Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ρυθμίσεις παραμέτρων εταιρικού τείχους προστασίας για τη δυνατότητα Exchange ActiveSync Direct Push Technology

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2), ένα προειδοποιητικό συμβάν παρόμοιο με το ακόλουθο καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών:

Τύπος συμβάντος: Προειδοποίηση
Προέλευση συμβάντος: Server ActiveSync
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 3033
Ημερομηνία:
Ώρα:
Χρήστης:
Υπολογιστής:
Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή:
Ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων [200] διαστημάτων παλμών που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπολογιστές-πελάτες είναι μικρότερος ή ίσος με [9].
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων του τείχους προστασίας που χρησιμοποιείτε έχουν οριστεί έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά με το Exchange ActiveSync και την τεχνολογία άμεσης ώθησης. Συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε οι αιτήσεις προς το Exchange ActiveSync δεν λήγουν προτού υποβληθούν σε επεξεργασία.

(Event Type: Warning
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3033
Date:
Time:
User:
Computer:
Computer_Name
Description:
The average of the most recent [200] heartbeat intervals used by clients is less than or equal to [9].
Make sure that your firewall configuration is set to work correctly with Exchange ActiveSync and direct push technology. Specifically, make sure that your firewall is configured so that requests to Exchange ActiveSync do not expire before they have the opportunity to be processed.)

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν το τείχος προστασίας δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει στις αιτήσεις HTTP(S) να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από το ελάχιστο διάστημα παλμών που έχει ρυθμιστεί για το διακομιστή που χρησιμοποιεί Exchange Server 2003 SP2. Από προεπιλογή, το ελάχιστο διάστημα παλμών στο οποίο ο διακομιστής Exchange ενεργοποιεί αυτό το συμβάν είναι εννιά λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, τροποποιήστε τις τιμές λήξης χρονικού ορίου του τείχους προστασίας για συνδέσεις HTTP(S) στο διακομιστή Exchange, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερες από τον προεπιλεγμένο χρόνο λήξης χρονικού ορίου των οκτώ λεπτών.

Σημείωση Αυτή η σύνδεση δεν αναφέρεται στο πεδίο Χρονικό όριο σύνδεσης (Connection Timeout), το οποίο βρίσκεται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC των υπηρεσιών IIS. Εναλλακτικά, τροποποιήστε το ελάχιστο διάστημα παλμών. Συνιστάται να ορίσετε την τιμή λήξης χρονικού ορίου στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των 15 για να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα AUTD (Exchange Direct Push Technology Always-up-to-date).

Το διάστημα παλμών είναι πόσος χρόνος, τον οποίο υπολογίζει μια φορητή συσκευή, πρέπει να περάσει μεταξύ των ping προς το διακομιστή από τη φορητή συσκευή. Η περίοδος λειτουργίας μεταξύ του διακομιστή και της φορητής συσκευής τελειώνει όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Δεν φθάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματοκιβώτιο ώστε να ξεκινήσουν μια ειδοποίηση.
 • Δεν υπάρχει απάντηση από το διακομιστή προτού περάσει το διάστημα παλμών.
Η δυνατότητα Exchange Direct Push Technology χρησιμοποιεί αυτό το διάστημα παλμών έτσι ώστε να διατηρείται η σύνδεση μεταξύ του διακομιστή και της φορητής συσκευής. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανοιχτή μια περίοδος λειτουργίας για το διακομιστή, την οποία χρησιμοποιεί για να ειδοποιεί τη φορητή συσκευή στην περίπτωση άφιξης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Exchange Server 2003 διατηρεί ένα κυλιόμενο παράθυρο που περιέχει τα πιο πρόσφατα διαστήματα παλμών, τα οποία παρέχονται στο διακομιστή από τους φορητούς υπολογιστές-πελάτες. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το κυλιόμενο παράθυρο είναι 200 διαστήματα παλμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την τιμή στο κλειδί μητρώου
HbiSampleSize
. Ωστόσο, η προεπιλεγμένη τιμή δεν αναμένεται να χρειαστεί ποτέ ρύθμιση. Ανατρέξτε στον πίνακα αυτής της ενότητας για τις τιμές του κλειδιού μητρώου
HbiSampleSize
.

Καταγράφεται ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών όταν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο μέσος όρος των διαστημάτων παλμών σε αυτό το κυλιόμενο παράθυρο είναι μικρότερος ή ίσος με το όριο προειδοποίησης.
 • Υπάρχουν δείγματα HbiSampleSize.
Το προεπιλεγμένο όριο προειδοποίησης είναι 540 δευτερόλεπτα (9 λεπτά). Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο προειδοποίησης από το κλειδί μητρώου
HbiAlertThreshold
. Ανατρέξτε στον πίνακα αυτής της ενότητας για να δείτε τις τιμές του κλειδιού μητρώου
HbiAlertThreshold
.Το συμβάν δεν θα καταγραφεί περισσότερες από μία φορές την ώρα. Η προεπιλεγμένη τιμή δεν αναμένεται να χρειαστεί ποτέ ρύθμιση.

Συνιστούμε να αυξήσετε τις τιμές λήξης χρονικού ορίου τείχους προστασίας για αιτήσεις HTTP(S) προς τον εικονικό κατάλογο του Exchange Server Microsoft-Server-ActiveSync για να δώσετε μια πιο εμπλουτισμένη εμπειρία "συνεχούς ενημέρωσης". Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε για την αύξηση των τιμών λήξης χρονικού ορίου για τείχος προστασίας εξαρτάται από το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αύξησης των τιμών λήξης χρονικού ορίου για το τείχος προστασίας ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του τείχους προστασίας.

Για να ρυθμίσετε τις τιμές χρονικού ορίου περιόδου αδράνειας του Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2004 για τη δυνατότητα Exchange Direct Push Technology

 1. Στη δομή κονσόλας του ISA Server Management, κάντε κλικ στην επιλογή Πολιτική τείχους προστασίας (Firewall Policy).
 2. Στην καρτέλα Εργαλειοθήκη (Toolbox), κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενα δικτύου (Network Objects).
 3. Αναπτύξτε τον κόμβο Προγράμματα ακρόασης στο Web (Web Listeners) και, στη συνέχεια, προβάλετε τις ιδιότητες του κατάλληλου προγράμματος ακρόασης στο Web.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προτιμήσεις (Preferences) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Τροποποιήστε το στοιχείο Χρονικό όριο σύνδεσης (Connection Timeout) από τα προεπιλεγμένα 120 δευτερόλεπτα (2 λεπτά) στα 1800 δευτερόλεπτα (30 λεπτά).
 6. Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK, για να αποδεχθείτε αυτές τις αλλαγές.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τιμές που μπορείτε να τροποποιήσετε επειδή σχετίζονται με το διάστημα παλμών. Αυτές οι τιμές μητρώου δεν υπάρχουν σε μια πρόσφατη εγκατάσταση του Exchange Server 2003 SP2. Ο διακομιστής επαναφέρει τις προεπιλογές σχεδιασμένου κώδικα στην περίπτωση που λείπουν αυτές οι τιμές. Ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις τιμές μητρώου στην περίπτωση που θέλει να τις ορίσει. Αυτές οι τιμές ορίζονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
ΌνομαΤύπος δεδομένωνΤιμέςΠροεπιλογήΠεριγραφή
MinHeartbeatIntervalDWORD1 - MaxHearbeatInterval60 δευτερόλεπταΕλάχιστο διάστημα παλμών
MaxHeartbeatIntervalDWORDMinHeartbeatInterval -35402700 δευτερόλεπτα (45 λεπτά)Μέγιστο διάστημα παλμών
HbiSampleSizeDWORD1 ή ανώτερο200 δείγματαΜέγεθος δείγματος διαστήματος παλμών
HbiAlertThresholdDWORD1 ή ανώτερο480 δευτερόλεπταΌριο προειδοποίησης διαστήματος παλμών
Σημειώσεις
 • Σε αυτόν τον πίνακα, η τιμή "1 - MaxHearbeatInterval" υποδεικνύει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του 1 και της τιμής MaxHearbeatInterval. Ακόμη, η τιμη "MinHeartbeatInterval -3540" υποδεικνύει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ της τιμής MinHeartbeatInterval και του 3540.
 • Εάν κάποια από αυτές τις τιμές έχει οριστεί στο μητρώο και η συγκεκριμένη τιμή βρίσκεται έξω από τις τιμές της λίστας για αυτήν την παράμετρο, η εκκίνηση του Exchange ActiveSync θα επιστρέψει στις προεπιλογές. Επιπλέον, καταγράφεται ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής. Ωστόσο, δεν καταγράφεται συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής εάν η τιμή είναι μηδέν. Όταν μια τιμή έχει οριστεί σε μηδέν, η συμπεριφορά είναι ίδια με την περίπτωση όπου δεν υπάρχει τιμή. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείται η προεπιλογή σχεδιασμένου κώδικα.
 • Το Exchange ActiveSync διαβάζει αυτές τις τιμές μία φορά κατά την εκκίνηση. Επομένως, εάν ένας διαχειριστής αποφασίσει να αλλάξει τις τιμές, για να ισχύσουν οι αλλαγές, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS Admin Service.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905013 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/21/2007 05:42:00 - Αναθεώρηση: 3.3

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2

 • kbexchmobility KB905013
Σχόλια