Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του εργαλείου μετεγκατάστασης προτιμήσεων πολιτικής ομάδας (GPPMIG)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 959963
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ομάδα πολιτικής προτιμήσεων μετεγκατάστασης εργαλείου (GPPMIG) είναι μια εφαρμογή της γραμμής εντολών που αναπτύχθηκε με την έκδοση 3.0 του .NET Framework. Ένας χρήστης με διαπιστευτήρια διαχείρισης τομέα να χρησιμοποιήσετε GPPMIG για να μετεγκαταστήσετε στοιχεία PolicyMaker προτιμήσεων πολιτικής ομάδας στοιχείων στο ίδιο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) ή σε ένα διαφορετικό αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
Περισσότερες πληροφορίες

Τι σημαίνει

Με GPPMIG, μπορείτε να προορίσετε ένα μόνο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ για τη μετεγκατάσταση ή μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας για τη μετεγκατάσταση. Τα βήματα που ακολουθούν GPPMIG παρατίθενται σε αυτήν την ενότητα:
 1. GPPMIG εκτελεί ερώτημα σελιδοποιημένος Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) για τον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα (PDC) για να ανακτήσετε μια λίστα με όλα τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας στον τομέα του χρήστη.
 2. GPPMIG φιλτράρει οποιοδήποτε αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ στη λίστα που έχει ρυθμιστεί για PolicyMaker στοιχεία.
 3. GPPMIG την αναπροσεγγίζει μέσω του κάθε αντικειμένου πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ στην τελική λίστα, αναζητώντας PolicyMaker συγκεκριμένες επεκτάσεις πελάτη σε κάθε αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
 4. Το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ ολόκληρη αξιολογείται πριν να μεταβείτε στο επόμενο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
 5. Εάν ένα PolicyMaker βρεθεί η ρύθμιση, GPPMIG εξασφαλίζει που δεν αντιστοιχεί διαμόρφωση προτιμήσεων πολιτικής ομάδας.
 6. Το ισοδύναμο προτιμήσεων πολιτικής ομάδας παραμέτρων δεν θα μετεγκατάσταση PolicyMaker στοιχείων σε υπάρχοντα στοιχεία προτιμήσεων πολιτικής ομάδας.
 7. Όταν GPPMIG ολοκληρώσει την αναζήτηση για στοιχεία PolicyMaker στο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ, ενημερώνει το αντικείμενο πολιτικής ομάδας για να συμπεριλάβετε τις επεκτάσεις πελάτη προτιμήσεων πολιτικής ομάδας.
 8. GPPMIG αυξάνει τον αριθμό έκδοσης για το χρήστη, για τον υπολογιστή ή για δύο, ανάλογα με τα στοιχεία που PolicyMaker την μετεγκατάσταση. Μετεγκατάστασης δεν μεταβάλλει τα στοιχεία PolicyMaker για το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ. Όλα τα στοιχεία PolicyMaker παραμένουν ρυθμισμένη και είναι διαθέσιμες στο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
 9. GPPMIG δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής μετεγκατάστασης στον κατάλογο από τον οποίο εκτελέστηκε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗGPPMIG δεν μετεγκατάσταση δεδομένων προφίλ αλληλογραφίας ή εφαρμογές PolicyMaker επειδή οι προτιμήσεις πολιτικής ομάδας δεν περιλαμβάνει επεκτάσεις πελάτη για αυτά τα στοιχεία.

Σημαντικό:GPPMIG δεν υποστηρίζεται από την τεχνική υποστήριξη της Microsoft. Είναι "ως-είναι" βοηθητικό πρόγραμμα. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε Βοήθεια, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σεgppmsup@Microsoft.comΓια περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο readme.doc που λαμβάνετε μετά την εγκατάσταση του GPPMIG.


έκφραση Χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε GPPMIG για να μετεγκαταστήσετε στοιχεία PolicyMaker προτιμήσεις πολιτικής ομάδας σε προσέγγιση σε στάδια, ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα πολιτικής ομάδας για τη διατήρηση των νέων στοιχείων προτιμήσεων πολιτικής ομάδας και μετεγκατάσταση PolicyMaker στοιχείων για τα νέα αντικείμενα πολιτικής ομάδας. Η προσέγγιση σε στάδια είναι μια στρατηγική σχεδιασμένη μετεγκατάστασης. Η προσέγγιση σε στάδια που τεκμηριώνονται στην ακόλουθη ενότητα. Η τεκμηρίωση αυτή σάς επιτρέπει να αλλάξετε της στρατηγικής μετεγκατάστασης προγραμματισμένες για καλύτερη χρώματος στις ανάγκες του περιβάλλοντός σας. Τα στοιχεία PolicyMaker μετεγκατάσταση προτιμήσεων πολιτικής ομάδας σε τρία στάδια.
 1. Στάδιο 1: Προσδιορισμός αντικειμένων πολιτικής ομάδας που περιέχουν στοιχεία PolicyMaker και χρησιμοποιήστε 1.x της κονσόλας διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ για αντίγραφα ασφαλείας για αυτά τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας.
 2. Στάδιο 2: Μετεγκατάσταση PolicyMaker ειδών σε είδη προτιμήσεων πολιτικής ομάδας στον ίδιο ή σε ένα νέο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
  • Μπορείτε να αναπτύξετε τις επεκτάσεις πελάτη προτιμήσεων πολιτικής ομάδας (CSE) στον υπολογιστή-πελάτη.
 3. Στάδιο 3: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει προτιμήσεων πολιτικής ομάδας στοιχείων στο χρήστη και υπολογιστή.
  • Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ 6.0.0.1 αντίγραφα ασφαλείας του αντικειμένου πολιτικής ομάδας (με ένα διαφορετικό πίσω επάνω θέση, στη συνέχεια εκτέλεση στάδιο 1.
  • Εάν υπάρχει, κατάργηση στοιχείων PolicyMaker από τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας

Commands

GPPMIG περιέχει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές εντολές:
 • Whatif: Εμφανίζει όλα τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας που περιέχουν στοιχεία PolicyMaker
 • Μετεγκατάσταση: Μετεγκαθιστά τα στοιχεία PolicyMaker προτιμήσεων πολιτικής ομάδας στοιχείων στο ίδιο αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
 • MigrateTo: Μετεγκαθιστά PolicyMaker στοιχείων στα στοιχεία των προτιμήσεων πολιτικής ομάδας για ένα διαφορετικό αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.
 • κατάργηση: Καταργεί στοιχεία PolicyMaker από ένα αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να εκτελείται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista ή Windows Server 2008 με .NET 3.0.

Για να κάνετε λήψη GPPMIG για το λειτουργικό σας σύστημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 959963 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 10:48:49 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbinfo kbsurveynew kbmt KB959963 KbMtel
Σχόλια