Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή αντιμετωπίζετε μεγάλη καθυστέρηση σε έναν ελεγκτή τομέα ή σε έναν υπολογιστή-μέλος που εκτελεί Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα σε έναν ελεγκτή τομέα ή σε έναν υπολογιστή-μέλος που εκτελεί Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003:
 • Το ακόλουθο μήνυμα λάθους καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος:

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: Διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας
  Κατηγορία συμβάντος: Καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 7000
  Χρήστης: Δ/Υ (N/A)
  Περιγραφή: Η υπηρεσία Όνομα υπηρεσίας απέτυχε εξαιτίας του ακόλουθου σφάλματος:
  Η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στην αίτηση έναρξης ή ελέγχου μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

  (Event Type: Error
  Event Source: Service Control Manager
  Event Category: None
  Event ID: 7000
  User: N/A
  Description: The Service Name service failed to start due to the following error:
  The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.)

  Σημείωση Σε αυτό το μήνυμα λάθους, Όνομα υπηρεσίας είναι μια από τις υπηρεσίες που παρατίθενται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
 • Το ακόλουθο μήνυμα λάθους καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος:

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: Kerberos
  Κατηγορία συμβάντος: Καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 7
  Χρήστης: Δ/Υ
  Περιγραφή: Το υποσύστημα του Kerberos παρουσίασε αποτυχία επαλήθευση του PAC. Αυτό υποδεικνύει ότι το PAC του υπολογιστή-πελάτη <όνομα υπολογιστή> στην περιοχή <όνομα τομέα DNS AD> έχει ένα PAC το οποίο απέτυχε να επαληθευτεί ή να τροποποιηθεί. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.
  Δεδομένα: 0000: c0000192

  (Event Type: Error
  Event Source: Kerberos
  Event Category: None
  Event ID: 7
  User: N/A
  Description: The Kerberos subsystem encountered a PAC verification failure. This indicates that the PAC from the client <computer name> in realm <AD DNS domain name> had a PAC which failed to verify or was modified. Contact your system administrator.
  Data: 0000: c0000192)

 • Μετά την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Σύνδεση (Log on), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  lsass.exe - Σφάλμα συστήματος.
  Το αντικείμενο δεν βρέθηκε.

  (lsass.exe - System Error
  Object Name not found.)
  Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK του παραθύρου διαλόγου Σύνδεση (Log on), ο υπολογιστής ενδέχεται να κάνει επανεκκίνηση.
 • Ο υπολογιστής εκτελεί αυτόματη επανεκκίνηση πριν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση (Log on).
 • Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, αντιμετωπίζετε μεγάλη καθυστέρηση πριν από την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Σύνδεση (Log on). Κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό τομέα, δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή αντιμετωπίζετε μεγάλη καθυστέρηση. Επίσης, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγάλη καθυστέρηση κατά την προσπάθειά σας να μετακινηθείτε στη λίστα τομέων του παραθύρου διαλόγου Σύνδεση (Log on).
 • Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP ή Windows Server 2003, λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι το υλικό του υπολογιστή έχει αλλάξει σημαντικά μετά την τελευταία ενεργοποίηση. Αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται επίσης να υποδηλώνει ότι χρειάζεται επανενεργοποίηση.
 • Κατά την εκκίνηση της "Διαχείρισης συσκευών" (Device Manager), δεν εμφανίζονται συσκευές στη λίστα υλικού. Δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα λάθους. Εάν κάνετε κλικ στη Διαχείριση συσκευών (Device Manager) του συμπληρωματικού προγράμματος "Διαχείριση υπολογιστή" (Computer Management), το παράθυρο αποτελεσμάτων παραμένει κενό.
 • Γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση (Log on). Ωστόσο, ο δείκτης αναμονής δεν αλλάζει. Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται στη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+DEL.
 • Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή και την εμφάνιση του τμήματος Εφαρμογή των ρυθμίσεων του υπολογιστή (Applying Computer Settings) της διαδικασίας εκκίνησης, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  lsass.exe - Σφάλμα συστήματος.
  Το όνομα του αντικειμένου υπάρχει ήδη.

  (lsass.exe - System Error
  Object Name already exists.)
  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Στη συνέχεια, ο υπολογιστής αναφέρει ότι δεν στάθηκε δυνατή η εκκίνηση μιας υπηρεσίας. Εάν ο υπολογιστής είναι ελεγκτής τομέα, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως πριν. Σε ορισμένα εργαλεία, όπως το Dcdiag.exe, ενδέχεται να εμφανιστούν πρόσθετα μηνύματα λάθους.
 • Εάν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε μια υπηρεσία με μη αυτόματο τρόπο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους και, στη συνέχεια, θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή:
  lsass.exe - Σφάλμα συστήματος.
  Το όνομα του αντικειμένου υπάρχει ήδη.

  (lsass.exe - System Error
  Object Name already exists.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που εκτελούνται στη διαδικασία Lsass.exe ή στη διαδικασία Services.exe δεν είναι πλέον ρυθμισμένες να εκτελούνται ως διαδικασίες κοινόχρηστης υπηρεσίας. Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες που εκτελούνται σε αυτές τις διαδικασίες ρυθμίζονται έτσι ώστε να εκτελούνται ως διαδικασίες κοινόχρηστων υπηρεσιών.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Εάν δεν συνδεθείτε με επιτυχία μετά την πρώτη εμφάνιση του ζητήματος, πιέστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί η σελίδα επιλογής του λειτουργικού συστήματος ή πριν από την εκκίνηση των Windows στον υπολογιστή. Επιλέξτε τη δυνατότητα Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration).

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να συνδεθείτε στον υπολογιστή και να εκτελέσετε το Sc.exe.

Windows 2000 και Windows XP
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί η σελίδα λογότυπου των Windows.
 3. Πιέστε το πλήκτρο F8 για να επιλέξετε το στοιχείο Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (Advanced Startup Options) όταν εμφανιστεί η σελίδα επιλογής του λειτουργικού συστήματος.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε τη δυνατότητα Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safe Mode with Command Prompt) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Windows Server 2003
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί η σελίδα λογότυπου των Windows.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε τη δυνατότητα Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safe Mode with Command Prompt) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Sc.exe για να προσδιορίσετε την υπηρεσία με την εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Το Sc.exe περιλαμβάνεται στα Windows XP και στον Windows Server 2003. Το Sc.exe είναι επίσης διαθέσιμο στο Windows 2000 Server resource kit.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά από την πληκτρολόγηση κάθε εντολής:
  • Sc query HTTPFilter
  • Sc query KDC
  • Sc query Netlogon
  • Sc query NTLMssp
  • Sc query PolicyAgent
  • Sc query ProtectedStorage
  • Sc query SamSs
  • Sc query Eventlog
  • Sc query PlugPlay
Η τιμή TYPE πρέπει να είναι 20 WIN32_SHARE_PROCESS για να ρυθμιστούν σωστά οι υπηρεσίες που παρατίθενται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες". Αυτή η τιμή ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών ώστε να εκτελούνται σε διαδικασίες κοινόχρηστων υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε SC query Netlogon, θα λάβετε αποτέλεσμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
C:\>sc query NetlogonSERVICE_NAME: Netlogon    TYPE        : 20 WIN32_SHARE_PROCESS    STATE       : 4 RUNNING                (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)    WIN32_EXIT_CODE  : 0 (0x0)    SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)    CHECKPOINT     : 0x0    WAIT_HINT     : 0x0
Σημείωση Η τιμή TYPE για τις υπηρεσίες που έχουν ρυθμιστεί να εκτελούνται σε ξεχωριστές διαδικασίες μνήμης είναι 10 WIN32_OWN_PROCESS.

Αφού προσδιορίσετε τις υπηρεσίες με την εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αλλάξετε την τιμή TYPE:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε sc config Όνομα υπηρεσίας type= share και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Στο βήμα αυτό, το στοιχείο Όνομα υπηρεσίας είναι μια από τις υπηρεσίες που παρατίθενται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
 3. Επαναλάβετε το βήμα 1 για κάθε υπηρεσία με εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων.

  Σημείωση Ακόμα και αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση ενεργοποίησης πριν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να κάνετε επανενεργοποίηση του αντιγράφου των Windows που διαθέτετε.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ακόλουθη υπηρεσία εκτελείται ως μέρος της διαδικασίας Lsass.exe, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά:
 • HTTPFilter (HTTP SSL)
 • KDCSVC (Κέντρο διανομής κλειδιών Kerberos)
 • Netlogon (Net Logon)
 • NTLMssp (NTLM Security Support Provider)
 • PolicyAgent (IPSEC Services)
 • ProtectedStorage (Protected Storage)
 • SamSs (Διαχείριση λογαριασμών ασφαλείας)
 • Eventlog (Event Log)
 • Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία (Plug and Play)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883268 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/23/2006 12:35:00 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbtshoot kblogin kbperformance kbserver kbservice kbsyssettings kbclient kbevent KB883268
Σχόλια