Ιδιότητα AllowEdits

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowEdits για να καθορίσετε εάν ένας χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές όταν χρησιμοποιεί μια φόρμα. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.AllowEdits

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Ρύθμιση

Η ιδιότητα AllowEdits χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

Αληθές

(Προεπιλογή) Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές.

Όχι

Ψευδές

Ο χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα AllowEdits χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowEdits για να αποτρέψετε τις αλλαγές σε υπάρχοντα δεδομένα που εμφανίζονται από μια φόρμα. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τις αλλαγές στα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Enabled ή Locked.

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τις αλλαγές σε υπάρχουσες εγγραφές (δηλαδή να κάνετε μια φόρμα μόνο για ανάγνωση), ορίστε τις ιδιότητες AllowAdditions, AllowDeletions και AllowEdits σε "Όχι". Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφές μόνο για ανάγνωση ορίζοντας την ιδιότητα RecordsetType σε Στιγμιότυπο.

Η αλλαγή μιας τιμής πεδίου μέσω προγραμματισμού έχει ως αποτέλεσμα η τρέχουσα εγγραφή να είναι επεξεργάσιμη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ιδιότητας AllowEdits. Εάν θέλετε να εμποδίσετε τον χρήστη να κάνει αλλαγές σε μια εγγραφή (η AllowEdits είναι Όχι) που θέλετε να επεξεργαστείτε μέσω προγραμματισμού, αποθηκεύστε την εγγραφή μετά τις αλλαγές προγραμματισμού. Η ρύθμιση της ιδιότητας AllowEdits θα εφαρμοστεί και πάλι μετά την αποθήκευση τυχόν μη αποθηκευμένων αλλαγών στην τρέχουσα εγγραφή.

Σημείωση: Όταν έχει οριστεί το όρισμα "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm, η Microsoft Office Access 2007 παρακάμπτει διάφορες ρυθμίσεις ιδιοτήτων φόρμας. Εάν το όρισμα "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm έχει οριστεί σε Επεξεργασία, η Access θα ανοίξει τη φόρμα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ιδιοτήτων:

  • AllowEdits — Ναι

  • AllowDeletions — Ναι

  • AllowAdditions — Ναι

  • DataEntry — Όχι

Για να αποτρέψετε την παράκαμψη οποιασδήποτε από αυτές τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ιδιοτήτων από την OpenForm, παραλείψτε τη ρύθμιση του ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" έτσι ώστε η Access να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων που ορίζονται από τη φόρμα.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εξετάζει την ιδιότητα ControlType για όλα τα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα. Για κάθε στοιχείο ελέγχου ετικέτας και πλαισίου κειμένου, η διαδικασία εναλλάσσει τη ρύθμιση της ιδιότητας SpecialEffect για αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Όταν η ιδιότητα των στοιχείων ελέγχου ετικέτας SpecialEffect έχει οριστεί στην τιμή Με σκιά και η ιδιότητα των στοιχείων ελέγχου πλαισίου κειμένου SpecialEffect έχει οριστεί σε Κανονική και όλες οι ιδιότητες AllowAdditions, AllowDeletions και AllowEdits έχουν οριστεί σε Αληθές, η μεταβλητή intCanEdit εναλλάσσεται για να επιτρέψει την επεξεργασία των υποκείμενων δεδομένων.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×