Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εναλλαγής των εκδόσεων 32-bit του ASP.NET 1.1 και της έκδοσης 64-bit του ASP.NET 2.0 σε μια έκδοση 64-bit των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο ασχολείται με τον τρόπο εναλλαγής της έκδοσης 32-bit του Microsoft ASP.NET 1.1 και των εκδόσεων 32-bit και 64-bit του ASP.NET 2.0 σε μια έκδοση 64-bit των Microsoft Windows.

Κατά την εγκατάσταση και των δύο εκδόσεων του ASP.NET, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα λάθους στην περίπτωση που δεν εκτελέσετε βήματα για την ενεργοποίηση κάθε περιβάλλοντος ASP.NET ώστε να εκτελείται στις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0. Για παράδειγμα, όταν το ASP.NET δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους από μια ιστοσελίδα:
Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη

(Service Unavailable)
Μηνύματα λάθους παρόμοια με τα παρακάτω ενδέχεται να καταγραφούν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών:

Αναγνωριστικό συμβάντος: 2268
Αναγνωριστικό ανεπεξέργαστου συμβάντος: 2268
Δεύτερος αριθμός: : 3746
Προέλευση: W3SVC-WP
Κατηγορία: Καμία
Τύπος : Σφάλμα
Υπολογιστής : όνομα_διακομιστή
Περιγραφή:
Δεν είναι δυνατό να φορτωθούν όλα τα φίλτρα ISAPI για τοποθεσία/υπηρεσία. Επομένως, η εκκίνηση ματαιώθηκε.

(Event ID: 2268
Raw Event ID : 2268
Record Nr. : 3746
Source: W3SVC-WP
Category: None
Type : Error
Machine : servername
Description:
Could not load all ISAPI filters for site/service. Therefore startup aborted.)

Αναγνωριστικό συμβάντος: 2274
Αναγνωριστικό ανεπεξέργαστου συμβάντος: 2274
Δεύτερος αριθμός: 3745
Προέλευση: W3SVC-WP
Κατηγορία: Καμία
Τύπος : Σφάλμα
Υπολογιστής : όνομα_διακομιστή
Περιγραφή:
Δεν ήταν δυνατό να φορτωθεί το ISAPI Filter 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll' εξαιτίας ενός προβλήματος ρύθμισης παραμέτρων. Η τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων υποστηρίζει μόνο τη φόρτωση built εικόνων για αρχιτεκτονική επεξεργαστή AMD64. Το πεδίο δεδομένων περιέχει τον αριθμό σφάλματος. Για να μάθετε περισσότερα για αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αντιμετώπισης αυτού του είδους σφάλματος ασυμφωνίας αρχιτεκτονικής επεξεργαστή, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.

(Event ID: 2274
Raw Event ID : 2274
Record Nr. : 3745
Source: W3SVC-WP
Category: None
Type : Error
Machine : servername
Description:
ISAPI Filter 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll' could not be loaded due to a configuration problem. The current configuration only supports loading images built for a AMD64 processor architecture. The data field contains the error number. To learn more about this issue, including how to troubleshooting this kind of processor architecture mismatch error, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.)

Περισσότερες πληροφορίες
Οι υπηρεσίες IIS 6.0 υποστηρίζουν λειτουργία τόσο στα 32-bit όσο και στα 64-bit. Ωστόσο, οι υπηρεσίες IIS 6.0 δεν υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εκτέλεση και των δύο καταστάσεων λειτουργίας σε μια έκδοση 64-bit των Windows. Το ASP.NET 1.1 εκτελείται μόνο σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit. Το ASP.NET 2.0 εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit ή 64-bit. Κατά συνέπεια, εάν θέλετε να εκτελέσετε ταυτόχρονα το ASP.NET 1.1 και το ASP.NET 2.0, πρέπει να εκτελέσετε τις IIS σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit.

Σημείωση Εάν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον Microsoft Exchange Server 2007, μην χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο.

Για να μπορέσετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του ASP.NET, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση τόσο του .NET Framework 1.1 όσο και του .NET Framework 2.0 (στα αγγλικά): Για παράδειγμα, στην περίπτωση που εκτελείτε τα Microsoft Windows x64 Edition, κάντε λήψη των ακόλουθων δύο πακέτων με δυνατότητα αναδιανομής:
 • Του πακέτου αναδιανομής .NET Framework Version 2.0 x64 (64 Bit)
 • Του πακέτου αναδιανομής .NET Framework έκδοση 1.1
Μόλις εγκαταστήσετε τα πακέτα αναδιανομής, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή διαφορετικών εκδόσεων του ASP.NET. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα για κάθε έκδοση του ASP.NET:

ASP.NET 1.1, έκδοση 32-bit

Για να εκτελέσετε την έκδοση 32-bit τουιASP.NET 1.1, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας 32-bit:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε την έκδοση ASP.NET 1.1 καθώς και τις αντιστοιχίσεις δέσμης ενεργειών στο ριζικό κατάλογο των IIS και στην καταχώρηση:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του ASP.NET έκδοσης 1.1.4322 έχει οριστεί σε Επιτρέπεται (Allowed) στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web του Internet Information Services Manager.

ASP.NET 2.0, έκδοση 32-bit

Για να εκτελέσετε την έκδοση 32-bit του ASP.NET 2.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας 32-bit:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε την έκδοση ASP.NET 2,0 (32-bit) καθώς και τις αντιστοιχίσεις δέσμης ενεργειών στο ριζικό κατάλογο των IIS και στην καταχώρηση:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του ASP.NET έκδοσης 2.0.50727 (32-bit) έχει οριστεί σε Επιτρέπεται (Allowed) στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web του Internet Information Services Manager.

ASP.NET 2.0, έκδοση 64-bit

Για να εκτελέσετε την έκδοση 64-bit του ASP.NET 2.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας 32-bit:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε την έκδοση ASP.NET 2,0 καθώς και τις αντιστοιχίσεις δέσμης ενεργειών στο ριζικό κατάλογο των IIS και στην καταχώρηση:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του ASP.NET έκδοσης 2.0.50727 έχει οριστεί σε Επιτρέπεται (Allowed) στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web του Internet Information Services Manager.
Σημείωση Η έκδοση build του ASP.NET 2.0 ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το ποια είναι η τρέχουσα τελική έκδοση build. Τα βήματα αυτά αφορούν την έκδοση build 2.0.50727.

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Windows

Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για τις εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης x64 των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις 64-bit των Windows και την έκδοση 64-bit του .NET Framework, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες του MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web (στα αγγλικά):
DOTNET ASP x64 IA-64 IA64 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit OWA
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 894435 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/10/2007 11:03:00 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbwebserver kbconfig KB894435
Σχόλια