Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας ενός δέκτη γραμματοκιβωτίου "catchall" για τον Exchange Server

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:324021
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός δέκτη συμβάντων για την καταγραφή όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα, και στη συνέχεια τους απευθείας σε ένα μόνο γραμματοκιβώτιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΟ δέκτης συμβάντων δείγμα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο ανακατευθύνει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε έναν τομέα. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε πιο περίπλοκα δέκτες συμβάντων, ανατρέξτε στο κιτ ανάπτυξης λογισμικού Exchange (SDK).

Δημιουργία των αρχείων δέσμης ενεργειών

Δημιουργήστε τις ακόλουθες πέντε δέσμες ενεργειών και στη συνέχεια να τις αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο στον υπολογιστή του Exchange.

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Catchall.cmd

Το αρχείο Catchall.cmd καλεί τη δέσμη ενεργειών SMTPReg.vbs και καταχωρεί το δέκτη συμβάντων Catchall. Για να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο .cmd, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*"cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Sink ScriptName d:\mec\catchall\catchall.vbscscript smtpreg.vbs /delprop 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll Source Rule						
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΓια να τροποποιήσετε τη διαδρομή προς το αρχείο Catchall.vbs ανάλογα με τη θέση του φακέλου των αρχείων Catchall.
 2. Αποθήκευση αρχείου ωςCatchall.cmd.

Enum.cmd

Εκτέλεση Enum.cmd σε λίστα συμβάντων δέκτες που είναι καταχωρημένα στο διακομιστή. Για να δημιουργήσετε αυτό το αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  cscript smtpreg.vbs /enum |more					
 2. Αποθήκευση αρχείου ωςEnum.cmd.

Catchall.vbs

Η δέσμη ενεργειών Catchall.vbs χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του λογαριασμού Catchall. Προσαρμογή αυτού του αρχείου για το περιβάλλον σας του Exchange Server.
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Αποθήκευση αυτού του αρχείου ωςCatchall.vbs.
  <SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">'' For information about this namespace, see '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_schema_smtpenvelope.asp'Const RECIP_LIST = "http://schemas.microsoft.com/cdo/smtpenvelope/recipientlist"'' For information about the CdoEventStatus enumeration, see '  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdosys/html/_cdosys_cdoeventstatus_enum.asp'Const CDO_RUN_NEXT_SINK = 0'' OnArrival sink entry point'Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus) On Error Resume Next Dim objFields  Set objFields = Msg.EnvelopeFields objFields(RECIP_LIST).Value = FixupRecipList(objFields(RECIP_LIST).Value) objFields.Update  Msg.DataSource.Save ' Commit changes EventStatus = CDO_RUN_NEXT_SINKEnd Sub'' Change any @example.com recipient(s) to bob@company.com'Function FixupRecipList(strList) On Error Resume Next Dim strFixedList Dim nDomainPart Dim nNamePart Dim nNextAddress strFixedList = strList While (InStr(LCase(strFixedList),"@example.com"))  nDomainPart = InStr(LCase(strFixedList),"@example.com")  nNamePart = InStrRev(strFixedList,";",nDomainPart)  nNextAddress = InStr(nDomainPart+Len("@example.com;"),strFixedList,"SMTP:")  If (0 = nNamePart) Then   ' @example.com is first name in recipient list   If (0 = nNextAddress) Then    ' @example.com is the last name in the recipient list    strFixedList = "SMTP:bob@company.com;"   Else    ' @example.com is not the last name in the recipient list    strFixedList = "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)   End If  Else   ' @example.com is not the first name in recipient list   If (0 = nNextAddress) Then    ' @example.com is the last name in the recipient list    strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;"   Else    ' @example.com is not the last name in the recipient list    strFixedList = Left(strFixedList,nNamePart) & "SMTP:bob@company.com;" & Right(strFixedList,Len(strFixedList)-nNextAddress+1)   End If  End If Wend FixupRecipList = strFixedListEnd Function</SCRIPT>					
 2. Επεξεργαστείτε το αρχείο Catchall.vbs για να αντικαταστήσετε εμφανίσειςόνομα τομέα @example.comWITH@yourdomain.comΌπουyourdomain.comείναι ο τομέας από την οποία θέλετε να ανακατευθύνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Αντικαταστήστε όλες τις εμφανίσεις τουBob@company.comμε τη διεύθυνση SMTP από το γραμματοκιβώτιο στο οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που καθορίσατε στο βήμα 2.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να ανακατευθύνετε όλη την αλληλογραφίαΠρέπει να γίνει επανεκκίνησηείναι από διαφορετικό τομέα από τον τομέα από τον οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, εάν είναι ο τομέας που καθορίσατε στο βήμα 2 @company.com, δεν μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καθορίσει στο βήμα 3Bob@company.com. Εάν οι τομείς είναι οι ίδιες, το μήνυμα θα συνεχή επανάληψη και τελικά θα επιστραφεί στον αποστολέα ως παραδόθηκε.

  Εάν ο παραλήπτης πρέπει να έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του catchall τομέα (τον τομέα από τον οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπωςBob@company.com, προσθέστε έναν επιπλέον τομέα όπως @company.Localγια την πολιτική παραλήπτη για το χρήστη, και στη συνέχεια να προσθέσετε μια διεύθυνση SMTPBob@company.Localδιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Η διεύθυνση τουBob@company.Localμπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να καθορίσετε στο βήμα 3.

SMTPReg.vbs

Δημιουργία δέσμης ενεργειών για την καταχώρηση του δέκτη συμβάντων Catchall. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  'THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT 'WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 'INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 'OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 'PURPOSE'------------------------------------------------------------------------------'FILE DESCRIPTION: Script for registering for SMTP Protocol sinks. ''File Name: smtpreg.vbs' '' Copyright (c) Microsoft Corporation 1993-1998. All rights reserved.'------------------------------------------------------------------------------Option Explicit''' the OnArrival event GUIDConst GUIDComCatOnArrival = "{ff3caa23-00b9-11d2-9dfb-00C04FA322BA}"' the SMTP source typeConst GUIDSourceType = "{FB65C4DC-E468-11D1-AA67-00C04FA345F6}"' Const GUIDCat = "{871736c0-fd85-11d0-869a-00c04fd65616}"Const GUIDSources = "{DBC71A31-1F4B-11d0-869D-80C04FD65616}"' the SMTP service display name. This is used to key which service to' editConst szService = "smtpsvc"' the event manager object. This is used to communicate with the ' event binding database.Dim EventManagerSet EventManager = WScript.CreateObject("Event.Manager")'' register a new sink with event manager'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name for this new sink' szProgID - the progid to call for this event' szRule - the rule to set for this event'public sub RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szProgID, szRule)	Dim SourceType	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Binding	Dim GUIDComCat	Dim PrioVal	' figure out which event they are trying to register with and set	' the comcat for this event in GUIDComCat	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' enumerate through each of the registered instances for the SMTP source	' type and look for the display name that matches the instance display	' name	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' You have found the instance that you want. Now add a new binding			' with the right event GUID. by not specifying a GUID to the			' Add method you get server events to create a new ID for this			' event			set Binding = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat).Add("")			' set the binding properties			Binding.DisplayName = szDisplayName			Binding.SinkClass = szProgID			' register a rule with the binding			Binding.SourceProperties.Add "Rule", szRule			' register a priority with the binding			PrioVal = GetNextPrio(Source, GUIDComCat)			If PrioVal < 0 then				WScript.Echo "assigning priority to default value (24575)"				Binding.SourceProperties.Add "Priority", 24575			else					WScript.Echo "assigning priority (" & PrioVal & " of 32767)"				Binding.SourceProperties.Add "Priority", PrioVal			end if			' save the binding			Binding.Save			WScript.Echo "registered " & szDisplayName			exit sub		end if	nextend sub'' iterate through the bindings in a source, find the binding' with the lowest priority, and return the next priority value.' If the next value exceeds the range, return -1.'public function GetNextPrio(oSource, GUIDComCat)	' it's possible that priority values will not be	' numbers, so you add error handling for this case	on error resume next	Dim Bindings	Dim Binding	Dim nLowestPrio	Dim nPrioVal	nLowestPrio = 0	set Bindings = oSource.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)	' if the bindings collection is empty, then this is the first	' sink. It receives the highest priority (0).	if Bindings.Count = 0 then		GetNextPrio = 0	else		' get the lowest existing priority value		for each Binding in Bindings			nPrioVal = Binding.SourceProperties.Item("Priority")			if CInt(nPrioVal) > nLowestPrio then				if err.number = 13 then					err.clear				else					nLowestPrio = CInt(nPrioVal)				end if			end if		next 		' assign priority values in increments of 10 so priorities		' can be shuffled later without the need to reorder all		' binding priorities. Valid priority values are 0 - 32767		if nLowestPrio + 10 > 32767 then			GetNextPrio = -1		else			GetNextPrio = nLowestPrio + 10		end if	end ifend function '' Search for a previously registered sink with the passed in name'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name of the event to check' bCheckError - Any errors returnedpublic sub CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheckError)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	bCheckError = FALSE	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' you have found the binding, now log an error					WScript.Echo "Binding with the name " & szDisplayName & " already exists"					exit sub 				end if			next		end if	next	bCheckError = TRUEend sub'' unregister a previously registered sink'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name of the event to remove'public sub UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' you have found the binding, now remove it					Bindings.Remove(Binding.ID)					WScript.Echo "removed " & szDisplayName & " " & Binding.ID				end if			next		end if	nextend sub'' add or remove a property from the source or sink propertybag for an event'' iInstance - the SMTP instance to edit' szEvent - the event type (OnArrival)' szDisplayName - the display name of the event' szPropertyBag - the property bag to edit ("source" or "sink")' szOperation - "add" or "remove"' szPropertyName - the name to edit in the property bag' szPropertyValue - the value to assign to the name (ignored for remove)'public sub EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, szOperation, szPropertyName, szPropertyValue)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	Dim PropertyBag	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " & szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService & " " & iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' figure out which set of properties you want to modify					' based on the szPropertyBag parameter					select case LCase(szPropertyBag)						case "source"							set PropertyBag = Binding.SourceProperties						case "sink"							set PropertyBag = Binding.SinkProperties						case else							WScript.echo "invalid propertybag: " & szPropertyBag							exit sub					end select					' figure out what operation you want to perform					select case LCase(szOperation)						case "remove"							' they want to remove szPropertyName from the							' property bag							PropertyBag.Remove szPropertyName							WScript.echo "removed property " & szPropertyName						case "add"							' add szPropertyName to the property bag and 							' set its value to szValue. if this value							' already exists then this will change the value							' it to szValue.							PropertyBag.Add szPropertyName, szPropertyValue							WScript.echo "set property " & szPropertyName & " to " & szPropertyValue						case else							WScript.echo "invalid operation: " & szOperation							exit sub					end select					' save the binding					Binding.Save				end if			next		end if	nextend sub'' this helper function takes an IEventSource object and a event category' and dumps all of the bindings for this category under the source'' Source - the IEventSource object to display the bindings for' GUIDComCat - the event category to display the bindings for'public sub DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCat)	Dim Binding	Dim propval	' walk each of the registered bindings for this component category	for each Binding in Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)		' display the binding properties		WScript.echo "  Binding " & Binding.ID & " {"		WScript.echo "   DisplayName = " & Binding.DisplayName		WScript.echo "   SinkClass = " & Binding.SinkClass		if Binding.Enabled = True then			WScript.echo "   Status = Enabled"		else			WScript.echo "   Status = Disabled"		end if		' walk each of the source properties and display them		WScript.echo "   SourceProperties {"		for each propval in Binding.SourceProperties			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SourceProperties.Item(propval)		next		WScript.echo "   }"		' walk each of the sink properties and display them		WScript.echo "   SinkProperties {"		for each Propval in Binding.SinkProperties			WScript.echo "    " & propval & " = " & Binding.SinkProperties.Item(Propval)		next		WScript.echo "   }"		WScript.echo "  }"	nextend sub'' dumps all of the information in the binding database related to SMTP'public sub DisplaySinks	Dim SourceType	Dim Source	' look for each of the sources registered for the SMTP source type	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	for each Source in SourceType.Sources		' display the source properties		WScript.echo "Source " & Source.ID & " {"		WScript.echo " DisplayName = " & Source.DisplayName		' display all of the sinks registered for the OnArrival event		WScript.echo " OnArrival Sinks {"		call DisplaySinksHelper(Source, GUIDComCatOnArrival)		WScript.echo " }"	nextend sub'' enable/disable a registered sink'' iInstance - the instance to work against' szEvent - OnArrival' szDisplayName - the display name for this new sink'public sub SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, szEnable)	Dim SourceType	Dim GUIDComCat	Dim szSourceDisplayName	Dim Source	Dim Bindings	Dim Binding	select case LCase(szEvent)		case "onarrival"			GUIDComCat = GUIDComCatOnArrival		case else			WScript.echo "invalid event: " + szEvent			exit sub	end select	' find the source for this instance	set SourceType = EventManager.SourceTypes(GUIDSourceType)	szSourceDisplayName = szService + " " + iInstance	for each Source in SourceType.Sources		if Source.DisplayName = szSourceDisplayName then			' find the binding by display name. to do this, enumerate			' all of the bindings and try to match on the display name			set Bindings = Source.GetBindingManager.Bindings(GUIDComCat)			for each Binding in Bindings				if Binding.DisplayName = szDisplayName then					' You have found the binding, now enable/disable it					' You do not need "case else' because szEnable's value					' is set internally, not by users					select case LCase(szEnable)						case "true"							Binding.Enabled = True							Binding.Save							WScript.Echo "enabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID						case "false"							Binding.Enabled = False							Binding.Save							WScript.Echo "disabled " + szDisplayName + " " + Binding.ID						end select				end if			next		end if	nextend sub' ' display usage information for this script'public sub DisplayUsage	WScript.echo "usage: cscript smtpreg.vbs <command> <arguments>"	WScript.echo " commands:"	WScript.echo "  /add <Instance> <Event> <DisplayName> <SinkClass> <Rule>"	WScript.echo "  /remove <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /setprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName> "	WScript.echo "       <PropertyValue>"	WScript.echo "  /delprop <Instance> <Event> <DisplayName> <PropertyBag> <PropertyName>"	WScript.echo "  /enable <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /disable <Instance> <Event> <DisplayName>"	WScript.echo "  /enum"	WScript.echo " arguments:"	WScript.echo "  <Instance> is the SMTP instance to work against"	WScript.echo "  <Event> can be OnArrival"	WScript.echo "  <DisplayName> is the display name of the event to edit"	WScript.echo "  <SinkClass> is the sink class for the event"	WScript.echo "  <Rule> is the rule to use for the event"		WScript.echo "  <PropertyBag> can be Source or Sink"	WScript.echo "  <PropertyName> is the name of the property to edit"	WScript.echo "  <PropertyValue> is the value to assign to the property"end subDim iInstanceDim szEventDim szDisplayNameDim szSinkClassDim szRuleDim szPropertyBagDim szPropertyNameDim szPropertyValuedim bCheck'' this is the main body of our script. it reads the command line parameters' specified and then calls the appropriate function to perform the operation'if WScript.Arguments.Count = 0 then	call DisplayUsageelse 	Select Case LCase(WScript.Arguments(0))		Case "/add"			if not WScript.Arguments.Count = 6 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szSinkClass = WScript.Arguments(4)				szRule = WScript.Arguments(5)				call CheckSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, bCheck)				if bCheck = TRUE then					call RegisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName, szSinkClass, szRule)				End if			end if		Case "/remove"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call UnregisterSink(iInstance, szEvent, szDisplayName)			end if			Case "/setprop"			if not WScript.Arguments.Count = 7 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)				szPropertyName = WScript.Arguments(5)				szPropertyValue = WScript.Arguments(6)				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "add", szPropertyName, szPropertyValue)			end if		Case "/delprop"			if not WScript.Arguments.Count = 6 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				szPropertyBag = WScript.Arguments(4)				szPropertyName = WScript.Arguments(5)				call EditProperty(iInstance, szEvent, szDisplayName, szPropertyBag, "remove", szPropertyName, "")					end if		Case "/enable"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "True")			end if		Case "/disable"			if not WScript.Arguments.Count = 4 then				call DisplayUsage			else				iInstance = WScript.Arguments(1)				szEvent = WScript.Arguments(2)				szDisplayName = WScript.Arguments(3)				call SetSinkEnabled(iInstance, szEvent, szDisplayName, "False")			end if		Case "/enum"			if not WScript.Arguments.Count = 1 then				call DisplayUsage			else				call DisplaySinks			end if		Case Else			call DisplayUsage	End Selectend if					
 2. Αποθήκευση αρχείου ωςSmtpreg.vbs.

Removecatchall.cmd

Δημιουργήστε ένα αρχείο .cmd για να καταργήσετε (απεγκαταστήσετε) το δέκτη συμβάντων Catchall αν νομίζετε ότι μπορεί να θέλετε να καταργήσετε αργότερα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  cscript smtpreg.vbs /remove 1 onarrival SMTPScriptingCatchAll					
 2. Αποθήκευση αυτού του αρχείου ωςRemovecatchall.cmd.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗIf you want to remove the Catchall event sink, you can do so by runningRemovecatchall.cmdfrom a command prompt.

Register the catchall event sink

 1. Verify that you have created a valid e-mail account with which to collect the redirected e-mail messages.
 2. Run the Catchall.cmd from the directory that contains the .vbs files that you created.
 3. Restart the SMTP service in the Exchange System Manager.
 4. Test the event sink by sending an e-mail message to an e-mail address in the catchall domain that you specified in step 2 of the "Catchall.vbs" section of this article. The message is delivered to the recipient mailbox with the address that you specified in step 3 of that same article section.
Αναφορές
For additional information about how to obtain the Exchange 2000 SDK, visit the following Microsoft Web site:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324021 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/21/2010 08:18:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB324021 KbMtel
Σχόλια
/html>html>ml>" src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">/html>=">racking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("