Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:867461
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Επομένως, τα σφάλματα που επιδιορθώνονται σε ένα service pack επιδιορθώνονται και στα επόμενα service pack. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το .NET Framework Service Pack 2 (SP2), πριν να εγκαταστήσετε το .NET Framework Service Pack 3 (SP3).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το .NET Framework εξυπηρέτησης πακέτα, κάντε κλικ στο παρακάτω αριθμούς άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
318836Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του .NET Framework
318785Εξακρίβωση της εγκατάστασης Service Pack στο .NET Framework
899619Δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των service pack του .NET Framework, εάν εγκαταστήσατε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-004 για πρώτη φορά
Περισσότερες πληροφορίες

.NET framework 1.0 Service Pack 3

318320Μήνυμα λάθους όταν υποβάλετε τη σελίδα .aspx με SmartNav στην περιοχή SSL
321562ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε ρόλους για τους χρήστες που ανήκουν σε πολλές ομάδες
322171ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Όταν κάνετε κλικ σε ένα μεγιστοποιημένο μενού παραθύρου παιδί MDI, συνεχόμενα εμφανίζεται το μενού
322173ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το συμβάν OnKeyUp δεν ενεργοποιείται για το στοιχείο ελέγχου WebBrowser
323683Ο έλεγχος ταυτότητας NTLM ισχύει σε κάθε κλήση
324479ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Απώλεια απομίμησης κατάστασης περιόδου λειτουργίας ASP.NET SQL Server στην ενότητα φόρτωσης
324488Φόρμες ελέγχου ταυτότητας και Προβολή κατάστασης αποτύχει κατά διαστήματα υπό μεγάλο φόρτο εργασίας
324547ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Έλεγχος των Windows που φιλοξενείται στον Microsoft Internet Explorer διαρροών χωρίς διαχείριση πόρων
325329ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μέθοδο Response.Redirect επιτρέπει newlines να είναι ενσωματωμένες στη διεύθυνση URL που μεταβιβάζεται σε αυτό
325663ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σχεδίαση δεν καλεί IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings για να ενημερώσετε το παράθυρο "Ιδιότητες"
325799ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Thread.CurrentPrincipal είναι NULL κατά τη χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης
326251Σύνθετα στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν ενεργοποιήσετε ξανά όταν η εστίαση είναι στο θυγατρικό στοιχείο ελέγχου
326403ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Δεν μπορεί να διαγράψει το αρχείο" μήνυμα λάθους όταν δημιουργήσετε εκ νέου μια λύση στο Visual Studio .NET 2002
327071ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατάλληλων χαρακτηριστικά στα σχήματα XML δεν σειριοποίηση σωστά
327132ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: PassportIdentity δεν απαιτεί ασφαλή PIN όταν ζητηθεί έλεγχος ταυτότητας με ενισχυμένη ασφάλεια
327256ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διαρροή μνήμης δικαιώματα αντικειμένων σε μια διαχειριζόμενη σωρού
327523Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν ιστοσελίδες χωρίς τα κατάλληλα δικαιώματα NTFS
327795ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ανάκτηση επανειλημμένα τους μετρητές επιδόσεων απομακρυσμένης ενδέχεται να αποτύχει με κατάστασης 1450
328267ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Aspnet_wp.exe ανακυκλώνεται εξαιτίας ενός αδιεξόδου ψευδής
328534ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Η \\MyComputer\MyShare\Web.config αρχείου XML δεν ήταν δυνατό να φορτωθεί" μήνυμα λάθους
328560ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Εξαίρεση έχει γίνει δημιουργήθηκε από τον προορισμό μιας κλήσης" μήνυμα λάθους κατά την αποσειριοποίηση δεδομένων που έχει την τιμή του Byte [0] σε μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε από το .NET Framework 1.0
329250ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ισχυρότερο διαπιστευτήρια για processModel ταυτότητα και sessionState
329519ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διαρροή μνήμης σε σηματοφορείς και συμβάντων
329658FIX: You receive a "System.OverFlowException" error message when you call a method of a Component Object Model (COM) DLL from a Visual C# .NET program or a Visual Basic .NET program
329905FIX: Your Windows application stops responding in the .NET Framework 1.0 on a Windows NT 4.0-based computer
329959FIX: Requests Current and Requests in Application Queue performance monitor counters added in ASP.NET
330065BUG: Incorrect results occur when a Web service returns an array of size 0
330469FIX: ASP.NET health monitoring does not work on servers that are running many processes
330965HttpWebRequest object does not use TLS 1.0 to send an Http request
331134FIX: When you change the number of copies to be printed, only one copy prints
810178FIX: Memory leak when throwing exceptions from nested exception blocks
810280FIX: After an AppDomain unload, the ASP.NET worker process uses 100 percent of the CPU
810328FIX: Hotfix 324735 causes ASPX pages to generate HTML that does not postback correctly on Pocket PC 2002
810852FIX: The validating event on the user control does not fire as expected
811672ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Ανεπίλυτη εξαίρεση" όταν εκτελείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το έγκυρο κώδικα C
811867ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Wsdl.exe ενδέχεται να δημιουργήσει ένα εσφαλμένο διακομιστή μεσολάβησης
812280ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κλάση EventLogEntry ενδέχεται διαρροών στο νήμα τοπικής καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής συμβάντων ID 4199 αποθήκευσης και συμβάντων
812399ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Η κατάσταση προβολή δεν είναι έγκυρη για αυτήν τη σελίδα και μπορεί να είναι κατεστραμμένο" όταν η κατάσταση προβολή περιέχει αντικείμενα τα οποία έχουν μεγάλη δεκαδικά ψηφία
812686ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατά την κλήση της μεθόδου Response.ClearHeaders σε ένα προσαρμοσμένο HTTPmodule, επιπλέον χαρακτήρες που προσαρτώνται στην έξοδο
812832Επεξεργασία αρχείων ρύθμισης παραμέτρων ASP.NET αγνοεί τις υποδείξεις βάσης κώδικα που εμφανίζονται στο αρχείο Machine.config
813031ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το συμβάν LostFocus ενεργοποιείται πριν το συμβάν GotFocus όταν πατάτε το πλήκτρο TAB για να αλλάξετε την εστίαση σε ένα σύνθετο πλαίσιο ελέγχου στο .NET Framework 1.0
813105ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Υλοποίηση .NET Framework IEnumConnections::Next προκαλεί την εφαρμογή-πελάτη να σταματήσει να ανταποκρίνεται
813350ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Κατηγορία δεν βρέθηκε" εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε μια νέα εφαρμογή του Visual Studio .NET σε ένα περιβάλλον side-by-side
813354ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εσάς ενδέχεται να παρατηρήσετε μια διαρροή μνήμης όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου DateTimePicker στο .NET Framework 1.0
813419ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας ίσως δεν χειρίζεται μια μη αναμενόμενη διεργασία τερματισμού σωστά
814206ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τηλεφωνική Server.Transfer παραλείπει την εκτέλεση προσαρμοσμένων φίλτρων HTTP
814687ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια κρίσιμη ενότητα ορφανών ενδέχεται να προκαλέσει τη διαδικασία εργασίας ASP.NET για να σταματήσει να ανταποκρίνεται
814863ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το αντικείμενο FontConverter GDI προκαλεί διαρροή μνήμης στο Visual Studio 2002
814970ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η KeyDown συμβάν ενός σύνθετου πλαισίου με απλό στυλ είναι προκάλεσε δύο φορές όταν πιέσετε το πλήκτρο PAGE UP, PAGE DOWN, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ του .NET Framework 1.0 Service Pack 2
815999FIX: "FileNotFound" error message when you run a managed application under high stress
816829FIX: When I/O thread processes a slow request, completions on named pipes between Inetinfo.exe and Aspnet_wp.exe are blocked
817618FIX: Managed memory increases over time when you perform asynchronous network calls
817723FIX: Menu items leak when added to a menu bar on a Windows form
817795BUG: The ToolTip component may cause a memory leak when it is added to an child MDI form in Visual Studio .NET
818058ASP.NET hotfix rollup
819450ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Περιοδικά "υποκείμενου σύνδεση έκλεισε" μήνυμα λάθους, όταν καλείτε μια υπηρεσία του Web από το ASP.NET
819692FIX: "Underlying connection was closed" exception on long running method calls
820746FIX: Some antivirus programs may cause Web applications to restart unexpectedly
821340FIX: ASP.NET client SCRIPT elements do not contain a Type attribute
821544FIX: The WSDL tool cannot generate a Web service proxy when the tool imports schema that includes multiple schema
821991FIX: IEHost causes additional traffic on port 80 for sites that are hosted on other ports
822875FIX: You notice an index out of bounds exception in the paint code of a Windows Forms DataGrid class when you compile an application
822923FIX: The Regex class and the Match class may not correctly find matches for a regular expression
823202FIX: Managed application that makes COM to COM+ calls may experience an access violation error
824286FIX: Managed applications may experience long delays when you suspend the .NET runtime
824381FIX: The build process stops responding when you build a Visual Basic .NET project in a large Web solution in Visual Studio .NET 2002
825031FIX: You may receive an "IndexOutOfRangeException" error message when you use the SHIFT+UP ARROW key combination in a DataGrid control in Visual Studio .NET 2002
825076The ASP.NET worker process stops responding because of a corrupted overlapped structure
825878FIX: A Web client may stop responding for a longer time period than the time period that is specified in the timeout property while calling a method of the Web service
826116ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εστίαση σε ένα αντικείμενο DataGrid δεν ανταποκρίνεται σωστά όταν πατάτε τα πλήκτρα CTRL + TAB για να αλλάξετε την εστίαση σε μια εφαρμογή .NET Framework 1.0
826915ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Marshal.ReleaseComObject δεν σωστά αποδέσμευση αντικειμένων που υλοποιεί τη διασύνδεση IDisposable
828219Η τιμή του χαρακτηριστικού maxconnection στο αρχείο Machine.config δεν εφαρμόζεται σε διακομιστές που υποστηρίζουν μόνο HTTP 1.0
828394Την έκδοση του προγράμματος διαχείρισης ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και η χρήση της CPU ενδέχεται να αυξηθεί σε 100 τοις εκατό στο .NET Framework 1.0
328811ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η απόδοση των συγχρονισμένων στατική μέθοδο είναι αργή στο .NET Framework 1.0
829393BUG: Εμφανίζεται μια εξαίρεση "E_INVALIDARG" τύπου 0x80070057 όταν ενεργοποιείται ένα αντικείμενο ServicedComponent
830462ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η εστίαση από το datagrid μετακινεί απροσδόκητα έξω από το πλέγμα στο Visual Studio .NET
831144ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σφάλμα διαίρεση με μηδέν στο .NET Framework 1.0
831382ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το ASP.NET επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος "NullReferenceException" όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση περιόδου λειτουργίας του SQL Server και να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα OutPutCaching
832183Το μήνυμα λάθους "Το ViewState δεν είναι έγκυρη για αυτήν τη σελίδα" δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος
833602Ένας τομέας εφαρμογής δεν είναι δυνατό να καταργήσει τη φόρτωση κατά την κλήση μιας υπηρεσίας Web μέσω SSL
834053ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "εφαρμογή διακομιστή δεν είναι διαθέσιμη" στο συμβάν Session_OnStart της εφαρμογής σας
834394ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων λαμβάνει μήνυμα λάθους μη έγκυρος δείκτης χειρισμού εξαίρεσης κατά την εκτέλεση AppVerifier σε ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το .NET Framework 1.0
837362ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "εκτός διεργασίας και περιόδου λειτουργίας SQL state δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την έκδοση του λειτουργικού Συστήματος" μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας της κατάστασης περιόδου λειτουργίας εκτός διαδικασίας με το .NET Framework 1.0 σε Windows Server 2003, Web Edition
838093ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μια διαρροή με τους δείκτες χειρισμού ασύγχρονης και τις υποδοχές διακομιστή παρουσιάζεται όταν η σύνδεση πέφτει σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το .NET Framework απομακρυσμένης πρόσβασης
838964ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εσάς παρουσιαστεί σφάλμα σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το Framework όργανα εταιρικής InvalidOperationException
839046FIX: A memory leak may occur when COM objects are passed as VARIANT in the Microsoft .NET Framework 1.0
For more information about previous .NET Framework 1.0 service packs, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
321884List of bigs fixed in Microsoft .NET Framework Service Pack 2
320011FIX: System.InvalidOperationException if you use XslTransform in multithreaded scenario
329097FIX: "Exception has been thrown by the target of an invocation" error message when you deserialize an empty TimeSpan class in a DataSet collection in a .NET Framework application
330311FIX: Slow performance when you use XmlValidatingReader
321542FIX: DataSet.WriteXML outputs a decimal number as scientific notation and causes a System.FormatException exception in subsequent DataSet.ReadXML calls
839588ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εμφανίζεται μια System.ArgumentOutOfRangeException κατά την κλήση της μεθόδου ανάγνωσης από μια κλάση XmlTextReader στο ASP.NET

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 867461 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:37:42 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe kbmt KB867461 KbMtel
Σχόλια