Τρόπος δημιουργίας προσαρμοσμένων διαχειριστικών προτύπων στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας προσαρμοσμένων διαχειριστικών προτύπων για χρήση με τις ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας (Group Policy) σε έναν τομέα που βασίζεται στα Windows 2000.

Τα πρότυπα Πολιτικής ομάδας (Group Policy) παρέχουν μια διασύνδεση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εφαρμογή των αλλαγών μητρώου στον υπολογιστή προορισμού. Αντίθετα με τις ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργείτε στα Microsoft Windows NT 4.0, εάν χρησιμοποιείτε την Πολιτική ομάδας (Group Policy) για την εφαρμογή αλλαγών μητρώου, μπορείτε να ορίσετε ότι αυτές οι αλλαγές μητρώου δεν είναι μόνιμες. Αυτό σημαίνει ότι, όταν αποσυνδέεστε από τον υπολογιστή ή τερματίζετε τη λειτουργία του, οι ρυθμίσεις πολιτικής καταργούνται. Για να δημιουργήσετε ρυθμίσεις πολιτικής που δεν είναι μόνιμες, πρέπει να δημιουργήσετε τις αλλαγές μητρώου στον υπολογιστή προορισμού σε μία από τις ακόλουθες θέσεις μητρώου:
 • Για τις ρυθμίσεις πολιτικής υπολογιστή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies
  -ή-
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 • Για τις ρυθμίσεις πολιτικής χρήστη:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies
  -ή-
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Η Microsoft συνιστά να αντιγράψετε τη δομή μητρώου του υπάρχοντος στοιχείου, όταν δημιουργείτε το διαχειριστικό πρότυπο. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε ένα στοιχείο στην ακόλουθη θέση μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\<componentname>
Σε αυτήν την περίπτωση, δημιουργήστε ένα διαχειριστικό πρότυπο που αναφέρει την ακόλουθη θέση μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\<componentname>
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η Πολιτική ομάδας (Group Policy) αλλάξει το μητρώο του υπολογιστή προορισμού σε θέση διαφορετική από τις παραπάνω, αυτές οι αλλαγές είναι μόνιμες. Αυτές οι αλλαγές δεν καταργούνται όταν αποσυνδέεστε από τον υπολογιστή ή όταν τερματίζετε τη λειτουργία του. Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή και ως "διάστιξη" (tattooing) του μητρώου.

Παρότι μπορείτε να επεξεργαστείτε τα διαχειριστικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στα Windows 2000, η Microsoft συνιστά να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο ή να επεξεργαστείτε ένα αντίγραφο ενός υπάρχοντος διαχειριστικού προτύπου. Πρέπει να το κάνετε, επειδή τα υπάρχοντα πρότυπα ενδέχεται να έχουν ενημερωθεί ή τροποποιηθεί, σε περίπτωση που εγκαταστήσατε Service Pack ή άλλες ενημερωμένες εκδόσεις στα Windows.

Τρόπος δημιουργίας αντικειμένου Πολιτικής ομάδας (Group Policy Object)

Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy object - GPO) στο οποίο θα εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο διαχειριστικό πρότυπο:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα ή στην οργανική μονάδα όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη ρύθμιση Πολιτικής ομάδας (Group Policy) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη ρύθμιση Πολιτικής ομάδας (Group Policy) (για παράδειγμα, προσαρμοσμένη πολιτική μητρώου (custom registry policy)) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Τρόπος δημιουργίας διαχειριστικού προτύπου

 1. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad) ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και κατόπιν πληκτρολογήστε τις πληροφορίες διαχειριστικού προτύπου.
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο φάκελος_Windows\Inf και κατόπιν δώστε του μια επέκταση ονόματος αρχείου .adm.
 3. Κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Τρόπος φόρτωσης του διαχειριστικού προτύπου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα ή στην οργανική μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στη ρύθμιση Πολιτικής ομάδας (Group Policy) που θέλετε να επεξεργαστείτε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Κάτω από την περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration) ή Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχειριστικά πρότυπα (Administrative Templates) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση προτύπων (Add/Remove Templates).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο πρότυπο που θέλετε να προσθέσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου διαχειριστικού προτύπου:
 1. Εκκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad).
 2. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα:
  CLASS USER ;This modifies the HKEY_CURRENT_USER portion of the registry; the following command creates a node called Desktop Settings; under User Configuration.CATEGORY !!categoryname; the following command specifies the registry key to modifyKEYNAME "SOFTWARE\Policies\System"; the following command specifies the name of the policy; by using the variable "policyname" POLICY !!policyname; the following command specifies text on the Explain tab  EXPLAIN !!explaintext; the following command creates a PART that contains a list box   PART !!labeltext DROPDOWNLIST REQUIRED ; the following statement specifies the registry value to modify    VALUENAME "NoDriveTypeAutoRun"; the following statement populates the drop down list    ITEMLIST    NAME !!no_cd VALUE NUMERIC 181 DEFAULT    NAME !!no_drives VALUE NUMERIC 255    END ITEMLIST   END PART  END POLICYEND CATEGORY; the following strings section assigns character strings; to the variable names specified in the previous section[strings]categoryname="Desktop Settings"policyname="Disable the autoplay feature"explaintext="This policy disables the autoplay feature on the selected drive(s)" labeltext="Disable autoplay on"no_cd="CD-ROM drives"no_drives="All drives"					
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 4. Στο πλαίσιο Save as type, κάντε κλικ στο στοιχείο All Files.
 5. Πληκτρολογήστε φάκελος_των_windows\inf\example.adm στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 6. Κλείστε το "Σημειωματάριο".
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 8. Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New), πληκτρολογήστε δοκιμαστική_πολιτική στο πλαίσιο Νέο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (New Group Policy Object) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχειριστικά πρότυπα (Administrative Templates) κάτω από την περιοχή Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση προτύπων (Add/Remove Templates).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο στοιχείο Example.adm και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 12. Όταν εμφανιστεί το πρότυπο "Παράδειγμα" (Example) στη λίστα Τρέχοντα πρότυπα πολιτικής (Current Policy Templates), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 13. Κάτω από την περιοχή Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Διαχειριστικά πρότυπα (Administrative Templates) και κατόπιν κάντε κλικ στον νέο κόμβο Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας (Desktop Settings).
 14. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης αναπαραγωγής (Disable the autoplay feature).

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανιστεί η νέα ρύθμιση πολιτικής σας στο δεξιό τμήμα του παραθύρου όπως αναμένετε, κάντε δεξιό κλικ στον νέο κόμβο Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας (Desktop Settings), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προβολή (View) και κατόπιν κάντε κλικ για να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο μενού Εμφάνιση μόνο των πολιτικών (Show Policies Only).
 15. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση (Enabled) και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση πολιτικής περιέχει τις δυνατότητες που καθορίσατε στο δείγμα κώδικα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να καθορίσετε τη διαδρομή μητρώου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός διαχειριστικού προτύπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά προγράμματα παρακολούθησης μητρώου για αυτόν το σκοπό. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Regmon, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Sysinternals στο Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
259576 Κανόνες εφαρμογής Πολιτικής ομάδας (Group policy) για ελεγκτές τομέα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις πολιτικής και τα πρότυπα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216661 Τρόπος εφαρμογής μιας πολιτικής για τον ορισμό της μορφής ημερομηνίας
294832 Τρόπος απενεργοποίησης δυναμικών εγγραφών συστήματος ονομάτων τομέα των Windows 2000 με την Πολιτική ομάδας (Group Policy)
313924 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Απενεργοποίηση του κουμπιού Shutdown στο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης στα Windows 2000
307882 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor) για τη διαχείριση του φακέλου "Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής" (Local Computer Policy) στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας (Group Policy), ανατρέξτε στη λευκή βίβλο "Introduction to Windows 2000 Group Policy" στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
adm
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323639 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:19:11 - Αναθεώρηση: 8.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB323639
Σχόλια