Διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Όταν είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε ένα γράφημα για τα δεδομένα σας στο Excel για το Web, μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε τύπο γραφήματος. Θα μάθετε πώς να τακτοποιήσετε τα δεδομένα σας για τον τύπο γραφήματος που θέλετε ή ποιος τύπος γραφήματος είναι κατάλληλος για τα δεδομένα σας.

Κάντε κλικ σε έναν τύπο γραφήματος για να μάθετε περισσότερα για αυτόν

Γραφήματα στήλης

Τα δεδομένα που οργανώνονται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να παρουσιαστούν σε γράφημα στηλών. Το γράφημα στηλών συνήθως εμφανίζει κατηγορίες κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, όπως φαίνεται σε αυτό το γράφημα:

Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών

Τύποι γραφημάτων στήλης

 • Ομαδοποιημένη στήλη    Το γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε στήλες 2-Δ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν:

  • Περιοχές τιμών (π.χ. πλήθος στοιχείων).

  • Συγκεκριμένες διατάξεις κλίμακας (π.χ. μια κλίμακα Likert με καταχωρήσεις, όπως συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, ουδέτερος/η, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα).

  • Ονόματα που δεν βρίσκονται σε συγκεκριμένη σειρά (π.χ. ονόματα στοιχείων, γεωγραφικά ονόματα ή ονόματα προσώπων).

 • Σωρευμένη στήλη     Το γράφημα σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε σωρευμένες στήλες 2-Δ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε πολλαπλές σειρά δεδομένων και θέλετε να δώσετε έμφαση στο σύνολο.

 • 100% σωρευμένη στήλη    Ένα γράφημα 100% σωρευμένης στήλης εμφανίζει τιμές σε στήλες 2-Δ που είναι σωρευμένες ώστε να αντιπροσωπεύουν το 100%. Χρησιμοποιήστε αυτό το γράφημα όταν έχετε δύο ή περισσότερες σειρές δεδομένων και θέλετε να δώσετε έμφαση στις συνεισφορές στο σύνολο, ειδικά εάν το σύνολο είναι το ίδιο για κάθε κατηγορία.

Αρχή της σελίδας

Γραφήματα γραμμής

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα γραμμών. Στο γράφημα γραμμής, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου σε ισοκατανεμημένο άξονα και, επομένως, είναι ιδανικά για την εμφάνιση τάσεων σε δεδομένα σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Γράφημα γραμμών με δείκτες

Τύποι γραφημάτων γραμμών

 • Γραμμή και γραμμή με δείκτες    Τα γραφήματα γραμμών, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή ισοκατανεμημένες κατηγορίες, ειδικά όταν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά στην οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι προσεγγιστικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Σωρευμένη γραμμή και σωρευμένη γραμμή με δείκτες    Τα γραφήματα σωρευμένης γραμμής, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε ισοκατανεμημένες κατηγορίες.

 • 100% σωρευμένης γραμμής και 100% σωρευμένης γραμμής με δείκτες    Τα γραφήματα 100% σωρευμένης γραμμής, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε ισοκατανεμημένες κατηγορίες. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι προσεγγιστικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα 100% σωρευμένης γραμμής χωρίς δείκτες.

  Σημειώσεις: 

  • Τα γραφήματα γραμμής έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν έχετε πολλαπλές σειρές δεδομένων στο γράφημά σας - εάν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς.

  • Τα γραφήματα σωρευμένων γραμμών προσθέτουν τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα που θέλετε. Ενδέχεται να μην είναι εύκολο να δείτε ότι οι γραμμές είναι σωρευμένες, επομένως, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο γραφήματος γραμμών ή ένα γράφημα σωρευμένων περιοχών.

Αρχή της σελίδας

Γραφήματα πίτας και δακτυλίου

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή ενός φύλλου εργασίας μπορούν να απεικονιστούν σε γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το σύνολο των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό ολόκληρης της πίτας.

Γράφημα πίτας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν:

 • Έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων.

 • Καμία από τις τιμές στα δεδομένα σας δεν είναι αρνητική.

 • Σχεδόν καμία από τις τιμές στα δεδομένα σας δεν είναι μηδενική.

 • Έχετε μέχρι επτά κατηγορίες και όλες αντιπροσωπεύουν τμήματα ολόκληρης της πίτας.

Τύποι γραφημάτων πίτας

 • Πίτα    Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν τη συνεισφορά κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ.

Αρχή της σελίδας

Γραφήματα δακτυλίου

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές μόνο σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα δακτυλίου. Όπως και στο γράφημα πίτας, το γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των τμημάτων ως προς το σύνολο, αλλά μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρά δεδομένων.

Γράφημα δακτυλίου

Τύποι γραφημάτων δακτυλίου

 • Δακτύλιος    Τα γραφήματα δακτυλίου εμφανίζουν δακτυλίους δεδομένων, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εάν εμφανίζονται ποσοστά στις ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος αθροίζεται στο 100%.

  Σημείωση:  Η ανάγνωση των γραφημάτων δακτυλίου δεν είναι εύκολη. Αντί για αυτά, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα σωρευμένων στηλών ή ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων.

Αρχή της σελίδας

Γραφήματα ράβδου

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα ράβδων. Τα γραφήματα ράβδου αναπαριστούν συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων. Στο γράφημα ράβδων, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του οριζόντιου άξονα.

Γράφημα ράβδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα ράβδων όταν:

 • Οι ετικέτες του άξονα είναι μεγάλες.

 • Οι τιμές που εμφανίζονται είναι διάρκειες.

Τύποι γραφημάτων ράβδου

 • Ομαδοποιημένη    Το γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων εμφανίζει ράβδους σε μορφή 2-Δ.

 • Σωρευμένη ράβδος    Τα γραφήματα σωρευμένων ράβδων εμφανίζουν τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων ως προς το σύνολο σε ράβδους 2-Δ

 • 100% σωρευμένο     Το γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων εμφανίζει ράβδους 2-Δ που συγκρίνουν το ποσοστό συνεισφοράς κάθε τιμής σε ένα σύνολο μεταξύ των κατηγοριών.

Αρχή της σελίδας

Γραφήματα περιοχής

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα περιοχών. Τα γραφήματα περιοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και την έμφαση στη συνολική τιμή σε μια τάση. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των τμημάτων ως προς ένα σύνολο.

Γράφημα περιοχής

Τύποι γραφημάτων περιοχών

 • Περιοχή    Τα γραφήματα περιοχών, τα οποία εμφανίζονται σε μορφή 2-Δ, εμφανίζουν την τάση τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ως κανόνα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, καθώς τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν πίσω από άλλες σειρές.

 • Σωρευμένη περιοχή    Τα γραφήματα σωρευμένης περιοχής εμφανίζουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας σε μορφή 2-Δ.

 • 100% σωρευμένη    Τα γραφήματα 100% σωρευμένης περιοχής εμφανίζουν την τάση του ποσοστού συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας.

Αρχή της σελίδας

Γραφήματα διασποράς

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα διασποράς. Τοποθετήστε τις τιμές x σε μια γραμμή ή στήλη και κατόπιν εισαγάγετε τις αντίστοιχες τιμές y στις γειτονικές γραμμές ή στήλες.

Το γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών: Έναν οριζόντιο (x) και έναν κατακόρυφο (y) άξονα τιμών. Συνδυάζει τις τιμές x και y σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή συσσωρεύσεις. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Γράφημα διασποράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς όταν:

 • Θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα του οριζόντιου άξονα.

 • Θέλετε να μετατρέψετε αυτόν τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 • Οι τιμές του οριζόντιου άξονα δεν είναι ισοκατανεμημένες.

 • Υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων στον οριζόντιο άξονα.

 • Θέλετε να προσαρμόσετε τις ανεξάρτητες κλίμακες των αξόνων ενός γραφήματος διασποράς ώστε να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα που περιλαμβάνουν ζεύγη ή ομαδοποιημένα σύνολα τιμών.

 • Θέλετε να παρουσιάσετε ομοιότητες μεταξύ μεγάλων συνόλων δεδομένων αντί για διαφορές μεταξύ σημείων δεδομένων.

 • Θέλετε να συγκρίνετε πολλά σημεία δεδομένων ανεξάρτητα από το χρόνο — όσο περισσότερα δεδομένα περιλαμβάνετε σε ένα γράφημα διασποράς, τόσο καλύτερες είναι οι συγκρίσεις που μπορείτε να κάνετε.

Τύποι γραφημάτων διασποράς

 • Διασπορά    Αυτό το γράφημα εμφανίζει σημεία δεδομένων χωρίς συνδετικές γραμμές για τη σύγκριση ζευγών τιμών.

 • Διασπορά με ομαλές γραμμές και δείκτες και διασπορά με ομαλές γραμμές    Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια ομαλή καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

 • Διασπορά με ευθείες γραμμές και δείκτες καιδιασπορά με ευθείες γραμμές    Αυτό το γράφημα εμφανίζει ευθείες συνδετικές γραμμές μεταξύ σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες.

Αρχή της σελίδας

Άλλα γραφήματα

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να παρουσιαστούν σε αραχνοειδές γράφημα. Τα αραχνοειδή γραφήματα συγκρίνουν τις συγκεντρωτικές τιμές αρκετών σειρά δεδομένων.

Αραχνοειδές γράφημα

Τύποι αραχνοειδών γραφημάτων

 • Αραχνοειδές και αραχνοειδές με δείκτες    Με ή χωρίς δείκτες για μεμονωμένα σημεία δεδομένων, τα αραχνοειδή γραφήματα εμφανίζουν αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

 • Αραχνοειδές με γέμισμα    Σε ένα αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα, η περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων περιέχει γέμισμα με χρώμα.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×