Παρουσιάζονται σφάλματα στο Exchange ActiveSyn και το Outlook Mobile Access όταν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας SSL ή έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες για τον Exchange Server 2003

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή με Microsoft Exchange Server 2003 χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook Mobile Access ή το Exchange ActiveSync, ίσως αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα.

Outlook Mobile Access

 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Unable to connect to your mailbox on server Servername. Please try again later. If the problem persists contact your administrator.
  Επιπλέον, καταγράφεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) του υπολογιστή του Exchange:

  Date: Date
  Source: MSExchangeOMA
  Time: Time
  Category: (1000)
  Type: Error
  Event ID: 1805
  User: N/A
  Computer: ServerName

  Description: Request from user UserA@domain.com resulted in the Microsoft(R) Exchange back-end server <ServerName> returning an HTTP error with status code 403:Forbidden

  Response:
  Content-Length: 1409
  Content-Type: text/html
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Fri, 21 Feb 2003 02:25:34 GMT

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <HTML><HEAD><TITLE>The page must be viewed over a secure channel</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=Windows-1252">

 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  A System error has occurred while processing your request. Please try again. If the problem persists, contact your administrator.
  Επιπλέον, καταγράφεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) του υπολογιστή του Exchange:

  Date: Date
  Source: MSExchangeOMA
  Time: Time
  Category: (1000)
  Type: Error
  Event ID: 1507
  User: N/A
  Computer: ServerName

  Description:
  An unknown error occurred while processing the current request: Exception of type Microsoft.Exchange.OMA.DataProviderInterface.ProviderException was thrown.

  Stack trace:
  at Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e)
  at System.Web.SessionState.SessionStateModule.CompleteAcquireState()
  at System.Web.SessionState.SessionStateModule.BeginAcquireState(Object source, EventArgs e, AsyncCallback cb, Object extraData)
  at System.Web.AsyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute()
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

  Inner Error: Exception has been thrown by the target of an invocation.

  Stack trace:
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.InternalInvoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault)
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) at Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e)

  Inner Error: The remote server returned an error: (440) Login Timeout.

  Stack trace:
  at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.OmaWebRequest.GetRequestStream()
  at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices.GetSpecialFolders()
  at Microsoft.Exchange.OMA.ExchangeDataProvider.ExchangeServices..ctor(UserInfo user)

Exchange ActiveSync

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Synchronization failed due to an error on the server. Try again. Error code: HTTP_500

Exchange Server 2003

Σε ένα διακομιστή που εκτελεί Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2), τα ακόλουθα συμβάντα ενδέχεται να καταγραφούν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής.

Συμβάν 1

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3029
Description: The mailbox server [%1] has its [%2] virtual directory set to require SSL. Exchange ActiveSync cannot access the server if SSL is set to be required.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής ρύθμισης των παραμέτρων εικονικού καταλόγου του Exchange, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
817379 Παρουσιάζονται σφάλματα στο Exchange ActiveSyn και το Outlook Mobile Access όταν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας SSL ή έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες για τον Exchange Server 2003

Συμβάν 2

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3030
Description: The mailbox server [%1] has forms based authentication enabled on its virtual server. Exchange ActiveSync cannot access the server when Forms based authentication is enabled.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής ρύθμισης των παραμέτρων εικονικού καταλόγου του Exchange, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
817379 Παρουσιάζονται σφάλματα στο Exchange ActiveSyn και το Outlook Mobile Access όταν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας SSL ή έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες για τον Exchange Server 2003

Συμβάν 3

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3031
Description: The mailbox server [%1] does not allow "Negotiate" authentication to its [%2] virtual directory. Exchange ActiveSync can only access the server using this authentication scheme.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων εικονικού καταλόγου του Exchange, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
817379 Παρουσιάζονται σφάλματα στο Exchange ActiveSyn και το Outlook Mobile Access όταν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας SSL ή έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες για τον Exchange Server 2003
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής ρύθμισης παραμέτρων των υπηρεσιών IIS (Internet Information Services) για χρήση του ελέγχου ταυτότητας Kerberos και NTLM, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
215383 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων των υπηρεσιών IIS για την υποστήριξη του πρωτοκόλλου Kerberos και του πρωτοκόλλου NTLM για έλεγχο ταυτότητας δικτύου
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί Exchange Server 2003. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής ρύθμισης των παραμέτρων ενός διακομιστή ώστε να εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και τον Exchange Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823265 Εμφανίζεται το μήνυμα Page not found όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web Access (OWA) για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο πρόγραμμα-πελάτη Exchange Server 2003 μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services
Αιτία
Το Exchange Server ActiveSync και το Exchange Outlook Mobile Access (OMA) χρησιμοποιούν τον εικονικό κατάλογο /Exchange για πρόσβαση σε πρότυπα OWA και DAV σε διακομιστές υποστήριξης του Exchange, στους οποίους βρίσκεται το γραμματοκιβώτιο του χρήστη. Το Server ActiveSync και το OMA δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον εικονικό κατάλογο όταν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο εικονικός κατάλογος /Exchange ενός διακομιστή υποστήριξης του Exchange έχει ρυθμιστεί να απαιτεί SSL.
 • Είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες.
Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται όταν ενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εικονικό κατάλογο /Exchange ενός διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη.

Σημείωση Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε καμία από τις μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη ώστε να απαιτεί SSL και για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη.

Σημείωση Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Microsoft Small Business Server 2003, οι ρυθμίσεις παραμέτρων που περιγράφονται στη Μέθοδο 1 και στη Μέθοδο 2 της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" ρυθμίζονται αυτόματα στη διάρκεια της εγκατάστασης. Εάν εμφανίζονται τα σφάλματα που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα" του Small Business Server 2003, προσπαθήστε να εκτελέσετε τον οδηγό Configure E-mail and Internet Connection Wizard. Ο οδηγός θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του εικονικού καταλόγου του /Exchange και του ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες για να λειτουργούν με το Outlook Mobile Access και το Exchange ActiveSync.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή με Exchange Server 2003 ως διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
818476 Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Exchange Server 2003 Standard Edition ή τον Exchange Server 2003 Enterprise Edition ως διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη

Μέθοδος 2

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Σημαντικό Η μέθοδος 2 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλον που δεν έχει διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη Exchange Server 2003. Οι αλλαγές στο μητρώο πρέπει να γίνονται μόνο στο διακομιστή στον οποίο βρίσκονται τα γραμματοκιβώτια.

Δημιουργήστε έναν δευτερεύοντα εικονικό κατάλογο για το Exchange ο οποίος δεν απαιτεί SSL και, στη συνέχεια, προσθέστε μια τιμή μητρώου για να καταδείξετε τον νέο εικονικό κατάλογο. Για να δημιουργήσετε ένα δευτερεύοντα εικονικό κατάλογο για το Exchange, ο οποίος βασίζεται στα βήματα 1 έως 4 της ακόλουθης διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες είναι απενεργοποιημένος για τον εικονικό κατάλογο του Exchange, πριν να δημιουργήσετε το αντίγραφο. Πριν να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, απενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στο Exchange System Manager και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τις υπηρεσίες IIS.

Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Internet Information Services (IIS) Manager για να δημιουργήσετε αυτόν τον εικονικό κατάλογο, ώστε να λειτουργεί το Exchange ActiveSync και το Outlook Mobile Access. Εάν χρησιμοποιείτε Windows Server 2003, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Σημείωση Αυτά τα βήματα επηρεάζουν τόσο τις συνδέσεις του Outlook Mobile Access όσο και τις συνδέσεις του Exchange ActiveSync. Αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, τόσο οι συνδέσεις του Outlook Mobile Access όσο και οι συνδέσεις του Exchange ActiveSync χρησιμοποιούν τον νέο εικονικό κατάλογο που δημιουργείτε.
 1. Ξεκινήστε τη Διαχείριση των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS) (Internet Information Services (IIS) Manager).
 2. Εντοπίστε τον εικονικό κατάλογο του Exchange. Η προεπιλεγμένη θέση είναι η ακόλουθη:
  Τοποθεσίες Web\Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web\Exchange (Τοποθεσίες Web\Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web\Exchange)
 3. Κάντε δεξιό κλικ στον εικονικό κατάλογο του Exchange, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση παραμέτρων σε ένα αρχείο (Save Configuration to a File).
 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε ένα όνομα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ExchangeVDir. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στη ρίζα αυτής της τοποθεσίας Web. Συνήθως, η ρίζα είναι "Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web" (Default Web Site). Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εικονικός κατάλογος (από αρχείο) (Virtual Directory (from file)).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή παραμέτρων (Import Configuration) , κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε το αρχείο που δημιουργήσατε στο βήμα 4, κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάγνωση αρχείου (Read File).
 7. Στην περιοχή Επιλογή παραμέτρων για εισαγωγή (Select a configuration to import) , κάντε κλικ στο στοιχείο Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει ότι "ο εικονικός κατάλογος υπάρχει ήδη" (virtual directory already exists).
 8. Στο πλαίσιο Ψευδώνυμο (Alias), πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο εικονικό κατάλογο που θέλετε να χρησιμοποιούν το Exchange ActiveSync και το Outlook Mobile Access. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε exchange-oma. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Κάντε δεξιό κλικ στον νέο εικονικό κατάλογο. Σε αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή exchange-oma. Κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 10. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια καταλόγου (Directory Security).
 11. Στην περιοχή Έλεγχος ταυτότητας και πρόσβασης (Authentication and access control), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
 12. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες μόνο οι ακόλουθες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  • Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows (Integrated Windows authentication)
  • Βασικός έλεγχος ταυτότητας (Basic authentication)
 13. Στην περιοχή Περιορισμοί για διεύθυνση IP και όνομα τομέα (IP Address and Domain Name Restrictions), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
 14. Κάντε κλικ στο στοιχείο Η πρόσβαση δεν επιτράπηκε (Denied access), έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στην επιλογή Ένας υπολογιστής (Single computer), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή του οποίου ρυθμίζετε τις παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 15. Στην περιοχή Ασφαλείς επικοινωνίες (Secure communications), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit). Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο Απαιτείται ασφαλές κανάλι (Require secure channel) (SSL) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 16. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε τη Διαχείριση των υπηρεσιών IIS (IIS Manager).
 17. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 18. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
 19. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Parameters, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
 20. Πληκτρολογήστε ExchangeVDir και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ExchangeVDir και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).

  Σημείωση Στο ExchangeVDir γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Εάν δεν πληκτρολογήσετε ExchangeVDir ακριβώς όπως εμφανίζεται στο άρθρο, το ActiveSync δεν βρίσκει το κλειδί όταν εντοπίζει το φάκελο exchange-oma.
 21. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε το όνομα του νέου εικονικού καταλόγου που δημιουργήσατε στο βήμα 8. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε exchange-oma. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 22. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 23. Κάντε επανεκκίνηση του στοιχείου "Υπηρεσία διαχείρισης των υπηρεσιών Internet Information Services" (IIS Admin service). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στη λίστα υπηρεσιών, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Υπηρεσία διαχείρισης των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS Admin service) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επανεκκίνηση (Restart).
Σημείωση Εάν ο διακομιστής είναι Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS), το όνομα του εικονικού καταλόγου Exchange OMA πρέπει να είναι exchange-oma.

Η ενσωματωμένη εγκατάσταση του Microsoft Windows Small Business Server 2003 δημιουργεί τον εικονικό κατάλογο exchange-oma στις υπηρεσίες IIS. Επιπλέον, παραπέμπει το κλειδί μητρώου ExchangeVDir στο /exchange-oma στη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης. Άλλοι οδηγοί SBS, όπως οι Configure E-mail και Internet Connection Wizard (CEICW) αναμένουν επίσης το όνομα εικονικού καταλόγου στις IIS να είναι το exchange-oma.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενα του γραμματοκιβωτίου ενός χρήστη στον Exchange Server 2003, οι εικονικοί κατάλογοι του Microsoft-Server-ActiveSync και του Outlook Mobile Access δημιουργούν μια αποκλειστική σύνδεση DAV με τον εικονικό κατάλογο του Exchange. Η κλήση είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
http://όνομα_netbios_του_διακομιστή_γραμματοκιβωτίου/exchange/ψευδώνυμο_γραμματοκιβωτίου
Οι εικονικοί κατάλογοι του Microsoft-Server-ActiveSync και του Outlook Mobile Access δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα περιεχόμενα του γραμματοκιβωτίου χρήστη, όταν ο εικονικός κατάλογος του Exchange έχει ρυθμιστεί να απαιτεί SSL. Οι εικονικοί κατάλογοι του Microsoft-Server-ActiveSync και του Outlook Mobile Access προσπαθούν να συνδεθούν με τον εικονικό κατάλογο του Exchange μόνο μέσω μιας θύρας 80 TCP (HTTP) και όχι μέσω μιας θύρας 443 TCP (HTTPS).

Το Outlook Mobile Access προσπαθεί να συνδεθεί με τον εικονικό κατάλογο Exchange χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας:
 • Kerberos
 • NTLM
 • Βασικός (Basic)
Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων ενός ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες στον Exchange Server 2003, η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας για τον εικονικό κατάλογο του Exchange ορίζεται σε "Βασικός έλεγχος ταυτότητας" (Basic authentication) και ο προεπιλεγμένος τομέας ορίζεται σε χαρακτήρα ανάστροφης καθέτου. Ο εικονικός κατάλογος του Microsoft-Server-ActiveSync μπορεί να συνδεθεί με τον εικονικό κατάλογο του Exchange μόνο μέσω του ελέγχου ταυτότητας Kerberos.
XCCC OMA FMA FBA
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 817379 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:23:22 - Αναθεώρηση: 17.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft ActiveSync 4.1

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB817379
Σχόλια