Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο συγχρονισμός ώρας ενδέχεται να μην επιτύχει κατά την προσπάθεια συγχρονισμού με ένα διακομιστή NTP χωρίς Windows στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να συγχρονίσετε τον υπολογιστή σας που βασίζεται στον Microsoft Windows Server 2003 με ένα διακομιστή πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protocol) ο οποίος δεν εκτελεί τα Microsoft Windows, ο συγχρονισμός ενδέχεται να αποτύχει. Όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα, ενδέχεται να καταγραφούν τα ακόλουθα συμβάντα στο αρχείο καταγραφής συστήματος:

Τύπος συμβάντος: Συμβάν πληροφοριών
Προέλευση: W32Time
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 38
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή: Η υπηρεσία παροχής ώρας NtpClient δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης ή λαμβάνει προς το παρόν μη έγκυρα δεδομένα ώρας από το Διεύθυνση_IP_διακομιστή_NTP. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο http://support.microsoft.com.

(Event Type: Information Event
Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 38
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: ComputerName
Description: The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from NTP_server_IP_Address. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.)


Τύπος συμβάντος: Προειδοποίηση
Προέλευση συμβάντος: W32Time
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 47
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή: Υπηρεσία παροχής χρόνου NtpClient: Δεν ελήφθη έγκυρη ανταπόκριση από τον ομότιμο Διεύθυνση_IP_διακομιστή_NTP που έχει ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο έπειτα από 8 προσπάθειες επικοινωνίας με αυτόν. Αυτός ο ομότιμος θα απορριφθεί ως προέλευση χρόνου και το NtpClient θα προσπαθήσει να εντοπίσει ένα νέο ομότιμο με αυτό το όνομα DNS. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο http://support.microsoft.com.

(Event Type: Warning
Event Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 47
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: ComputerName
Description: Time Provider NtpClient: No valid response has been received from manually configured peer NTP_server_IP_Address after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer with this DNS name. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.)


Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: W32Time
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 29
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή: Η υπηρεσία παροχής χρόνου NtpClient έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει ώρα από μία ή περισσότερες προελεύσεις χρόνου, ωστόσο αυτήν τη στιγμή δεν είναι προσπελάσιμη καμία από αυτές. Δεν θα γίνει καμία προσπάθεια επικοινωνίας με κάποια προέλευση χρόνου για 15 λεπτά. Ο NtpClient δεν έχει προέλευση ακριβούς ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο http://support.microsoft.com.

(Event Type: Error
Event Source: W32Time
Event Category: None
Event ID: 29
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: ComputerName
Description: The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.)

Αιτία
Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει όταν ο υπολογιστής σας αποστείλει αιτήσεις συγχρονισμού χρησιμοποιώντας συμμετρική ενεργό λειτουργία. Από προεπιλογή, οι ελεγκτές τομέα με Windows Server 2003 είναι ρυθμισμένοι ως διακομιστές ώρας και χρησιμοποιούν συμμετρική ενεργό λειτουργία για την αποστολή αιτήσεων συγχρονισμού. Ορισμένοι διακομιστές NTP οι οποίοι δεν εκτελούν τα Windows ανταποκρίνονται μόνο σε αιτήσεις που χρησιμοποιούν λειτουργία πελάτη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ρυθμίστε την "Υπηρεσία ώρας των Windows" (Windows Time) ώστε να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία πελάτη κατά το συγχρονισμό με το διακομιστή ώρας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές με τη σειρά που παρέχονται. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • w32tm /config /manualpeerlist:Διεύθυνση_IP_διακομιστή_NTP,0x8 /syncfromflags:MANUAL
  • net stop w32time
  • net start w32time
  • w32tm /resync
Περισσότερες πληροφορίες
Η κατάσταση λειτουργίας που χρησιμοποιεί η "Υπηρεσία ώρας των Windows" (Windows Time) για την αποστολή αιτήσεων ρυθμίζεται από το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
Εάν η τιμή της καταχώρησης "Ενεργοποιημένο" (Enabled) σε αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου είναι 1, η "Υπηρεσία ώρας των Windows" (Windows Time) χρησιμοποιεί συμμετρική ενεργό λειτουργία. Διαφορετικά, η "Υπηρεσία ώρας των Windows" (Windows Time) χρησιμοποιεί την κατάσταση λειτουργίας πελάτη.

Η ρύθμιση 0x8 που αναφέρεται στην εντολή της ενότητας "Resolution" ορίζει το Windows Time ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγράμματος-πελάτη.

Στις έγκυρες ρυθμίσεις για τη λειτουργία που χρησιμοποιούνται με το διακόπτη /manualpeerlist περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
 • 0x01 - χρήση ειδικού διαστήματος σταθμοσκόπησης SpecialInterval
 • 0x02 - UseAsFallbackOnly
 • 0x04 - αποστολή αίτησης ως λειτουργία SymmetricActive
 • 0x04 - αποστολή αίτησης ως λειτουργία SymmetricActive
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 875424 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/22/2006 01:57:00 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbtshoot kbprb KB875424
Σχόλια
html>l>dy>