Τρόπος εκτύπωσης από μια εικονική μηχανή (VM) που βασίζεται σε Windows σε Virtual PC

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο αναλύει τις διαφορετικές λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση από μια εικονική μηχανή (VM) που βασίζεται σε Microsoft Windows σε Virtual PC.
Περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργίες εκτύπωσης για Virtual PC

Το Virtual PC 5.0 και νεότερες εκδόσεις έχει τρεις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση:
 • Εκτύπωση με προσομοίωση
 • Εκτύπωση μέσω δικτύου
 • Εκτύπωση μέσω ενιαίου σειριακού διαύλου (USB)
Όταν χρησιμοποιείτε την εκτύπωση με προσομοίωση, τα Windows στέλνουν το έγγραφό σας σε έναν εικονικό εκτυπωτή. Το Virtual PC κατόπιν χρησιμοποιεί το σύστημα εκτύπωσης Apple Mac OS, για να εκτυπώσει το έγγραφο από τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή του υπολογιστή Macintosh.

Όταν χρησιμοποιείτε την εκτύπωση μέσω δικτύου, τα Windows στέλνουν το έγγραφό σας σε ένα δικτυωμένο εκτυπωτή που βασίζεται στα Windows, χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που βασίζονται στα Windows. Η εκτύπωση μέσω δικτύου αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες εκτύπωσης του εκτυπωτή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την εκτύπωση μέσω USB, τα Windows στέλνουν το έγγραφό σας απευθείας στον εκτυπωτή, είτε μέσω USB είτε μέσω δικτύου. Η εκτύπωση μέσω USB αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες εκτύπωσης του εκτυπωτή σας.

Οι ακόλουθες μέθοδοι εξηγούν τον τρόπο ρύθμισης και εγκατάστασης των διάφορων επιλογών εκτύπωσης για το Virtual PC εκδόσεις 5 και 6.

Μέθοδος 1: Ρύθμιση παραμέτρων της εκτύπωσης με προσομοίωση στα Windows

Εάν εγκαταστήσατε το δικό σας αντίγραφο των Windows, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτών" (Add Printer Wizard) στα Windows, για να εγκαταστήσετε τον κατάλληλο εκτυπωτή Macintosh.

Εγκατάσταση Mac OS

Εάν δεν έχετε εκτυπώσει ποτέ πριν στον εκτυπωτή σας από ένα πρόγραμμα Macintosh, πρέπει να εγκαταστήσετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Macintosh (αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένα) και να επιλέξετε τον εκτυπωτή σας στο Apple Mac OS 9 Chooser ή στο Apple Mac OS X Printer Center ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο κατάλληλο θέμα του Apple Mac OS Help Center για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή. Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.

Εγκατάσταση εικονικής μηχανής (VM) που βασίζεται στα Windows

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Macintosh (Inkjet)
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add a Printer).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Τοπικός εκτυπωτής συνδεδεμένος με αυτόν τον υπολογιστή (Local printer attached to this computer).
 5. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόμ. εντοπισμός και εγκατάσταση εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Automatically detect and install my Plug and Play printer).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρα LPT1 (LPT1 port) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στην επιλογή Epson.
 9. Στο πλαίσιο Εκτυπωτές (Printers), κάντε κλικ στο στοιχείο Epson AP-3260 και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Στην περιοχή Όνομα εκτυπωτή (Printer Name), πληκτρολογήστε Εκτυπωτής Mac (Inkjet) (Mac Printer (Inkjet)).
 11. Στην περιοχή Θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο (Do you want to use this printer as the default printer), κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χωρίς κοινή χρήση (Do not share this printer).
 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) στην περιοχή Θέλετε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα (Do you want to print a test page).
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Macintosh (PostScript)
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add a Printer).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Τοπικός εκτυπωτής συνδεδεμένος με αυτόν τον υπολογιστή (Local printer attached to this computer).
 5. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόμ. εντοπισμός και εγκατάσταση εκτυπωτή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Automatically detect and install my Plug and Play printer).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Θύρα LPT1 (LPT1 port) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στην επιλογή Apple.
 9. Στο πλαίσιο Εκτυπωτές (Printers), κάντε κλικ στο στοιχείο Apple LaserWriter II NT και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Στην περιοχή Όνομα εκτυπωτή (Printer Name), πληκτρολογήστε Εκτυπωτής Mac (PostScript) (Mac Printer (PostScript)).
 11. Στην περιοχή Θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο (Do you want to use this printer as the default printer), κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χωρίς κοινή χρήση (Do not share this printer).
 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) στην περιοχή Θέλετε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα (Do you want to print a test page).
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Μέθοδος 2: Ρύθμιση παραμέτρων της εκτύπωσης μέσω δικτύου

Εάν εκτυπώνετε σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο που βασίζεται σε Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Εγκατάσταση Mac OS

Δεν απαιτείται εγκατάσταση σε Mac OS. Η εκτύπωση μέσω δικτύου δεν χρησιμοποιεί το σύστημα εκτύπωσης του υπολογιστή Macintosh.

Εγκατάσταση εικονικής μηχανής (VM) που βασίζεται σε Windows

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εκτυπωτή (Add a Printer).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής δικτύου (Network printer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε τον κοινόχρηστο εκτυπωτή στο δίκτυο.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Ορίστε το όνομα εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 9. Τα Windows ρυθμίζουν τις παραμέτρους του εκτυπωτή σας και κατόπιν αντιγράφουν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μέσω δικτύου.

Μέθοδος 3: Ρύθμιση παραμέτρων της εκτύπωσης μέσω USB

Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες εκτύπωσης του εκτυπωτή USB, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows με ειδικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή σας. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση μέσω USB, ο εκτυπωτής σας πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένος στον υπολογιστή Macintosh με καλώδιο USB. Εάν ο εκτυπωτής σας χρησιμοποιεί προσαρμογέα USB σε σειριακή θύρα ή προσαρμογέα USB σε παράλληλη θύρα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση μέσω προσομοίωσης.

Η εκτύπωση μέσω USB απαιτεί επίσης ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή USB για Windows. Οι προηγούμενες εκδόσεις των Windows (Microsoft Windows 95 και Windows NT) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκτύπωση μέσω USB, επειδή αυτά τα λειτουργικά συστήματα δεν περιλαμβάνουν υποστήριξη για συσκευές USB. Όταν εκτελείτε μια εικονική μηχανή που είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί εκτύπωση μέσω USB, ο εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος σε Mac OS ή σε άλλες εικονικές μηχανές.

Εγκατάσταση Mac OS

Δεν απαιτείται εγκατάσταση σε Mac OS. Η εκτύπωση μέσω USB δεν χρησιμοποιεί το σύστημα εκτύπωσης του υπολογιστή Macintosh.

Εγκατάσταση Virtual PC

 1. Ξεκινήστε το Virtual PC.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Settings στο παράθυρο διαλόγου Virtual PC List.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή USB.
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Enable USB, για να το επιλέξετε.
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για τον εκτυπωτή USB που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Όταν ενεργοποιείτε το USB στο Virtual PC, αυτό "αποσυνδέει" τον εκτυπωτή από τη θύρα USB του υπολογιστή Macintosh και τον "συνδέει" στην εικονική θύρα USB της εικονικής μηχανής. Ενώ λειτουργεί η εικονική μηχανή, ο εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος σε Mac OS. Εάν το Mac OS προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή ενώ λειτουργεί η εικονική μηχανή που βασίζεται στα Windows, το Mac OS συμπεριφέρεται σαν να είναι φυσικά αποσυνδεδεμένος ο εκτυπωτής και εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους.

Τυπικά, ο εκτυπωτής επιστρέφει αυτόματα στον έλεγχο του Mac OS, όταν κλείσετε το παράθυρο της εικονικής μηχανής ή όταν κλείσετε το Virtual PC. Ορισμένες φορές, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο Mac OS όταν τον αποδεσμεύει το Virtual PC. Εάν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB του, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και κατόπιν επανασυνδέστε τον.

Εγκατάσταση εικονικής μηχανής (VM) που βασίζεται σε Windows

Η διαδικασία εγκατάστασης εκτυπωτή USB των Windows για μια εικονική μηχανή είναι η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείτε για έναν πραγματικό προσωπικό υπολογιστή. Εάν έχετε το CD που περιλαμβανόταν στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Εάν κάνατε λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η σειρά με την οποία εκτελείτε τα βήματα μπορεί να είναι σημαντική.

Σημείωση Οι εκτυπωτές Epson απαιτούν ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824613 Τρόπος χρήσης εκτυπωτών USB της Epson με το Virtual PC
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από το Virtual PC 6.0, ανατρέξτε στο θέμα στη βοήθεια How to Print with Virtual PC:
 • Στο μενού Help, κάντε κλικ στην εντολή How To Print with Virtual PC.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από το Virtual PC 5.0, ανατρέξτε στο θέμα στη βοήθεια About Printing:
 1. Στο μενού Help, κάντε κλικ στην εντολή Virtual PC Help.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Help Topics και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Printing.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στο θέμα στη βοήθεια του Virtual PC από το Κέντρο Βοήθειας (Help Center), ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Help, κάντε κλικ στην εντολή Mac Help.
 2. Στο παράθυρο Help Center, κάντε κλικ στο στοιχείο Virtual PC Help.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Help Topics και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Printing.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824366 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 03:44:31 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition, Connectix Virtual PC for Mac 6.0, Connectix Virtual PC for Mac 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbhowto KB824366
Σχόλια