Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων των συσκευών Bluetooth στο Windows XP Service Pack 2

Περίληψη
Για να εγκαταστήσετε μια συσκευή Bluetooth, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τη συνδέσετε. Το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης για πολλές συσκευές Bluetooth. Εάν τα Windows δεν αναγνωρίσουν μια συσκευή Bluetooth, μπορείτε παρόλα αυτά να τη χρησιμοποιήσετε μέσω της υποστήριξης λογισμικού γενικής χρήσης που περιλαμβάνουν τα Windows ή μέσω του προγράμματος οδήγησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Για να προσθέσετε μια συσκευή Bluetooth στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης συσκευής Bluetooth". Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης Bluetooth, χρησιμοποιήστε το στοιχείο "Συσκευές Bluetooth" του Πίνακα Ελέγχου.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ειδικό δίκτυο μεταξύ των συσκευών Bluetooth χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση προσωπικού δικτύου (PAN). Όταν χρησιμοποιείτε προσωπικό δίκτυο (PAN), ο υπολογιστής και οι άλλες συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν δίκτυο TCP/IP για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εάν έχετε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει δίκτυο μέσω τηλεφώνου, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή" για να κάνετε ασύρματη χρήση ενός εκτυπωτή Bluetooth. Τέλος, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ υπολογιστών ή συσκευών με δυνατότητα Bluetooth, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth. Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τις διαδικασίες για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων μιας συσκευής Bluetooth στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε έναν προσαρμογέα Bluetooth που δεν υποστηρίζεται στο Windows XP SP2, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του προσαρμογέα Bluetooth.

Για την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα Bluetooth που βρίσκεται στη λίστα των προσαρμογέων που υποστηρίζονται από το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) απαιτείται μόνο η σύνδεση της συσκευής. Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση παραμέτρων πριν κάνετε τη σύνδεση.

Όταν εγκαθιστάτε έναν προσαρμογέα Bluetooth που υποστηρίζεται από το Windows XP SP2, ο προσαρμογέας ενεργοποιείται μαζί με τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft:
 • Microsoft Bluetooth Enumerator
  Το στοιχείο αυτό απαριθμεί συσκευές και δυνατότητες Bluetooth.
 • Bluetooth Device (Personal Area Network)
  Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει συνδέσεις προσωπικού δικτύου (Personal Area Network, PAN) μεταξύ συσκευών.
 • Bluetooth Device (RFCOMM Protocol Transport Driver Interface [TDI])
  Αυτό το στοιχείο υποστηρίζει δίκτυο μέσω τηλεφώνου (DUN). Υποστηρίζει επίσης άλλους τύπους συνδέσεων μεταξύ συσκευών.
 • Bluetooth Support Service (BthServ)
  Αυτή η υπηρεσία συντηρεί και ενημερώνει τις πληροφορίες ζεύξης συσκευών. Εκτελεί επίσης άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τις δυνατότητες Bluetooth.
Αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη Διαχείριση Συσκευών μετά την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα Bluetooth. Εγκαθίστανται επίσης διάφορα άλλα προγράμματα οδήγησης και στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες

Υποστήριξη ασύρματων συσκευών Bluetooth

Αν συνδέσετε στον υπολογιστή σας έναν προσαρμογέα Bluetooth που δεν αναγνωρίζεται από τα Windows, το Windows XP SP2 μπορεί να παράσχει υποστήριξη λογισμικού γενικής χρήσης. Αν αντιμετωπίσετε διάφορα ζητήματα με την υποστήριξη λογισμικού γενικής χρήσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή που συνόδευε τον προσαρμογέα Bluetooth.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης ασύρματων συσκευών Bluetooth που περιλαμβάνονται στο Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
841803 Λίστα των προγραμμάτων οδήγησης ασύρματων συσκευών Bluetooth που περιλαμβάνονται στο Windows XP Service Pack 2
Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση παραμέτρων και συσκευές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "Συσκευές Bluetooth" του Πίνακα Ελέγχου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Bluetooth. Χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Συσκευές Bluetooth" μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:
 • Προσθήκη ή κατάργηση μιας συσκευής.
 • Προβολή των ιδιοτήτων μιας συσκευής.
 • Αλλαγή των επιλογών Bluetooth.
 • Προσθήκη θύρας COM.
Στο παράθυρο διαλόγου "Συσκευές Bluetooth", η καρτέλα Συσκευές (Devices) εμφανίζει όλες τις συσκευές που είναι ρυθμισμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Συσκευές (Devices), μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια συσκευή ή να προβάλετε τις ιδιότητές της.

Επιστροφή στην αρχή

Ιδιότητες συσκευών

Όταν προβάλετε τις ιδιότητες μιας συσκευής Bluetooth, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Τον τύπο της συσκευής
 • Τη διεύθυνση υλικού του προσαρμογέα Bluetooth
 • Την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας σύνδεσης
 • Πληροφορίες για τη χρήση ή όχι κωδικού για τη ζεύξη με τη συσκευή
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα που χρησιμοποιούν τα Windows για τη συσκευή. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει επίσης το όνομα που χρησιμοποιείται από τον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων Bluetooth" και τη δυνατότητα "Προσθήκη μόντεμ".

Η καρτέλα Υπηρεσίες (Services) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η συσκευή. Για παράδειγμα, όταν συνδεθεί στον υπολογιστή σας ένα τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth ή μια συσκευή PDA (Personal Digital Assistant), αυτή η καρτέλα ενδέχεται να εμφανίσει τις θύρες COM που είναι διαθέσιμες για συγχρονισμό. Η καρτέλα αυτή ενδέχεται επίσης να εμφανίσει τις συνδέσεις δικτύου Internet μέσω τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιστροφή στην αρχή

Επιλογές

Η καρτέλα Επιλογές (Options) του παραθύρου διαλόγου "Συσκευές Bluetooth" παρέχει επιλογές για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι συσκευές εντοπίζουν και συνδέονται με τον υπολογιστή σας. Η κυριότερη είναι η επιλογή Ενεργοποίηση εντοπισμού (Turn discovery on). Η επιλογή αυτή επιτρέπει στις συσκευές να εντοπίζουν τον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε.

Μεταξύ των υπόλοιπων επιλογών αυτής της καρτέλας είναι οι εξής:
 • Να επιτρέπεται σε συσκευές Bluetooth να συνδεθούν σε αυτόν τον υπολογιστή
  Αυτό το πλαίσιο ελέγχου ελέγχει τη δυνατότητα σύνδεσης οποιασδήποτε συσκευής με τον υπολογιστή σας. Εάν δεν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης καμίας συσκευής με τον υπολογιστή σας.
 • Να ειδοποιούμαι όταν μια νέα συσκευή Bluetooth προσπαθεί να συνδεθεί
  Η επιλογή αυτή ελέγχει αν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που μια συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί στον υπολογιστή σας. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, δεν θα λαμβάνετε καμία ειδοποίηση.
Άλλες επιλογές στην καρτέλα Επιλογές (Options) σάς επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το εικονίδιο Bluetooth στην περιοχή ειδοποιήσεων και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Επιστροφή στην αρχή
Εντοπισμός
Συνήθως, οι υπολογιστές με δυνατότητα Bluetooth εντοπίζουν τις συσκευές Bluetooth. Επομένως, χρειάζεται μόνο να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση εντοπισμού (Turn discovery on) όταν ο υπολογιστή σας ενεργεί ως συσκευή. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με άλλον υπολογιστή μέσω προσωπικού δικτύου (PAN). Όταν οι υπολογιστές συνδέονται μέσω προσωπικού δικτύου (PAN), ένας από αυτούς πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα εντοπισμού.

Από προεπιλογή, η δυνατότητα εντοπισμού δεν είναι ενεργοποιημένη στο Windows XP SP2, επειδή μια συσκευή Bluetooth που μπορεί να εντοπιστεί μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλής από μια συσκευή που δεν μπορεί να εντοπιστεί. Συνιστάται να μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση εντοπισμού (Turn discovery on) εκτός αν θέλετε να εντοπιστεί ο υπολογιστής από άλλη συσκευή Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, ο "Οδηγός προσθήκης συσκευών" απενεργοποιεί τη δυνατότητα εντοπισμού αυτόματα.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη θύρας COM

Μπορείτε να προσθέσετε μια θύρα εισόδου που να δέχεται τη σύνδεση από μια συσκευή Bluetooth ή μπορείτε να προσθέσετε μια θύρα εξόδου που να πραγματοποιεί σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth. Για να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας θύρα COM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων θύρας της Διαχείρισης Συσκευών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της θύρας COM.

  Για να βρείτε τη σωστή ταχύτητα δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση.
 2. Ορίστε για θύρα COM του προγράμματος τον αριθμό θύρας που καθορίζεται στη τελευταία σελίδα του "Οδηγού προσθήκης συσκευής Bluetooth".

  Αυτός ο αριθμός θύρας βρίσκεται επίσης στην καρτέλα Θύρες COM (COM Ports) του παραθύρου διαλόγου "Συσκευές Bluetooth".
Οι συσκευές Bluetooth που χρησιμοποιούν θύρα COM απαιτούν ειδικά προγράμματα στον υπολογιστή σας. Τα προγράμματα αυτά συνήθως παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε αυτά τα προγράμματα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας να χρησιμοποιεί μια θύρα COM, ακολουθήστε τις οδηγίες της τεκμηρίωσης του προγράμματος.

Επιστροφή στην αρχή

Υλικό

Η καρτέλα Υλικό (Hardware) του παραθύρου διαλόγου "Συσκευές Bluetooth" παραθέτει τις συσκευές Bluetooth που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Είναι η ίδια λίστα που εμφανίζεται στην κατηγορία των ασύρματων συσκευών Bluetooth της Διαχείρισης Συσκευών. Εάν επιλέξετε μια συσκευή από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties), θα δείτε τις ίδιες ιδιότητες συσκευής που εμφανίζονται στη Διαχείριση Συσκευών.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη συσκευής

Όταν προσθέτετε μια συσκευή Bluetooth στον υπολογιστή σας, γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών διεύθυνσης. Μερικές φορές γίνεται επίσης ανταλλαγή κωδικών πρόσβασης. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως ζεύξη ή σύνδεση των δύο συσκευών. Όταν προσθέτετε μια συσκευή, για μία από τις συσκευές πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού. Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της δυνατότητας εντοπισμού, ενώ άλλες εντοπίζονται πάντα. Για παράδειγμα, ορισμένες συσκευές ποντικιών εντοπίζονται πάντα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Bluetooth για να συνδέσετε δύο υπολογιστές, ο υπολογιστής που προστίθεται ως συσκευή πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα εντοπισμού του. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εντοπισμού χρησιμοποιώντας την καρτέλα Επιλογές (Options) του παραθύρου διαλόγου "Συσκευές Bluetooth".

Επιστροφή στην αρχή

Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσετε στον υπολογιστή

Για να προσθέσετε μια συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή σας:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε bthprops.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Bluetooth (Bluetooth Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 3. Στον "Οδηγό προσθήκης συσκευής Bluetooth", κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη και έτοιμη (My device is set up and ready to be found) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) μέχρι να επιλέξετε το πλαίσιο Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη και έτοιμη (My device is set up and ready to be found). Μια συσκευή με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα εντοπισμού δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί κατά την αναζήτηση.

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), ο υπολογιστής σας αναζητά όλες τις συσκευές που μπορούν να εντοπιστούν εντός της εμβέλειάς του. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, οι συσκευές εμφανίζονται στον οδηγό.
 4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Αφού επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε, μπορείτε να εισαγάγετε έναν κωδικό για τη συσκευή. Ο κωδικός χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πρόσβασης σε μια συσκευή. Χρησιμοποιώντας έναν κωδικό μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια της σύνδεσής σας. Ωστόσο, η συσκευή που προσθέτετε ενδέχεται να μην απαιτεί κωδικό.
Όταν εισαγάγετε τον κωδικό, ο υπολογιστής σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί με τη συσκευή για να τον επαληθεύσει. Όταν συνδέεστε με κάποιον άλλον υπολογιστή, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι οι υπολογιστές προσπαθούν να συνδεθούν.

Επιστροφή στην αρχή

Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσετε στη συσκευή

Όταν ολοκληρώσετε τα απαραίτητα βήματα στον υπολογιστή σας, εισαγάγετε τον κωδικό στη συσκευή Bluetooth. Εάν η συσκευή είναι ένας άλλος υπολογιστής, ο υπολογιστής αυτός εμφανίζει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι υποβάλετε αίτηση για σύνδεση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή που προσθέτετε ως συσκευή Bluetooth:
 1. Κάντε κλικ στο μήνυμα που δηλώνει ότι υποβάλετε αίτηση για σύνδεση.

  Θα ξεκινήσει ο "Οδηγός προσθήκης συσκευής Bluetooth" ο οποίος παρέχει ένα πεδίο για την εισαγωγή του κωδικού.
 2. Εισαγάγετε τον κωδικό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αυτόματη δημιουργία ενός κωδικού.
Μόλις γίνει επαλήθευση του κωδικού, η σύνδεση ολοκληρώνεται. Η συσκευή είναι τώρα ορατή στον υπολογιστή σας. Εάν η συσκευή είναι ένας άλλος υπολογιστής, το όνομά του είναι ορατό στον πρώτο υπολογιστή.

Στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού προσθήκης συσκευής Bluetooth", μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εντοπισμού του υπολογιστή που προσθέτετε ως συσκευή. Από προεπιλογή, το στοιχείο απενεργοποίησης της δυνατότητας εντοπισμού είναι επιλεγμένο, ώστε ο υπολογιστής να μην εντοπίζεται πάντα.

Επιστροφή στην αρχή

Μετά την προσθήκη της συσκευής

Μετά την προσθήκη μιας συσκευής, η συσκευή εμφανίζεται στη λίστα "Συσκευές Bluetooth". Μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες της συσκευής για να εξετάσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται, να αλλάξετε το όνομα της συσκευής ή να συλλέξετε άλλες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε συνδέσεις.

Επιστροφή στην αρχή

Σύνδεση προσωπικού δικτύου (Personal Area Network)

Το προσωπικό δίκτυο (PAN) παρέχει ένα δίκτυο ειδικού τύπου μεταξύ συσκευών Bluetooth. Για να δημιουργηθεί ένα προσωπικό δίκτυο (PAN), όλες οι συσκευές που θέλετε να συνδέσετε πρέπει να υποστηρίζουν το προσωπικό δίκτυο (PAN). Για να συνδέσετε ένα προσωπικό δίκτυο (PAN), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε ένα προσωπικό δίκτυο (Join a Personal Area Network) από το μενού της γραμμής εργασιών Bluetooth.
 • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση δικτύου Bluetooth (Bluetooth Network Connection) του στοιχείου "Συνδέσεις δικτύου" του Πίνακα Ελέγχου.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συσκευών δικτύου Bluetooth (View Bluetooth network devices) στο παράθυρο Εργασίες δικτύου (Network Tasks) του στοιχείου "Συνδέσεις δικτύου".
Καθεμία από αυτές τις μεθόδους ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συσκευές προσωπικού δικτύου (PAN) Bluetooth (Bluetooth Personal Area Network Devices). Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει μια λίστα με τις συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να καταργήσετε συσκευές από αυτήν τη λίστα χρησιμοποιώντας τις επιλογές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Για να κάνετε μια σύνδεση, κάντε κλικ στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect). Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, υπάρχει δίκτυο TCP/IP μεταξύ του υπολογιστή σας και της άλλης συσκευής. (Αν κάνετε κλικ σε μια συσκευή με την οποία έχετε συνδεθεί ήδη, το κουμπί Σύνδεση (Connect) μετατρέπεται στο κουμπί Αποσύνδεση (Disconnect).)

Σημείωση Όταν και οι δύο συσκευές PAN μιας σύνδεσης είναι υπολογιστές με Windows XP, πρόκειται για σύνδεση "από σημείο σε σημείο" (point-to-point) και δεν έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έναν από τους υπολογιστές ως δρομολογητή σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) ή στο Internet. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης δικτύου (NAP).

Τα Windows χρησιμοποιούν τη δυνατότητα APIPA (Automatic Private IP Addressing) για να αντιστοιχίσουν διευθύνσεις στους υπολογιστές ενός ειδικού δικτύου. Όταν χρησιμοποιείται η δυνατότητα APIPA, δεν χρειάζεται το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Για να προβάλετε τη διεύθυνση APIPA, πληκτρολογήστε ipconfig στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Τα δεδομένα εξόδου που λαμβάνετε είναι παρόμοια με τα ακόλουθα:
Σύνδεση δικτύου Bluetooth για προσαρμογέα Ethernet (Ethernet adapter Bluetooth Network Connection):    Επίθημα DNS για σύνδεση (Connection-specific DNS Suffix). :    Διεύθυνση IP αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων (Autoconfiguration IP Address). . . : 169.254.143.66    Μάσκα υποδικτύου (Subnet Mask). . . . . . . . . . . : 255.255.0.0    Προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway). . . . . . . . . :
Η καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Κατάσταση (Status) εμφανίζει την ταχύτητα σύνδεσης και τις πληροφορίες μετάδοσης πακέτου για τη σύνδεση. Η καρτέλα Υποστήριξη (Support) είναι η ίδια με αυτήν των άλλων συνδέσεων δικτύου. Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Υποστήριξη (Support), μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες της διεύθυνσης IP, να λάβετε πληροφορίες που αφορούν τη σύνδεση ή να επιδιορθώσετε τη σύνδεση.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη μόντεμ

Στο Windows XP SP2, μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή Bluetooth η οποία υποστηρίζει δίκτυο μέσω τηλεφώνου ως μόντεμ. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε telephon.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Μόντεμ (Modems), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή συσκευής Bluetooth (Select Bluetooth Device).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε μια συσκευή Bluetooth που θα χρησιμοποιηθεί ως μόντεμ.
Αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows ώστε να εντοπίζουν συσκευές μόντεμ όταν είναι συνδεδεμένος ένας προσαρμογέας Bluetooth, τα Windows ανοίγουν αυτόματα το παράθυρο Επιλογή συσκευής Bluetooth (Select Bluetooth Device) μόλις εντοπίσουν μια συσκευή Bluetooth η οποία υποστηρίζει δίκτυο μέσω τηλεφώνου.

Αφού επιλέξετε μια συσκευή, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής χρησιμοποιώντας το εργαλείο Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ (Phone and Modem Options). Για να συνδεθείτε στο Internet, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα σύνδεση στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου".

Επιστροφή στην αρχή

Σημειώσεις για την υποστήριξη μόντεμ

 • Τα Windows XP δημιουργούν αυτόματα έναν κωδικό για τη σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό ή να εισαγάγετε ένα δικό σας. Οι κωδικοί μπορούν να έχουν έως 16 χαρακτήρες. Ο κωδικός πρέπει να εισαχθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα να αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας.
 • Ορισμένα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ήδη κωδικό. Εάν το κινητό σας διαθέτει κωδικό, εισαγάγετε τον κωδικό στον "Οδηγό σύνδεσης Bluetooth".
 • Η τεχνολογία Bluetooth δεν αποτελεί ασφαλή ασύρματη τεχνολογία. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλες συσκευές ή υπολογιστές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
 • Εάν το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το δίκτυο μέσω τηλεφώνου, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσθήκης υλικού". Για να εγκαταστήσετε το τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Συσκευές Bluetooth (Bluetooth Devices).
 • Όταν ένα κινητό τηλέφωνο συνδεθεί ως μόντεμ, εμφανίζεται στη Διαχείριση Συσκευών ως μόντεμ.
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη εκτυπωτή

Το Windows XP SP2 υποστηρίζει εκτυπωτές με δυνατότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή" για να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες του εκτυπωτή. Για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή", κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή (Add a printer).

Όταν επιλέξετε το στοιχείο Εκτυπωτής Bluetooth (Bluetooth printer) στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή", ο υπολογιστής σας θα αναζητήσει εκτυπωτές Bluetooth. Όταν ο υπολογιστής εντοπίσει έναν εκτυπωτή, μπορείτε να τον επιλέξετε για εγκατάσταση. Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης του εκτυπωτή, όπως θα κάνατε για οποιονδήποτε άλλο τύπο εκτυπωτή.

Μόλις εγκατασταθεί ο εκτυπωτής, η θύρα του εκτυπωτή εμφανίζεται ως θύρα εικονικού εκτυπωτή Bluetooth στην καρτέλα Θύρες (Ports) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) του εκτυπωτή.

Επιστροφή στην αρχή

Μεταφορά αρχείου

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα αρχείο κάθε φορά μεταξύ του υπολογιστή σας και μιας άλλης συσκευής Bluetooth, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων μέσω Bluetooth". Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του υπολογιστή σας και ενός κινητού τηλεφώνου ή μιας συσκευής PDA. Μπορείτε ακόμα να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ δύο υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα Bluetooth.

Επιστροφή στην αρχή

Αποστολή αρχείου

Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\system32\fsquirt.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη σελίδα Θέλετε να στείλετε ή να λάβετε ένα αρχείο; (Do you want to send or receive a file?) του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων μέσω Bluetooth", κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ενός αρχείου (Send a file) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Επιλέξτε πού θέλετε να στείλετε το αρχείο (Select where you want to send the file), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), κάντε κλικ στον υπολογιστή ή τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Η επιλογή Με χρήση κωδικού (Use a passkey) δεν είναι διαθέσιμη όταν η σύνδεσή σας με την άλλη συσκευή χρησιμοποιεί ήδη κωδικό.
 4. Στη σελίδα Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε (Select the file you want to send), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.

  Σημείωση Μπορείτε να στείλετε μόνο ένα αρχείο τη φορά. Μην κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) μέχρι να ορίσετε τη συσκευή που θα λάβει το αρχείο. Εάν η συσκευή δεν είναι έτοιμη να λάβει το αρχείο, η μεταφορά θα αποτύχει.
 5. Όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή είναι έτοιμη να λάβει το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
Επιστροφή στην αρχή

Λήψη αρχείου

Για να λάβετε ένα αρχείο από άλλον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\system32\fsquirt.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων μέσω Bluetooth", κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη ενός αρχείου (Receive a file) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Λαμβάνετε το μήνυμα "Τα Windows αναμένουν τη λήψη του αρχείου".
 3. Στον υπολογιστή-αποστολέα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να ξεκινήσετε τη μεταφορά.

  Σημείωση Κατά τη μεταφορά, εμφανίζεται μια γραμμή προόδου στον υπολογιστή-αποστολέα. Όταν μεταφέρετε ένα αρχείο σε υπολογιστή με Windows XP, εμφανίζεται επίσης μια γραμμή προόδου στον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων μέσω Bluetooth".
 4. Στη σελίδα Αποθήκευση του ληφθέντος αρχείου (Save the received file), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
Επιστροφή στην αρχή
stack windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883259 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2013 13:00:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbhowto kbprb kberrmsg kbconsumer kbdriver kbconnectivity kbmaintenance kbperformance kbconfig kbinfo KB883259
Σχόλια