,       //and send the XML to SQL Server through the stored procedure.      //In SQL Server, you wrote a stored procedure that      //accepts this XML and updates the corresponding table.      SaveThroughXML(objDS, objCon);    }    static void SaveThroughXML(DataSet objDS, SqlConnection objCon)    {      //Change the column mapping first.      DataTable          tbl = objDS.Tables["Employee"];      System.Text.StringBuilder  sb = new System.Text.StringBuilder( 1000);      System.IO.StringWriter    sw = new System.IO.StringWriter(sb);			      foreach( DataColumn col in tbl.Columns)      {        col.ColumnMapping = System.Data.MappingType.Attribute;      }      objDS.WriteXml(sw, System.Data.XmlWriteMode.WriteSchema);      SqlCommand objCom = new SqlCommand();      objCom.Connection = objCon;      objCom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;      objCom.CommandText = "sp_UpdateXML";	      objCom.Parameters.Add( new SqlParameter( "@empdata",          System.Data.SqlDbType.NText));      objCom.Parameters[0].Value = sb.ToString();;      objCom.ExecuteNonQuery();    }    static void CreateDataSetFromEmployee( DataSet objDS,     SqlCommand objCom1,SqlDataAdapter objAdpt1)    {      //Create related objects.      objCom1.CommandType = CommandType.Text;      objCom1.CommandText = "Select EmployeeId, FirstName,LastName from Employee";      //Fill the Orders table.      objAdpt1.SelectCommand = objCom1;      objAdpt1.TableMappings.Add("Table", "Employee");      objAdpt1.Fill(objDS);				    }  }}					
 5. Modify the connection string as appropriate for your environment.
 6. Πιέστε το πλήκτρο F5 για να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε την εφαρμογή.
 7. Press the ENTER key to close the Console window when the application stops running.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: This example does not include any error handling.

back to the top
Αναφορές
For additional information about using .NET Managed Providers, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
313480INFO: Roadmap for .NET Data Providers
back to the top

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315968 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/21/2010 07:54:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft ADO.NET 1.1, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition

 • kbhowtomaster kbsqlclient kbstoredproc kbsystemdata kbmt KB315968 KbMtel
Σχόλια
>