Τερματίζει την περίοδο θερινής ώρας νωρίς μετά την εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:944524
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα ζήτημα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση του ενημέρωσης τελευταίας αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows σε έναν υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί το Microsoft Windows ή σε ένα διακομιστή που εκτελεί τον Microsoft Windows Server. Η συμπεριφορά περιλαμβάνει την αλλαγή του χρόνου που σχετίζεται με το τέλος της θερινής ώρας που προκύπτουν από την εσφαλμένη ημερομηνία. Η Microsoft διαπίστωσε ότι αυτό το ζήτημα δεν θα επηρεάσει όλες τις ενημερωμένες συστήματα σε μια επιχείρηση. Οι εταιρικοί πελάτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε από τις τρεις μεθόδους αποκατάστασης εύρυθμης λειτουργίας που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, εάν αυτό το ζήτημα θα προκύψει.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση ενός υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί το Microsoft Windows ή σε ένα διακομιστή που εκτελεί τον Microsoft Windows Server Update τελευταία αθροιστική ζώνης ώρας των Windows, η περίοδος της θερινής ώρας (DST) μπορεί να τελειώνει νωρίτερα από την αναμενόμενη. Αυτό συνήθως δεν θα επηρεάσει όλες τις ενημερωμένες υπολογιστές σε ένα εταιρικό δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
914387 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Να αλλάξετε προσωρινά τη ζώνη ώρας του υπολογιστή

Εάν έχετε δικαίωμα να τροποποιήσετε το ρολόι συστήματος του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε TimeDate.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή του Ζώνη ώρας στην καρτέλα.
 3. Σημειώστε την τρέχουσα ζώνη ώρας και στη συνέχεια επιλέξτε μια διαφορετική ζώνη ώρας από τη λίστα των ζωνών ώρας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.
 5. Επιλέξτε την αρχική ζώνη ώρας από τη λίστα των ζωνών ώρας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Χρήση μιας δήλωσης γραμμής εντολών για να ανανεώσετε τις πληροφορίες ζώνης ώρας σε υπολογιστές σε μία ζώνη ώρας

Εάν ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο ρολόι συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος να προωθήσει την ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας σε πολλούς υπολογιστές-πελάτες:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η μέθοδος απαιτεί ότι η εντολή που περιγράφεται παρακάτω να εκτελεστεί στο περιβάλλον ασφαλείας ενός χρήστη στην τοπική ομάδα διαχειριστών. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι γνωρίζετε το όνομα της ζώνης ώρας στην οποία βρίσκεται ο υπολογιστής-πελάτης. Εάν έχετε υπολογιστές-πελάτες σε πολλές ζώνες ώρας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 3.
 • Προσθέστε την ακόλουθη εντολή σε ένα αρχείο ή τη δέσμη ενεργειών σύνδεσης:
  control.exe timedate.cpl,,/Z Time_Zone_Name
  Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής-πελάτης χρησιμοποιεί Ανατολική Χειμερινή ώρα, θα χρησιμοποιούσατε τα εξής:
  control.exe timedate.cpl,,/Z Eastern Standard Time

Μέθοδος 3: Χρήση του VBScript για να ανανεώσετε τις πληροφορίες ζώνης ώρας σε υπολογιστές σε πολλές ζώνες ώρας

Εάν ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο ρολόι συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος να προωθήσει την ενημερωμένη έκδοση ζώνης ώρας σε πολλούς υπολογιστές-πελάτες:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Σημειωματάριο (Notepad), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε το στο έγγραφο του σημειωματάριου (Notepad):
  Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")'Get the StandardName key of the current time zoneszStandardName = objSh.RegRead("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\StandardName")'Enumerate the subkeys in the time zone databaseconst HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002Set objReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")szTzsKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones"objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, szTzsKeyPath, arrTzSubKeys'Step through the time zones to find the matching Standard NameszTzKey = "<Unknown>"For Each subkey In arrTzSubKeys  If (objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & subkey & "\Std") = szStandardName) Then    'Found matching StandardName, now store this time zone key name    szTzKey = subkey  End IfNext If szTzKey = "<Unknown>" Then    'Write entry to the Application event log stating that the update has failed to execute    objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Time zones failed to enumerate properly or matching time zone not found."    Wscript.Quit 0End IfDim process, processid, result, strUpdateCommandSet process = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_process")'Add time change privilege to the process objectprocess.Security_.Privileges.AddAsString "SeSystemTimePrivilege",TruestrUpdateCommand = "control.exe timedate.cpl,,/Z" & szTzKey'Launch control.exe to refresh time zone information using the TZ key name obtained above result = process.create(strUpdateCommand,Null,Null,processid)If result <> 0 Then   objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Unable to refresh the Timezone database."  Wscript.Quit 0End If'Get current display name of refreshed time zoneszCurrDispName = objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & szTzKey & "\Display")'Write entry to the Application event log stating that the update has executedobjSh.LogEvent 4, "DST 2007 Registry Update and Refresh has been executed on this computer." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Current time zone is: " & szCurrDispName & "."
 3. Σχετικά με την Αρχείο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως.
 4. Επιλέξτε έναν προορισμό και στη συνέχεια πληκτρολογήστε refreshTZinfo.vbs στο πλαίσιο όνομα αρχείου.
 5. Με το Αποθήκευση ως τύπου Κάντε κλικ Όλα τα αρχεία, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Για περισσότερες πληροφορίες και ένα παράδειγμα ακριβώς τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της VBScript, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
914387Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows

Επαληθεύστε ότι η αλλαγή έγινε

Για να επαληθεύσετε ότι η μέθοδος επίλυσης λειτούργησε σωστά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regedit, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 3. Σημείωση το StandardName η τιμή.
 4. Σημείωση το StandardStart η τιμή.
 5. Σημείωση το DaylightStart η τιμή.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 7. Χρήση του StandardName ως το όνομα της ζώνης ώρας, συγκρίνετε τις τιμές StandardStart AND DaylightStart τις τιμές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό είναι εκπρόσωπος της το σωστό StandardStart AND DaylightStart τιμές από την νεότερη αθροιστική ενημερωμένη της Windows έκδοση ζώνης ώρας.
Όνομα ζώνης ώραςStandardStartDaylightStart
Χειμερινή ώρα Αφγανιστάν0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Αλάσκας00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Αραβική χειμερινή ώρα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Αραβίας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Αραβική χειμερινή ώρα00000A0001000400000000000000000000000400010003000000000000000000
Χειμερινή ώρα Αρμενίας00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ατλαντικού00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Αυστραλία Κεντρική χειμερινή ώρα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ανατολική Αυστραλία, χειμερινή ώρα0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Αζερμπαϊτζάν00000A0005000500000000000000000000000300050004000000000000000000
Χειμερινή ώρα Αζορών00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Κεντρική χειμερινή ώρα Καναδά0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Πράσινου Ακρωτηρίου0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Καυκάσου0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ώρα δ. Αυστραλίας CEN (ΕΕΤ)0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα κεντρικής Αμερικής0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Ασίας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Βραζιλίας0000020005000000000000000000000000000B00010000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Κεντρική χειμερινή ώρα Ειρηνικού0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Κεντρική χειμερινή ώρα00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Κεντρική χειμερινή ώρα (Μεξικό)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Κίνας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα 180ου Μεσημβρινού0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα ε. Αφρικής0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ώρα δ. Αυστραλίας ε.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ανατολικής Νότιας Αμερικής0000020005000000000000000000000000000B00010000000000000000000000
Ανατολική Χειμερινή ώρα00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Αιγύπτου00000900050017003B003B000000040000000400050017003B003B0000000400
Χειμερινή ώρα Εκατερίνμπουργκ00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Φίτζι0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα FLE00000A0005000400000000000000000000000300050003000000000000000000
Χειμερινή ώρα Γεωργίας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Γκρίνουιτς00000A0005000200000000000000000000000300050001000000000000000000
Χειμερινή ώρα Γροιλανδίας00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Γκρίνουιτς, χειμερινή ώρα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα GTB00000A0005000400000000000000000000000300050003000000000000000000
Χειμερινή ώρα Χαβάης0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ινδίας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ιράν0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ιερουσαλήμ0000090003000200000000000000000000000300050002000000000000000500
Χειμερινή ώρα Ιορδανίας00000A0005000100000000000000050000000300050017003B003B00E7030400
Χειμερινή ώρα Κορέας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Μαλαϊκής χερσονήσου0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Μεξικού00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Μεξικού 200000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα μέσου Ατλαντικού0000090005000200000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ανατολής00000A00050017003B003B00E703060000000300050000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Μοντεβίδεο0000030002000200000000000000000000000A00010002000000000000000000
Ορεινή Χειμερινή ώρα00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Ορεινή Χειμερινή ώρα (Μεξικό)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Μιανμάρ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα κεντρική Ασία00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ναμίμπια0000090001000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Νεπάλ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Νέας Ζηλανδίας0000040001000300000000000000000000000900050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα νέας γης00000B0001000000010000000000000000000300020000000100000000000000
Βόρεια Ασία, χειμερινή ώρα00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Βόρεια Ασία, χειμερινή ώρα00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.00000300020017003B003B00E703060000000A00020017003B003B00E7030600
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού00000B0001000200000000000000000000000300020002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού (Μεξικό)00000A0005000200000000000000000000000400010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Εσπερίας00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ρωσίας00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
SA Ανατολική Χειμερινή ώρα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ειρηνικού Ν.Α.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ν.δ. Αμερικής0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Σαμόα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα να Ασίας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Νότιας Αφρικής0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Σρι Λάνκα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ταϊπέι0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Τασμανίας0000030005000300000000000000000000000A00010002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Τόκιο0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Τόνγκα0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Ανατολικής Η.Π.Α.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ορεινή Χειμερινή ώρα Η.Π.Α.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Βλαδιβοστόκ00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα δ. Αυστραλίας0000030005000300000000000000000000000A00050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Κεντροδυτική Aφρική0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000
Χειμερινή ώρα Δυτικής Ασίας0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Δυτικού Ειρηνικού0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Χειμερινή ώρα Γιακούτσκ00000A0005000300000000000000000000000300050002000000000000000000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση τελευταίας αθροιστικής ζώνης ώρας των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
914387Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows
εξοικονόμηση TZ ζώνης ώρας

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 944524 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/27/2011 17:10:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Windows Fundamentals for Legacy PCs, Microsoft Windows Embedded for Point of Service

 • kbdatetime kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB944524 KbMtel
Σχόλια