Περιγραφή των δυνατοτήτων Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR323713
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου για τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 262458.
Περίληψη
Το Universal Plug and Play (UPnP) είναι μια αρχιτεκτονική των Windows XP που υποστηρίζει ομότιμες λειτουργίες Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) για συσκευές δικτύου. Η προδιαγραφή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP) έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εγκατάσταση και διαχείριση συσκευών και υπηρεσιών δικτύου. Η αρχιτεκτονική Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP) εκτελεί εντοπισμό και έλεγχο συσκευών και υπηρεσιών μέσω μηχανισμών πρωτοκόλλων, χωρίς προγράμματα οδήγησης, που βασίζονται σε πρότυπα. Οι συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) μπορούν να ρυθμίζουν αυτόματα τις διευθύνσεις δικτύου, να δηλώνουν την παρουσία τους σε ένα υποδίκτυο και να επιτρέπουν την ανταλλαγή περιγραφών που αφορούν συσκευές και υπηρεσίες. Ένας υπολογιστής που βασίζεται στα Windows XP μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο ελέγχου Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP), για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των συσκευών μέσω μιας διασύνδεσης Web ή διασύνδεσης προγράμματος.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) στα Windows XP κάνοντας χρήση του εργαλείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Όταν εγκαθίσταται υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) και προστίθεται μια Συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) στο δίκτυο, ο υπολογιστής που βασίζεται σε Windows ενεργεί ως σημείο ελέγχου για αυτήν τη συσκευή, εμφανίζοντας μια επισήμανση για τη νέα συσκευή που είναι διαθέσιμη.
Περισσότερες πληροφορίες
Στην παρακάτω λίστα καθορίζονται οι βασικοί όροι της αρχιτεκτονικής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play):
 • Ενέργεια (Action): Εντολή που χρησιμοποιείται για να προκαλέσει την εκτέλεση μιας λειτουργίας από υπηρεσίες.
 • Σημείο ελέγχου (Control point): Λογισμικό που ανακτά τις περιγραφές συσκευών και υπηρεσιών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play), αποστέλλει ενέργειες σε υπηρεσίες και λαμβάνει συμβάντα από υπηρεσίες.
 • Συσκευή (Device): Αντικείμενο που περιέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες. Μπορεί να είναι φυσική συσκευή, όπως μια συσκευή καταγραφής βίντεο, ή λογική συσκευή, όπως ένας υπολογιστής που λειτουργεί ως συσκευή καταγραφής βίντεο.
 • Συμβάν (Event): Μήνυμα από μια συσκευή προς ένα σημείο ελέγχου, το οποίο χρησιμοποιείται για να ενημερώνει τα σημεία ελέγχου που έχουν εγγραφεί σχετικά με την κατάσταση της συσκευής.
 • Υπηρεσία (Service): Λειτουργία συσκευής που μπορεί να ελεγχθεί με χρήση σημείων ελέγχου.
 • Εγγραφή (Subscription): Σχέση μεταξύ ενός σημείου ελέγχου και μιας υπηρεσίας.
Η λειτουργικότητα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) περιλαμβάνει πέντε διαδικασίες:
 • Εντοπισμός (Discovery): Μια Συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) κοινοποιεί σε άλλες συσκευές και σημεία ελέγχου την παρουσία της στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εντοπισμού SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Ένα νέο σημείο ελέγχου χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εντοπισμού SSDP, για να εντοπίσει Συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) στο δίκτυο. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της συσκευής και του σημείου ελέγχου περιορίζονται σε μηνύματα εντοπισμού, τα οποία παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τις υπηρεσίες τους, καθώς και ένα URL περιγραφής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή.
 • Περιγραφή (Description): Χρησιμοποιώντας το URL που παρέχεται κατά τη διαδικασία εντοπισμού, ένα σημείο ελέγχου λαμβάνει πληροφορίες XML σχετικά με τη συσκευή, όπως τη μάρκα, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς. Επίσης, η διαδικασία περιγραφής μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια λίστα ενσωματωμένων συσκευών, ενσωματωμένων υπηρεσιών και διευθύνσεων URL, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις δυνατότητες μιας συσκευής.
 • Έλεγχος (Control): Τα σημεία ελέγχου χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις URL που παρέχονται κατά τη διαδικασία περιγραφής για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες XML, οι οποίες περιγράφουν τις ενέργειες στις οποίες ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play), καθώς και τις παραμέτρους κάθε ενέργειας. Τα μηνύματα ελέγχου είναι μορφοποιημένα σε XML και χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SOAP.
 • Αποστολή μηνυμάτων συμβάντων (Eventing): Όταν ένα σημείο ελέγχου εγγράφεται σε μια υπηρεσία, η υπηρεσία αποστέλλει μηνύματα συμβάντων στο σημείο ελέγχου, για να ανακοινώσει αλλαγές στην κατάσταση της συσκευής. Τα μηνύματα συμβάντων έχουν μορφή XML και χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική GENA (General Event Notification Architecture).
 • Παρουσίαση (Presentation): Εάν μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) δώσει ένα URL παρουσίασης, ένα πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε δυνατότητες ελέγχου διασύνδεσης, σε πληροφορίες για συσκευές ή υπηρεσίες ή σε οποιεσδήποτε ειδικές δυνατότητες συσκευής, οι οποίες υλοποιούνται από τον κατασκευαστή.
Στα Windows XP, η λειτουργία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play) παρέχεται από τα ακόλουθα αρχεία και υπηρεσίες:
 • UPnP
  Unpcont.exe
  Unphost.dll - για υποστήριξη Συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP)
  Unp.dll - η κύρια βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (dynamic-link library-DLL) Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP)
  Upnpui.dll - χρησιμοποιείται από τα Windows XP για τη δημιουργία διασύνδεσης
 • SSDP
  Sdpaip.dll - Η διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) DLL για SSDP
  Sdpsrv.dll - χρησιμοποιείται για μηνύματα SSDP ως κεντρική υπηρεσία
 • Υπηρεσίες (Services): Η υπηρεσία εντοπισμού SSDP επιτρέπει τον εντοπισμό Συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP) στο οικιακό σας δίκτυο.
 • Κεντρικός υπολογιστής συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play Device Host): Παρέχει υποστήριξη σε Συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γενικής χρήσης (Universal Plug and Play).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323713 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 11:21:05 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhardware kbhw KB323713
Σχόλια