Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 885250 (MS05-011), ενδέχεται να μην μπορείτε να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός υποφακέλου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου χρησιμοποιώντας Windows XP ή Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ή το Microsoft Windows Server 2003, χρησιμοποιείτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να προσπαθήσετε να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός υποφακέλου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου:
 • Χρησιμοποιείτε την εντολή της γραμμής εντολών dir για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός υποφακέλου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.
 • Χρησιμοποιείτε τον Microsoft Windows Explorer για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός υποφακέλου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.
Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους, δεν μπορείτε να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός υποφακέλου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου. Όταν προσπαθείτε, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο δεν βρέθηκε

(File not found)
Σημείωση Αυτό το σύμπτωμα δεν παρουσιάζεται αν προσπαθείτε να προβάλετε τον ριζικό κατάλογο του κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου.


Άλλη συμπεριφορά που μπορεί να παρατηρήσετε

Όταν αντιμετωπίζετε το σύμπτωμα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", μπορεί επίσης να παρατηρήσετε την ακόλουθη συμπεριφορά.
 • Οι χρήστες τομέα που συνδέονται στους υπολογιστές-πελάτες τους που βασίζονται στα Windows XP δεν μπορούν να φορτώσουν τα προφίλ περιαγωγής τους. Αυτοί οι χρήστες συνδέονται με ένα προσωρινό προφίλ. Τα Windows XP ενδέχεται να καταγράψουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής:

  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1509
  Αναγνωριστικό ανεπεξέργαστου συμβάντος: 1509
  Δεύτερος αριθμός: 224
  Κατηγορία: Καμία
  Προέλευση: Userenv
  Περιγραφή: Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή του αρχείου \\domainname.net\users\Profile\username\Application Data\Microsoft\ στη θέση C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\ από τα Windows. Πιθανές αιτίες αυτού του σφάλματος μπορεί να είναι προβλήματα δικτύου ή ανεπαρκή δικαιώματα ασφαλείας. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ - Ο καθορισμένος διακομιστής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία.

  (Event ID: 1509
  Raw Event ID: 1509
  Record Nr.: 224
  Category: None
  Source: Userenv
  Description: Windows cannot copy file \\domainname.net\users\Profile\username\Application Data\Microsoft\ to location C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\. Possible causes of this error include network problems or insufficient security rights. If this problem persists, contact your network administrator. DETAIL - The specified server cannot perform the requested operation.)

  Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: Userenv
  Κατηγορία συμβάντος : Καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1521
  Περιγραφή: Τα Windows δεν είναι δυνατό να εντοπίσουν το αντίγραφο διακομιστή του προφίλ περιαγωγής και επιχειρείται η σύνδεσή σας με το τοπικό προφίλ. Οι αλλαγές στο προφίλ δεν θα αντιγραφούν στο διακομιστή κατά την αποσύνδεσή σας. Πιθανές αιτίες αυτού του σφάλματος μπορεί να είναι προβλήματα δικτύου ή ανεπαρκή δικαιώματα ασφαλείας. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ - Δεν είναι δυνατό να βρεθεί η διαδρομή δικτύου από τα Windows. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή δικτύου είναι σωστή και ότι ο υπολογιστής προορισμού δεν είναι απασχολημένος ή κλειστός. Εάν παρόλα αυτά δεν είναι δυνατό να βρεθεί η διαδρομή δικτύου, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου.

  (Event Type: Error
  Event Source: Userenv
  Event Category: None
  Event ID: 1521
  Description: Windows cannot locate the server copy of your roaming profile and is attempting to log you on with your local profile. Changes to the profile will not be copied to the server when you logoff. Possible causes of this error include network problems or insufficient security rights. If this problem persists, contact your network administrator. DETAIL - Windows cannot find the network path. Verify that the network path is correct and the destination computer is not busy or turned off. If Windows still cannot find the network path, contact your network administrator.)

 • Το αρχείο Userenv.log ενδέχεται να περιέχει τα ακόλουθα σφάλματα:
  USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile failed. Error = 58 USERENV ReportError: Impersonating user. USERENV GetShareName: WNetGetConnection initially returned error 2250
  Σημείωση Το σφάλμα 58 είναι ισοδύναμο με το μήνυμα λάθους "ERROR_BAD_NET_RESP Ο καθορισμένος διακομιστής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία" (ERROR_BAD_NET_RESP The specified server cannot perform the requested operation). Το σφάλμα 2250 είναι ισοδύναμο με το μήνυμα λάθους "ERROR_NOT_CONNECTED Αυτή η σύνδεση δικτύου δεν υπάρχει" (ERROR_NOT_CONNECTED This network connection does not exist).

  Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού προγράμματος ανακατεύθυνσης 885250 ή μια νεότερη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού προγράμματος ανακατεύθυνσης. Η ενημερωμένη έκδοση 885250 περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS05-11.
  • Η ακόλουθη σημαία ενεργοποιείται στο κοινόχρηστο στοιχείο προφίλ χρηστών του διακομιστή Profile:
   SHI1005_FLAGS_ALLOW_NAMESPACE_CACHING
Αιτία
Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 885250 (MS05-011) ή μια νεότερη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού προγράμματος ανακατεύθυνσης.
 • Οι ακόλουθες πληροφορίες μητρώου ισχύουν για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε:
  • Windows XP:
   • Ο διακομιστής στον οποίο συνδέεστε εκτελεί τα Microsoft Windows XP και η ακόλουθη τιμή καταχώρησης μητρώου ορίζεται σε 1 στο διακομιστή:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    Τύπος τιμής: DWORD
    Δεδομένα τιμής: 1

    Σημείωση Από προεπιλογή, η τιμή για αυτήν την καταχώρηση μητρώου έχει οριστεί σε 0 (μηδέν).
  • Windows Server 2003
   • Ο διακομιστής στον οποίο συνδέεστε εκτελεί τον Microsoft Windows Server 2003 και η ακόλουθη τιμή καταχώρησης μητρώου ορίζεται σε 1 σε αυτόν το διακομιστή:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    Τύπος τιμής: DWORD
    Δεδομένα τιμής: 1

    Σημείωση Από προεπιλογή, η τιμή για αυτήν την καταχώρηση μητρώου έχει οριστεί σε 0 (μηδέν).
 • Προσπαθείτε να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός υποφακέλου που βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο του κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης στο Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Υπολογιστές-πελάτες που έχουν εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 1 ή το Windows XP Service Pack 2


Υπολογιστές-πελάτες που έχουν εγκατεστημένο τον Windows Server 2003

Υπολογιστές-πελάτες που έχουν εγκατεστημένο τον Windows Server 2003, Enterprise Edition για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ή τον Windows Server 2003, Datacenter Edition για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Service Pack 1 ή το Service Pack 2.

Σημείωση Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows XP με Service Pack 1
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Cscdll.dll5.1.2600.159992.16028 Οκτωβρίου 200401:29x86
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431.61615 Οκτωβρίου 200500:31x86
Rdbss.sys5.1.2600.1599170.11212 Οκτωβρίου 200416:22x86
Windows XP με Service Pack 2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452.86417 Οκτωβρίου 200523:54x86
Windows Server 2003, εκδόσεις 32-bit
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395.77619 Οκτωβρίου 200523:45x86
Rdbss.sys5.2.3790.221158.20812 Οκτωβρίου 200400:29x86
Windows Server 2003, Enterprise Edition για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281.125.37619 Οκτωβρίου 200508:45IA-64
Rdbss.sys5.2.3790.221464.89611 Οκτωβρίου 200409:30IA-64
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
FindFirstFile Σύστημα.IO.Κατάλογος GetFiles
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 896427 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/30/2006 10:49:53 - Αναθεώρηση: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix KB896427
Σχόλια