Γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με το Office

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την εγκατάσταση των προγραμμάτων Microsoft Office 97 for Windows, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP ή Microsoft Office 2003, εγκαθίστανται γραμματοσειρές. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με κάθε έκδοση του Microsoft Office.

Σημειώστε ότι ενώ οι γραμματοσειρές εγκαθίστανται από το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office, οι επιλογές εγκατάστασης που επιλέγετε καθορίζουν τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές που εγκαθίστανται. Στη διάρκεια μιας "τυπικής" εγκατάστασης του Office δεν εγκαθίστανται όλες οι διαθέσιμες γραμματοσειρές.
Περισσότερες πληροφορίες

Microsoft Office 2003

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές εγκαθίστανται με όλα τα προγράμματα του Office 2003:

ΑρχείοΌνομα γραμματοσειράς
Antquab.ttfBook Antiqua Bold
Antquabi.ttfBook Antiqua Bold Italic
Antquai.ttf Book Antiqua Italic
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttf Arial Narrow Bold Italic
Arialni.ttf Arial Narrow Italic
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttf Bookman Old Style
Bookosb.ttf Bookman Old Style Bold
Bookosbi.ttf Bookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttf Bookman Old Style Italic
Gara.ttf Garamond
Garabd.ttf Garamond Bold
Garait.ttf Garamond Italic
Gothic.ttf Century Gothic
Gothicb.ttf Century Gothic Bold
Gothicbi.ttf Century Gothic Bold Italic
Gothici.ttf Century Gothic Italic
Mtcorsva.ttf Monotype Corsiva
Outlook.ttf MS Outlook
Wingdng2.ttf WingDings 2
Wingdng3.ttf WingDings 3
Visualui.ttf VisualUI
Mtextra.ttfMT Extra
Οι τελευταίες δύο γραμματοσειρές δεν εγκαθίστανται στο φάκελο Fonts.

Microsoft Office Publisher 2003

Επιπλέον, εάν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Publisher 2003 είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε σε μια συλλογή προγραμμάτων του Office, εγκαθίστανται τα ακόλουθα αρχεία στις βασικές γραμματοσειρές του Office:

ΑρχείοΌνομα γραμματοσειράς
Agencyb.ttfAgency FB Bold
Agencyr.ttfAgency FB
Alger.ttfAlgerian
Arlrdbd.ttfArial Rounded MT Bold
Baskvill.ttfBaskerville Old Face
Bauhs93.ttfBauhaus 93
Bell.ttfBell MT
Bellb.ttfBell MT Bold
Belli.ttfBell MT Italic
Bernhc.ttfBernard MT Condensed
Bod_b.ttfBodoni MT Bold
Bod_bi.ttfBodoni MT Bold Italic
Bod_blai.ttfBodoni MT Black Italic
Bod_blar.ttfBodoni MT Black
Bod_cb.ttfBodoni MT Condensed Bold
Bod_cbi.ttfBodoni MT Condensed Bold Italic
Bod_ci.ttfBodoni MT Condensed Italic
Bod_cr.ttfBodoni MT Condensed
Bod_i.ttfBodoni MT Italic
Bod_pstc.ttf Bodoni MT Poster Compressed
Bod_r.ttf Bodoni MT
Bradhitc.ttf Bradley Hand ITC
Britanic.ttfBritannic Bold
Brlnsb.ttfBerlin Sans FB Bold
Brlnsdb.ttfBerlin Sans FB Demi Bold
Brlnsr.ttfBerlin Sans FB
Broadw.ttfBroadway
Brushsci.ttfBrush Script MT Italic
Califb.ttfCalifornian FB Bold
Califi.ttfCalifornian FB Italic
Califr.ttfCalifornian FB
Calist.ttfCalisto MT
Calistb.ttfCalisto MT Bold
Calistbi.ttfCalisto MT Bold Italic
Calisti.ttfCalisto MT Italic
Castelar.ttfCastellar
Censcbk.ttfCentury Schoolbook
Centaur.ttfCentaur
Chiller.ttfChiller
Colonna.ttfColonna MT
Coopbl.ttfCooper Black
Coprgtb.ttfCopperplate Gothic Bold
Coprgtl.ttfCopperplate Gothic Light
Curlz___.ttfCurlz MT
Elephnt.ttfElephant
Elephnti.ttfElephant Italic
Engr.ttfEngravers MT
Erasbd.ttfEras Bold ITC
Erasdemi.ttfEras Demi ITC
Eraslght.ttfEras Light ITC
Erasmd.ttfEras Medium ITC
Felixti.ttfFelix Titling
Forte.ttfForte
Frabk.ttfFranklin Gothic Book
Frabkit.ttfFranklin Gothic Book Italic
Fradm.ttfFranklin Gothic Demi
Fradmcn.ttfFranklin Gothic Demi Cond
Fradmit.ttfFranklin Gothic Demi Italic
Frahv.ttfFranklin Gothic Heavy
Frahvit.ttfFranklin Gothic Heavy Italic
Framd.ttfFranklin Gothic Medium
Framdcn.ttfFranklin Gothic Medium Cond
Framdit.ttfFranklin Gothic Medium Italic
FreeScpt.ttf Freestyle Script
Frscript.ttfFrench Script MT
Gigi.ttfGigi
Gil_____.ttfGill Sans MT
Gilb____.ttfGill Sans MT Bold
Gilbi___.ttfGill Sans MT Bold Italic
Gilc____.ttfGill Sans MT Condensed
Gili____.ttfGill Sans MT Italic
Gillubcd.ttfGill Sans Ultra Bold Condensed
Gilsanub.ttfGill Sans Ultra Bold
Glecb.ttfGloucester MT Extra Condensed
Glsnecb.ttfGill Sans MT Ext Condensed Bold
Goudos.ttfGoudy Old Style
Goudosb.ttfGoudy Old Style Bold
Goudosi.ttfGoudy Old Style Italic
Goudysto.ttfGoudy Stout
Harlowsi.ttfHarlow Solid Italic
Harngton.ttfHarrington
Hatten.ttfHaettenschweiler
Htowert.ttfHigh Tower Text
Htowerti.ttfHigh Tower Text Italic
Imprisha.ttfImprint MT Shadow
Infroman.ttfInformal Roman
Itcblkad.ttfBlackadder ITC
Itcedscr.ttfEdwardian Script ITC
Itckrist.ttfKristen ITC
Jokerman.ttfJokerman
Juice___.ttfJuice ITC
Kunstler.ttfKunstler Script
Latinwd.ttfWide Latin
Lbrite.ttf Lucida Bright
Lbrited.ttf Lucida Bright Demibold
Lbritedi.ttf Lucida Bright Demibold Italic
Lbritei.ttf Lucida Bright Italic
Lcallig.ttf Lucida Calligraphy Italic
Lfax.ttfLucida Fax Regular
Lfaxd.ttfLucida Fax Demibold
Lfaxdi.ttfLucida Fax Demibold Italic
Lfaxi.ttfLucida Fax Italic
Lhandw.ttfLucida Handwriting Italic
Lsans.ttfLucida Sans Regular
Lsansd.ttfLucida Sans Demibold Roman
Lsansdi.ttfLucida Sans Demibold Italic
Lsansi.ttfLucida Sans Italic
Ltype.ttfLucida Sans Typewriter Regular
Ltypeb.ttfLucida Sans Typewriter Bold
Ltypebo.ttfLucida Sans Typewriter Bold Oblique
Ltypeo.ttfLucida Sans Typewriter Oblique
Magnetob.ttfMagneto Bold
Maian.ttfMaiandra GD
Maturasc.ttfMatura MT Script Capitals
Mistal.ttfMistral
Mod20.ttfModern No. 20
Niageng.ttfNiagara Engraved
Niagsol.ttfNiagara Solid
Ocraext.ttfOCR A Extended
Oldengl.ttfOld English Text MT
Onyx.ttfOnyx
Palscri.ttfPalace Script MT
Papyrus.ttfPapyrus
Parchm.ttfParchment
Per_____.ttfPerpetua
Perb____.ttfPerpetua Bold
Perbi___.ttfPerpetua Bold Italic
Peri____.ttfPerpetua Italic
Pertibd.ttfPerpetua Titling MT Bold
Pertili.ttfPerpetua Titling MT Light
Playbill.ttfPlaybill
Poorich.ttfPoor Richard
Pristina.ttfPristina
Rage.ttfRage Italic
Ravie.ttfRavie
Rocc____.ttfRockwell Condensed
Roccb___.ttfRockwell Condensed Bold
Rock.ttfRockwell
Rockb.ttfRockwell Bold
Rockbi.ttfRockwell Bold Italic
Rockeb.ttfRockwell Extra Bold
Rocki.ttfRockwell Italic
Schlbkb.ttfCentury Schoolbook Bold
Schlbkbi.ttfCentury Schoolbook Bold Italic
Schlbki.ttfCentury Schoolbook Italic
Scriptbl.ttfScript MT Bold
Showg.ttfShowcard Gothic
Snap___.ttfSnap ITC
Stencil.ttfStencil
Tcb_____.ttfTw Cen MT Bold
Tcbi____.ttfTw Cen MT Bold Italic
Tccb____.ttfTw Cen MT Condensed Bold
Tcceb.ttfTw Cen MT Condensed Extra Bold
Tccm____.ttfTw Cen MT Condensed
Tcm_____.ttfTw Cen MT
Tcmi____.ttfTw Cen MT Italic
Tempsitc.ttfTempus Sans ITC
Vineritc.ttfViner Hand ITC
Vivaldii.ttfVivaldi Italic
Vladimir.ttfVladimir Script

Microsoft Office XP

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές εγκαθίστανται με το Office XP:

ΑρχείοΌνομα γραμματοσειράς
Antquab.ttfBook Antiqua Bold
Antquabi.ttfBook Antiqua Bold Italic
Antquai.ttfBook Antiqua Italic
Arbli___.ttfArial Black Italic
Arial.ttfArial
Arialbd.ttfArial Bold
Arialbi.ttfArial Bold Italic
Ariali.ttfArial Italic
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Ariblk.ttfArial Black
Batang.ttfBatang
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Century.ttfCentury
Comic.ttfComic Sans MS
Comicbd.ttfComic Sans MS Bold
Cour.ttfCourier New
Courbd.ttfCourier New Bold
Courbi.ttfCourier New Bold Italic
Couri.ttfCourier New Italic
Estre.ttfEstrangelo Edessa
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic Bold
Gothicbi.ttfCentury Gothic Bold Italic
Gothici.ttfCentury Gothic Italic
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Latha.ttfLatha
Mangal.ttfMangal
Msmincho.ttfMS Mincho
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Mtextra.ttfMT Extra
Outlook.ttfMS Outlook
Pmingliu.ttfPMingLiU
Simsun.ttfSimSun
Sylfaen.ttfSylfaen
Symbol.ttfSymbol
Tahoma.ttfTahoma
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Times.ttfTimes New Roman
Timesbd.ttfTimes New Roman Bold
Timesbi.ttfTimes New Roman Bold Italic
Timesi.ttfTimes New Roman Italic
Trebuc.ttfTrebuchet MS
Trebucbd.ttfTrebuchet MS Bold
Trebucbi.ttfTrebuchet MS Bold Italic
Trebucit.ttfTrebuchet MS Italic
Verdana.ttfVerdana
Verdanab.ttfVerdana Bold
Verdanai.ttfVerdana Italic
Verdanaz.ttfVerdana Bold Italic
Visualui.ttf VisualUI
Wingding.ttfWingDings
Wingdng2.ttfWingdings 2
Wingdng3.ttfWingdings 3

Microsoft Office 2000

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές εγκαθίστανται με το Office 2000:

Σημείωση Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι γραμματοσειρές που εγκαθίστανται με τον Microsoft Internet Explorer 5.0. Ο Internet Explorer 5.0 εγκαθίσταται σε υπολογιστές που δεν διαθέτουν Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση.

ΑρχείοΌνομα γραμματοσειράς
Antquab.ttfBook Antiqua Bold
Antquabi.ttfBook Antiqua Bold Italic
Antquai.ttfBook Antiqua Italic
Arbli___.ttfArial Black Italic
Arial.ttfArial
Arialbd.ttfArial Bold
Arialbi.ttfArial Bold Italic
Ariali.ttfArial Italic
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Ariblk.ttfArial Black
Batang.ttfBatang
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Century.ttfCentury
Comic.ttfComic Sans MS
Comicbd.ttfComic Sans MS Bold
Cour.ttfCourier New
Courbd.ttfCourier New Bold
Courbi.ttfCourier New Bold Italic
Couri.ttfCourier New Italic
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic Bold
Gothicbi.ttfCentury Gothic Bold Italic
Gothici.ttfCentury Gothic Italic
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Mapsym.ttfMapSymbols
Msmincho.ttfMS Mincho
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Mtextra.ttfMT Extra
Outlook.ttfMS Outlook
Pmingliu.ttfPMingLiU
Simsun.ttfSimSun
Symbol.ttfSymbol
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Times.ttfTimes New Roman
Timesbd.ttfTimes New Roman Bold
Timesbi.ttfTimes New Roman Bold Italic
Timesi.ttfTimes New Roman Italic
Trebuc.ttfTrebuchet MS
Trebucbd.ttfTrebuchet MS Bold
Trebucbi.ttfTrebuchet MS Bold Italic
Trebucit.ttfTrebuchet MS Italic
Verdana.ttfVerdana
Verdanab.ttfVerdana Bold
Verdanai.ttfVerdana Italic
Verdanaz.ttfVerdana Bold Italic
Wingding.ttfWingDings
Wingdng2.ttfWingdings 2
Wingdng3.ttfWingdings 3

Microsoft Office 97

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές εγκαθίστανται με το Office 97:

Αρχείο Όνομα γραμματοσειράς
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Ariblk.ttfArial Black
Bookos.ttfBookman Old Style
bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Mapsym.ttfMapSymbols
Mtextra.ttfMT Extra
Mtsorts.ttfMonotype Sorts
Outlook.ttfMS Outlook
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Εάν αναζητάτε ελεύθερες γραμματοσειρές, γραμματοσειρές shareware ή εμπορικές γραμματοσειρές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για τίτλους ειδήσεων τυπογραφίας, επαφές και μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με περισσότερες από 600 τοποθεσίες που σχετίζονται με τα τυπογραφικά στοιχεία και την τυπογραφία (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837463 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 06:27:15 - Αναθεώρηση: 3.4

Microsoft Office 97 Standard Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition για Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB837463
Σχόλια