Τρόπος ανασυγκρότησης βάσεων δεδομένων του Exchange

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαδικασία ανασυγκρότησης δίσκων αναδιατάσσει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή, ώστε τα αρχεία να είναι πιο συναφή. Η ανασυγκρότηση συμβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης και ανάκτησης δεδομένων. Όταν εκτελείτε ανασυγκρότηση των σκληρών δίσκων σας, μπορείτε να αυξήσετε τις επιδόσεις των δίσκων και να βοηθήσετε τους διακομιστές της επιχείρησής σας να λειτουργούν πιο ομαλά και αποτελεσματικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Eseutil, για να ανασυγκροτήσετε το χώρο αποθήκευσης πληροφοριών και τον κατάλογο στον Microsoft Exchange Server 5.5 και να ανασυγκροτήσετε το χώρο αποθήκευσης πληροφοριών στον Microsoft Exchange 2000 Server και τον Microsoft Exchange Server 2003. Το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να εκτελείται μόνο σε μία βάση δεδομένων κάθε φορά από τη γραμμή εντολών.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ανασυγκρότηση δεδομένων του Exchange πραγματοποιείται σε διαφορετικό επίπεδο σε σύγκριση με την κανονική ανασυγκρότηση δίσκων. Ο κατακερματισμός δεδομένων του Exchange παρουσιάζεται μέσα στην ίδια τη βάση δεδομένων του Exchange. Εάν εκτελείτε τακτική ανασυγκρότηση δίσκων σε έναν υπολογιστή Exchange, πρέπει να το κάνετε τις ώρες εκτός λειτουργίας και κατά προτίμηση με τις βάσεις δεδομένων του Exchange να έχουν διακοπεί. Η ανασυγκρότηση δίσκων είναι μια διαδικασία με εντατική I/O. Επομένως, ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων του Exchange θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες έγκαιρης πρόσβασης στους σκληρούς δίσκους.

Από προεπιλογή, οι βάσεις δεδομένων του Exchange εκτελούν καθημερινά μια διαδικασία ανασυγκρότησης. Η επιλογή ανασυγκρότησης κάνει συναφή το χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται, διαγράφει το χώρο αποθήκευσης που δεν χρησιμοποιείται και συμπυκνώνει τη βάση δεδομένων. Αυτό μειώνει το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Το Eseutil αντιγράφει εγγραφές της βάσης δεδομένων σε μια νέα βάση δεδομένων. Όταν ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση, η αρχική βάση δεδομένων διαγράφεται ή αποθηκεύεται σε μια θέση που ορίζεται από το χρήστη και η νέα έκδοση μετονομάζεται ως αρχική. Εάν το βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετωπίσει μια εσφαλμένη εγγραφή, διακόπτει τη λειτουργία του και εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους.

Ηλεκτρονική ανασυγκρότηση

Η ηλεκτρονική ανασυγκρότηση βάσης δεδομένων του Exchange πραγματοποιείται αυτόματα ως μέρος της διαδικασίας συντήρησης της βάσης δεδομένων. Η ηλεκτρονική ανασυγκρότηση εντοπίζει και καταργεί αντικείμενα βάσης δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Η διαδικασία ηλεκτρονικής ανασυγκρότησης παρέχει περισσότερο χώρο βάσης δεδομένων, χωρίς να αλλάξει το μέγεθος αρχείου της βάσης δεδομένων. Από προεπιλογή, ο Exchange έχει ρυθμιστεί να εκτελεί ηλεκτρονική ανασυγκρότηση καθημερινά μεταξύ 01:00 και 05:00.

Σημείωση Για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συντήρησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, μπορεί να θέλετε να προγραμματίσετε τις διαδικασίες συντήρησης και τις λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ώστε να εκτελούνται σε διαφορετικές ώρες.

Για να προγραμματίσετε την ανασυγκρότηση βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Για να προγραμματίσετε την ανασυγκρότηση βάσεων δεδομένων για μια μεμονωμένη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε την επιλογή Χρονικό διάστημα συντήρησης (Maintenance interval) στην καρτέλα Βάση δεδομένων (Database) ενός χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ή ενός αντικειμένου χώρου αποθήκευσης δημόσιου φακέλου, για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα συντήρησης.
 • Για να προγραμματίσετε την ανασυγκρότηση βάσεων δεδομένων για μια συλλογή χώρων αποθήκευσης γραμματοκιβωτίων και χώρων αποθήκευσης δημόσιων φακέλων, χρησιμοποιήστε την επιλογή Χρονικό διάστημα συντήρησης (Maintenance interval) στην καρτέλα Βάση δεδομένων (Πολιτική) (Database (Policy)) ενός χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ή μιας πολιτικής χώρου αποθήκευσης δημόσιου φακέλου, για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα συντήρησης.

Ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης

Παρότι η ηλεκτρονική ανασυγκρότηση παρέχει πρόσθετο χώρο βάσης δεδομένων, πρέπει να ανασυγκροτήσετε τη βάση δεδομένων του Exchange εκτός σύνδεσης, για να μειωθεί το φυσικό μέγεθος της βάσης δεδομένων του Exchange. Το Eseutil είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα του Exchange που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανασυγκρότηση, την επιδιόρθωση και την εξέταση της ακεραιότητας των βάσεων δεδομένων του Exchange. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Eseutil (Eseutil.exe), για να εκτελέσετε ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης, όταν οι χώροι αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου σας και οι χώροι αποθήκευσης δημόσιων φακέλων είναι εκτός σύνδεσης.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης, αν μετακινήσατε πρόσφατα πολλούς χρήστες από ένα διακομιστή που εκτελεί τον Exchange. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης μειώνει το μέγεθος των βάσεων δεδομένων του Exchange, αναδιατάσσοντας τα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων Exchange του διακομιστή και απορρίπτοντας τις σελίδες βάσεων δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται.

Σημείωση Το Eseutil βρίσκεται στο φάκελο Winnt\System32 στον Exchange Server 5.5 και στο φάκελο Exchsrvr/Bin στον Exchange 2000 και τον Exchange 2003.

Από προεπιλογή, η εντολή Eseutil /d εκτελεί ανασυγκρότηση μιας βάσης δεδομένων, δημιουργώντας μια νέα βάση δεδομένων, αντιγράφοντας τις εγγραφές της παλιάς βάσης δεδομένων στη νέα και απορρίπτοντας τις σελίδες βάσεων δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό δημιουργεί ένα πρόσφατα οργανωμένο αρχείο συμπυκνωμένης βάσης δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο διακόπτη βάσης δεδομένων, για να εκτελέσετε ανασυγκρότηση Eseutil σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων:
eseutil /d Όνομα_βάσης_δεδομένων [options]
όπου Όνομα_βάσης_δεδομένων είναι το όνομα αρχείου της βάσης δεδομένων που θέλετε να συμπυκνώσετε.

Μπορείτε να εκτελέσετε το Eseutil με την επιλογή /d /p στη γραμμή εντολών, για να ρυθμίσετε το Eseutil ώστε να δημιουργεί τη νέα ανασυγκροτημένη βάση δεδομένων σε ξεχωριστή θέση, όπως μια θέση σε διαφορετικό σκληρό δίσκο. Εάν απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση, η διαδικασία ανασυγκρότησης εκτός σύνδεσης διατηρεί την αρχική βάση δεδομένων χωρίς συμπύκνωση και το προσωρινό αρχείο που δημιουργείται είναι η ανασυγκροτημένη έκδοση της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την επιλογή /d /p. Αντίθετα με την τυπική διαδικασία ανασυγκρότησης εκτός σύνδεσης (Eseutil /d), αν εκτελέσετε το Eseutil με την επιλογή /d /p, η αρχική βάση δεδομένων δεν αντικαθίσταται με τη νέα ανασυγκροτημένη βάση δεδομένων, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανασυγκρότησης εκτός σύνδεσης.

Η επιλογή /d /p μπορεί επίσης να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ανασυγκρότηση μεγάλων βάσεων δεδομένων, επειδή δεν αντιγράφετε την ανασυγκροτημένη βάση δεδομένων από την προσωρινή θέση και αντικαθιστάτε το αρχικό κατακερματισμένο αρχείο. Ωστόσο, αν θέλετε να συνδέσετε την ανασυγκροτημένη βάση δεδομένων μετά τη χρήση αυτής της επιλογής, πρέπει να μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα ανασυγκροτημένα αρχεία .edb και .stm στη διαδρομή βάσης δεδομένων και να τα μετονομάσετε στα σωστά ονόματα αρχείων βάσης δεδομένων.

Για παράδειγμα, αν τα αρχεία Tempdfg.edb και Tempdfg.stm είναι τα ανασυγκροτημένα αρχεία που δημιουργήσατε εκτελώντας την επιλογή /d /p, πρέπει να τα μετονομάσετε σε Priv1.edb και Priv1.stm αντίστοιχα, αν Priv1.edb και Priv1.stm είναι οι βάσεις δεδομένων στις οποίες εκτελέσατε αρχικά το Eseutil. Το ακόλουθο παράδειγμα εντολής ανασυγκροτεί μια βάση δεδομένων που ονομάζεται Mailbox Store.edb και το αρχείο ροής που τη συνοδεύει, απενεργοποιεί την εγκατάσταση και δημιουργεί τις ανασυγκροτημένες βάσεις δεδομένων στη μονάδα D. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει κενό διάστημα μετά το /t.
eseutil /d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιείτε την επιλογή /t, το αρχείο Tempdfgxxxx.edb και το αρχείο Tempdfgxxxx.stm δημιουργούνται στη θέση από την οποία εκτελέσατε το Eseutil. Στα προηγούμενα ονόματα αρχείων, xxxx είναι ένας τυχαίος αριθμός.

Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, όταν χρησιμοποιείτε το Eseutil για ανασυγκρότηση των βάσεων δεδομένων του Exchange:
ΕπιλογήΠεριγραφή
/b Βάση δεδομένωνΔημιουργία αντιγράφου ασφαλείας με το καθορισμένο όνομα
/tΒάση δεδομένωνΟρισμός του προσωρινού ονόματος βάσης δεδομένων (η προεπιλογή είναι Tempdfrg.edb)
/s:ΑρχείοΟρισμός του ονόματος αρχείου ροής (η προεπιλογή είναι NONE)
/fΑρχείοΟρισμός του προσωρινού ονόματος αρχείου ροής (η προεπιλογή είναι Tempdfrg.stm)
/pδέσμευση της προσωρινής βάσης δεδομένων (δηλαδή, χωρίς εγκατάσταση)
P/oΑπόκρυψη λογότυπου
/iΧωρίς ανασυγκρότηση του αρχείου ροής
Σημείωση Το αρχείο Tempdfrg.edb δημιουργείται στη λογική μονάδα δίσκου όπου εκτελείται η εντολή eseutil /d, εκτός αν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /t. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Tempdfrg.edb στη ρίζα της μονάδας δίσκου D, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
D:\>eseutil /d /ispriv
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /t για να ορίσετε το όνομα για την προσωρινή βάση δεδομένων και για μια διαφορετική θέση. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Sample.edb στη ρίζα της μονάδας δίσκου D όταν εκτελείτε την εντολή eseutil από τη μονάδα δίσκου C, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb
Σημείωση Εάν η εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένη, η αρχική βάση δεδομένων διατηρείται χωρίς σύνδεση και η προσωρινή βάση δεδομένων περιέχει την ανασυγκροτημένη έκδοση της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση απενεργοποιείται όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή /p.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων

Επειδή η ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης αναδιατάσσει τα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων του Exchange, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) αμέσως μετά την ανασυγκρότηση, για να δημιουργήσετε βασικά αντίγραφα ασφαλείας των βάσεων δεδομένων που διασφαλίζουν τη νέα διάταξη δεδομένων. Τα προηγούμενα επαυξητικά ή διαφορικά αντίγραφα ασφαλείας δεν είναι πλέον χρήσιμα, επειδή αναφέρονται σε σελίδες βάσης δεδομένων που αναδιατάχθηκαν από τη διαδικασία ανασυγκρότησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αντιγράφων ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να κάνετε λήψη του Exchange Resource Kit (στα αγγλικά):

Ανασυγκρότηση βάσης δεδομένων του Exchange Server 2000 ή του Exchange 2003

Για να ανασυγκροτήσετε μια βάση δεδομένων του Exchange 2000 ή του Exchange 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Exchange System Manager, κάντε δεξιό κλικ στο χώρο αποθήκευσης πληροφοριών που θέλετε να ανασυγκροτήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποσύνδεση χώρου αποθήκευσης (Dismount Store).
 2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
  cd Exchsrvr\Bin
  eseutil /d
  Συμπεριλάβετε ένα διακόπτη βάσης δεδομένων και τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή εκτελεί το τυποποιημένο βοηθητικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης σε μια βάση δεδομένων του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου:
C:\program files\exchsrvr\bin>eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb

Ανασυγκρότηση βάσης δεδομένων του Exchange Server 5.5

Σημείωση Για να ανασυγκροτήσετε μια βάση δεδομένων, πρέπει να έχετε ελεύθερο χώρο στο δίσκο τουλάχιστον 110 τοις εκατό του μεγέθους της βάσης δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Για να προσδιορίσετε τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επιβεβαιώστε ότι δεν εκτελείται η υπηρεσία χώρου αποθήκευσης πληροφοριών.
 2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  eseutil /ms"database.edb”
 3. Υπολογίστε τον ελεύθερο χώρο, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό ελεύθερων σελίδων επί 4 KB.
 4. Αφαιρέστε τον αριθμό που προέκυψε στο βήμα 3 από το φυσικό μέγεθος της βάσης δεδομένων.
 5. Ο αριθμός που προκύπτει στο βήμα 4 αντιπροσωπεύει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Πολλαπλασιάστε αυτόν τον αριθμό επί 1,10 (110%). Το συνολικό άθροισμα είναι ο χώρος που απαιτείται για την ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων.
 6. Για να προσδιορίσετε τον κατά προσέγγιση χρόνο που απαιτείται για την ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων, διαιρέστε τον αριθμό που προέκυψε στο βήμα 3 με 9 GB (9.000.000.000).

  Σημείωση 9 GB είναι η ταχύτητα εκτέλεσης του βοηθητικού προγράμματος Eseutil.
Χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους διακόπτες βάσης δεδομένων, για να εκτελέσετε το Eseutil σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων:
ΕπιλογήΠεριγραφή
/dsΚατάλογος
/isprivΙδιωτικός χώρος αποθήκευσης πληροφοριών
/ispubΔημόσιος χώρος αποθήκευσης πληροφοριών
Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές, για να καθορίσετε τις λειτουργίες που θέλετε να εκτελέσετε στη βάση δεδομένων:
ΕπιλογήΠεριγραφή
/b Διαδρομή Δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας της αρχικής μη συμπυκνωμένης βάσης δεδομένων στην καθορισμένη θέση
/p Διατηρεί την αρχική μη συμπυκνωμένη βάση δεδομένων στην αρχική της θέση και αποθηκεύει τη νέα συμπυκνωμένη βάση δεδομένων στο προεπιλεγμένο αρχείο Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.
/tΌνομα_αρχείου Δημιουργεί και μετονομάζει τη νέα συμπυκνωμένη βάση δεδομένων στην καθορισμένη διαδρομή.
/o Δεν εμφανίζει το πλαίσιο του Microsoft Exchange Server
Για να ανασυγκροτήσετε τη βάση δεδομένων του Exchange Server 5.5, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Για να ανασυγκροτήσετε μια βάση δεδομένων, πρέπει να έχετε ελεύθερο χώρο στο δίσκο τουλάχιστον 110 τοις εκατό του μεγέθους της βάσης δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 1. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Υπηρεσίες (Services) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να διακόψετε την υπηρεσία της βάσης δεδομένων που θέλετε να ανασυγκροτήσετε. Η υπηρεσία θα είναι μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Όσον αφορά τη βάση δεδομένων Exchange Directory, διακόψτε την υπηρεσία Microsoft Exchange Directory.
  • Για τις βάσεις δεδομένων Exchange Mailbox ή Public Folder, διακόψτε την υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store.
 2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και πατήστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή:
  CD \Winnt\System32
  eseutil /d
  Συμπεριλάβετε ένα διακόπτη βάσης δεδομένων και τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με την εντολή eseutil. Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή εκτελεί το τυποποιημένο βοηθητικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης στον κατάλογο και αποθηκεύει το αντίγραφο σε ένα αρχείο που ορίζεται από το χρήστη:
  C:\winnt\system32>eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εντολής Eseutil /d για την ανασυγκρότηση μιας βάσης δεδομένων και του αρχείου ροής που συσχετίζεται με τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
254132 Το Eseutil /d ανασυγκροτεί τη βάση δεδομένων και το αρχείο ροής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Exchange Server εκδόσεις 4.0 και 5.0, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
163627 Τρόπος ανασυγκρότησης ενός αρχείου EDB σε διακομιστή χωρίς Exchange server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του Eseutil σε υπολογιστή χωρίς Exchange Server, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
244525 Τρόπος εκτέλεσης του Eseutil σε έναν υπολογιστή χωρίς Exchange Server
XADM 192185
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328804 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:32:12 - Αναθεώρηση: 6.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB328804
Σχόλια