Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Το αρχείο MSIEXEC.EXE είναι συνδεδεμένο με ένα MSI.DLL:222 εξαγωγής που λείπει" (The MSIEXEC.EXE file is linked to a missing export MSI.DLL:222) κατά την εγκατάσταση, ενημέρωση ή κατάργηση προγράμματος που βασίζεται σε Windows Installer

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθεια εγκατάστασης, ενημέρωσης ή κατάργησης οποιουδήποτε προγράμματος που βασίζεται σε Windows Installer, ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
"Το αρχείο MSIEXEC.EXE είναι συνδεδεμένο με ένα MSI.DLL:222 εξαγωγής που λείπει."

(The MSIEXEC.EXE file is linked to a missing export MSI.DLL:222.)
Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
"Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του C:\Windows\System\MSIEXEC.EXE επειδή μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα δεν λειτουργεί.

(Cannot launch C:\Windows\System\MSIEXEC.EXE, a device attached to the system is not functioning.)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται αν τα αρχεία του Windows Installer δεν ταιριάζουν εξαιτίας μιας απόπειρας ενημέρωσης του Windows Installer.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτήν την ενότητα για να επιλύσετε το ζήτημα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να εγκαταστήσετε, να ενημερώσετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα του Office. Αν το Windows Installer έχει κάνει πρόσφατα λήψη αναβαθμισμένων αρχείων, τα αρχεία αντιγράφονται σε μια προσωρινή θέση αλλά δεν αντιγράφονται στον κατάλληλο φάκελο μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας, που αποτελείται από τέσσερα μέρη, με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέρος 1: Λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, ως κατάλληλη για το λειτουργικό σας σύστημα:
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση που βρίσκεται κάτω από το κουμπί Άμεση λήψη (Download Now) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας.

Μέρος 2: Μετονομασία των αρχείων του Windows Installer

Windows 95 και Windows 98

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Επανεκκίνηση σε λειτουργία MS-DOS (Restart in MS-DOS mode) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα, (πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή):
  cd system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
  Γίνεται επανεκκίνηση των Windows.

Windows NT 4.0

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε command και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα, (πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή):
  cd \winnt\system32
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Windows Me

 1. Εάν διαθέτετε τη Δισκέτα εκκίνησης των Windows Me, προχωρήστε στο βήμα 7.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία δισκέτας (Create Disk), για να δημιουργήσετε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD των Windows Me, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία δισκέτας (Create Disk). Αυτό συμβαίνει, αν τα αρχεία εγκατάστασης που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) δεν βρίσκονται στον σκληρό δίσκο.
 6. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε μια διαμορφωμένη δισκέτα στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να επιβεβαιώσετε ότι τα περιεχόμενα της δισκέτας θα αντικατασταθούν.
 7. Τοποθετήστε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) (ή αφήστε τη Δισκέτα εκκίνησης) στη μονάδα δισκέτας.
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Minimum Boot.
 9. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα, (πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή):
  c:
  cd \windows\system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
 10. Αφαιρέστε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Μέρος 3: Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)

Windows 95 και Windows 98

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Σε έναν υπολογιστή με Windows 95, πιέστε το πλήκτρο F5 μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95).

  -ή-

  Σε έναν υπολογιστή με Windows 98, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι αυτόματοι έλεγχοι ενέργειας (POST).
 4. Όταν τελειώσει η φόρτωση των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το μήνυμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία (safe mode).

Windows NT 4.0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλησιέστερη κατάσταση σε ασφαλή λειτουργία στα Windows NT 4.0 προκύπτει στην περίπτωση που τερματίσετε όλα τα προγράμματα ή τις εργασίες που δεν είναι απαραίτητα.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να τερματίσετε όλα τα προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα, τα οποία εκτελούνται στο παρασκήνιο:
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL.
 2. Κάντε κλικ σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι απαραίτητο να εκτελεστεί.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος εργασίας (End Task).
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 ώσπου κλείσουν όλα τα προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα.

Windows Me

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου στην περιοχή Εκκίνηση με επιλογές (Selective startup).
 4. Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου *StateMgr.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Μέρος 4: Εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

 1. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Instmsiw.exe ή Instmsia.exe.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 3. Στα Windows Me, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα MSCONFIG για να επιλέξετε μια κανονική εκκίνηση.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
prb OFFXP OFF2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324638 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2007 05:25:00 - Αναθεώρηση: 7.2

 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition για Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • kberrmsg kbtshoot kbprb KB324638
Σχόλια