Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας του αρχείου Web.config για μια εφαρμογή ASP.NET

Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας του αρχείου Web.config για μια εφαρμογή ASP.NET. Ειδικότερα, το .NET Framework και το ASP.NET, χρησιμοποιούν τα αρχεία .config με μορφή XML για τη ρύθμιση των παραμέτρων εφαρμογών. Αυτή η πρακτική αποτελεί αποχώρηση από τους συμβατικούς μηχανισμούς ρύθμισης παραμέτρων μητρώου και μετα-βάσεων. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC (Microsoft Management Console) ή άλλο εργαλείο διαχείρισης της Microsoft, το οποίο να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία και την τροποποίηση αρχείων .config.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας του αρχείου Web.config, το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συμπεριφοράς μεμονωμένων εφαρμογών ASP.NET.

Επιστροφή στην αρχή

Ιεραρχία των αρχείων .config

Το .NET Framework βασίζεται σε αρχεία .config για τον προσδιορισμό επιλογών ρύθμισης παραμέτρων. Τα αρχεία .config είναι αρχεία XML που βασίζονται σε κείμενο. Σε ένα σύστημα μπορεί να υπάρχουν - και συνήθως υπάρχουν - πολλά αρχεία .config.

Οι ρυθμίσεις παραμέτρων του .NET Framework για ολόκληρο το σύστημα προσδιορίζονται στο αρχείο Machine.config. Το αρχείο Machine.config βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%VersionNumber%\CONFIG\. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που περιέχονται στο αρχείο Machine.config υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθούν ώστε να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των εφαρμογών .NET σε ολόκληρο το σύστημα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του ASP.NET μιας μεμονωμένης εφαρμογής εάν δημιουργήσετε ένα αρχείο Web.config το ριζικό φάκελο της εφαρμογής. Μόλις γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις του αρχείου Web.config αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του αρχείου Machine.config.

Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργία ενός αρχείου Web.config

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο Web.config, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το "Σημειωματάριο" (Notepad). Πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα Web.config στο ριζικό φάκελο της εφαρμογής ASP.NET. Το αρχείο Web.config πρέπει να είναι ένα καλά μορφοποιημένο έγγραφο XML και πρέπει να έχει μορφή παρόμοια με του αρχείου %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\%VersionNumber%\CONFIG\Machine.config.

Το αρχείο Web.config πρέπει να περιέχει μόνο καταχωρήσεις για στοιχεία ρύθμισης παραμέτρων οι οποίες αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του αρχείου Machine.config. Τουλάχιστον, το αρχείο Web.config πρέπει να περιέχει τα στοιχεία <configuration> και <system.web>. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχουν μεμονωμένα στοιχεία ρύθμισης παραμέτρων.

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει ένα ελάχιστο αρχείο Web.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><configuration>  <system.web>  </system.web></configuration>
Η πρώτη γραμμή του αρχείου Web.config περιγράφει το έγγραφο με μορφή XML και καθορίζει τον τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι ίδια για όλα τα αρχεία .config.

Οι γραμμές που ακολουθούν σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος του στοιχείου <configuration> και του στοιχείου <system.web> του αρχείου Web.config. Από μόνες τους, οι γραμμές αυτές δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι γραμμές παρέχουν μια δομή που σας επιτρέπει να προσθέτετε μελλοντικές ρυθμίσεις παραμέτρων. Την πλειοψηφία των ρυθμίσεων παραμέτρων του ASP.NET την προσθέτετε μεταξύ των γραμμών <system.web> και </system.web>. Οι γραμμές αυτές σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος των ρυθμίσεων παραμέτρων του ASP.NET.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του ASP.NET και τη μορφή των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων του ASP.NET, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση τουι SDK του .NET Framework ή επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa719558(VS.71).aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ackhksh7(vs.71).aspx

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815178 Τρόπος επεξεργασίας των ρυθμίσεων παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 815179 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/13/2007 05:11:18 - Αναθεώρηση: 1.8

Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft ASP.NET 1.1

  • kbconfig kbweb kbhowtomaster KB815179
Σχόλια