Οι εφαρμογές που παρακάμπτουν τις συγκροτήσεις side-by-side, ο χειρισμός των οποίων γίνεται καθολικά, ενδέχεται να επηρεαστούν από θέματα που επιδιορθώνονται από κάποια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού της Microsoft

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στους υπολογιστές που βασίζονται σε Microsoft Windows Server 2003, οι διαχειριστές μπορούν να παρακάμψουν οποιεσδήποτε συγκροτήσεις side-by-side, ο χειρισμός των οποίων γίνεται καθολικά, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Στους υπολογιστές που βασίζονται σε Microsoft Windows XP, οι προγραμματιστές λογισμικού και οι διαχειριστές μπορούν να παρακάμψουν οποιεσδήποτε συγκροτήσεις side-by-side, ο χειρισμός των οποίων γίνεται καθολικά, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα παράκαμψης ενδέχεται να επηρεάσει την εφαρμογή σας σχετικά με θέματα που σε άλλη περίπτωση θα επιδιορθώνονταν με την εγκατάσταση καθολικής ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται ιδιαίτερα να μην χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα από τους προγραμματιστές λογισμικού και τους διαχειριστές.

Δεν συνιστούμε τη χρήση συγκροτήσεων side-by-side που συνδυάζονται με την τεχνική ανακατεύθυνσης DLL/COM στα Windows. Ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για λεπτομέρειες.
Περισσότερες πληροφορίες
Μια συγκρότηση side-by-side περιέχει μια συλλογή πόρων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα αρχεία DLL, κλάσεις Windows, διακομιστές COM, βιβλιοθήκες τύπων ή διασυνδέσεις. Αυτοί οι πόροι παρέχονται πάντα μαζί στις εφαρμογές. Μια συγκρότηση side-by-side επιλέγεται από μια δήλωση εφαρμογής XML που ενδέχεται να υπάρχει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω θέσεις:
  • Έναν πόρο στο εκτελέσιμο αρχείο για την εφαρμογή.
  • Ένα αρχείο με την επέκταση ".exe.manifest" που είναι εγκατεστημένο στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής.
  • Μια ρύθμιση στη βάση δεδομένων συμβατότητας της Microsoft (Microsoft Application Compatibility). Εάν παρέχεται δήλωση εφαρμογής από τη βάση δεδομένων συμβατότητας εφαρμογής (Microsoft Application Compatibility), η δήλωση έχει προτεραιότητα σε σχέση με αυτά που παρέχονται από την εφαρμογή.
Μετά την ανάπτυξη, οι προγραμματιστές λογισμικού ή οι διαχειριστές μπορούν να ενημερώσουν τις ρυθμίσεις παραμέτρων της συγκρότησης βάσει ρυθμίσεων παραμέτρων ανά εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων εφαρμογής. Ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων εφαρμογής είναι ένα αρχείο με επέκταση ".exe.config" που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής. Ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατεύθυνση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής από τη χρήση μιας έκδοσης συγκρότησης side-by-side στη χρήση άλλης έκδοσης για την ίδια συγκρότηση, χωρίς νέα μεταγλώττιση της εφαρμογής. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής ή ένας προγραμματιστής μπορεί να ενημερώσει, ή να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία opt-in, μια μεμονωμένη εφαρμογή, ώστε να χρησιμοποιεί μια νεότερη συγκρότηση side-by-side που δεν είχε επιβληθεί σε όλες τις εφαρμογές, χρησιμοποιώντας μια πολιτική εκδότη. Η νεότερη συγκρότηση side-by-side αντικαθιστά κατόπιν τις προηγούμενες εκδόσεις αυτής της συγκρότησης side-by-side για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Επιπλέον, ένας διαχειριστής του Windows Server 2003 ή ένας διαχειριστής ή προγραμματιστής λογισμικού των Windows XP μπορούν να παρακάμψουν ή να εκτελέσουν τη λειτουργία opt-out για τις συγκροτήσεις side-by-side, η ενημέρωση των οποίων γίνεται καθολικά, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, αντί να καταργήσουν τη συγκρότηση side-by-side, η ενημέρωση της οποίας γίνεται καθολικά, για όλες τις εφαρμογές. Για να γίνει αυτό, οι διαχειριστές μπορούν να ενημερώσουν το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα στοιχείο <publisherPolicy apply="no"/>.

Για να προσδιοριστεί εάν χρησιμοποιείται ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων εφαρμογής για την παράκαμψη οποιωνδήποτε συγκροτήσεων side-by-side, η ενημέρωση των οποίων γίνεται καθολικά, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, αναζητήστε το στοιχείο <publisherPolicy apply="no"/> σε ένα αρχείο .config με το ίδιο όνομα αρχείου με την εκτελέσιμη εφαρμογή. Για παράδειγμα, αναζητήστε το στοιχείο <publisherPolicy apply="no"/> στο αρχείο Application.exe.config, για να διαπιστώσετε εάν παρακάμπτονται οι συγκροτήσεις side-by-side, η ενημέρωση των οποίων γίνεται καθολικά, για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το αρχείο Application.exe ως εκτελέσιμο αρχείο της. Αυτό το αρχείο Application.exe.config εγκαθίσταται στην ίδια θέση με τη δήλωση εφαρμογής της εφαρμογής.

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού και στους διαχειριστές να απενεργοποιούν επιλεκτικά μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού της Microsoft για μια συγκεκριμένη εφαρμογή που δεν λειτουργεί σωστά, μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. (Συνεπώς, οι προγραμματιστές λογισμικού ή οι διαχειριστές δεν χρειάζεται να καταργήσουν την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για όλες τις εφαρμογές.) Ωστόσο, εάν σε μια εφαρμογή περιλαμβάνεται μια τέτοια παράκαμψη, η εφαρμογή ενδέχεται να επηρεαστεί από θέματα που επιλύονται από την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.

Σημείωση Αυτή η παράκαμψη απαιτεί μια καταχώρηση στη βάση δεδομένων συμβατότητας της Microsoft (Microsoft Application Compatibility) σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows Server 2003. Η ρύθμιση μπορεί να προστεθεί μόνο από διαχειριστές ή από τη Microsoft σε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.

Υπάρχουν πρόσθετες μέθοδοι με τις οποίες ο συντάκτης της εφαρμογής ή κάποιος που να ελέγχει τον κατάλογο εφαρμογής μπορεί να παρακάμψει την καθολική ενημερωμένη έκδοση.

Προσοχή στη χρήση της τεχνικής ανακατεύθυνσης DLL/COM στα Windows

Αυτή η τεχνική συνήθως απαιτεί την ανάπτυξη ενός αρχείου .local με την εφαρμογή. Αυτή η απαίτηση βοηθάει στη μείωση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμβατότητα εφαρμογών.

Σημείωση Το αρχείο .local υποχρεώνει το σύστημα να δεχθεί το αντίγραφο του DLL στο φάκελο εφαρμογής αντί για το καθολικό αντίγραφο, το οποίο μπορεί να είναι μια πολύτιμη ενημερωμένη έκδοση υπηρεσίας. Προτείνουμε στους προγραμματιστές λογισμικού και στους διαχειριστές να χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα με προσοχή ή και καθόλου, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια συγκρότηση side-by-side.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική ανακατεύθυνσης DLL/COM στα Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προτεινόμενες πρακτικές για προγραμματιστές λογισμικού που χρησιμοποιούν συγκροτήσεις side-by-side
  • Μεταφέρετε την εφαρμογή σας με μια δήλωση εφαρμογή που αναφέρει την έκδοση της συγκρότησης side-by-side με την οποία δημιουργήθηκε ή ελέγχθηκε η εφαρμογή σας.
  • Πάντα να αναπτύσσετε το αρχείο δήλωσης της συγκρότησης side-by-side με τα DLL side-by-side, ακόμη και αν επιλέξετε την ανάπτυξη στο φάκελο εφαρμογής.
  • Εάν εγκαταστήσετε την εφαρμογή σας σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows 2000 ή παλαιότερες εκδόσεις των Windows, μην μεταφέρετε τη συγκρότηση side-by-side του φακέλου εφαρμογής σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Οι συγκροτήσεις side-by side πρέπει να χρησιμοποιούνται από το φάκελο συστήματος.
  • Μην χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα .local, γνωστή και ως ανακατεύθυνση DLL/COM στα Windows.
  • Μην εκτελείτε τη λειτουργία LoadLibrary στα DLL της συγκρότησης side-by-side με μια ρητή πλήρη διαδρομή. Χρησιμοποιήστε στατική σύνδεση ή χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LoadLibrary με το όνομα αρχείου του μη επεξεργασμένου DLL. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το όνομα Gdiplus.dll ως το όνομα αρχείου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απομονωμένες εφαρμογές και συγκροτήσεις side-by-side, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 835322 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:05:00 - Αναθεώρηση: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbsecurity kbprb KB835322
Σχόλια