Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πολιτική υποστήριξης της Microsoft για συμπλέγματα ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει την "Πολιτική υποστήριξης της Microsoft" (Microsoft Support Policy) για συμπλέγματα ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008. Για να θεωρηθεί το σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008 ως λύση που υποστηρίζεται επίσημα από τις υπηρεσίες CSS (Microsoft Customer Support Services), η λύση αυτή πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Όλα τα στοιχεία υλικού και λογισμικού πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές για τη λήψη του λογότυπου “Certified for Windows Server 2008”.
 • Η πλήρως διαμορφωμένη λύση πρέπει να περάσει τη δοκιμή επικύρωσης του συμπληρωματικού προγράμματος διαχείρισης συμπλεγμάτων ανακατεύθυνσης.

Αλλαγές για τον Windows Server 2008

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογισμικού συμπλέγματος, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τη διαδικασία επικύρωσης συμπλέγματος σε πλήρως ρυθμισμένο υλικό που εκτελεί Windows Server 2008. Η διαδικασία επικύρωσης συμπλέγματος προσδιορίζει το πιθανό υλικό, λογισμικό ή άλλα ζητήματα ρύθμισης παραμέτρων προτού να υλοποιήσετε ένα σύμπλεγμα και να το βάλετε στην παραγωγή. Η διαδικασία επικύρωσης συμπλέγματος πρέπει να χρησιμοποιείται με το υλικό και το λογισμικό που πιστοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος λογότυπου κεντρικού υπολογιστή του Windows Server 2008.

Στον Windows Server 2008, η προτεινόμενη λύση πρέπει να περάσει από πλήρη δοκιμή επικύρωσης. Η Επικύρωση εκτελεί ένα εστιασμένο σύνολο δοκιμών σε μια συλλογή διακομιστών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύμπλεγμα. Αυτές οι δοκιμές ενεργειών εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:
 • Κατάλογος υλικού και λογισμικού
 • Ανάλυση δικτύου
 • Δοκιμές αποθήκευσης
 • Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος
Για πιο λεπτομερή ανάλυση κάθε δοκιμής, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια επικύρωσης συμπλέγματος ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008.

Σημείωση Όλες οι αναφορές που δημιουργούνται από μια διαδικασία παρόμοια με ενός οδηγού μέσα στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση συμπλεγμάτων ανακατεύθυνσης" (Failover Clusters Management) αποθηκεύονται στον κατάλογο %systemroot%\cluster\Reports.

Σε ένα τυπικό σενάριο, πρέπει να εκτελέσετε τη δοκιμή επικύρωσης σε λύσεις με πλήρη ρύθμιση παραμέτρων για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα "Σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης" (Failover Cluster) προκειμένου να επιβεβαιώσετε την προτεινόμενη λύση. Όλες οι δοκιμές πρέπει να περνούν συνοδευόμενες από μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
 • Ένα πράσινο σημάδι επιλογής (έχει περάσει)
 • Ένα κίτρινο σύμβολο παραχώρησης προτεραιότητας (προειδοποίηση)

  Σημείωση Το κίτρινο σύμβολο παραχώρησης προτεραιότητας υποδεικνύει ότι αυτή η συγκεκριμένη πτυχή της προτεινόμενης λύσης δεν εναρμονίζεται με τις βέλτιστες πρακτικές της Microsoft. Ωστόσο, αυτή η πτυχή εξακολουθεί να λειτουργεί.
Στην περίπτωση που κάποια από τις μεμονωμένες δοκιμές σημειώνεται με ένα κόκκινο "X" (αποτυχία), αυτό το τμήμα της λύσης δεν θα λειτουργήσει για το σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008. Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι άλλες δοκιμές δεν θα εκτελεστούν και το πρόβλημα πρέπει να λυθεί πριν από την εγκατάσταση του συμπλέγματος.

Η δοκιμή επικύρωσης πρέπει επίσης να εκτελείται κάθε φορά που ένα κύριο στοιχείο του συμπλέγματος αλλάζει ή ενημερώνεται. Ακολουθούν παραδείγματα (Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα.) αλλαγών στις ρυθμίσεις παραμέτρων, οι οποίες απαιτούν την επανάληψη της δοκιμής επικύρωσης για να μπορέσει να υποστηριχτεί η ρύθμιση παραμέτρων του συμπλέγματος:
 • Προσθήκη κόμβου στο σύμπλεγμα
 • Αναβάθμιση ή αντικατάσταση του υλικού αποθήκευσης
 • Αναβάθμιση του υλικολογισμικού ή του προγράμματος οδήγησης για συσκευές HBA (host bus adapters)
 • Ενημέρωση του λογισμικού πολλαπλών διαδρομών ή του DSM
 • Αλλαγή ή ενημέρωση οποιουδήποτε προσαρμογέα δικτύου
Η Υποστήριξη της Microsoft μπορεί επίσης να ζητήσει να εκτελέσετε τη δοκιμή επικύρωσης σε ένα σύμπλεγμα παραγωγής, ως τμήμα των τυπικών διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων. Σε αυτό το σενάριο, η Επικύρωση θα εκτελέσει απογραφή του υλικού και του λογισμικού, έλεγχο του δικτύου και επικύρωση των ρυθμίσεων παραμέτρων του συστήματος. Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα σενάρια όπου εκτελείται μόνο ένα υποσύνολο από τις πλήρεις δοκιμές. Για παράδειγμα, κατά την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με το δίκτυο, η Υποστήριξη της Microsoft (Support) ενδέχεται να σας ζητήσει να εκτελέσετε μόνο την απογραφή του υλικού και του λογισμικού και τον έλεγχο δικτύου στο σύμπλεγμα παραγωγής.

Ένα άλλο σενάριο στο οποίο η Υποστήριξη της Microsoft μπορεί να ζητήσει να εκτελέσετε τη δοκιμή επικύρωσης σε συμπλέγματα παραγωγής, είναι όταν υπάρξει αποτυχία αποθήκευσης συμπλέγματος, την οποία μπορεί να έχει προκαλέσει κάποια υποκείμενη αλλαγή ή αποτυχία ρύθμισης παραμέτρων. Να γνωρίζετε ότι οι πόροι των δίσκων και οι πόροι από τους οποίους εξαρτώνται αυτοί οι δίσκοι θα ληφθούν εκτός σύνδεσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ωστόσο, αυτή η δοκιμή αποθήκευσης μπορεί να συμβάλλει στην απομόνωση της αιτίας της αποτυχίας. Επομένως, αυτή η δοκιμή αποθήκευσης πρέπει να εκτελεστεί όταν περιβάλλον παραγωγής μπορεί να συμπεριλάβει το χρόνο διακοπής.

Γεωγραφικά διασκορπισμένα συμπλέγματα

Οι λύσεις συμπλεγμάτων ανακατεύθυνσης που δεν έχουν κοινόχρηστο δίσκο και αντ' αυτού χρησιμοποιούν μια αναπαραγωγή δεδομένων μεταξύ των κόμβων ενδέχεται να μην περάσουν τις δοκιμές αποθήκευσης της επικύρωσης συμπλέγματος (Cluster Validation). Αυτή είναι μια κοινή ρύθμιση παραμέτρων σε λύσεις συμπλέγματος όπου οι κόμβοι εξαπλώνονται σε γεωγραφικές περιοχές. Οι λύσεις συμπλέγματος που δεν απαιτούν εξωτερική ανακατεύθυνση κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης από έναν κόμβο σε έναν άλλο, δεν χρειάζεται να περάσουν τις δοκιμές αποθήκευσης προκειμένου να αποτελέσουν μια πλήρως υποστηριζόμενη λύση. Για πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την πρόσβαση σε δεδομένα κατά την ανακατεύθυνση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αναπαραγωγής δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να υπάρξει επίσημη υποστήριξη της Microsoft για μια λύση συμπλέγματος σε παλαιότερες εκδόσεις του Windows Server, η λύση από τερματικό σε τερματικό πρέπει να παρατίθεται στον κατάλογο του Windows Server στην ενότητα "Λύσεις συμπλέγματος" (Cluster Solutions). Αυτό ισχύει για τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο του Windows Server (Windows Server Catalog), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά):Σχετικά με τα συμπλέγματα του Windows 2000 Server και του Windows Server 2003, το CSS υποστηρίζει πλήρως μόνο τα συμπλέγματα που αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις, τα οποία παρατίθενται στην κατηγορία "Σύμπλεγμα" (Cluster) του καταλόγου του Windows Server (Windows Server Catalog).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft για παλαιότερα λειτουργικά συστήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309395 Η πολιτική υποστήριξης της Microsoft για συμπλέγματα διακομιστών, η "Λίστα συμβατότητας υλικού" (Hardware Compatibility List) και ο "Κατάλογος του Windows Server" (Windows Server Catalog)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 943984 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/09/2008 10:10:28 - Αναθεώρηση: 1.3

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbinfo KB943984
Σχόλια