Τρόπος προσθήκης μιας αποποίησης ευθυνών σε εξερχόμενα μηνύματα SMTP σε δέσμη ενεργειών Visual Basic

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Visual Basic, ανατρέξτε στο άρθρο 317327.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης ενός δέκτη συμβάντων μεταφοράς SMTP για την προσθήκη μιας αποποίησης ευθυνών σε εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP.

Δημιουργία του δέκτη συμβάντων

Για να δημιουργήσετε ένα δέκτη συμβάντων, επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε τον ως EventSinkScript.vbs.
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)  TextDisclaimer = vbCrLf & "DISCLAIMER:" & vbCrLf & "Sample Disclaimer added in a VBScript."  HTMLDisclaimer = "<p></p><p>DISCLAIMER:<br>Sample Disclaimer added in a VBScript."  If Msg.HTMLBody <> "" Then   'Search for the "</body>" tag and insert our disclaimer before that tag.   pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)   szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)   szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))   Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII  End If  If Msg.TextBody <> "" Then   Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf  End If    'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.  Msg.DataSource.Save ' Commit the changes into the transport Stream  EventStatus = cdoRunNextSinkEnd Sub</SCRIPT>

Καταχώρηση του δέκτη συμβάντων

Για να καταχωρήσετε το δέκτη συμβάντων, χρησιμοποιήστε το αρχείο Smtpreg.vbs, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο με το SDK του Exchange . Από μια γραμμή εντολών, μετακινηθείτε στο φάκελο ...\Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts και πληκτρολογήστε τα ακόλουθα (βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή για το αρχείο EventSinkScript.vbs είναι σωστή):
cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*@your-domain-here.com"
cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\EventSinkScript.vbs"
Στην περίπτωση που η εντολή ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιτυχίας που δημιουργείται από τη δέσμη ενεργειών.

Για να καταργήσετε την καταχώρηση του συμβάντος, πληκτρολογήστε τα εξής:
cscript smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPScriptingHost
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση συμβάντων με το Smtpreg.vbs, ανατρέξτε στο θέμα "Διαχείριση συνδέσεων συμβάντων" στην ακόλουθη τοποθεσία της MSDN στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324021 Τρόπος δημιουργίας ενός δέκτη γραμματοκιβωτίων "catchall" για το Exchange 2000

Δοκιμή του δέκτη συμβάντων

Για να δοκιμάσετε το δέκτη σας, κάντε αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν παραλήπτη SMTP, ο οποίος δεν ανήκει στην εταιρεία σας. Ο παραλήπτης πρέπει να λάβει ένα τροποποιημένο μήνυμα στο τέλος του οποίου έχει προστεθεί η αποποίηση ευθυνών.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα-πελάτη MAPI όπως το Microsoft Outlook για την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο παραλήπτης δεν λαμβάνει ένα τροποποιημένο μήνυμα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μηνύματα που υποβάλλονται μέσω του MAPI δεν είναι σε μορφή SMTP όταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενεργοποιεί το συμβάν μεταφοράς SMTP. Επομένως, οι αλλαγές που γίνονται από τον κώδικα του συμβάντος δεν διατηρούνται.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
273233 Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μηνύματα MAPI τα οποία είναι παγιδευμένα σε ένα δέκτη συμβάντων μεταφοράς SMTP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 317680 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:56:25 - Αναθεώρηση: 9.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Collaboration Data Objects for Exchange 2000, Microsoft Collaboration Data Objects 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB317680
Σχόλια