Αναίρεση ή επανάληψη καταχώρησης δεδομένων ή αλλαγών σχεδίασης

Μπορείτε να αναιρέσετε και να επαναλάβετε έως και 20 από τις τελευταίες ενέργειες πληκτρολόγησης ή σχεδίασης στην Access. Για να αναιρέσετε μια ενέργεια, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Z. Για να επαναλάβετε μια ενέργεια που έχει αναιρεθεί, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Y.

Οι δυνατότητες "Αναίρεση" και "Επανάληψη" σας επιτρέπουν να καταργήσετε ή να επαναλάβετε μία ή πολλές ενέργειες πληκτρολόγησης, αλλά όλες οι ενέργειες πρέπει να αναιρεθούν ή να επαναληφθούν με τη σειρά που τις εκτελέσατε ή τις αναιρέσατε - δεν μπορείτε να παραλείψετε ενέργειες. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε την τιμή τριών πεδίων σε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, αποφασίστε ότι θέλετε να αναιρέσετε την πρώτη αλλαγή που κάνατε, πρέπει να ακυρώσετε και τις τρεις αλλαγές.

Ομοίως, μπορείτε να αναιρέσετε τις περισσότερες αλλαγές σχεδίασης που κάνετε στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όπως προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου σε μια έκθεση ή προσθήκη μιας σειράς ταξινόμησης σε ένα πεδίο ερωτήματος. Οι αλλαγές σχεδίασης θα πρέπει επίσης να αναιρούνται με τη σειρά.

Σε αυτό το άρθρο

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">Αναίρεση καταχώρησης δεδομένων</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">Αναίρεση αλλαγών σχεδίασης</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">Επανάληψη των ενεργειών που αναιρέθηκαν</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">Βοήθεια για την αποτροπή απώλειας εργασίας</link>

Αναίρεση καταχώρησης δεδομένων

 • Για να αναιρέσετε την πιο πρόσφατη καταχώρηση δεδομένων, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z.

 • Για αναίρεση πολλών ενεργειών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο <ui>Αναίρεση πληκτρολόγησης </ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να αναιρέσετε.

   Όλες οι επιλεγμένες ενέργειες πληκτρολόγησης αναιρούνται. Ωστόσο, οι ενέργειες που μπορείτε να αναιρέσετε θα ξεκινήσουν με την πιο πρόσφατη ενέργεια και μπορείτε να αναιρέσετε τις ενέργειες μόνο με τη σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αναιρέσετε μόνο τη δεύτερη ενέργεια πληκτρολόγησης που κάνατε. Για να αναιρέσετε τη δεύτερη ενέργεια πληκτρολόγησης, θα πρέπει επίσης να αναιρέσετε την ενέργεια που προηγήθηκε.

  • Εάν δεν μπορείτε να φτάσετε στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (για παράδειγμα, επειδή χρησιμοποιείτε μια αποκλειστική φόρμα), πιέστε CTRL+Z επανειλημμένα μέχρι να αναιρεθεί η ενέργεια που θέλετε.

Σημαντικό: Ορισμένες ενέργειες δεν μπορούν να αναιρεθούν, όπως το κλικ σε μια εντολή της καρτέλας <ui>Αρχείο</ui>. Όταν μια ενέργεια δεν είναι δυνατό να αναιρεθεί, η εντολή <ui>Αναίρεση πληκτρολόγησης</ui> αλλάζει σε <ui>Δεν είναι δυνατή η αναίρεση</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Αναίρεση αλλαγών σχεδίασης

Μπορείτε να αναιρέσετε αλλαγές στη σχεδίαση στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων με τον ίδιο τρόπο που αναιρείτε μια καταχώρηση δεδομένων.

 • Για να αναιρέσετε την πιο πρόσφατη αλλαγή σχεδίασης, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z

 • Για αναίρεση πολλών ενεργειών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z επανειλημμένα μέχρι να αναιρεθεί η ενέργεια που θέλετε.

  • Στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο <ui>Αναίρεση</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να αναιρέσετε.

   Όλες οι επιλεγμένες ενέργειες πληκτρολόγησης αναιρούνται. Ωστόσο, οι ενέργειες που μπορείτε να αναιρέσετε θα ξεκινήσουν με την πιο πρόσφατη ενέργεια και μπορείτε να αναιρέσετε τις ενέργειες μόνο με τη σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αναιρέσετε μόνο τη δεύτερη ενέργεια πληκτρολόγησης που κάνατε. Για να αναιρέσετε τη δεύτερη ενέργεια πληκτρολόγησης, θα πρέπει επίσης να αναιρέσετε την ενέργεια που προηγήθηκε.

Σημαντικό: Ορισμένες ενέργειες δεν μπορούν να αναιρεθούν, όπως το κλικ σε μια εντολή της καρτέλας <ui>Αρχείο</ui>. Όταν μια ενέργεια δεν είναι δυνατό να αναιρεθεί, η εντολή <ui>Αναίρεση</ui> γίνεται <ui>Αδυναμία αναίρεσης</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Επανάληψη των ενεργειών που αναιρέθηκαν

 • Για να επαναλάβετε την πιο πρόσφατη ενέργεια που αναιρέσατε, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Y.

 • Για να επαναληφθούν αρκετές ενέργειες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Y επανειλημμένα μέχρι να επαναληφθούν οι ενέργειες.

  • Στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο <ui>Επανάληψη</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις ενέργειες που θέλετε να επαναλάβετε.

   Οι ενέργειες επαναλαμβάνονται με τη σειρά που αναγράφονται στη λίστα. Μπορείτε να επαναλάβετε τις ενέργειες μόνο με τη σειρά με την οποία σημειώθηκαν. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επαναλάβετε μόνο τη δεύτερη ενέργεια που αναιρέσατε. Για να επαναληφθεί η δεύτερη ενέργεια, πρέπει επίσης να επαναληφθεί η ενέργεια που προηγείται.

Σημαντικό: Όταν οι εντολές <ui>Αναίρεση</ui> και <ui>Επανάληψη</ui> δεν είναι διαθέσιμες, οι προηγούμενες ενέργειες δεν είναι δυνατό να επαναληφθούν.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Βοήθεια για την αποτροπή απώλειας εργασίας

Η λειτουργία αναίρεσης μπορεί πραγματικά να σας σώσει αλλά δεν υποκαθιστά την τακτική αποθήκευση της εργασίας σας. Μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη της απώλειας εργασίας λόγω σφαλμάτων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και χρησιμοποιώντας τμήματα εφαρμογής (ένα είδος προτύπου).

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία μιας μεγάλης αναθεώρησης σχεδίασης, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Στη συνέχεια, εάν κάνετε μια σειρά από αλλαγές στη σχεδίαση και δεν μπορείτε να τις αναιρέσετε όλες, μπορείτε να επαναφέρετε όσες χρειάζεστε από το αντίγραφο ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">Προστατεύστε τα δεδομένα σας με αντίγραφα ασφαλείας και διεργασίες επαναφοράς</link>.

Τμήματα εφαρμογών

Εάν υπάρχουν τυπικά στοιχεία που χρησιμοποιείτε στις περισσότερες ή σε όλες τις βάσεις δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τμήματος εφαρμογής. Το τμήμα εφαρμογής είναι ένα είδος προτύπου, το οποίο μπορείτε να προσθέσετε σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων και μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αντικείμενα βάσης δεδομένων, με ή χωρίς δεδομένα.

Αφού προσθέσετε ένα τμήμα εφαρμογής, μπορείτε να το τροποποιήσετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Εάν γίνουν λάθη στη σχεδίαση ή απλά αποφασίσετε ότι δεν σας αρέσουν οι αλλαγές που κάνατε, μπορείτε να διαγράψετε τα αναθεωρημένα αντικείμενα και να προσθέσετε ξανά το τμήμα εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df">Αποθήκευση και νέα χρήση στοιχείων σχεδίασης βάσης δεδομένων</link>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×