Μετά την εγκατάσταση μιας συσκευής ή την ενημέρωση ενός προγράμματος οδήγησης για μια συσκευή, τα Windows Vista ενδέχεται να μην ξεκινούν

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση μιας συσκευής ή ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista, τα Windows Vista ενδέχεται να μην ξεκινήσουν.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η νέα συσκευή ή το πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί διενέξεις με άλλα προγράμματα οδήγησης, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.
 • Παρουσιάζεται ζήτημα που αφορά το υλικό.
 • Το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης είναι κατεστραμμένο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος και, στη συνέχεια, κάντε τις απαιτούμενες ενέργειες.

Εκκίνηση των Windows Vista

 1. Εάν εγκαταστήσατε μια νέα συσκευή, αφαιρέστε την και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή. Εάν τα Windows Vista δεν ξεκινούν, προχωρήστε στο βήμα 2. Εάν τα Windows Vista ξεκινήσουν, προχωρήστε στην ενότητα "Επίλυση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης" (Resolve the cause of the startup problem).
 2. Ξεκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8. Στην οθόνη Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (Advanced Boot Options), επιλέξτε το στοιχείο Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν τα Windows Vista δεν ξεκινούν, προχωρήστε στο βήμα 3. Εάν τα Windows Vista ξεκινήσουν, προχωρήστε στην ενότητα "Επίλυση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης" (Resolve the cause of the startup problem).
 3. Ξεκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8. Στην οθόνη Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (Advanced Boot Options), επιλέξτε Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν τα Windows Vista ξεκινήσουν σε ασφαλή λειτουργία, προχωρήστε στην ενότητα "Επίλυση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης" (Resolve the cause of the startup problem). Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows Vista σε ασφαλή λειτουργία, προχωρήστε στην ενότητα "Χρήση του Περιβάλλοντος αποκατάστασης των Windows για την επιδιόρθωση των Windows Vista" (Use the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista).

Χρήση του Περιβάλλοντος αποκατάστασης των Windows για την επιδιόρθωση των Windows Vista (Use the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista)

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να χρησιμοποιήσετε το "Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows" (Windows Recovery Environment), πρέπει να έχετε το δίσκο εγκατάστασης των Windows Vista. Για να ξεκινήσετε το "Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows" (Windows Recovery Environment), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows Vista στη μονάδα δίσκου και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον υπολογιστή.
 2. Πιέστε ένα πλήκτρο, όταν σας ζητηθεί.
 3. Επιλέξτε τη γλώσσα, την ώρα και τη νομισματική μονάδα καθώς και ένα πληκτρολόγιο ή μια μέθοδο εισαγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας (Repair your computer).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές αποκατάστασης συστήματος (System Recovery Options) , κάντε κλικ στο λειτουργικό σύστημα που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του Περιβάλλοντος αποκατάστασης των Windows για την επιδιόρθωση των Windows Vista. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν ο υπολογιστής δεν ξεκινήσει σε ασφαλή λειτουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση εκκίνησης (Startup Repair) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές αποκατάστασης συστήματος (System Recovery Options) για να διορθώσετε ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή εκκίνηση των Windows Vista. Εάν το εργαλείο Επιδιόρθωση εκκίνησης (Startup Repair) δεν είναι σε θέση να διαγνώσει ή να διορθώσει το πρόβλημα, προχωρήστε στο βήμα 2. Εάν ξεκινήσουν τα Windows Vista, προχωρήστε στην ενότητα "Επίλυση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης" (Resolve the cause of the startup problem).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Επιδιόρθωση εκκίνησης" (Startup Repair), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  925810 Παρουσιάζεται μήνυμα διακοπής ή ο υπολογιστής παύει να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε τα Windows Vista
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές αποκατάστασης συστήματος (System Recovery Options), κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά συστήματος (System Restore) για να επαναφέρετε τα Windows Vista στο σημείο επαναφοράς που δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του προγράμματος ή του προγράμματος οδήγησης. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επαναφορά συστήματος (System Restore) για την εκκίνηση του υπολογιστή, προχωρήστε στο βήμα 3.
 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) του "Περιβάλλοντος αποκατάστασης των Windows" (Windows Recovery Environment) για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που εμποδίζει την εκκίνηση των Windows Vista. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές αποκατάστασης συστήματος (System Recovery Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμή εντολών (Command Prompt).
  • Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
   cd \Windows\INF
   Σημειωματάριο setupapi.app.log
  • Σημειώστε την ημερομηνία κατά την εκκίνηση κάθε νέας συσκευής ή ενότητας εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης. Χρησιμοποιήστε αυτές τις ημερομηνίες για να προσδιορίσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστάθηκε.
  • Αφού προσδιορίσετε το πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστάθηκε τελευταίο, εξακριβώστε αν το πρόγραμμα οδήγησης απαιτείται για την εκκίνηση του υπολογιστή. Για να γίνει αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες στην ενότητα του αρχείου Setupapi.app.log, στην οποία περιγράφεται αυτό το πρόγραμμα οδήγησης. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης σχετίζεται με τον ελεγκτή δίσκου ή το chipset ή, αν το πρόγραμμα οδήγησης παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα, αναζητήστε το όνομα του προγράμματος οδήγησης καθώς και το σύμπτωμα του προβλήματος στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Εξακριβώστε αν το πρόγραμμα οδήγησης είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί προτού συνεχίσετε. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστάθηκε τελευταίο δεν απαιτείται για την εκκίνηση του υπολογιστή, προχωρήστε στο βήμα e.
  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στην ομάδα HKEY_LOCAL_MACHINE και κατόπιν στην εντολή Φόρτωση ομάδας (Load Hive) από το μενού Αρχείο (File).
  • Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αρχείο C:\Windows\System32\Config\System και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Φόρτωση ομάδας (Load Hive), πληκτρολογήστε Offline και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • (Αναπτύξτε το στοιχείο Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή (Select).
  • Στο δεξιό παράθυρο, εντοπίστε το στοιχείο Τρέχον (Current) και, στη συνέχεια, σημειώστε την τιμή στη στήλη Δεδομένα (Data).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο ControlSet00x και, στη συνέχεια, το στοιχείο Υπηρεσίες (Services). x είναι η τιμή από τη στήλη Δεδομένα (Data) που σημειώσατε στο προηγούμενο βήμα.
  • Εντοπίστε το δευτερεύον κλειδί που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα οδήγησης που εγκαταστάθηκε τελευταίο. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο στοιχείο που να ταιριάζει, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες (Services), έπειτα στην επιλογή Εύρεση (Find) του μενού Επεξεργασία (Edit), πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος οδήγησης στο πλαίσιο Εύρεση του (Find what) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου (Find Next).
  • Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί που περιέχει το όνομα του προγράμματος οδήγησης.
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 4 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αυτό το βήμα διακόπτει την εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης.
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  • Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση φόρτωσης ομάδας (Unload Hive) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του παραθύρου διαλόγου Επιβεβαίωση αναίρεσης φόρτωσης ομάδας (Confirm Unload Hive).
  • Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  • Στην περίπτωση που τα Windows Vista δεν ξεκινούν, ξεκινήστε το "Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows" (Windows Recovery Environment) και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα a έως s. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι να απενεργοποιηθούν όλα τα προγράμματα οδήγησης που εγκαταστάθηκαν μετά την τελευταία επιτυχημένη εκκίνηση.
 4. Κατά την εκκίνηση των Windows Vista, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή του προγράμματος οδήγησης για να σας δοθούν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα συμβατότητας ή με ενημερωμένες εκδόσεις που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή της συσκευής ή του προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

  60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

  60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z

Επίλυση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης

 1. Ανοίξτε τη "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Εάν ενημερώσατε το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής, κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή από τη "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Roll Back Driver) της καρτέλας Πρόγραμμα οδήγησης (Driver).
 3. Εάν εγκαταστήσατε μια νέα συσκευή, κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή από τη "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
 4. Εάν εγκαταστήσατε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή appwiz.cpl της λίστας Προγράμματα (Programs).
  • Κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος που εγκαταστάθηκε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή (Uninstall/Change).
   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθούν δικαιώματα για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Θέλετε να συνεχίσετε" (Do you wish to proceed), κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes).
 5. Κάντε επανεκκίνηση των Windows Vista.
Vlastnosti

ID článku: 927525 - Poslední kontrola: 06/21/2007 11:09:38 - Revize: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525
Váš názor