Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

"HCW8091" error when you run the Hybrid Configuration Wizard

Note The Hybrid Configuration Wizard that's included in the Exchange Management Console in Microsoft Exchange Server 2010 is no longer supported. Therefore, you should no longer use the old Hybrid Configuration Wizard. Instead, use the Office 365 Hybrid Configuration Wizard that's available at http://aka.ms/HybridWizard. For more information, see Office 365 Hybrid Configuration Wizard for Exchange 2010.
PROBLEM
When you run the Hybrid Configuration Wizard, you receive the following error message:

HCW8091 = WinRM service is not enabled
CAUSE
This problem occurs if a required service isn't running on the server that's running Exchange Server to complete the underlying PowerShell session.
SOLUTION
To resolve this issue, follow these steps:

  1. On the server that's running Exchange Server, click Start, click Run, type Services.msc, and then press Enter.
  2. In the list of services, look for the Windows Remote Management service, and then make sure that it's running. 
  3. Run the Hybrid Configuration Wizard again from http://aka.ms/HybridWizard.

MORE INFORMATION
Still need help? Go to the Office 365 Community website or the Exchange TechNet Forums.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3185379 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/19/2016 23:18:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid KB3185379
Σχόλια